Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Předseda svazu: Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA

tel. 607 824 076

e-mail: predseda@msks-cz.eu.

Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)

134 233 0389 / 0800 (Česká spořitelna)


: 00568139


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Systém výcviku

Moravskoslezský kynologický svaz

SYSTÉM řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS

Vydává: Výcviková komise Moravskoslezského kynologického svazu

Schválen : Předsednictvem Moravskoslezského kynologického svazu

Novelizace schválená Předsednictvem MSKS, 17.12.2017 (zápis č. 9/2017)

Vstupuje v platnost:  1. ledna 2018

(nahrazuje Systém řízení a zajišťování výcvikové komise v MSKS z roku 2006)

Celý Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti bude doplňován dle potřeby.  Připomínky lze zasílat předsedovi výcvikové komise, který je zpracuje a předloží k projednání výcvikové komisi a předsednictvu MSKS.

1. Výcvik provádět dle platných normativů v plném rozsahu

2. Zkoušky sportovních psů

Zkoušky dle národního zkušebního řádu a dle mezinárodního řádu IPO se na žádost pořadatelů plánují pololetně a jsou společně s delegací rozhodčích uveřejněny v kalendáři akcí MSKS. Pokud pořadatel nenahlásí zkoušky do daného termínu, jedná se o neohlášenou delegaci, která nebude uvedena v kalendáři akcí, bude pouze uveřejněna na internetových stránkách MSKS. Žádost o delegaci rozhodčího zašle pořadatel čtyři týdny před termínem na adresu předsedy VK MSKS  spolu s poplatkem 500 Kč.

Ve všech případech je nutné, aby žádost o zkoušky obsahovala:

-          místo a datum zkoušek, náhradní termín 

-          druhy prováděných zkoušek (NZŘ nebo MZŘ)

-          jméno a přesnou adresu vedoucího zkoušek, telefon vedoucího akce, popřípadě e-mail

Písemný požadavek na uveřejnění zkoušek v kalendáři akcí je nutno zaslat doporučeně nebo emailem na adresu osoby pověřené předsednictvem MSKS, a to:

- na I. pololetí nejpozději do l. 12. předchozího roku

- na II. pololetí nejpozději do 1. 5. příslušného roku

Pořadatel zkoušek je povinen zajistit figuranty, kteří mají platný atest klubového figuranta, popř. figuranta 1.tř. nebo svazového figuranta.

Rozhodčí na veškeré zkoušky uskutečňované v rámci MSKS deleguje předseda VK MSKS nebo pověřený člen VK. Rozhodčí se musí prokázat platným průkazem.

Počet psů, které může rozhodčí na akci se zápisem výcvikové značky v jeden den posoudit je určen jednotlivými zkušebními řády

Stopařské zkoušky (ZPS, FH) se počítají jako zkouška se třemi oddíly.  Zkoušky IPO – FH se pořádají jako samostatné akce, a to ve dvou dnech za sebou jdoucích. Jsou na ně delegováni dva rozhodčí, maximální počet účastníků (psů) je 12 (6 pro jednoho rozhodčího v jednom dni).  Každý rozhodčí posuzuje druhý den jiné psy.

Soupisku (výsledkovou listinu) předem připravenou vedoucím zkoušek po vyplnění potvrdí rozhodčí a originál zašle předsedovi VK MSKS spolu s kopiemi Potvrzení o vykonané zkoušce úspěšně složených účastníků zkoušky. Originál Potvrzení o vykonané zkoušce obdrží psovod. Kopie soupisky (Výsledkové listiny) zůstává v pořádající organizaci .

Do „Výkonnostního průkazu“ psa nebo do „Registračního a výkonnostního průkazu psa bez PP“ se zapisují všechny dosažené výkony psa, tedy i neúspěšné výsledky, přerušení, ukončení a vyloučení.

Rozhodčí mimo jiné provádí hodnocení činnosti figurantů do výkonnostního průkazu figuranta. Na zadní straně Výsledkové listiny v oddíle “Zpráva rozhodčího o provedené akci“ při velmi dobré práci figuranta nebo kladeče uvede jejich adresy se stručným hodnocením.

Delegovaný rozhodčí, figurant nebo kladeč je povinen potvrdit pořadateli svou účast neprodleně po obdržení písemného uvědomění, které musí od pořadatele obdržet nejpozději 21 dnů před datem konání akce nebo se písemně omluvit, a to nejpozději 10 dnů před konáním akce. Nezúčastní-li se delegovaný rozhodčí, figurant nebo kladeč bez písemné omluvy akce, na kterou je delegován, uhradí pořadatelům prokazatelně vzniklé náklady.

Pokud pořadatel akci zruší, delegovaný rozhodčí vypíše hlavičku soupisky (Výsledkové listiny) a uvede, že akce byla zrušena a zašle ji předsedovi VK MSKS.

Pořadatel akce je povinen prokazatelně uvědomit delegované rozhodčí, figuranty a kladeče stop, že se akce nekoná. V opačném případě uhradí výše jmenovaným vzniklé náklady.

Při vyplňování soupisky (Výsledkové listiny) a Potvrzení o vykonané zkoušce se nevyplňuje u rodného čísla údaj za lomítkem (např. 7012531/ ....).Ostatní údaje vyplňujte všechny, včetně adresy vedoucího akce.

Tiskopisy Výsledková listina a Potvrzení o vykonané zkoušce jsou k dispozici na stránkách www.msks.cz.

Na zkoušky všeho druhu pořádaných v MSKS mohou nastoupit pouze členové organizací a chovatelských klubů ČMKU a organizací začleněných v FCI

Od 1.1.2012 musí být psi bez PP,kteří chtějí skládat zkoušku z výkonu označeni čipem a zaregistrováni v registru psů MSKS nebo ČKS.

3. Soutěžní činnost - kynologické závody

 

a)   kynologické soutěže a závody budou zařazovány do Kalendáře akcí MSKS dle data konání, buď na I. nebo II. pololetí příslušného roku z podkladů zaslaných ZO.

 

b)   Pokud se jedná o soutěž, která není uvedena v „Kalendáři akcí“, zašle pořadatel žádost o delegaci rozhodčího čtyři týdny před termínem na adresu předsedy VK MSKS  s poplatkem 200 Kč.

 

Požadavky na zařazení akcí do Kalendáře je nutno zaslat 

 

 • na I. pololetí nejpozději do l. 12. předchozího roku 
 • na II. pololetí nejpozději do 1. 5. příslušného roku na adresu pověřeného člena VK MSKS.

 

V obou případech je nutné, aby žádost o akci obsahovala :

 

 • místo a datum akce, náhradní datum  - název akce (např. VALÍČKŮV MEMORIÁL, VELETRŽNÍ POHÁR apod.)  - kategorie akce (např. dle ZVV 1 + ZVV 2, IPO 3)
 • informaci, zda soutěž probíhá se zápisem zkoušky
 • jméno a přesnou adresu vedoucího akce, případně telefonické spojení, e-mailovou adresu
 • požadovaný počet rozhodčích

 

 

Při soutěžích - závodech, které proběhnou dle platných zkušebních řádů je možno složit zkoušku. Závody se zápisem zkoušky se musí nahlásit v řádném termínu. Vedoucí akce sepíše před zahájením akce psovody se zájmem o zapsání zkoušky a před ukončením akce na základě dosažených výsledků připraví pro tyto psovody Potvrzení o vykonané zkoušce, které nechá potvrdit rozhodčím akce.

Jedná-li se o závod se zápisem zkoušky dle NZŘ, může jeden rozhodčí v jednom dni posoudit maximálně 10 psů + 1 pes, je-li účastníkem závodu rozhodčí z výkonu nebo z exteriéru. U závodu dle MZŘ může jeden rozhodčí v jednom dni posoudit max. 30 oddílů + 1 psa, je-li účastníkem akce rozhodčí z výkonu nebo exteriéru. Stopařské zkoušky (ZPS, FH) se počítají jako zkouška se třemi oddíly. Do „Výkonnostního průkazu“ nebo „Registračního a výkonnostního průkazu psa bez PP“ bude dosažený výsledek zapsán všem účastníkům závodu, kteří se přihlásili na zapsání zkoušky.

Pokud jsou uváděni dva (nebo více) rozhodčí (ch), je hlavní rozhodčí uváděn jako první a ten plní povinnosti o zasílání hlášení o provedené akci včetně všech ostatních náležitostí (hodnocení figurantů a kladečů včetně jejich adres, přiložení Potvrzení o vykonané zkoušce atd.)

Na závod se zápisem zkoušky, který probíhá dle jednoho zkušebního řádu, musí nastoupit nejméně 5 psů. Pokud závod probíhá podle více kategorií, musí v každé kategorii nastoupit nejméně 3 psi.

Je-li závod pořádán podle NZŘ a MZŘ  se zápisem zkoušky, musí ho vždy posuzovat minimálně dva rozhodčí, i když počet účastníků bude menší než deset. Dle každého zkušebního řádu musí nastoupit minimálně 5 psů, jinak nemůže být zapsána splněná zkouška.

Při pořádání soutěže bez zápisu výcvikové značky může jeden rozhodčí posoudit v jednom dni 33 oddílů. Účast závodníků přihlášených nad tento počet řeší vždy pořadatel po dohodě s rozhodčím.

Na závodech pořádaných dle NZŘ nebo MZŘ musí výkon figuranta provádět figurant s platným atestem figuranta 1.třídy, nebo svazový figurant.

Delegovaný rozhodčí, figurant nebo kladeč je povinen potvrdit pořadateli svou účast neprodleně po obdržení písemného uvědomění, které musí od pořadatele obdržet nejpozději 21 dnů před datem konání akce nebo se písemně omluvit, a to nejpozději 10 dnů před konáním akce. Nezúčastní-li se delegovaný rozhodčí, figurant nebo kladeč bez písemné omluvy akce, na kterou je delegován, uhradí pořadatelům prokazatelně vzniklé náklady.

Pokud pořadatel závod zruší, delegovaný rozhodčí vypíše hlavičku soupisky (Výsledkové listiny) a uvede, že závod byl zrušen a zašle delegujícímu orgánu.

Pořadatel akce je povinen písemně, e-mailem nebo telefonicky uvědomit delegované rozhodčí, figuranty a kladeče stop, že se akce nekoná. V opačném případě uhradí výše jmenovaným prokazatelně vzniklé náklady.

4. Mistrovství MSKS

Mistrovství MSKS dle IPO3

Podmínky pro účast: 

 • splnění daného limitu na kontrolních závodech (limit stanoví výcviková komise       MSKS), případně bude sestaven žebříček účastníků z výběrových soutěží dle dosažených bodů.
 • předsednictvo MSKS  může podmínky pro účast na mistrovství v daném roce upravit. 

Náklady na uspořádání Mistrovství MSKS  a náklady na reprezentaci MSKS budou uhrazeny dle možností z finančních prostředků MSKS (viz Směrnice - podmínky pro účast v Mistrovství MSKS).

Závod dle IPO 1 pořádaný při Mistrovství MSKS

Podmínky pro účast: 

 • splnění daného limitu na kontrolních závodech nebo sestavení žebříčku – počet bodů dosažených na zkouškách…. (limit stanoví výcviková komise  MSKS)
 • maximální stáří psa jsou 4 roky v daném roce
 • minimální počet účastníků je 5 a maximální 14

5. Kalendář akcí MSKS

„Kalendář akcí MSKS“ bude vydávat předsednictvo MSKS pololetně v termínech do 30.1. a 30.7. každého roku a bude zveřejněn na web. stránkách MSKS. Jeden výtisk obdrží zdarma každá ZO MSKS a všichni rozhodčí MSKS, svazoví figuranti MSKS, funkcionáři předsednictva a komisí MSKS.

  V „Kalendáři akcí MSKS“ budou následující údaje:

 • adresář předsednictva, kontrolní a výcvikové komise MSKS - připraví tajemnice svazu
 • adresář rozhodčích, figurantů 1.třídy,  svazových figurantů a svazových kladečů - připraví VK
 • pokyny pro ZO MSKS  - připraví P MSKS, VK, revizní komise, tajemnice
 • pokyny pro rozhodčí a svazové figuranty MSKS - připraví VK
 • data a místa konání VZ M MSKS, MS FCI a WUSV -  připraví VK
 • data, místa a jména vedoucích akcí včetně adres, dále i jména delegovaných rozhodčích - připraví VK
 • data, místa a druhy soutěží, jména i adresy vedoucích akcí a jména delegovaných  rozhodčích,  případně  delegovaných figurantů - připraví VK
 • data a místa chovatelských akcí - připraví VK a tajemnice
 • akce pořádané jednotlivými KKR - připraví VK a tajemnice

6. Rozhodčí pro posuzování výkonu pracovních psů

 

 Od 1.1.2013 v MSKS platí rozhodnutí o věkové hranici pro  rozhodčí z výkonu pro posuzování zkoušek a závodů se zápisem zkoušky – jako rozhodčí může působit do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 70 let.

Podmínky a specifikace rozhodčích MSKS pro výkon pracovních psů :    

 • členství  v MSKS prostřednictvím některé ZO MSKS
 • úspěšné absolvování kvalifikační zkoušky (vypracování písemného testu a pohovoru) před zkušební komisí
 • praktické posuzování, pohovor

Obsahem kvalifikační zkoušky je: prověření znalostí zkušebních řádů, kriterií posuzování, základů anatomie, fyziologie a zdravovědy psa.

Zkoušky se konají v případě, že dané podmínky splní alespoň tři uchazeči.

 • I. VT - úspěšné splnění 30 zkoušek, z toho 2x „postupku“, a to se dvěma psy
 • úspěšné splnění posouzení určeného počtu psů a stupňů zkoušek na hospitacích

Jmenování nových rozhodčích provádí předsednictvo  MSKS na návrh výcvikové komise, která bude vycházet ze závěrů zkušební komise. 

Rozhodčí se řídí platnými normativy a kromě toho mají následující povinnosti:

-          účast na školení rozhodčích organizovaných MSKS

-          pokud se rozhodčí ze závažných důvodů nezúčastní školení (nutná písemná omluva předem), v případě delegováni na VZ bude nahrazen jiným rozhodčím

-          při neúčasti na školení rozhodčích v následujícím roce zaniká kvalifikace rozhodčího

-          průběžné prohlubování teoretických i praktických znalostí

-          ROZHODČÍ MSKS NESMÍ ZAPSAT ZKOUŠKU BEZ PLATNÉ DELEGACE

Nesplnění povinností podléhá šetření disciplinární komise, která zjištěné skutečnosti předá ke konečnému rozhodnutí předsednictvu MSKS.

Disciplinární komise (v počtu 3): zástupce VK, P MSKS, revizní komise

Odměňování rozhodčích :

- dle platného tarifu náhrad

Delegace rozhodčích na veškeré akce bude prováděna pokud možno tak, aby byl delegován rozhodčí bydlící co nejblíže místa konání akce.

Směrnice pro jmenování mezinárodních rozhodčích pro výkon v MSKS

a)     Min. věk 30 let, aspoň 7 let posuzovat jako svazový rozhodčí s aprobací MZŘ (může být i NZŘ). Občanská bezúhonnost, výhodou je znalost cizího jazyka.

b)     Min. posuzování na 5 akcích pořádaných MSKS a z toho 4 musí být konány dle IPO 3

c)      Jedná se o následující akce

-          výběrové soutěže pro postup na M MSKS dle IPO 3

-          M MSKS dle IPO 3

-          Soutěže CACIT a CACT dle IPO 3

-          Výběrové soutěže na M stopařů MSKS dle FH 2

-          Mistrovství stopařů MSKS dle IPO FH

-          Výběrové soutěže a Mistrovství MSKS dle ZVV 3

Seznam pro potřebu ČMKU bude každý rok aktualizován po schválení návrhu VK P MSKS.

Sportovní komisař

Na základě návrhu VK jmenuje P MSKS sportovního komisaře. Sportovní komisař je jmenován na dobu, která je rovna délce funkčního období P MSKS.

V návrhu na sportovního komisaře je třeba vycházet z těchto předpokladů:

-          členství v MSKS prostřednictví některé ZO

-          zkušený rozhodčí pro posuzování psů dle NZŘ a MZŘ

-          morální a charakterové vlastnosti

Sportovní komisař se na akcích, na které je delegován, prokazuje průkazem sportovního komisaře. Má práva a plní povinnosti dle NZŘ článek 21 a 22.

7. Svazoví figuranti:

Odměňování svazových figurantů:

- dle platného tarifu náhrad zveřejňovaném v Kalendáři akcí na dané období

Povinnosti svazových figurantů :

-          vybavení figuranta musí odpovídat požadavkům zkušebních řádů

-          delegovaný figurant je povinen dostavit se na akci s ochrannými výcvikovými pomůckami v řádném stavu

-          na výběrových akcích MSKS a M MSKS bude figurantovi poskytnut návlek, který po akci odevzdá pořádající organizaci

-          účast na školeních a přezkoušeních organizovaných MSKS, při neúčasti na školení figurantů nebude prodloužena atestace

-          průběžné prohlubování teoretických i praktických znalostí a dovedností

-          delegovaný figurant je povinen písemně, e-mailem nebo telefonicky potvrdit pořadateli svou účast na akci neprodleně po obdržení vyrozumění od pořadatele o konání akce, případně se omluvit 

-          figurant se při výkonu na akci řídí pokyny rozhodčího

Nesplnění povinností podléhá šetření disciplinární komise,  která zjištěné skutečnosti předá ke konečnému rozhodnutí předsednictvu MSKS.

Disciplinární komise (v počtu 3): zástupce VK, P MSKS, revizní komise

8. Kluboví figuranti a výcvikáři

Dle požadavků Krajských kynologických rad (dále KKR) připraví VK MSKS školení pro výcvikáře a figuranty. Lektory deleguje VK MSKS. Finanční náklady za cestovné a pobyt si hradí každý účastník školení nebo jeho vysílající organizace.

- náklady na lektory a figuranty uhradí  MSKS dle platného tarifu náhrad.

Odměňování klubových figurantů :  

- je v kompetenci ZO MSKS nebo chovatelských klubů

9. Organizace řízení výcvikové činnosti

Výcvikovou činnost v ZO řídí výcvikáři pověření výborem ZO. 

K metodickému řízení a usměrňování výcvikové činnosti v rámci svazu ustanoví předsednictvo MSKS „Výcvikovou komisi MSKS“.

Úkoly VK MSKS :

-          koordinovat výcvik ve svazu  - řídit práci rozhodčích, figurantů a kladečů stop

-          sestavovat plány soutěží, zkoušek i přeborů a zveřejňovat je dle výše uvedených

      zásad v Kalendáři akcí MSKS nebo na webových stránkách MSKS

-          provádět delegace rozhodčích a svazových figurantů

-          organizovat zkoušky rozhodčích, klubových i svazových figurantů a kladečů stop

-          organizovat školení rozhodčích, figurantů, výcvikářů a kladečů stop

-          zajišťovat výcvikové úkoly zadané předsednictvem MSKS

-          navazovat spolupráci s chovatelskými kluby

-          úzce spolupracovat s pověřenými ZO MSKS při organizování a realizaci  výběrových závodů a Mistrovství MSKS  - sledovat, evidovat a vyhodnocovat zkouškovou i soutěžní činnost ve svazu a výsledky předkládat předsednictvu MSKS spolu s náměty na zkvalitnění výcvikové, zkouškové a soutěžní činnosti

-          organizovat soustředění talentované mládeže – pověří vedoucího mládeže

-          organizovat dle potřeby soustředění dospělé reprezentace MSKS 

-          aktivně spolupracovat s dalšími kynologickými svazy a organizacemi při vytváření aktualizovaných normativů pro výcvikovou, zkouškovou a soutěžní činnost

Samostatné směrnice

Směrnice číslo 1

- výběrové soutěže pro MMSKS IPO 3

 - podmínky účasti v MMSKS dle  IPO 3

 - podmínky pro účast na M MSKS dle IPO 1

-  podmínky účasti na M MSKS stopařů

Směrnice číslo 2

 - podmínky účasti v M MSKS mládeže a juniorů

 - vymezení kategorie Junior

- podmínky účasti M MSKS stopařů mládeže a juniorů

- soustředění mládeže a juniorů

 Směrnice číslo 3

 - rozhodčí MSKS

 - instruktoři výcviku

Směrnice číslo 4

 - svazový figurant

- figurant 1.tř.

 - klubový figurant

Směrnice číslo 5

 - směrnice pro udělení " Výkonnostních tříd "

Směrnice číslo 6

- směrnice pro udělení čestného titulu Mistr sportu

Směrnice číslo 1

 

Výběrové závody dle MZŘ MSKS

1.      Kvalifikace

a)      Pro kvalifikaci na M MSKS mohou být každoročně vypsány VZ podle požadavků mezinárodního zkušebního řádu FCI.

b)     Výběrové závody se uskuteční v termínu: březen - červen a mohou se jich zúčastnit pouze psovodi starší 18 let a psi (feny) se zkouškou IPO2 a IPO3 s PP.  Psovod se může soutěže zúčastnit pouze s jedním psem.

c)      VZ je soutěž se zápisem výcvikové značky a v tomto smyslu se k němu vztahují související ustanovení dle MZŘ.

d)     Informace o místech a termínech VZ zveřejní MSKS v "Kalendáři akcí" na první pololetí daného roku a na web. stránkách MSKS.

e)      VZ, který je akcí jednodenní, se může zúčastnit max.30 startujících, nad 30 startujících je akce dvoudenní. O výběru účastníků rozhodne datum přijetí přihlášky pořadatelem.

f)      Startující je povinen uhradit startovné.

g)     VK MSKS jmenuje komisi tří rozhodčích + náhradníka. Rozhodčí, který je uveden jako první, je hlavní rozhodčí. VK MSKS dále deleguje dva figuranty + náhradníka.

h)     Hlavní pořadatel po dohodě s hlavním rozhodčím vyhlašuje harmonogram soutěže a je přítomen u losování startovních čísel, vyhlašuje konečné výsledky.

i)       Stopy probíhají po celou dobu soutěže v nepřetržitém sledu a psovodi na ně nastupují ve skupinách podle časového harmonogramu. Ve skupinách psovodi losují pořadí vypracovávání stop. Za způsobilost terénu na stopy zodpovídá vedoucí stop.

j)       Poslušnost se provádí ve stejném prostoru jako obrana (rozměry plochy musí odpovídat zkušebnímu řádu, 100x80m).  Závodníci nastupují na poslušnost ve dvojicích.  K aportování se používají dřevěné činky předepsaných rozměrů a váhy, přičemž jednu jejich sadu připraví pořadatel na plochu a druhou sadu má mimo cvičební prostor připravenou v záloze.

k)     Závodníci nastupují na provádění cviků podle vylosovaných startovních čísel a dle časového harmonogramu.

l)       Po ukončení poslušnosti a obrany rozhodčí prostřednictvím rozhlasu zhodnotí předvedené výkony a oznámí celkovou dosaženou známku. Po ukončení stopy rozhodčí zhodnotí výkon a oznámí dosaženou známku.

m)   Výsledky kvalifikačních závodů musí být průběžně zveřejňovány na výsledkové tabuli, která je veřejně přístupná. Výsledkovou listinu po ukončení obdrží všichni účastníci závodu.

n)     Limit pro účast v M MSKS určí v daném roce P MSKS. Maximální počet závodníků je 54 psů na dva dny, maximální počet na jeden den je 30 psů. Podmínky pro účast na M MSKS budou každoročně upřesňovány v Kalendáři akcí na dané období.

Mistrovství MSKS

 1.      Podmínky účasti

 

 a)      Dosáhnout na VZ MSKS předepsaný počet bodů, v každém oddílu musí být dosaženo minimálně 70% bodů. Pes (fena) musí mít složenou zkoušku IPO3. Splnit limit lze také při účasti na výběrovém závodě na FCI, na MČR – ME (MS) jiných plemen (boxer, dobrman apod.),závodech se zadáním titulu CACT, která probíhají dle IPO3. Psovod musí doložit z této akce VK MSKS potvrzenou výsledkovou listinu hlavním rozhodčím.

b)     P MSKS může rozhodnout pro daný rok, že se nebudou pořádat výběrové závody a na mistrovství MSKS dle IPO3 se bude postupovat přímo na základě daných podmínek (určeného počtu bodů z určené zkoušky v daném období, atd.)

c)      Zúčastnit se mohou pouze psovodi starší 18ti let. Psi a feny se zkouškou IPO3. Psovod se může zúčastnit mistrovství pouze s jedním psem (fenou) s PP.

d)     P MSKS na základě návrhu VK MSKS jmenuje hlavního rozhodčího, komisi tří       rozhodčích + náhradního rozhodčího, dva figuranty pro obranu + náhradníka. Schvaluje vedoucího stop a kladeče stop, vedoucího poslušnosti a obrany a pořadatelskou organizaci.

e)      Pořadatel po dohodě s hlavním rozhodčím vyhlašuje harmonogram soutěže a konečné výsledky, hlavní rozhodčí je přítomen losování startovních čísel.

f)      Stopy probíhají po celou dobu soutěže v nepřetržitém sledu a psovodi na ně nastupují ve skupinách podle časového harmonogramu. Ve skupinách psovodi losují pořadí vypracovávání stop. Terén pro stopy - za jeho způsobilost zodpovídá vedoucí stop.

g)     Poslušnost se provádí ve stejném prostoru jako obrana (rozměry plochy musí odpovídat zkušebnímu řádu, 100x80m). Závodníci nastupují na poslušnost ve dvojicích. Po hlášení závodník s nižším číslem provádí jednotlivé cviky poslušnosti a druhý závodník psa odloží. K aportování se používají dřevěné činky předepsaných rozměrů a váhy, které připraví pořadatel. Jednu sadu připraví pořadatel na cvičební plochu (druhou sadu má mimo cvičební prostor připravenu v záloze. Náhradní rozhodčí provádí posuzování psa na dlouhodobém odložení.

h)     Závodníci nastupují na provádění cviků podle vylosovaných startovních čísel a dle časového harmonogramu.

i)       Po ukončení poslušnosti a obrany rozhodčí prostřednictvím rozhlasuzhodnotí předvedené výkony a oznámí celkovou dosaženou známku. Po ukončení stopy rozhodčí zhodnotí výkon a oznámí dosaženou známku.

2.      Hodnocení

a)      Soutěžící s nejvyšším dosaženým počtem bodů, který je členem MSKS (při splnění 70% bodů v každém oddílu) se stává:

 • Mistrem MSKS

b)      Soutěžící s nejvyšším počtem bodů ve stopě, poslušnosti, obraně (při splnění 70% bodů) se stává:

 • Mistr MSKS ve stopě
 • Mistr MSKS v poslušnosti
 • Mistr MSKS v obraně

c)      Při rovnosti bodů u několika psů rozhoduje:

 • počet bodů dosažených v obraně
 • počet bodů dosažených v poslušnosti
 • los

3.      Protesty

a)      Protesty lze podat na základě znění článku č.7 NZŘ (Protesty a stížnosti)  nejpozději do 30 minut po zveřejnění předběžných výsledků. Současně s protestem se skládá záloha 500 Kč.

b)      O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí společně se zástupcem pořadatele za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací.

Závod dle IPO 1 při MM MSKS

1.      Podmínky účasti:

a)      Min. počet startujících 5, max. počet 14, bodový limit 260 bodů ze zkoušky IPO 1, který byl splněn v předchozím nebo současném roce. Startovat mohou jen psi s PP, maximálně složena zkouška prvního stupně  MZŘ, zaplacení startovného.

b)      Max. stáří psa 4 roky dosažené v daném roce.

c)      Platí body směrnice 1 (2. Mistrovství bod b až g, 3. Hodnocení, 4. Protesty)

Mistrovství MSKS stopařů a výběrové soutěže pro M MSKS stopařů

1.      Podmínky účasti:

a)      P MSKS rozhodne, zda se budou pro daný rok pořádat VZ nebo se bude na M MSKS stopařů postupovat za určených podmínek.

b)      Stopy probíhají po celou dobu VZ v nepřetržitém sledu a psovodi na ně nastupují ve skupinách dle časového harmonogramu. Ve skupinách psovodi losují pořadí vypracování stop. Stopa by měla být položena min. na dvou různých terénech.

2.      Výběrové závody:

a)      Zúčastnit se mohou psovodi starší 18ti let a psi (feny) se zkouškou min. FH 1, psovod se může VZ zúčastnit pouze s jedním psem (fenou) s PP

b)      VZ budou probíhat dle zkoušky FH 2, max. počet účastníků je 16, min. 8

c)      Na VZ lze zadat titul CACT (Res. CACT) při splnění podmínek pro zadání titulu

a)      Členství v MSKS, ČKS, ČMKU

b)      VK jmenuje 2 rozhodčí

3.      Hodnocení

Při rovnosti bodů rozhoduje:

 • Body za nalezené předměty
 • Los

4.      M MSKS stopařů

a)      Zúčastnit se mohou psovodi starší 18ti let a psi (feny) se zkouškou FH 2, IPO FH, psovod se může M MSKS stopařů zúčastnit pouze s jedním psem (fenou) s PP

b)      Mistrovství bude probíhat dle zkoušky IPO FH, max. počet účastníků 12, min. 6

c)      Na M MSKS stopařů lze zadat titul CACT (Res. CACT) při splnění podmínek pro zadání titulu

d)     Členství v MSKS, ČKS, ČMKU

e)      VK jmenuje 2 rozhodčí

f)       Při splnění ustanovení MZŘ může zapsána zkouška IPO - FH

5.      Hodnocení

a)      Soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů, který je členem MSKS (při splnění 70% bodů z každé stopy) se stává:

 • Mistrem MSKS ve stopě

b)      Při rovnosti bodů rozhoduje:

 • Dosažené body na druhé stopě
 • Součet bodů za nalezené předměty z obou stop
 • los

Směrnice číslo 2

Mistrovství mládeže a juniorů MSKS

1.      Podmínky pro účast:

a)      Mistrovství mládeže a juniorů MSKS může probíhat v kategoriích ZVV 1, ZVV 2, ZVV 3, IPO 1, IPO 2, IPO 3, kategorie ZZO  (poslušnost) může být k závodu přidružená.

b)      Pes musí mít splněnu zkoušku dané kategorie, ve které chce psovod startovat, a maximálně zkoušku o stupeň vyšší. Závodí-li v MZŘ, musí mít splněnou zkoušku BH.

c)      Řádně vyplněná přihláška na Mistrovství mládeže a juniorů MSKS spolu s potvrzením o vykonané zkoušce. Vše zaslat vedoucímu mládeže uvedenému v Kalendáři sportovních akcí do dané uzávěrky akce.

d)     Startovat může psovod pouze s jedním psem. Start je umožněn psům s PP i bez PP.

e)      Každý pes musí být identifikován tetovacím číslem nebo čipem (a registrován na sekretariátu MSKS nebo ČKS).

f)       V dané kategorii musí být přihlášeni alespoň 3 psi, aby byla kategorie otevřena

2.      Všeobecné pokyny pro psovody i organizace

a)      Psovodi se musí řídit výše uvedenými pokyny.

b)      Na všech přihláškách musí být razítko ZO, kde je účastník organizován.

c)      Základní organizace musí vydat mládežníkovi členskou průkazku, protože při prezenci na Mistrovství MSKS bude prováděna kontrola platného členství v MSKS nebo v ČKS.

3.      Vymezení kategorie „junior“

Kategorie junior je určena pro psovody ve věku 18 – 21 let. V roce, kdy psovod dosáhne věku 18ti let, si může zvolit, zda bude startovat v tomto roce jako „Mládežník“ nebo „Junior“. Vybranou kategorii (mládežník nebo junior) však již během roku nemůže měnit. Ostatní podmínky pro účast v soutěži jsou v kategorii „Junior“ stejné jako u kategorie „Mládežník“.

4.      Hodnocení

a)      V každé kategorii jsou vyhodnocená první tři místa dle nejvyššího počtu bodů.

b)      Dle klíče předem daného VK je vyhlášena nejlepší stopa, nejlepší poslušnost a nejlepší obrana.

c)      Mládežník s nejvyšším dosaženým počtem bodů v nejvyšší kategorii daného mistrovství, který je členem MSKS (při splnění 70% bodů v každém oddíle) se stává:

ü      „Nejlepším mládežníkem Mistrovství MSKS“

d)     Junior s nejvyšším dosaženým počtem bodů v nejvyšší kategorii daného mistrovství, který je členem MSKS (při splnění 70% bodů v každém oddíle) se stává:

ü      „Nejlepším juniorem Mistrovství MSKS“

e)      Při rovnosti bodů u několika psů rozhoduje:

 • počet bodů dosažených v obraně
 • počet bodů dosažených v poslušnosti
 • los

5.      Protesty

a)      Protesty lze podat jen v souladu s čl.č. 7 NZŘ a nejpozději do 30 minut po zveřejnění předběžných výsledků. Současně s protestem se skládá záloha 500 Kč.

b)     O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí společně se zástupcem pořadatele za přítomnosti protestující strany a rozhodčího, kterého se protest týká. V případě oprávněného protestu se záloha vrací.

Mistrovství stopařů mládeže a juniorů MSKS

1.      Podmínky účasti

a)      Splněná zkouška BH.

b)     Řádně vyplněná a včas odevzdaná přihláška s potvrzením o vykonané zkoušce.

c)      Každý pes musí být identifikován tetovacím číslem nebo čipem (a registrován na sekretariátu MSKS nebo ČKS) .

d)     Každý závodník provádí 2 stopy, ve 2 dnech u 2 rozhodčích: 1. Stopa dle ZVV 1, 2.stopa dle FPr 2

e)      V případě splnění limitu zkoušky FPr 2 a pokud má pes splněnu zkoušku FPr 1,  bude vydán doklad o splnění zkoušky

f)      Start je umožněn psům s PP i bez PP, včetně psů malých plemen (příslušnost dle ZŘ).

g)     Závodník může startovat pouze s jedním psem.

h)     Účast je omezena na 30 závodníků. Pořadí je stanoveno dle data doručení přihlášky.

2.      Hodnocení

a)      Soutěžící s nejvyšším součtem bodů z obou stop se stává vítězem.

b)     Mládežník člen MSKS, který dosáhl nejvyššího součtu bodů z obou stop, získává titul „Nejlepší mládežník Mistrovství stopařů MSKS.“

c)      Junior člen MSKS, který dosáhla nejvyššího součtu bodů z obou stop, získává titul „Nejlepší junior Mistrovství stopařů MSKS.“

d)     V případě stejného součtu rozhoduje vyšší bodové hodnocení ze stopy FPr 2. Jestliže je i zde stejné bodové hodnocení, rozhoduje los.

3.      Pořadatel zajistí na základě pokynů vedoucího mládeže:

a)      Odpovídající terény na stopy.

b)     Dle potřeby dopravu účastníků na stopy.

c)      Ubytování a stravu pro rozhodčí, popř. pořadatele.

d)     Ubytování a stravu pro závodníky, nabídnout ubytování a stravu pro doprovod.

e)      MSKS se podílí dle finančních možností na úhradě pobytových výloh a stravy soutěžících. V případě akce, která se bude konat mimo areál Zbraslav – stravné do 200,- Kč za den, ubytování do 200,- Kč

Soustředění mládeže a juniorů

1.      Podmínky účasti:

a)      Řádně vyplněná a včas zaslaná přihláška.

b)      Potvrzení základní organizace, že mládežník (junior) je členem dané organizace.

c)      Min. počet účastníků je 5, maximální u jednodenního soustředění 12, u dvoudenního 20.

2.      Obecné náležitosti

a)      Základní organizace, které mají zájem uspořádat soustředění mládeže, ať zasílají přihlášky na adresu vedoucího mládeže (příp. předsedy VK). V přihlášce musí být uvedeny podmínky ubytování, stravování, výcviku.

b)      Zpracován rozpočet pro 2O psovodů, 2 lektory, 2 figuranty. Dále pořadatelská služba (2) a pohotovostní auto.

c)      MSKS se podílí dle finančních možností na úhradě pobytových výloh a stravy soutěžícím.

Směrnice číslo 3

Směrnice pro sportovní výcvik psů v MSKS – posuzování a výcvik

Rozhodčí

Rozhodčí pro výkon posuzují a do určených dokumentů potvrzují dosaženou úroveň a stupeň  vycvičenosti  psů. Při své činnosti jsou povinni se řídit platnými zkušebními řády a metodikou posuzování, dbát vydávaných usnesení, směrnic a pokynů  VK a P MSKS.

Rozhodčí je osoba, která splňuje tyto podmínky:

a)      úspěšně splněnou teoretickou, písemnou a praktickou zkoušku + předepsané hospitace

b)     je jmenován do funkce rozhodčího z výkonu MSKS předsednictvem MSKS pro danou aprobaci

c)      absolvuje každoroční školení

d)     je uvedena v kalendáři akcí

e)      má kvalifikační průkaz

Rozhodčím se může stát každý člen MSKS starší 21 let, který splňuje předepsaná kriteria. Rozhodčí končí svoji funkci svazového rozhodčího po dosažení 70 let fyzického věku.

Rozhodčí může dosáhnout těchto aprobací:

-          posuzování dle NZŘ 

-          posuzování dle MZŘ

-          případně jiných zkušebních řádů zařazených v ČMKU

Adept na svazového rozhodčího  musí splňovat:

-          věk  21 - 50 let (dosáhne v daném roce)

-          získanou I. výkonnostní třídu vzorného výcvikáře nebo doložit splnění podmínek pro udělení I.VT

-          doporučení ZO, jejímž je řádným členem, ve které se potvrzuje:

      - řádné členství ve svazu

      - morální, charakterové vlastnosti a odborné předpoklady k zastávání funkce

-          dobrý zdravotní stav

Svazoví rozhodčí posuzují zkoušky a soutěže, postupové a kvalifikační výcvikové akce podle získané kvalifikace.

Výcviková komise

-          vede evidenci rozhodčích

-          provádí delegaci rozhodčích na jednotlivé akce

-          zajišťuje proškolování rozhodčích

-          provádí řešení rozhodčích při různých přestupcích týkajících se výkonu funkce rozhodčího, a to až po návrh P MSKS k odvolání z funkce rozhodčího

-          doporučuje rozhodčí pro výkon funkce rozhodčího z výkonu v zahraničí

-          deleguje rozhodčí na chovatelské akce – posuzování povah

-          každoročně provádí upřesnění seznamu rozhodčích hlášených na ČMKU jako mezinárodní rozhodčí

Zkoušky rozhodčích z výkonu

Zájemci o vykonávání funkce rozhodčího zašlou vyplněný formulář doplněný všemi náležitostmi (kopie dokladu o udělení I.VT „Vzorný výcvikář“ nebo kopie Potvrzení o vykonané zkoušce v počtu  a složení potřebném pro získání I.VT, doporučení  ZO)  předsedovi VK MSKS.VK návrhy projedná a dle potřeby svazu připraví zkoušky. Zkoušky jsou pořádány v případě, že alespoň 5 uchazečů splňuje daná kritéria. Zájemcům o zkoušky rozhodčího z výkonu oznámí termín zkoušek minimálně 4 týdny před termínem zkoušek.

Organizace zkoušek

Zkoušky po organizační stránce zajišťuje VK MSKS. Na návrh VK jmenuje předsednictvo tří až pětičlennou zkušební komisi včetně předsedy. Komise je složená ze zkušených rozhodčích, popřípadě na otázky zdravovědy, anatomie a fyziologie psa lze přizvat osobu s odpovídajícím vzděláním.

Obsah zkoušek

1. Teoretická část

-          všeobecné znalosti týkající se kynologie

-          znalost zkušebních řádů a metodiky posuzování

-          teorie výcviku

-          zdravověda psa

-          chov a exteriér psů

2. Písemná část - test

Testové otázky z NZŘ (MZŘ), organizace kynologie v ČR, zdravověda psa, metodika posuzování.

Splnění testu v časovém limitu a stanovených bodech dle jednotlivých testů.

3. Praktické posuzování

Ucelené posouzení výkonu min. dvou psů dle zkušebních řádů s možností kombinací druhů a stupňů zkoušek

Před prováděnými zkouškami určí předseda zkušební komise ve spolupráci se členy zkušební komise organizaci a náplň jednotlivých částí zkoušky.

Po úspěšně vykonané zkoušce určí stanovená komise zkoušenému počet hospitací, které musí vykonat se stanovenými rozhodčími dříve, než bude oprávněn k samostatnému posuzování. Hospitace musí splnit do jednoho roku ode dne absolvování zkoušky. Po splnění předepsaných hospitací odesílá rozhodčí – hospitant vyplněný a podepsaný hospitační list předsedovi VK MSKS.

Počet hospitací závisí na úspěšnosti složené zkoušky:

Známka „Výborně“            – posouzení  30 psů na zkouškách

              „Velmi dobře“      -  posouzení  40 psů na zkouškách

              „Dobře“                -  posouzení  50 psů na zkouškách

Po úspěšně splněných hospitacích je rozhodčí P MSKS  ustanoven do funkce rozhodčího z výkonu pro danou aprobaci. Toto je mu zapsáno do kvalifikačního průkazu, je mu předán průkaz, identifikační razítko rozhodčího a čtečka.

Platnost kvalifikace rozhodčího se prodlužuje na školeních rozhodčích pořádaných výcvikovou komisí MSKS. Neúčast na školení má za následek nedelegování rozhodčího na akce v příslušném roce.

Prováděnou hospitaci u rozhodčího a u ZO je třeba si předem domluvit min. 14 dnů. Rozhodčí je povinen jej k hospitaci připustit, v jeho činnosti ho sledovat, řídit a výsledky zaznamenat do hospitačního listu.

U jednoho rozhodčího smí hospitovat v reálném čase jen jeden hospitant.

Rozhodčí, kteří jsou pozváni k posuzování akcí mimo MSKS nebo v různých klubech na bonitace, jsou toto povinni hlásit předsedovi VK MSKS před posouzením akce k zaslání delegace. Po skončení akce podají zprávu o posouzené akci.

Rozšíření aprobace rozhodčích jmenovaných před účinností této směrnice se provádí dle schválení a stanovení podmínek výcvikovou komisí  MSKS.

Rozhodčí jmenovaní do jednotlivých aprobací před účinností této směrnice zůstávají ve funkci rozhodčího i nadále.

Klubový výcvikář pro sportovní výcvik psů (dále jen výcvikář)

Výcvikář musí mít odborné kynologické znalosti z hlediska metodiky výcviku psů, teoretické znalosti zkušebních řádů, znát základy anatomie a fyziologie psa, mít praktické znalosti z výcviku psa. Velmi důležité pro vykonávání funkce výcvikáře pro sportovní výcvik psů jsou morální i charakterové vlastnosti a schopnost komunikace s lidmi. Při praktické činnosti musí výcvikář dbát o bezpečnost cvičících psů i psovodů a dodržovat zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Výcvikář organizuje a vede výcvik ve své ZO. Podílí se na pořádání výcvikových akcích pořádaných ZO.

Adept na výcvikáře musí splňovat:

-          věk min. 18 let

-          získanou III. výkonnostní třídu vzorného výcvikáře nebo doložit splnění podmínek pro udělení III. VT

-          doporučení ZO, jejímž je řádným členem, ve které se potvrzuje řádné členství ve svazu

-          morální, charakterové vlastnosti a odborné předpoklady k zastávání funkce

-          znalosti NZŘ a MZŘ, anatomie psa, metody a teorie výcviku

Zkoušky výcvikářů pořádá  KKR MSKS. O termínu zkoušek výcvikářů podá informaci předsedovi VK v daném termínu, aby akce byla uvedena v Kalendáři MSKS. Zástupce pořádající KKR vede prezenční listinu účastníků, o vydaných průkazech a průběhu akce. Předsedovi VK zašle krátké zhodnocení akce s prezenční listinou. Náklady účastníků hradí delegující ZO. VK MSKS určí tříčlennou komisi a MSKS hradí dle platných tarifů náklady komise. Zkoušky budou dvoudenní. Počet zájemců je omezen na 20 účastníků. Minimální počet – 10 účastníků.

Součástí zkoušek budou přednášky s následující problematikou:

1 hodina - anatomie psa, fyziologie psa, nemoci psů

1 hodina - teorie výcviku - smysly psa, reflexy, útlumy

2 hodiny - základní metody výcviku, význam pomocníka

3 hodiny - metodika nácviku - stopy, poslušnost, obrana

2 hodiny - NZŘ a MZŘ - provádění jednotlivých cviku dle ZŘ 

Zkoušky se skládají se ze dvou částí:

Z důvodu omezené kapacity obsahu stránky na straně webhostingu AVONET, s.r.o. je zbývající část textu směrnice v přiloženém pdf souboru.

 


 

SYSTÉM řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS.pdf

Partneři