Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Kontrolní komise

Adresy členů kontrolní komise MSKS

 

Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, předsedkyně
tel.:  608 710 038
e-mail: jana.petr@email.cz

Ing. Jana Věrná, místopředsedkyně
tel: 734 494 913
e-mail: j.verna@seznam.cz

Jiří Kratochvíl
tel. 721 848 159
e-mail: jirikrat@email.cz


 

Jednací řád kontrolní komise MSKS

 

I. Úvodní ustanovení

 

 1. kontrolní komise MSKS je tříčlenná a je samostatným orgánem MSKS, členové jsou voleni sjezdem a je za svou činnost sjezdu odpovědná.

 2. kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří jsou zodpovědní za činnost kontrolní komise.

 3. náplň činnosti kontrolní komise vyplývá ze stanov MSKS a obecně závazných předpisů.

 4. funkce členů kontrolní komise jsou čestné a náklady spojené s funkcí jsou hrazeny z rozpočtu MSKS

 

II. Předseda kontrolní komise

 1. svolává kontrolní komisi za účelem jednání

 2. zahajuje a vede jednání kontrolní komise. Tímto právem může pověřit místopředsedu nebo jiného člena kontrolní komise.

 3. navrhuje program a pořad jednání.

 4. otevírá a vede rozpravu k bodům programu.

 5. ukládá členům kontrolní komise úkoly a kontroluje jejich plnění.

 6. v neodkladných záležitostech může o věci rozhodnout sám, ale je povinen kontrolní komisi o tom informovat nejpozději na dalším jednání kontrolní komise.

 7. zúčastňuje se jednání předsednictva s hlasem poradním.

 8. zúčastňuje se akcí MSKS za účelem kontroly a seznámení.

 

III. Místopředseda kontrolní komise

 1. V případě potřeby zastupuje předsedu kontrolní komise se všemi povinnostmi a právy dle ust. č.II

 2. Plní ustanovení č. III v plném rozsahu

 

IV. Člen kontrolní komise

 1. zúčastňuje se jednání kontrolní komise a provádí náplň kontrolní komise.

 2. může být pověřen prováděním určité činnosti nebo vedením pracovní skupiny dle náplně kontrolní komise.

 3. zúčastňuje se jednání předsednictva MSKS s hlasem poradním.

 4. zúčastňuje se akcí MSKS za účelem kontroly a seznámení.

 

V. Jednání kontrolní komise

 1. jednání kontrolní komise svolává předseda (místopředseda) kontrolní komise.

 2. jednání kontrolní komise může být také svoláno na žádost členů kontrolní komise nebo na žádost předsednictva.

 3. jednání kontrolní komise mohou být přizvaní členové předsednictva MSKS nebo přizvaní hosté, jestliže o tom rozhodnou členové kontrolní komise hlasováním.

 

VI. Hlasování

 1. kontrolní komise rozhoduje většinovým hlasováním. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.

 2. hlasuje se pro nebo proti návrhu, případně zdržel se.

 

VII. Zápis

 1. o každém jednání a činnosti kontrolní komise se vede zápis.

 2. zápis musí obsahovat mimo popisu projednávaných bodů: čas a místo jednání, jména přítomných a schválený pořad jednání.

 3. zápis podepisuje předseda nebo místopředseda a zapisovatel.

 

VIII. Mlčenlivost

 1. členové kontrolní komise jsou povinni uchovávat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž se seznámili v průběhu jednání kontrolní komise.

 2. rozhodnutí a závěry mohou být uveřejňovány pouze na základě přijatého usnesení kontrolní komise.

 

IX. Závěrečné ustanovení

 1. jednací řád kontrolní komise byl schválen na jednání dne 2. 5. 2022

 

X. Náplň činnosti kontrolní komise MSKS

Náplň činnosti kontrolní komise MSKS je dán stanovami MSKS a to v rozsahu:

 1. provádět kontrolně-revizní činnost všech orgánů MSKS.

 2. kontrolní a revizní činnost všech zaměstnanců MSKS.

 3. kontrolu činnosti členů MSKS a dodržování závazných dokumentů FCI, stanov ČMKU a stanov MSKS a přijatých usnesení sjezdu a předsednictva MSKS.

 4. ve smyslu obecně platných předpisů vyřizuje stížnosti a náměty.

 

V Brně dne 2. 5. 2022

 

Předseda kontrolní komise:                                                  Místopředseda kontrolní komise:

Jana Krouman                                                                                 Jana Věrná

 

Člen kontrolní komise:

Jiří Kratochvíl


Jednaci_rad_kontrolni_komise_2022.pdf


 

9. 8. 2022

Přítomni: Jana Krouman, Jana Věrná
Nepřítomen: Jiří Kratochvíl
Host: -

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


5. 5. 2022

Přítomni: Jana Krouman, Jana Věrná, Nepřítomen: Jiří Kratochvíl

Host: Ing. Edita Jelínková, předsedkyně MSKS, Lucie Šlechtická tajemník

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


29. 5. 2020

Přítomni: MVDr. Lubomír Široký, Radoslav Parolek, Ing. Michal Kašný

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


25. 5. 2019

Přítomni: MVDr. L. Široký – předseda KK, Ing. M. Kašný – člen KK, R. Parolek – člen KK.

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


29. 9. 2018

Přítomen:. Lubomír Široký, Radoslav Parolek, Jana Jašková

omluven: Radim Fiala

Host: Jiří Hammer, Miroslav Vávra

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


8. 4. 2017

Přítomni: Lubomír Široký, Radim Fiala, Radoslav Parolek, Jana Jašková, Michal Kašný

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


1. 2. 2017

Kontrola Účtu zisků a ztrát za rok 2015

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


1. 2. 2016

Kontrola  zařazení základních organizací MSKS na Veřejném rejstříku

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


1. 2. 2015

Provedení kontroly plnění povinností správce v kynologickém areálu MSKS Zbraslav

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


10. 5. 2013

Přítomni:

 • MVDr. Lubomír Široký, Ing. Libuše Fojtová, Jaroslav Venhauer
 • omluven: Vlastimil Karpíšek, Radoslav Parolek

Zápisy ze zasedání kontrolní komise


Partneři