Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis ze Schůze kontrolní komise MSKS ze dne 02.05.2022

Přítomni: Jana Krouman, Jana Věrná, Nepřítomen: Jiří Kratochvíl

Host: Ing. Edita Jelínková, předsedkyně MSKS, Lucie Šlechtická tajemník


Zápis ze Schůze kontrolní komise

Datum konání schůze: 2. 5. 2022

Místo konání schůze:  Drážní 253/7, 627 00 Brno-Slatina

Čas konání: 15:00

1. Schůzi svolala Jana Krouman dne 25. 4. 2022.

Přítomni: Jana Krouman, Jana Věrná, Nepřítomen: Jiří Kratochvíl

Host: Ing. Edita Jelínková, předsedkyně MSKS, Lucie Šlechtická tajemník

Kontrolní komise je 3 členná, dle stanov při účasti 2 osob je schopna jednat.

2. Program:

2.1. Schválení programu schůze kontrolní komise

2.2. Volba předsedy a místopředsedy kontrolní komise

Předsedkyní navržena Mgr. Ing. Jana Krouman, hlasováno 2 pro, schváleno.

Místopředsedkyní navržena Jana Věrná, hlasováno 2 pro, schváleno.

2.3. Organizační záležitosti – změna jednacího řádu kontrolní komise z roku 2013 – nový jednací řád hlasováno 2 pro, schváleno.

2.4. Plán kontrolní činnosti

2.4.1. Doposud byla provedena částečná kontrola fyzických dokladů, v tom budeme pokračovat

2.4.2. Kontrola pracovních a obdobných smluv a mzdových nákladů

2.5. Různé

2.5.1. Podnět pro předsednictvo: Na programu XIV. sjezdu MSKS konaného dne

16. 4. 2022 nebylo schválení rozpočtu na rok 2022. Kontrolní komise dává na zvážená, zda by sjezd měl schválit rozpočet per rollam, nebo alespoň informovat členy o rozpočtu – aby následně bylo možné schvalovat výsledky hospodaření na následujícím sjezdu.

2.5.2. Podnět předsedkyně MSKS pro KK: Dotace z Krajského úřadu JMK – nebyla řádně vyúčtována dotace 2017, KÚ v rámci kontrolní činnosti zjistil nesrovnalosti formálního rázu. Podklady pro KK budou zaslány do 6. 5.2022, KK zaujme a sdělí stanovisko do 20.5.2022.

2.5.3. Za kontrolní komisi se zúčastní nejbližšího předsednictva Jana Krouman.

Přílohy:

- Prezenční listina

- Nové znění Jednacího řádu kontrolní komise

Zapisovatel: Jana Věrná

Předsedkyně kontrolní komise: Jana Krouman


 

Jednací řád kontrolní komise MSKS

 

I. Úvodní ustanovení

 

 1. kontrolní komise MSKS je tříčlenná a je samostatným orgánem MSKS, členové jsou voleni sjezdem a je za svou činnost sjezdu odpovědná.

 2. kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, kteří jsou zodpovědní za činnost kontrolní komise.

 3. náplň činnosti kontrolní komise vyplývá ze stanov MSKS a obecně závazných předpisů.

 4. funkce členů kontrolní komise jsou čestné a náklady spojené s funkcí jsou hrazeny z rozpočtu MSKS

 

II. Předseda kontrolní komise

 1. svolává kontrolní komisi za účelem jednání

 2. zahajuje a vede jednání kontrolní komise. Tímto právem může pověřit místopředsedu nebo jiného člena kontrolní komise.

 3. navrhuje program a pořad jednání.

 4. otevírá a vede rozpravu k bodům programu.

 5. ukládá členům kontrolní komise úkoly a kontroluje jejich plnění.

 6. v neodkladných záležitostech může o věci rozhodnout sám, ale je povinen kontrolní komisi o tom informovat nejpozději na dalším jednání kontrolní komise.

 7. zúčastňuje se jednání předsednictva s hlasem poradním.

 8. zúčastňuje se akcí MSKS za účelem kontroly a seznámení.

 

III. Místopředseda kontrolní komise

 1. V případě potřeby zastupuje předsedu kontrolní komise se všemi povinnostmi a právy dle ust. č.II

 2. Plní ustanovení č. III v plném rozsahu

 

IV. Člen kontrolní komise

 1. zúčastňuje se jednání kontrolní komise a provádí náplň kontrolní komise.

 2. může být pověřen prováděním určité činnosti nebo vedením pracovní skupiny dle náplně kontrolní komise.

 3. zúčastňuje se jednání předsednictva MSKS s hlasem poradním.

 4. zúčastňuje se akcí MSKS za účelem kontroly a seznámení.

 

V. Jednání kontrolní komise

 1. jednání kontrolní komise svolává předseda (místopředseda) kontrolní komise.

 2. jednání kontrolní komise může být také svoláno na žádost členů kontrolní komise nebo na žádost předsednictva.

 3. jednání kontrolní komise mohou být přizvaní členové předsednictva MSKS nebo přizvaní hosté, jestliže o tom rozhodnou členové kontrolní komise hlasováním.

 

VI. Hlasování

 1. kontrolní komise rozhoduje většinovým hlasováním. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.

 2. hlasuje se pro nebo proti návrhu, případně zdržel se.

 

VII. Zápis

 1. o každém jednání a činnosti kontrolní komise se vede zápis.

 2. zápis musí obsahovat mimo popisu projednávaných bodů: čas a místo jednání, jména přítomných a schválený pořad jednání.

 3. zápis podepisuje předseda nebo místopředseda a zapisovatel.

 

VIII. Mlčenlivost

 1. členové kontrolní komise jsou povinni uchovávat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž se seznámili v průběhu jednání kontrolní komise.

 2. rozhodnutí a závěry mohou být uveřejňovány pouze na základě přijatého usnesení kontrolní komise.

 

IX. Závěrečné ustanovení

 1. jednací řád kontrolní komise byl schválen na jednání dne 2. 5. 2022

 

X. Náplň činnosti kontrolní komise MSKS

Náplň činnosti kontrolní komise MSKS je dán stanovami MSKS a to v rozsahu:

 1. provádět kontrolně-revizní činnost všech orgánů MSKS.

 2. kontrolní a revizní činnost všech zaměstnanců MSKS.

 3. kontrolu činnosti členů MSKS a dodržování závazných dokumentů FCI, stanov ČMKU a stanov MSKS a přijatých usnesení sjezdu a předsednictva MSKS.

 4. ve smyslu obecně platných předpisů vyřizuje stížnosti a náměty.

 

V Brně dne 2. 5. 2022

 

Předseda kontrolní komise:                                                  Místopředseda kontrolní komise:

Jana Krouman                                                                                 Jana Věrná

 

Člen kontrolní komise:

Jiří Kratochvíl

 

 

ADRESY ČLENŮ KONTROLNÍ KOMISE MSKS


 

MSKS-Zapis_ze_schuze_kontrolni_komise_2-5-2022.pdf

Jednaci_rad_kontrolni_komise_2022.pdf

Partneři