Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Figuranti

 

 

Záležitosti týkající se figurantů MSKS vyřizuje: David Polzer, tel. 602 953 048, e-mail: polzerd@seznam.cz 

 

Finanční náležitosti rozhodčích, figurantů, lektorů a vedoucích akcí

 


 

Figurant musí mít odborné znalosti z oblasti kynologie z hlediska výcviku psů, teoretické znalosti ZŘ, znát základy anatomie a fyziologie psa, musí mít potřebný fyzický fond a být v pořádku po zdravotní stránce. Nemalou úlohu při výkonu funkce figuranta hrají morální a charakterové vlastnosti dané osoby. Praktická činnost figuranta je řízena rozhodčím, musí při ní dbát o vlastní bezpečnost a dodržovat zásady na ochranu zvířat proti týrání.

Rozdělení figurantů podle kvalifikace

a) Klubový figurant – může figurovat zkoušky v rámci klubu

b) Figurant 1. třídy - může figurovat zkoušky, závody, obranářské dny MSKS

c) Svazový figurant – figuruje zkoušky, závody, obranářské dny MSKS, vrcholové akce MSKS

Klubový figurant:

Věk není omezen, osoba mladší 18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce a fyzické předpoklady pro výkon funkce figuranta. Dobrý zdravotní stav, který písemně potvrdí na prezenční listině v době přezkoušení svým podpisem. Musí mít doporučení ZO, jejímž je jmenovaný řádným členem, která ve svém doporučení přihlíží k morálním a charakterovým vlastnostem dané osoby.

Přezkoušení klubových figurantů pořádají KKR ve spolupráci s VK MSKS. Náklady účastníků přezkoušení hradí delegující ZO. VK MSKS určí komisi složenou z rozhodčího a svazového figuranta. KKR vedou seznamy klubových figurantů, kopie zasílají VK MSKS. Každý účastník je povinen si s sebou přivést psa, který je schopen plnit obranu dle zkoušky ZVV3 a IPO3. Je potřeba, aby adept měl na přezkoušení s sebou sportovní oblečení a obuv vhodnou na provádění fyzických testů a výstroj pro provádění praktické části figurování (figurantské kalhoty, vestu, sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranný rukáv, obušek). Jestliže nebude figurant těmito náležitostmi dostatečně vybaven a nebude mít zajištěného psa na předvedení, nebude na toto přezkoušení připuštěn.

Přezkoušení se skládá ze tří částí:

1. Teoretická část – pohovor s rozhodčím z výkonu o činnosti figuranta v jednotlivých cvicích dle ZŘ a metody nácviku těchto činností

2. Ověření fyzické zdatnosti – běh na 1km (limit do 4:10), člunkový běh 10 x 10m (limit do 12 sec.), sed-led 40 opakování vkuse, kliky 22 opakování vkuse

3. Praktická část – předvedení práce figuranta svazovým figurantem, vysvětlení činností u jednotlivých cviků, praktická práce adeptů s poukázáním na klady a nedostatky předvedené činnosti.

Prodloužení atestace "Klubový figurant" – zájemce o prolongaci atestace musí absolvovat všechny tři části. Doba platnosti atestace je 2 roky. Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu figuranta a členského průkazu MSKS o získané kvalifikaci.

Přezkoušení klubových figurantů by mělo být plánováno vždy jednou za pololetí a pokud možno na takových cvičištích, kde je možno objektivně posoudit fyzický fond uchazečů a kvalitně posoudit práci figuranta při praktické části.

Figurant 1. třídy:

Věk není omezen, u osob mladších 18 let se vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce. Doporučení ZKO, jejíž je jmenovaný členem, ve kterém se potvrzuje členství v MSKS. Zájemce musí být držitelem atestace "klubový figurant". Předpoklady pro plnohodnotné prověření povahových vlastnosti psů. Dobrý zdravotní stav. Schválení zájemce krajskou kynologickou organizací svazu.

Figuranti 1. třídy provádí výkon své funkce při výkonu psů v ZKO, jakož i na všech výcvikových akcích, pořádaných ZKO v rámci krajů. V případě potřeby a rozhodnutí krajských a svazových orgánů mohou vykonávat figurantskou práci i na samostatných výcvikových akcích vyššího charakteru.

Přezkoušení figurantů 1. třídy pořádá VK MSKS. VK MSKS určí komisi složenou ze dvou rozhodčích a jednoho svazového figuranta. Pověřený člen VK MSKS vede seznamy figurantů 1. třídy. Každý účastník je povinen si s sebou přivést psa, který je schopen plnit obranu dle zkoušky ZVV3 a IPO3. Je potřeba, aby adept měl na přezkoušení s sebou sportovní oblečení a obuv vhodnou na provádění fyzických testů a výstroj pro provádění praktické části figurování (figurantské kalhoty, vestu, sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranný rukáv, obušek). Jestliže nebude figurant těmito náležitostmi dostatečně vybaven a nebude mít zajištěného psa na předvedení, nebude na toto přezkoušení připuštěn.

Přezkoušení se skládá ze tří částí:

1. Písemný test – problematika zkušebních řádů se zaměřením na obranné práce (NZŘ, MZŘ), základy anatomie a fyziologie, teorie vyšší nervové činnosti

2. Ověření fyzické zdatnosti – běh na 1km (limit do 4:00), člunkový běh 10 x 10m (limit do 11,5 sec.), sed-led 45 opakování vkuse, kliky 26 opakování vkuse

3. Praktická část – praktická práce adeptů s poukázáním na klady a nedostatky předvedené činnosti.

Prodloužení atestace "figurant 1. třídy" – zájemce o prolongaci atestace musí absolvovat ověření fyzické zdatnosti a praktickou část. Uchazeč se nemusí zúčastnit teoretické části v případě, že nedošlo k podstatné změně ZŘ. Doba platnosti atestace je 2 roky. Prolongace figurantů 1. třídy pořádá VK MSKS. Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu figuranta a členského průkazu MSKS o získané kvalifikaci.

Přezkoušení figurantů 1. třídy by mělo být plánováno taktéž jednou za pololetí se stejnými požadavky na ZKO jako u klubových figurantů.

Svazový figurant:

Adept musí mít platnou atestaci "figurant 1. třídy, stáří 18 let, musí být členem MSKS. Předpokladem je dobrý zdravotní stav, který potvrdí svým podpisem při prezentaci. Musí mít doporučení ZKO, jejímž je jmenovaný řádným členem, která ve svém doporučení přihlíží k morálním a charakterovým vlastnostem. Zájemce se přihlásí určené osobě VK MSKS na základě oznámení VK MSKS o konání zkoušek svazových figurantů v Kalendáři sportovních akcí nebo na web. stránkách MSKS a zašle řádně vyplněnou přihlášku na uvedenou adresu. Poté bude vyrozuměn, kdy a kde se koná přezkoušení adeptů na svazové figuranty.

Svazový figurant provádí výkon své funkce na výběrových, svazových a mezinárodních výcvikových akcích, na které je zpravidla delegován Výcvikovou komisí MSKS.

Přezkoušení se skládá ze tří částí:

1. Písemný test – znalost ustanovení zkušebních řádů se zaměřením na obranné práce (NZŘ, MZŘ), základy anatomie a fyziologie psa, teorie vyšší nervové činnosti, základy hygieny, zdravovědy a nemoci psů, základní znalosti stanov MSKS

2. Ověření fyzické zdatnosti – běh na 1km (limit do 3:50), člunkový běh 10 x 10m (limit do 11,0 sec.), sed-led 50 opakování vkuse, kliky 30 opakování vkuse

3. Praktická část – práce figuranta podle národního ZŘ, práce figuranta podle mezinárodního ZŘ IPO, důraz bude kladen na skutečné prověření povahových vlastností psa. Vyhodnocení práce adeptů s poukázáním na klady a nedostatky předvedené činnosti.

Každý účastník je povinen si s sebou přivést psa, který je schopen plnit obranu dle zkoušky ZVV3 a IPO3. Je potřeba, aby adept měl na přezkoušení sebou sportovní oblečení a obuv vhodnou na provádění fyzických testů a výstroj pro provádění praktické části figurování (figurantské kalhoty, vestu, sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranný rukáv, obušek). Jestliže nebude figurant těmito náležitostmi dostatečně vybaven a nebude mít zajištěného psa na předvedení, nebude na toto přezkoušení připuštěn.

Prodloužení atestace "svazový figurant" – zájemce o prolongaci atestace musí absolvovat ověření fyzické zdatnosti a praktickou část. Uchazeč se nemusí zúčastnit teoretické části v případě, že nedošlo k podstatné změně ZŘ. Doba platnosti atestace je 2 roky. Prolongaci atestace svazových figurantů pořádá VK MSKS. VK MSKS určí komisi složenou ze tří rozhodčích z výkonu nebo dvou rozhodčích a jednoho svazového figuranta. Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu figuranta a členského průkazu MSKS o získané kvalifikaci. Jestliže se "svazový figurant" po dvou letech nedostaví na prodloužení atestace, bude automaticky zařazen do skupiny figurantů 1. třídy.

Přezkoušení svazových figurantů probíhá jednou za dva roky převážně v kynologickém areálů Zbraslav, kde jsou tyto požadavky výborně zabezpečeny.


  

Školení figurantů MSKS 30.03.2024 - Vítkov-Klokočov - poděkování

Dobrý den, rád bych touto cestou poděkoval panu Jiřímu Barátovi, ....

Figuranti

Školení klubových figurantů a figurantů I. třídy, 07.05.2023 Znojmo

Přihlášky přijímáme do 4. května 2023 na emailu k9znojmoNS@seznam.cz

Figuranti

Školení figurantů: klubových, 1. třídy

19.11.2022 v 9:00 hod., areál KK Kopec Troubelice

Přihláška: skoleni-figurantu-prihlaska.pdf

Figuranti

Zpráva ze školení svazových figurantů 14.11.2021

Přezkoušení svazových figurantů proběhlo dne 14.11.2021 od 9 hod. v areálu Zbraslav.

Figuranti

Upozornění svazovým figurantům

Dne 14.11.2021 se uskuteční přezkoušení svazových figurantů v kynologické areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna.

Lektoři: Jiří Barát, František Matějek a David Polzer

Kontaktní osoba: David Polzer

Figuranti

Školení figurantů MSKS 06.06.2021 - Vítkov-Klokočov

Místo konání: Vítkov - Klokočov

Figuranti

Figuranti v roce 2016

Školení figurantů 1.tř. a klubových figurantů probíhalo 5x za kalendářní rok

Figuranti

Školení svazových figurantů ve Zbraslavi 31.10.2015

Na školení nastoupilo 6 svazových figurantů a 2 figuranti s I. výkonnostní třídou.

Figuranti

Partneři