Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis kontrolní komise MSKS za rok 2016

Kontrola Účtu zisků a ztrát za rok 2015


Kontrola Účtu zisků a ztrát za rok 2015

 

Moravskoslezský kynologický svaz

Kontrolní komise

Zbraslav 25.února 2016

Na předsednictvu MSKS dne 14.2.2016 předložila účetní MSKS ing.Jelínková zpracovaný Účet zisků a ztrát MSKS za období 01.01.2015  - 31.12.2015. Jelikož z uvedených číselných složek nebylo zcela jasné, na co byly uvedené finance uvedeny, požádala Kontrolní komise o bližší vysvětlení jednotlivých složek a s tím souvisejících financí.

Při provádění rozborů jednotlivých položek bylo zjištěno:

- název složky ve většině případů neodpovídá položkám, které jsou v něm uvedeny

- stejné položky jsou uvedeny v různých složkách

- předaný Účet zisků a ztrát MSKS za období 01.01.2015 - 31.12.2015 je nepřehledný a vyžaduje další vyhledávání údajů v různých složkách

- JUDr.Kratochvílová, která provádí správu budovy na kpt. Jaroše 35 a s kterou je uzavřená smlouva o podmínkách správy a s tím související odměně, účtuje MSKS poplatek za účetní služby ve výši 11 000,-Kč související se správou budovy, která však není uvedená v uzavřené smlouvě.

- Ing.Jelínková, účetní MSKS, účtuje MSKS některé jednotlivé položky účetnictví, o kterých se Kontrolní komise domnívá, že by měly být obsaženy v úkonech, které jsou součástí měsíčního paušálu.

Navrhovaná opatření:

1. Kontrolní komise navrhuje uspořádat členění účetních přehledů do čtyř základních částí : Zbraslav, Brno, výcviková činnost, MSKS-ostatní. Tyto základní části by byly dále členěny na další složky. Tak by bylo ihned zřejmé, jaké náklady a zisky jsou v jednotlivých částech.

2. Projednat s JUDr.Kratochvílovou placení výše uvedené položky v souvislosti se zněním uzavřené smlouvy.

3. Projednat s ing.Jelínkovou uzavřenou smlouvu a úkony, které jsou hrazeny měsíčním paušálem, a které a v jaké výši budou hrazeny mimo paušál.

Za kontrolní komisi :

MVDr.Široký Luboš

Venhauer Jaroslav

Kontrola úklidu v ubytovně na Zbraslavi

 

Moravskoslezský kynologický svaz

Kontrolní komise

tř.Kpt.Jaroše 35,602 00 Brno

Ve Zbraslavi dne 18.dubna 2016

Kontrolní komisi MSKS písemně kontaktovala členka MSKS ohledně prováděného úklidu na ubytovnách v kynologickém areálu Zbraslav. Ve své stížnosti uvádí, že byla dvakrát ubytována v ubytovně na Zbraslavi (na podzim a teď v dubnu) a pokaždé byl v přiděleném pokoji nepořádek, všude plno psích chlupů, a to i na válendách.

Dne 15.dubna 2016 byla provedena kontrola prováděného úklidu v horní ubytovně členem Kontrolní komise Jaroslavem Venhauerem, členem předsednictva MSKS odpovědného za areál Zbraslav  Jiřím Kratochvílem, tajemnicí MSKS Kateřinou Boleslavovou a správcem areálu Zbraslav Martinem Mrázkem. M. Mrázkem bylo sděleno, že pokoje jsou připraveny k ubytování .

Kontrolou bylo zjištěno:

- na pokoji č.10 zjištěn pod válendou trus od psa,na válendě chlupy od psa

- na pokoji č.11 zjištěn prach,pavučiny

- na pokoji č.12 zjištěny chlupy na válendě,pod válendou plastová láhev

- na pokoji č.14 pod válendou špinavá rukavice,prach a pavužiny

- na pokoji č.16 pod postelí papíry,nečistoty a chlupy od psa

- na chodbě pod a za ledničkami silná vrstva špíny a nečistoty

- na pokoji č.3 zjištěna vrstva prachu a rozbitý peřináč

 

Na zjištěné nedostatky byl ihned upozorněn správce pan Mrázek a požádán, aby ihned zajistil odstranění závad.

 

Kontrolní komise doporučuje :

- správci areálu Zbraslav zajistit zvýšení úrovně prováděného úklidu ubytoven v areálu Zbraslav

- zvýšení kontrolní činnosti provádění úklidu na ubytovnách v areálu Zbraslav členem P MSKS panem Jiřím Kratochvílem

- provedení následné kontroly členem Kontrolní komise MSKS v měsíci červnu a v srpnu

Za Kontrolní komisi MSKS :

Jaroslav Venhauer

 

Kontrola nákladů na telefonní poplatky                                                                                                      


      Na 10. sjezdu MSKS po přednesení zprávy účetní MSKS ing. Jelínkové  byla vznesena řada dotazů k výši nákladů na telefonní poplatky MSKS. Na základě dotazů provedla Kontrolní  komise MSKS kontrolu výše telefonních poplatků v roce 2014 a 2015.

Z předložených faktur za telefonní poplatky v roce 2014 bylo zjištěno:

-  tajemnice MSKS – telefon číslo - 602 786 002 – celkem 19 456,- Kč

-  správce areálu Zbraslav -  telefon číslo- 602 786 005 – celkem 7 624,- Kč

- telefon v budově Kpt.Jaroše 35, Brno-číslo 539 030 453 – 5 754,- Kč

- internet v areálu Zbraslav – 2 200,- Kč  
      Milanu Olivovi byl odcizen zapůjčený mobilní telefon MSKS číslo 774 470 669, který měl zapůjčen, protože zajišťuje delegaci figurantů na akce MSKS. Tento údajně ztrátu nahlásil tajemnici MSKS, ale nebylo provedeno zablokování přiděleného telefonního čísla,  a po tři měsíce bylo z telefonu voláno.  Jelikož nebyly hrazeny poplatky v celkové výši  1 412,-  Kč , byla proto byla udělena MSKS pokuta 990,- Kč, která byla společně s poplatky MSKS uhrazena.      

   Dále bylo zjištěno,že MSKS byly hrazeny  telefonní poplatky za telefonní číslo 602 139 588, který používal  Slavomír Bořuta, který byl v minulém období členem předsednictva a byl pověřen delegací figurantů. Poplatky byly ve výši 3 021,- Kč.  
   V roce 2014 MSKS hradil telefonní poplatky a internet v celkové výši 38 255,- Kč.  


Z předložených faktur za telefonní poplatky v roce 2015 bylo zjištěno:

- začátkem roku 2015 byla zrušena smlouva na poskytování telekomunikačních služeb s  O2 a uzavřena smlouva s T - Mobile pro telefonní čísla 602 786 002,  602 786 005 a internet 737 046 152

-  tajemnice MSKS - telefon číslo 602 786 002 – 8 904,-Kč

- správce areálu Zbraslav - telefon číslo 602 786 005 – 5 340,- Kč

- internet číslo 737 046 152 – 4 752,- Kč 

- telefon v budově na tř. kpt. Jaroše 35, Brno - číslo 539 030 453 – 3 828,- Kč

- internet Zbraslav – 2 400,- Kč  
     V roce 2015 MSKS hradil telefonní poplatky a internet v celkové výši 25 188,-Kč.  


Doporučené opatření:

- zrušit telefonní linku číslo 539 030 453 v budově na tř. kpt.Jaroše 35, protože tajemnice přemístila pracoviště do areálu Zbraslav -

- kontrolní komise navrhuje předsednictvu MSKS zvážit vyúčtování nákladů za uhrazení telefonních poplatků S.  Bořutovi a M. Olivovi.  


 Za Kontrolní komisi:                                                    

 MVDr. Lubomír Široký

Jaroslav Venhauer               

Ve Zbraslavi 11. února 2016                                                           

                                                                                                    

 

Kontrola  evidence členské základny  MSKS

 

   Dne  6.června  2016 byla provedena kontrola evidence členské základny MSKS pro rok 2016.Tajemnice MSKS paní Boleslavová předložila ke kontrole zaslané evidenční listy ZO a seznam ZO v roce 2016. Evidenční listy jsou přehledně dle číselných řad uloženy v pořadačích.Kontrola byla provedena členy revizní komise Jaroslavem Venhauerem a MVDr.Lubošem Širokým za účasti tajemnice MSKS paní Boleslavové.

 

  Kontrolou byly zjištěny následující náležitosti:

-  zasílaný dotazník o majetku ZO vyplňuje velmi málo ZO

-  základní organizace,které nemají zaplacené na rok 2016 členské příspěvky , nezaslaly   evidenční karty , nezrušily své členství v MSKS a to ani přes písemné upozornění zaslané tajemnicí MSKS dne 7.5.2016.Jedná se o ZO Brno Líšeň reg.číslo 10211,ZO Moravia Dog School reg.číslo 10215,ZO Kamínky reg.číslo 10305,ZO Josefov reg.číslo 10518,ZO Nezamyslice reg.číslo 10802,ZO Uherské Hradiště reg.číslo 11004,ZO Chvalovice reg.číslo 11309,ZO Psí škola ARCA reg.číslo 20425

-  ukončené členství v MSKS vyloučením pro neplnění základních povinností usnesením IX.sjezdu MSKS k 1.1.2016 - 10401 Valtice,10418 TARAN Pohořelice,10509 Násedlovice,20423 Bartošovice,20610 Horní Benešov,20805 Sdružení kynologůačov o.s.,20902 Podolí,30302 Samostatný klub chovatelů a přátel českého strakatého psa o.s.,30404 Senohraby

-  ukončené členství v MSKS na vlastní žádost – 10303 Unkovice,10503 Křížovice,20430 Palhanec,30603 Ruský toy klub CZ

- ZO 10712 Hřivnův újezd v evidenčním listě uvedeno 30 členů a placené příspěvky za 29 členů

- ZO 20410 Životice chybí jmenný seznam členů

 

Navrhované opatření:

- výše uvedeným ZO MSKS,které nezaplatily i přes upozornění členské příspěvky MSKS a nezaslaly evidenční karty členů ZO pozastavit členství v MSKS a na druhé pololetí 2016 nedelegovat na akce žádné rozhodčí a neposkytovat žádné jiné služby ze strany MSKS. ZO uvědomit písemně o přijatém usnesení předsednictva MSKS s tím,že když nebudou do 1.9.2016 členské příspěvky uhrazeny,budou k 1.1.2017 z MSKS vyloučeny.

- písemně upozornit ZO 10712 Hřivnův újezd, aby doplatil za jednoho člena členský příspěvek

 

Z: tajemnice MSKS    

T: do 31.7.2016  

 

Dle evidenčních listů ZO předložených ke kontrole je u MSKS evidováno 185 základních organizací (klubů) s 3 817 členy. Výše členských příspěvků za rok 2016 je 305 360 Kč.

 Za revizní komisi MSKS : 

Jaroslav  V e n h a u e r

MVDr.Luboš Široký          

V Jihlavě 10.7.2016                

                                                             

Kontrola písemností vedených správcem areálu Zbraslav

 

     Dne 19.7.2016 byla provedena kontrola písemností a účetních dokladů vedených správcem kynologického areálu MSKS Zbraslav. Kontrolu provedli J. Venhauer a J. Kratochvíl.

Kontrolou bylo zjištěno:

„Kniha záloh“ (na zapůjčené pokoje a odkládací kotce) není vůbec vedena

Navrhovaná opatření: od 1.8. řádně vybírat zálohy a vést „Knihu záloh“

 

- „Kniha energii“(zde se zapisuje odběr elektrické energie v restauraci a odběr vody od Sage Market“ je řádně vedena

 

„Kniha ubytovaných“ – příjmové doklady za ubytování nejsou od 31.1.2016 do 13.5.2016 zapsány v Knize ubytovaných“

   - na příjmových dokladech není zřejmé,za co je uvedená finanční částka účtovaná

   - jsou používány různé druhy příjmových dokladů bez číselné řady

   - není uváděno členství v MSKS

   - není podpis ubytovaného – podpisem  potvrzuje správnost zapsaných údajů a zavazuje se dodržovat ustanovené „Ubytovacího řádu“

Navrhovaná opatření: - od 1.8.2016 používat pokladní příjmové doklady s natištěnou číselnou řadou,uvádět na nich za co je účtovaná finanční částka,V „Knize ubytovaných“ řádně vyplňovat všechny kolonky tak,jak je uvedeno v Pracovní smlouvě správce

 

„Evidence pracovní doby“ (je zde uváděn počet odpracovaných hodin a pracovní náplň prováděná v jednotlivých dnech) – je veden nepřehledně  

Navrhovaná opatření – od 1.8.2016 uvádět pracovní činnost v jednotlivých dnech a odpracovaný počet hodin.Každý měsíc provést součet odpracovaných hodin v daném měsíci.Zavést sešit,kde budou správci ukládány pracovní úkoly a prováděna  kontrola jejich splnění.

 

     Vzhledem k zjištěným závadám bude provedena následná kontrola. 

 

 Člen předsednictva MSKS Jiří Kratochvíl                                      

 Člen Revizní komise Jaroslav Venhauer

V Jihlavě dne 21. 7. 2016

 

Zápis o provedení inventury

Inventarizace pokladny

 

 

Partneři