Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 5 / 2022 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 24.11.2022

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Edita Hrdličková Jelínková MBA, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, MVDr. Lubomír Široký

Omluvena: Ing. Renata Hejčová

Přítomna za kontrolní komisi: Mgr. Ing. Jana Krouman, BA


Zápis č. 5/2022 ze zasedaní předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu
 (dále jen P MSKS)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Hrdličková Jelínková MBA, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, MVDr. Lubomír Široký

Omluvena: Ing. Renata Hejčová

Předsednictvo je usnášeníschopné.

Přítomna za kontrolní komisi: Mgr. Ing. Jana Krouman, BA

Zapisovatel: Lucie Šlechtická

 

Datum konání: 24.11.2022 od 16:00 hod

Místo konání: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Termín příštího zasedání:  29.12.2022

 

Program:

1) Zahájení, návrh programu

2) Směrnice O svazových příspěvcích

3) Potvrzení hlasování per rollam - svazové členské příspěvky pro rok 2023

4) Přijmutí nových ZS za členy MSKS

5) Hostování v jiné ZO/ZS – stanovisko P MSKS

6) Rozšíření sběru osobních údajů členů ZO/ZS o rodné číslo

7) Návrh kandidáta do předsednictva ČMKU a návrh delegátů MSKS na XVII. Valnou hromadu ČMKU

8) Návrh na jmenování sportovního komisaře MSKS

9) Jmenování nových rozhodčích z výkonu

10) Podněty od Výcvikové komise MSKS:

- Informace pro organizátory zkoušek k delegaci rozhodčích

- Informace o záměru společného školení rozhodčích s ČKS

- Návrh úprav do NZŘ (ZVV3 žebřík)

- Návrh zbudovat v areálu Zbraslav fotbalovou branku

11) Odesílání výsledkových listin zkoušek a závodů

12) Požadavek Jany Jaškové na nákup potřeb pro organizaci akcí pro mládež

13) Informace o realizaci přístřešků

14) Zapsání do katastru přístřešku u administrativní budovy

15) Různé


 

add 1) Zahájení, návrh programu

Dle čl.13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS – program jednohlasně schválen.

 

Add. 2) Směrnice O svazových příspěvcích

Jana Krouman předložila P MSKS vypracovanou směrnici Svazové příspěvky – Příloha č.1

Jednohlasně schváleno – Směrnice vstupuje v platnost 30 dní od přijmutí tj. 24.12.2022

Úkol: Sekretariát MSKS bude e-mailem informovat ZO/ZS, kteří mají neuhrazené členské příspěvky s informací o přijetí Směrnice o svazových příspěvcích – úkol Šlechtická/Kozák.

Add. 3) Hlasování per rollam svazové členské příspěvky pro rok 2023

Návrh předsedkyně MSKS zachovat stejnou částku jako v roce 2022 a to 260,- Kč. Hlasování proběhlo per rollam 24.10. – 4x souhlas, 1x nesouhlas (návrh na zvýšení na 300,-)

Hlasování potvrzeno

 

Add.4) Přijmutí nových ZS za členy MSKS:

- Tornjak-klub CZ, z.s. – přijmuté hlasováním per rollam (9.11. 4x odsouhlaseno, 1x zdržel)

Hlasování potvrzeno – Schváleno – Tornjak klub CZ, z.s. se od 9.11.2022 stává členem MSKS

- Český Klub velkých kníračů, z.s. – žádost o přijetí od 1.1.2023 4x souhlas, 1x nesouhlas

Schváleno– – ČKVK, z.s. se od 1.1.2023 stává členem MSKS

 

Add. 5) Hostování v jiné ZO/ZS – stanovisko P MSKS

 „Pokud chce někdo hostovat v jiném /jiných KK, hostující KK tuto osobu nevede jako svého člena, nenahlašuje jej MSKS a nehradí za něj příspěvek MSKS. Příspěvky hostujícímu KK jsou pouze mezi členem a hostujícím KK a jejich vzájemné domluvě.“

Jednohlasně schváleno

 

Add. 6) Rozšíření sběru osobních údajů členů ZO/ZS o rodné číslo

Vzhledem k potřebě mít řádně vyplněný Rejstřík sportů s údaji o svých členech, které se ověřují z Rejstříku obyvatelstva, musí MSKS rozšířit sběr osobních údajů o údaj rodného čísla. Osobní údaje jsou neveřejné a MSKS sběr osobních údajů je podložen zákonem o podpoře sportu č.115/2001 Sb.

Předsednictvo bere na vědomí

Úkol: Tajemnice vypracuje text informačního emailu pro ZO/ZS, který administrátor rozešle na všechny kontaktní adresy uvedené v aplikaci pro výbory.

 

Add. 7) Návrh kandidáta do předsednictva ČMKU a návrh delegátů MSKS na XVII. Valnou hromadu ČMKU

18.3.2023 se uskuteční XVII. Valná hromada ČMKU. P MSKS navrhuje jako kandidáta do Předsednictva ČMKU – MVDr. Lubomíra Širokého.

 MSKS na Valnou hromadu deleguje 12 delegátů. Návrh delegátů projedná s  kluby MSKS, předsedkyně svazu.

Předsednictvo bere na vědomí

 

Add. 8) Návrh na jmenování sportovního komisaře MSKS

Předsedkyně MSKS navrhuje jmenovat sportovním komisařem MSKS pana rozhodčího Milana Olivu.

Jednohlasně schváleno

 

Add. 9) Jmenování nových rozhodčích z výkonu

David Polzer – předložil hospitační listy – komisař Jan Strach konstatoval, že všechny hospitační listy jsou v pořádku, splňují podmínky, tak jak byly stanoveny u zkoušek rozhodčích (27.8.2022) a Davida Polzera navrhuje jmenovat rozhodčím z výkonu MSKS

Věra Sedláková – předložila hospitačních listy – komisař Jan Strach konstatoval, že u 7 hospitovaných zkoušek nebyla splněna podmínka 3x3 oddílových zkoušek, proto nenavrhuje Věru Sedlákovou prozatím jmenovat rozhodčí z výkonu MSKS

David Polzer byl P MSKS jednohlasně jmenován rozhodčím z výkonu MSKS.

 

Add. 10) Podněty od Výcvikové komise MSKS:

- Informace pro organizátory zkoušek k delegaci rozhodčích

- Informace o záměru společného školení rozhodčích s ČKS

- Návrh úprav do NZŘ (ZVV3 žebřík)

- Návrh Společné mistrovství republiky ZVV3 (ČKS + MSKS)

- Návrh zbudovat v areálu Zbraslav fotbalovou branku

 

1. Výcviková komise si dovoluje upozornit organizátory zkoušek z výkonu, že nelze aby si organizátor akce domlouval a navrhoval konkrétní rozhodčí. Delegace jsou plně v gesci Výcvikové komise

2. V sobotu 11.2.2023 plánuje ČKS školení rozhodčích. Výcviková komise navrhuje projednat s ČKS možnost, že by školení proběhlo společně s MSKS.

7.12.2022 se předsedkyně MSKS účastní Rady Sdružení sportovních svazů ČR, kde budou přítomni zástupci ČKS, možnost společného školení rozhodčích z výkonu probere osobně.

3. Návrh úprav v Národním zkušebním řádu – úprava se týká zkoušky ZVV3 a technické úpravy žebříku (Příloha č.2) – předsednictvo nemá výhrad a dává mandát výcvikové komisi k projednání úprav NZŘ v součinnosti s ČKS

4. VK navrhuje projednat s ČKS možnost společného Mistrovství České republiky dle ZVV3 (střídat se v organizátorství, 2 výběrové soutěže – MSKS, ČKS, posuzování rozhodčích, figurování figurantů a kladeči stop z obou svazů apod.). – předsednictvo nemá výhrad a dává mandát výcvikové komisi k projednání společného Mistrovství ČR dle ZVV3 s VK ČKS

5. Návrh zbudovat v areálu Zbraslav fotbalovou branku – odůvodnění: vyšší soutěže se převážně konají na fotbalových stadionech a branka je orientačním bodem jak pro psovody, tak pro psy. Na Zbraslavi je plac nepřehledný.

Předsednictvo MSKS tento problém již letos řešilo a návrh zamítl, z důvodu bezpečnosti (zvláště na akcích pořádaných pro mládež) a obavy z poškození vedení zavlažovacího systému. Je tedy potřeba návrh konkretizovat, tj. technické a faktické provedení, cenový rozpočet na zbudování „orientačního bodu – branky“.

P MSKS tento bod tedy nezamítá, je potřeba předložit konkrétní řešení.

 

Add 11) Odesílání výsledkových listin zkoušek a závodů

P MSKS připomíná rozhodčím z výkonu, že je potřeba odesílat Výsledkové listiny na sekretariát MSKS, kde jsou digitalizovány a archivovány.

 

Add. 12) Požadavek Jany Jaškové na nákup potřeb pro organizaci akcí pro mládež

Jana Jašková přednesla požadavek nákupu kynologické potřeby, pro organizaci akcí pro mládež v hodnotě 12 000,- Kč

Jednohlasně schváleno

 

Add. 13) Informace o realizaci přístřešků.

Proběhla realizace zastřešení vchodu před ubytovnou č.2 a vstupem na společné WC (u administrativní budovy), cena byla 154 550,- Kč.

P MSKS bere na vědomí.

 

Add 14) Zapsání do katastru přístřešku u administrativní budovy

Tajemnice svazu informovala o potřebě sjednat geodeta, který zanese nový přístřešek administrativní budovy do katastrální mapy, aby bylo řádně ukončeno vydané stavební povolení.

P MSKS bere na vědomí.

 

Add. 15) Různé

Předsedkyně svazu informovala P MSKS:

-  o plánech na příští rok

-  stavu hospodaření k 31.10.2022 a Přípravě rozpočtu na rok 2023

 

USNESENÍ P MSKS 24.11.2022

Usnesení ze zasedání předsednictva MSKS, které se konalo dne 24.11.2022 v areálu MSKS Zbraslav u Brna

Předsednictvo MSKS schválilo:

1)      Program zasedání P MSKS 24.11.2022

2)      Směrnici Svazové příspěvky

3)      Svazové příspěvky pro rok 2023–260,- Kč/1 člen

4)      Přijetí nových ZS (Tornajak – klub CZ, z.s. a Český Klub velkých kníračů, z.s.)

5)      Stanovisko k hostování v jiné ZO/ZS

6)      Jmenování sportovního komisaře (Milan Oliva)

7)      Jmenování rozhodčího z výkonu (David Polzer)

8)      Nákup kynologických potřeb pro akce mládeže, v hodnotě 12 000,- Kč

Jednání ukončeno v 18:30 hodin

Ve Zbraslavi u Brna dne 24.11.2022

Zapsala: Lucie Šlechtická, tajemnice MSKS


Zapis_PMSKS_c5_24112022_Final.pdf

 

Příloha č. 1

Směrnice MSKS – svazové příspěvky

 https://www.msks.cz/25058-smernice-msks-svazove-prispevky

 

Příloha č. 2

 

Partneři