Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2019 ze zasedání kontrolní komise MSKS ze dne 25.5.2019

Přítomni: MVDr. L. Široký – předseda KK, Ing. M. Kašný – člen KK, R. Parolek – člen KK.


Zápis č.1/2019 schůze KK MSKS z.s.

ve Zbraslavi dne 25.5.2019

Přítomni: MVDr. L. Široký – předseda KK, Ing. M. Kašný – člen KK, R. Parolek – člen KK.

Přítomní členové se usnesli, že schůze se bude řídit následujícím programem:

PROGRAM:

1) Úvod

2) Kontrola úkolu z předchozí schůze

3) Informace z jednání předsednictva MSKS

4) Kontrola - usnesení 11. sjezdu MSKS

5) Kontrola - účetnictví a majetku svazu

6) Kontrola - evidence členské základny

7) Oblast námětů a stížností

8) Různé

9) Závěr

Ad.1. Schůzi svolal, v 11.39 hod zahájil a řídil předseda KK MVDr. Široký. Zápisem byl pověřen člen KK Ing. Michal Kašný.

Ad.2. Kontrola úkolu z předchozí schůze KK, konané ze dne 29.9.2018

a) Trvá - požadovat odstranění závad kontroly stavu areálu Zbraslav provedené paní Janou Jaškovou

b) Ostatní úkoly splněny

Ad.3. Na jednáních předsednictva MSKS se dle stanov MSKS z.s. a jednacího řádu KK účastní předseda KK MVDr.Široký.

a) Informace P: Vážení členové MSKS, vzhledem k nutné úpravě stanov je nezbytné, aby se ještě v letošním roce konal sjezd MSKS. Z tohoto důvodu předkládá předsednictvo MSKS členům svazu návrh nových stanov (viz odkaz níže). Připomínky či případné návrhy úprav zasílejte na adresu tajemnice svazu K. Boleslavové, a to nejpozději do 14. 6.2019... Koncept návrhu zveřejněn na www.msks.cz, dle P je třeba připomínkovat z členské základny

Usnesení KK: P nově v návrhu nových stanov viditelně zvýrazní změny a doplnění oproti současným platným stanovám. Znovu, ve zvláštním emailu všem předsedům ZO a KKR, přímo na jejich emailové adresy, zašle upozornění na připomínkování nových stanov, zajistí předání všech připomínek členů k nahlédnutí všem členům KK

b) Dle P předběžný termínu sjezdu 20.7.019 (témata: změny ve stanovách - prodej majetku svazu + změna sídla, volby)

Usnesení KK: upozornění KK pro P dle stanov MSKS z.s., Článek 13, bod 6. na plnění platných termínů sjezdu a projednání návrhů změn na sjezdu

c) Na jednání P dne 9.5.2019 přes žádost a schválení předsedy KK MVDr.Širokého, který byl v služebně na Světové výstavě v Číně, nebyl předsedou MSKS J.Hammrem pozván pověřený člen KK Ing. Michal Kašný

Usnesení KK: Upozornění Pna závažné porušení stanov MSKS z.s., Článek 13, bod 11., písm. a)!!!

K dnešnímu dni tj. 25.5. není na webu msks.cz zveřejněn zápis projednávaných bodů z tohoto jednání P (naposledy je zde zápis č.1/2019 ze dne 17.2.)

Usnesení KK: Dle stanov MSKS z.s., Článek 13, bod 11., písm.a), b),c), d), f) svolání společného zasedání P a všech členů KK v termínu do 16. června 2019, koordinaci s P zajistí MVDr.Široký

Ad.4. Proběhla formální kontrola čtyř bodů usnesení 11. sjezdu z 8.dubna 2017. Všechny čtyři usnesení byly formálního rázu a byly výhradně ve spojení s průběhem volebního sjezdu.

Ad.5. Po konzultaci MVDr. L. Širokého s daň. a účetní poradkyní MSKS Ing. E. Jelínkovou, bylo přislíbeno, že do konce června 2019 budou předloženy veškeré účetní doklady ke kontrole za účetní rok 2018.

Usnesení KK: KK navrhuje provedení auditu účetních dokladů, odpovídá MVDr. Široký

Ad.6. Z kontroly evidence předložit samostatný zápis ze dne 25.5019, odpovídá Ing. Michal Kašný

Ad.7. Z jednání KKR Zlín předložen ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KKR ZLÍN ZE DNE 13. 4. 2019 s požadavky na řešení P. Dle ověření u zapisovatelky zápisu p. Sylvy Vavrušové byl zápis elektronicky v kopii odeslán tajemnici MSKS K. Boleslavové a členovy P p. Ing. M.Vávrovi. Kdnešní dni nebyly požadavky KKR Zlín na P projednány a to ani z jiných předchozích odeslaných zápisů.

Usnesení KK: Dle stanov MSKS z.s. , Článek 12, bod 1., bod 4. písm.c), e) zajistit jejich plnění. Dále dle stanov MSKS z.s., Článek 13, bod 9. doporučujeme Psvolání společného zasedání P a zástupců všech KKR , termín co nejdříve před uplynutím termínu plánovaného sjezdu 2019

Ad.8.

a) P neinformuje členskou základnu ani KK o prodeji budovy na tř. kpt. Jaroše v Brně, že je v této věci je podáno trestní oznámení na PČR k prošetření?

Usnesení KK: Zveřejnit na www.msks.cz smlouvu a dokumenty o prodeji podstatné části majetku členů MSKS z.s.

b) K dnešnímu dni není dle stanov MSKS, Článek 16, bod 3., písm.b) znám rozpočet svazu podle kterého MSKS hospodaří

Usnesení KK: P zveřejní na www.msks.cz podklady rozpočtu a budoucího plánu hospodaření MSKS z.s.

c) Stav zápisu MSKS, z.s. do rejstříkového soudu Brno, není P doložena odpověď? Souvisí také s čerpáním dotací MSKS z.s. a pobočných spolků

Usnesení KK: Dotaz na příští schůzi P jak bylo dokončeno, odpovídá MVDr. Široký

Ad.9. Předseda KK MVDr. Široký schůzi ukončil v 14.05 hod. Ve Zbraslavi 25.5.2019

 

Zapsal: Ing. Michal Kašný, člen KK

 

Zápis ověřil: MVDr. Lubomír Široký, předseda KK


 

Zápis z kontroly účetních dokladů za rok 2018

Zápis

Zápis č. 1

Zápis č. 1 z jednání KK

Příloha k Zápis č. 1

Kontrola evidence členské základny

Stížnost

Stížnost na člena KK

Partneři