Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Směrnice MSKS - svazové příspěvky

Směrnice MSKS – svazové příspěvky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Povinnost ZS a ZO hradit příspěvky ve prospěch MSKS včetně jejich splatnosti je definována veStanovách MSKS, článek 8.

 

2. Svazové příspěvky

2.1 Výše svazových příspěvků je primárně stanovena podle aktuálního seznamu členů ZS / ZOsestaveného klubem v období dle Stanov MSKS – článek 8, odstavec 1, písmeno a), přičemž stejné ustanovení Stanov definuje i splatnost svazových příspěvků za členy zahrnuté v seznamu.

2.2 Pro případ dodatečně přihlášených členů ZS / ZO je klubům určena povinnost změnu nahlásit a za nové členy uhradit svazový příspěvek – článek 8, odstavec 1, písmeno a).

 

3. Postup při prodlení ZS / ZO s úhradou svazových příspěvků

3.1 V případě neodůvodněného prodlení ZS / ZO s úhradou svazových příspěvků není předsednictvoMSKS povinno ZS / ZO vyzývat k úhradě ani stanovit náhradní termín splatnosti.

3.2 ZS / ZO může žádat o posečkání s úhradou svazových příspěvků, přičemž takovou žádost musí ZS / ZO podat před splatností svazových příspěvků do datové schránky MSKS, a podrobně odůvodnit.

3.3 Předsednictvo není povinno žádosti o posečkání vyhovět. Pokud předsednictvo MSKS žádosti o posečkání vyhoví, je povinno stanovit náhradní lhůtu splatnosti svazových příspěvků nejdéle do 30.6. daného kalendářního roku.

 

4. Sankce při pozdní úhradě svazového příspěvku

4.1 Neschválené prodlení s úhradou svazových příspěvků přesahující 2 kalendářní měsíce sepovažuje za závažné porušení členských povinností ZS / ZO uložení Stanovami MSKS – článek 7, odstavec 4, písmeno c) a je důvodem pro pozastavení činnosti ZS / ZO, případně pro vyloučení ZS dle článku 18, odstavec 9, písmeno i).

4.2 Pozastavení členství ZS / ZO ke dni uplynutí 1 kalendářního měsíce po splatnosti určené stanovami z důvodu neuhrazení svazových příspěvků je konstatováno na nejbližším zasedání předsednictva (nehlasuje se o něm, nastává uplynutím doby), a oznámeno písemně ZS / ZO a na webu MSKS, včetně uvedení data, ke kterému k pozastavení činnosti došlo.

4.3 Pozastavení činnosti z důvodu neuhrazení svazových příspěvků trvá nejméně do 30. 6. daného kalendářního roku nebo 15 dní po úhradě svazových příspěvků, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

4.4 Vždy platí, že pozastavenou činnost ZS / ZO nelze obnovit, pokud má ZS / ZO jakékoli nesplacené závazky vůči MSKS.

4.5 Obnovení činnosti po jejím pozastavení bude oznámeno písemně ZS / ZO a na webu MSKS včetně data, ke kterému k obnovení činnosti došlo.

4.6 Pozastavení činnosti ZS / ZO představuje překážku pro pořádání sportovních i chovatelských akcí pro ZS / ZO v době pozastavení činnosti. Členové ZS / ZO se na základě členství v pozastaveném ZS / ZO nemohou účastnit sportovních ani chovatelských akcí konaných v době pozastavení činnosti.

4.7 Pozastavení činnosti ZS / ZO není překážkou pro další činnost ZS / ZO, pokud jde o schůze výboru, členské schůze apod., není překážkou platnosti jejich usnesení. ZS / ZO je i nadále oprávněno vystupovat v právních vztazích.

 

5. Úroky z prodlení

5.1 Při prodlení s úhradou svazových příspěvků je MSKS oprávněn vyúčtovat a vymáhat zákonnýúrok z prodlení stanovený Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

5.2 Nárok MSKS na zákonný úrok z prodlení nezaniká při pozastavení činnosti ZS / ZO z MSKS nebo při vyloučení ze svazu, a to bez ohledu na důvod pozastavení činnosti či vyloučení.

 

6. Náklady spojené s vymáháním pohledávky

6.1 Předsednictvo MSKS je oprávněno požadovat také náklady spojené s vymáháním pohledávky,zejména poštovné za výzvy k úhradě, paušální náklady dle Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, kdy ZS / ZO se pro účely stanovení nákladů vymáhání považují za podnikatele, náklady na právní zastoupení.

6.2 Nárok MSKS na náklady spojené s vymáháním pohledávky nezaniká při pozastavení činnosti SZ / ZO z MSKS bez ohledu na důvod pozastavení činnosti SZ / ZO ze svazu.

 

7. Přechodné období

Tato směrnice je platná dnem schválení předsednictvem MSKS, a účinná uplynutím jednoho měsíceod schválení.


 

Příklad k článku 4 – pozastavení činnosti jako sankce za pozdní úhradu:

1.ZO / ZS neuhradí svazové příspěvky v souladu se stanovami (28. února daného kalendářníhoroku).

MSKS automaticky k 1. 4. téhož roku pozastaví činnost ZO / ZS do 30. 6. daného kalendářníhoroku.

Činnost klubu bude obnovena k 1. 7., pokud bude platba připsána nejpozději do 15. 6.

Podmínkou obnovení činnosti klubu je úhrada veškerých závazků k MSKS (nejen člensképříspěvky, ale také platby za dohlášené členy, dodatečně hlášen akce atp.).

2.ZO / ZS neuhradí svazové příspěvky v souladu se stanovami (28. února daného kalendářníhoroku).

MSKS automaticky k 1. 4. téhož roku pozastaví činnost ZO / ZS do 30. 6. daného kalendářníhoroku, ALE! pokud bude platba připsána později než 15. 6. daného kalendářního roku,činnost ZO / ZS bude obnovena až k 15. dni po připsání platby, a současně musí býtuhrazeny veškeré závazky k MSKS (nejen členské příspěvky, ale také platby za dohlášenéčleny, dodatečně hlášen akce atp.).

Tj. např. bude platba připsána 25. 6., pak činnost klubu bude obnovena k 10. 7., nebo platbabude připsána 15. 7., činnost klubu bude obnovena k 30. 7. atd.


 Směrnice byla schválená předsednictvem MSKS dne 24.11.2022

Smernice-MSKS-svazove-prispevky.pdf

 


 

Dodatek směrnice MSKS

 

Schválený na jednání předsednictva MSKS ze dne 21.02.2023

https://www.msks.cz/26058n-zapis-c.-2-2022-ze-zasedani-predsednictva-msks-ze-dne-21.02.2023

 

Dodatek směrnice MSKS – svazové příspěvky pro ZS přijaté v průběhu roku

 

1.  Splatnost svazových příspěvků

1.1   Splatnost svazových příspěvků ZS přijatých později než 14. 2. daného kalendářního roku je 14 dní.

 

2.  Postup při prodlení ZS s úhradou svazových příspěvků

2.1   ZS není oprávněn žádat o posečkání s úhradou svazových příspěvků.

 

3.  Sankce při pozdní úhradě svazového příspěvku

3.1   Prodlení ZS s úhradou svazových příspěvků přesahující 2 kalendářní měsíce se považuje za závažné porušení členských povinností ZS uložení Stanovami MSKS – článek 7, odstavec 4, písmeno c) a je důvodem pro vyloučení ZS dle článku 18, odstavec 9, písmeno i).

3.2   Vyloučení ZS nastane ke dni následujícím po uplynutí 2 měsíců po splatnosti dle čl. 1.1.

3.3   Vyloučení je konstatováno na nejbližším zasedání předsednictva (nehlasuje se o něm, nastává uplynutím doby), a oznámeno písemně ZS a na webu MSKS, včetně uvedení data, ke kterému k vyloučení došlo.

3.4   Vyloučení ZS pro neplacení členského příspěvku není překážkou pro další činnost ZS, pokud jde o schůze výboru, členské schůze apod., není překážkou platnosti jejich usnesení. ZS je i nadále oprávněno vystupovat v právních vztazích.

3.5   ZS může znovu požádat o členství nejdříve po 6 měsících a podmínkou žádosti je úhrada všech pohledávek.

 

4.  Úroky z prodlení

4.1   Při prodlení s úhradou svazových příspěvků je MSKS oprávněn vyúčtovat a vymáhat zákonný úrok z prodlení stanovený Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

4.2   Nárok MSKS na zákonný úrok z prodlení nezaniká při pozastavení činnosti ZS / ZO z MSKS nebo při vyloučení ze svazu, a to bez ohledu na důvod pozastavení činnosti či vyloučení.

 

5. Náklady spojené s vymáháním pohledávky

5.1   Předsednictvo MSKS je oprávněno požadovat také náklady spojené s vymáháním pohledávky, zejména poštovné za výzvy k úhradě, paušální náklady dle Nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, kdy ZS se pro účely stanovení nákladů vymáhání považují za podnikatele, náklady na právní zastoupení.

5.2   Nárok MSKS na náklady spojené s vymáháním pohledávky při vyloučení ZS z MSKS nezaniká.

 

6.  Platnost a účinnost směrnice

Tato směrnice je platná dnem schválení předsednictvem MSKS, a účinná uplynutím jednoho měsíce od schválení.


Příklad – vyloučení jako sankce za pozdní úhradu:

  1. ZS je přijat předsednictvem MSKS ke dni 10.3.
  2. Splatnost členských příspěvků ZS je 14 dní (24.3.)
  3. ZS neuhradí svazové příspěvky ani do 2 měsíců (24.5.)
  4. ZS je vyloučen ke dni 25.5.

Směrnice MSKS - svazové příspěvky kluby přijaté v průběhu roku.pdf

Partneři