Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Systém výcviku

Moravskoslezský kynologický svaz

Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS

Vydává: Výcviková komise Moravskoslezského kynologického svazu

Schválen: Předsednictvem Moravskoslezského kynologického svazu

Novelizace schválená Předsednictvem MSKS, 22.6.2023 (zápis č.4/2023)

Vstupuje v platnost:  1.7.2023

(nahrazuje Systém řízení a zajišťování výcvikové komise v MSKS z roku 2022)

S Y S T É M

řízení a zajišťování výcvikové činnosti v MSKS

Celý Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti bude doplňován dle potřeby. Připomínky lze zasílat předsedovi výcvikové komise, který je zpracuje a předloží k projednání výcvikové komisi a předsednictvu MSKS.

1. Výcvik provádět dle platných normativů v plném rozsahu

2. Zkoušky sportovních psů

Zkoušky dle Národního zkušebního řádu a dle mezinárodního řádu IGP se na žádost pořadatelů plánují pololetně a jsou společně s delegací rozhodčích uveřejněny v kalendáři akcí na webovských stránkách MSKS. Pokud pořadatel nenahlásí zkoušky do daného termínu, jedná se o neohlášenou delegaci, která však bude uveřejněna na internetových stránkách MSKS v kalendáři akcí s označením "dodatečně hlášená akce". Žádost o dodatečně hlášenou akci a delegaci rozhodčího vyplní pořadatel čtyři týdny před termínem v aplikaci pro Výbory ZO MSKS (https://www.msks-cz.eu/kluby/) a uhradí poplatek 500 Kč.

Jedna zrušená zkouška za pololetí je zdarma, další zrušení zkoušky za poplatek 500,- Kč.

Ve všech případech je nutné, aby žádost o zkoušky obsahovala:

- místo a datum zkoušek, náhradní termín

- druhy prováděných zkoušek (NZŘ nebo MZŘ)

- jméno a přesnou adresu vedoucího zkoušek, telefon vedoucího akce, popřípadě e-mail

Ve všech případech je nutné, aby žádost o zkoušky obsahovala:

Písemný požadavek na uveřejnění zkoušek v kalendáři akcí je nutno vyplnit na webu MSKS v aplikaci pro Výbory ZO MSKS (https://www.msks-cz.eu/kluby/) a to:

 • na I. pololetí nejpozději do 1. 12. předchozího roku

 • na II. pololetí nejpozději do 1. 5. příslušného roku

Pořadatel zkoušek je povinen zajistit figuranty, kteří mají platný atest klubového figuranta, popř. figuranta 1.tř. nebo svazového figuranta.

Rozhodčí na veškeré zkoušky uskutečňované v rámci MSKS deleguje předseda VK MSKS nebo pověřený člen VK. Rozhodčí se musí prokázat platným průkazem.

Počet psů, které může rozhodčí na akci se zápisem výcvikové značky v jeden den posoudit je určen jednotlivými zkušebními řády.

Na kombinovaných zkouškách NZŘ a MZŘ může být maximální počet oddílů 30 na jedny zkoušky (+3 oddíly, pokud je účastníkem rozhodčí z výkonu nebo exteriéru). Minimální počet účastníků je 5 psů.

Stopařské zkoušky (IFH) se počítají jako zkouška se třemi oddíly. Zkoušky IGP - FH se pořádají jako samostatné akce, a to ve dvou dnech za sebou jdoucích. Jsou na ně delegováni dva rozhodčí, maximální počet účastníků (psů) je 12 (6 pro jednoho rozhodčího v jednom dni). Každý rozhodčí posuzuje druhý den jiné psy.

Pokud je zkouška IGP FH součástí smíšených zkoušek (NZŘ a MZŘ) musí na IGP FH nastoupit minimálně 3 psi na tuto zkoušku (zbytek lze doplnit z obou zkušebních řádů do 30 oddílů).

Soupisku (výsledkovou listinu) předem připravenou vedoucím zkoušek po vyplnění potvrdí rozhodčí a originál zašle na adresu MSKS tajemníkovi MSKS spolu s kopiemi Potvrzení o vykonané zkoušce úspěšně složených účastníků zkoušky. Originál Potvrzení o vykonané zkoušce obdrží psovod. Kopie soupisky (Výsledkové listiny) zůstává v pořádající organizaci.

Do "Výkonnostního průkazu" psa nebo do "Registračního a výkonnostního průkazu psa bez PP" se zapisují všechny dosažené výkony psa, tedy i neúspěšné výsledky, přerušení, ukončení a vyloučení.

Rozhodčí mimo jiné provádí hodnocení činnosti figurantů do výkonnostního průkazu figuranta. Na zadní straně Výsledkové listiny v oddíle "Zpráva rozhodčího o provedené akci" při velmi dobré práci figuranta nebo kladeče uvede jejich adresy se stručným hodnocením.

Delegovaný rozhodčí, figurant nebo kladeč je povinen potvrdit pořadateli svou účast neprodleně po obdržení písemného uvědomění, které musí od pořadatele obdržet nejpozději 21 dnů před datem konání akce nebo se písemně omluvit, a to nejpozději 10 dnů před konáním akce. Nezúčastní-li se delegovaný rozhodčí, figurant nebo kladeč bez písemné omluvy akce, na kterou je delegován, uhradí pořadatelům prokazatelně vzniklé náklady.

Pokud pořadatel akci zruší, delegovaný rozhodčí vypíše hlavičku soupisky (Výsledkové listiny) a uvede, že akce byla zrušena a zašle ji na adresu MSKS.

Pořadatel akce je povinen prokazatelně uvědomit delegované rozhodčí, figuranty a kladeče stop, že se akce nekoná. V opačném případě uhradí výše jmenovaným vzniklé náklady.

Rozhodčí nesmí být účastníkem letního výcvikového tábora a vícedenního výcvikového soustředění, během kterého se koná zkouška z výkonu, kterou tento rozhodčí posuzuje.

Při vyplňování soupisky (Výsledkové listiny) a Potvrzení o vykonané zkoušce se nevyplňuje u rodného čísla údaj za lomítkem (např. 7012531/ ).Ostatní údaje vyplňujte
všechny, včetně adresy vedoucího akce.

Tiskopisy Výsledková listina a Potvrzení o vykonané zkoušce jsou k dispozici na stránkách www.msks.cz.

Na zkoušky všeho druhu pořádaných v MSKS mohou nastoupit pouze členové organizací a chovatelských klubů ČMKU a organizací začleněných v FCI

Od 1.1.2012 musí být psi bez PP, kteří chtějí skládat zkoušku z výkonu označeni čipem a zaregistrováni v registru psů MSKS nebo ČKS.


1. Soutěžní činnost - kynologické závody

a) kynologické soutěže a závody budou zařazovány do Kalendáře akcí MSKS dle data konání, buď na I. nebo II. pololetí příslušného roku z žádostí o akce odeslaných z aplikace pro Výbory ZO MSKS (https://www.msks-cz.eu/kluby/).

b) pokud se jedná o soutěž, která není uvedena v "Kalendáři akcí", zašle pořadatel žádost o delegaci rozhodčího čtyři týdny před termínem. Tuto žádost vyplní v aplikaci pro Výbory ZO MSKS (https://www.msks-cz.eu/kluby/) s poplatkem 500 Kč.

Požadavky na zařazení akcí do Kalendáře je nutno vyplnit v aplikaci pro Výbory ZO MSKS (https://www.msks-cz.eu/kluby/)

 • na I. pololetí nejpozději do 1. 12. předchozího roku

 • na II. pololetí nejpozději do 1. 5. příslušného roku

V obou případech je nutné, aby žádost o akci obsahovala:

 • místo a datum akce, náhradní datum - název akce (např. VALÍČKŮV MEMORIÁL, VELETRŽNÍ POHÁR apod.) - kategorie akce (např. dle ZVV 1 + ZVV 2, IGP 3)

 • informaci, zda soutěž probíhá se zápisem zkoušky

 • jméno a přesnou adresu vedoucího akce, případně telefonické spojení, e-mailovou adresu

 • požadovaný počet rozhodčích

Při soutěžích - závodech, které proběhnou dle platných zkušebních řádů je možno složit zkoušku. Závody se zápisem zkoušky se musí nahlásit v řádném termínu. Vedoucí akce sepíše před zahájením akce psovody se zájmem o zapsání zkoušky a před ukončením akce na základě dosažených výsledků připraví pro tyto psovody Potvrzení o vykonané zkoušce, které nechá potvrdit rozhodčím akce.

Jedná-li se o závod se zápisem zkoušky dle NZŘ, může jeden rozhodčí v jednom dni posoudit maximálně 10 psů + 1 pes, je-li účastníkem závodu rozhodčí z výkonu nebo z exteriéru. U závodu dle MZŘ může jeden rozhodčí v jednom dni posoudit max. 30 oddílů + 1 psa, je-li účastníkem akce rozhodčí z výkonu nebo exteriéru. Stopařské zkoušky (ZPS, IFH) se počítají jako zkouška se třemi oddíly. Do "Výkonnostního průkazu" nebo "Registračního a výkonnostního průkazu psa bez PP" bude dosažený výsledek zapsán všem účastníkům závodu, kteří se přihlásili na zapsání zkoušky.

Pokud jsou uváděni dva (nebo více) rozhodčí (ch), je hlavní rozhodčí uváděn jako první a ten plní povinnosti o zasílání hlášení o provedené akci včetně všech ostatních náležitostí (hodnocení figurantů a kladečů včetně jejich adres, přiložení Potvrzení o vykonané zkoušce atd.)

Na závod se zápisem zkoušky, který probíhá dle jednoho zkušebního řádu, musí nastoupit nejméně 5 psů. Pokud závod probíhá podle více kategorií, musí v každé kategorii nastoupit nejméně 3 psi.

Je-li závod pořádán podle NZŘ a MZŘ se zápisem zkoušky, musí ho vždy posuzovat minimálně dva rozhodčí, i když počet účastníků bude menší než deset. Dle každého zkušebního řádu musí nastoupit minimálně 5 psů, jinak nemůže být zapsána splněná zkouška.

Při pořádání soutěže bez zápisu výcvikové značky může jeden rozhodčí posoudit v jednom dni 33 oddílů. Účast závodníků přihlášených nad tento počet řeší vždy pořadatel po dohodě s rozhodčím.

Na závodech pořádaných dle NZŘ nebo MZŘ musí výkon figuranta provádět figurant s platným atestem figuranta 1.třídy, nebo svazový figurant.

Delegovaný rozhodčí, figurant nebo kladeč je povinen potvrdit pořadateli svou účast neprodleně po obdržení písemného uvědomění, které musí od pořadatele obdržet nejpozději 21 dnů před datem konání akce nebo se písemně omluvit, a to nejpozději 10 dnů před konáním akce. Nezúčastní-li se delegovaný rozhodčí, figurant nebo kladeč bez písemné omluvy akce, na kterou je delegován, uhradí pořadatelům prokazatelně vzniklé náklady.

Pokud pořadatel závod zruší, delegovaný rozhodčí vypíše hlavičku soupisky (Výsledkové listiny) a uvede, že závod byl zrušen a zašle delegujícímu orgánu.

Pořadatel akce je povinen písemně, e-mailem nebo telefonicky uvědomit delegované rozhodčí, figuranty a kladeče stop, že se akce nekoná. V opačném případě uhradí výše jmenovaným prokazatelně vzniklé náklady.


2. Mistrovství MSKS

Mistrovství MSKS dle IGP3

Podmínky pro účast:

 • splnění daného limitu na kontrolních závodech (limit stanoví výcviková komise MSKS), případně bude sestaven žebříček účastníků z výběrových soutěží, nebo počet bodů dosažených na zkouškách dle dosažených bodů

 • předsednictvo MSKS může podmínky pro účast na mistrovství v daném roce upravit minimální počet účastníků je 12

Náklady na uspořádání Mistrovství MSKS a náklady na reprezentaci MSKS budou uhrazeny dle možností z finančních prostředků MSKS (viz Směrnice - podmínky pro účast v Mistrovství MSKS).

Závod dle IGP1 pořádaný při Mistrovství MSKS

Podmínky pro účast:

 • splnění daného limitu na kontrolních závodech nebo sestavení žebříčku - počet bodů dosažených na zkouškách…. (limit stanoví výcviková komise MSKS)

 • minimální počet účastníků je 5

Mistrovství MSKS dle ZVV3

Podmínky pro účast:

 • splnění daného limitu na kontrolních závodech nebo sestavení žebříčku - počet bodů dosažených na zkouškách…. (limit stanoví výcviková komise MSKS)

 • předsednictvo MSKS může podmínky pro účast na mistrovství v daném roce upravit

 • minimální počet účastníků je 10

Náklady na uspořádání Mistrovství MSKS a náklady na reprezentaci MSKS budou uhrazeny dle možností z finančních prostředků MSKS (viz Směrnice - podmínky pro účast v Mistrovství MSKS).

 

3. Kalendář akcí MSKS

"Kalendář akcí MSKS" bude vydávat předsednictvo MSKS pololetně v termínech do 30.1. a 30.7. každého roku a bude zveřejněn na webu MSKS.

V "Kalendáři akcí MSKS" budou následující údaje:

 • data, místa a jména vedoucích akcí včetně adres, dále i jména delegovaných rozhodčích - připraví VK

 • data, místa a druhy soutěží, jména i adresy vedoucích akcí a jména delegovaných rozhodčích, případně delegovaných figurantů - připraví VK

 

4. Rozhodčí pro posuzování výkonu pracovních psů

Od 1.1.2013 v MSKS platí rozhodnutí o věkové hranici pro rozhodčí z výkonu pro posuzování zkoušek a závodů se zápisem zkoušky - jako rozhodčí může působit do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 70 let.

Podmínky a specifikace rozhodčích MSKS pro výkon pracovních psů:

 • členství v MSKS prostřednictvím některé ZO/ZS MSKS

 • úspěšné absolvování kvalifikační zkoušky (vypracování písemného testu a pohovoru) před zkušební komisí

 • praktické posuzování, pohovor

Obsahem kvalifikační zkoušky je: prověření znalostí zkušebních řádů, kritérií posuzování, základů anatomie, fyziologie a zdravovědy psa.

Zkoušky se konají v případě, že dané podmínky splní alespoň tři uchazeči.

 • I. VT (výkonnostní třída) - úspěšné splnění 30 zkoušek, z toho 2x "postupku" (IGP 1,2,3 nebo ZVV1,2,3), a to se dvěma psy

 • úspěšné splnění posouzení určeného počtu psů a stupňů zkoušek na hospitacích

Jmenování nových rozhodčích provádí předsednictvo MSKS na návrh výcvikové komise, která bude vycházet ze závěrů zkušební komise.

Rozhodčí se řídí platnými normativy, a kromě toho mají následující povinnosti:

 • účast na školení rozhodčích organizovaných MSKS

 • pokud se rozhodčí ze závažných důvodů nezúčastní školení (nutná písemná omluva předem), v případě delegováni na VZ bude nahrazen jiným rozhodčím

 • při neúčasti na školení rozhodčích v následujícím roce zaniká kvalifikace rozhodčího

 • průběžné prohlubování teoretických i praktických znalostí

ROZHODČÍ MSKS NESMÍ ZAPSAT ZKOUŠKU BEZ PLATNÉ DELEGACE

Nesplnění povinností podléhá šetření disciplinární komise, která zjištěné skutečnosti předá ke konečnému rozhodnutí předsednictvu MSKS.

Disciplinární komise (v počtu 3): zástupce VK, P MSKS, kontrolní komise.

Odměňování rozhodčích:

- dle platného tarifu náhrad

Delegace rozhodčích na veškeré akce bude prováděna, pokud možno tak, aby byl delegován rozhodčí bydlící co nejblíže místa konání akce.

Směrnice pro jmenování mezinárodních rozhodčích pro výkon v MSKS

a) Min. věk 30 let, aspoň 7 let posuzovat jako svazový rozhodčí s aprobací MZŘ (může být i NZŘ). Občanská bezúhonnost, výhodou je znalost cizího jazyka.

b) Min. posuzování na 5 akcích pořádaných MSKS a z toho 4 musí být konány dle IGP3

c) Jedná se o následující akce

- výběrové soutěže pro postup na M MSKS dle IGP3

- M MSKS dle IGP3

- Soutěže CACIT a CACT dle IGP3

- Výběrové soutěže na M stopařů MSKS dle IFH 2

- Mistrovství stopařů MSKS dle IGP FH

- Výběrové soutěže a Mistrovství MSKS dle ZVV3

Seznam pro potřebu ČMKU bude každý rok aktualizován po schválení návrhu VK P MSKS.

Sportovní komisař

Na základě návrhu VK jmenuje P MSKS sportovního komisaře. Sportovní komisař je jmenován na dobu, která je rovna délce funkčního období P MSKS.

V návrhu na sportovního komisaře je třeba vycházet z těchto předpokladů:

- členství v MSKS prostřednictví některé ZO/ZS

- zkušený rozhodčí pro posuzování psů dle NZŘ a MZŘ

- morální a charakterové vlastnosti

Sportovní komisař se na akcích, na které je delegován, prokazuje průkazem sportovního komisaře. Má práva a plní povinnosti dle NZŘ článek 21 a 22.

 

5. Svazový figuranti

Odměňování svazových figurantů:

- dle platného tarifu náhrad zveřejňovaném v Kalendáři akcí na dané období

Povinnosti svazových figurantů:

- vybavení figuranta musí odpovídat požadavkům zkušebních řádů

- delegovaný figurant je povinen dostavit se na akci s ochrannými výcvikovými pomůckami v řádném stavu

- na výběrových akcích MSKS a M MSKS bude figurantovi poskytnut návlek, který po akci odevzdá pořádající organizaci

- účast na školeních a přezkoušeních organizovaných MSKS, při neúčasti na školení figurantů nebude prodloužena atestace

- průběžné prohlubování teoretických i praktických znalostí a dovedností

- delegovaný figurant je povinen písemně, e-mailem nebo telefonicky potvrdit pořadateli svou účast na akci neprodleně po obdržení vyrozumění od pořadatele o konání akce, případně se omluvit

- figurant se při výkonu na akci řídí pokyny rozhodčího

Nesplnění povinností podléhá šetření disciplinární komise, která zjištěné skutečnosti předá ke konečnému rozhodnutí předsednictvu MSKS.

Disciplinární komise (v počtu 3): zástupce VK, P MSKS, kontrolní komise

 

6. Klubový figuranti a výcvikáři

Dle požadavků Krajských kynologických rad (dále KKR) připraví VK MSKS školení pro výcvikáře a figuranty. Lektory deleguje VK MSKS. Finanční náklady za cestovné a pobyt si hradí každý účastník školení nebo jeho vysílající organizace.

Náklady na lektory a figuranty uhradí MSKS dle platného tarifu náhrad.

Odměňování klubových figurantů:

- je v kompetenci ZO/ZS MSKS nebo chovatelských klubů

 

7. Organizace řízení výcvikové činnosti

Výcvikovou činnost v ZO/ZS řídí výcvikáři pověření výborem ZO/ZS.

K metodickému řízení a usměrňování výcvikové činnosti v rámci svazu ustanoví předsednictvo MSKS "Výcvikovou komisi MSKS".

Úkoly VK MSKS:

- koordinovat výcvik ve svazu - řídit práci rozhodčích, figurantů a kladečů stop

- sestavovat plány soutěží, zkoušek a Mistrovství MSKS. Zveřejňovat je dle výše uvedených zásad v Kalendáři akcí MSKS nebo na webových stránkách MSKS

- provádět delegace rozhodčích a svazových figurantů

- organizovat zkoušky rozhodčích, klubových i svazových figurantů a kladečů stop

- organizovat školení rozhodčích, figurantů, výcvikářů a kladečů stop

- zajišťovat výcvikové úkoly zadané předsednictvem MSKS

- navazovat spolupráci s chovatelskými kluby

- úzce spolupracovat s pověřenými ZO/ZS MSKS při organizování a realizaci výběrových závodů a Mistrovství MSKS - sledovat, evidovat a vyhodnocovat zkouškovou i soutěžní činnost ve svazu a výsledky předkládat předsednictvu MSKS, spolu s náměty na zkvalitnění výcvikové, zkouškové a soutěžní činnosti

- organizovat soustředění talentované mládeže - pověří vedoucího mládeže

- organizovat dle potřeby soustředění dospělé reprezentace MSKS

- aktivně spolupracovat s dalšími kynologickými svazy a organizacemi při vytváření aktualizovaných normativů pro výcvikovou, zkouškovou a soutěžní činnost

 

Směrnice číslo 1

Výběrové závody (dále jen VZ) dle MZŘ MSKS

1. Kvalifikace

a) Pro kvalifikaci na M MSKS mohou být každoročně vypsány VZ podle požadavků mezinárodního zkušebního řádu FCI.

b) Výběrové závody se uskuteční v termínu: březen-červen a mohou se jich zúčastnit pouze psovodi starší 18 let a psi (feny) se zkouškou IGP2 a IGP3 s PP. Psovod se může soutěže zúčastnit pouze s jedním psem.

c) VZ je soutěž se zápisem výcvikové značky a v tomto smyslu se k němu vztahují související ustanovení dle MZŘ.

d) Informace o místech a termínech VZ zveřejní MSKS v "Kalendáři akcí" na první pololetí daného roku a na web stránkách MSKS.

e) VZ, který je akcí jednodenní, se může zúčastnit max.30 startujících, nad 30 startujících je akce dvoudenní. O výběru účastníků rozhodne datum přijetí přihlášky pořadatelem.

f) Startující je povinen uhradit startovné.

g) VK MSKS jmenuje komisi tří rozhodčích + náhradníka. Rozhodčí, který je uveden jako první, je hlavní rozhodčí. VK MSKS dále deleguje dva figuranty + náhradníka.

h) Hlavní pořadatel po dohodě s hlavním rozhodčím vyhlašuje harmonogram soutěže a je přítomen u losování startovních čísel, vyhlašuje konečné výsledky.

i) Stopy probíhají po celou dobu soutěže v nepřetržitém sledu a psovodi na ně nastupují ve skupinách podle časového harmonogramu. Ve skupinách psovodi losují pořadí vypracovávání stop. Za způsobilost terénu na stopy zodpovídá vedoucí stop.

j) Poslušnost se provádí ve stejném prostoru jako obrana (rozměry plochy musí odpovídat zkušebnímu řádu, 100x80m). Závodníci nastupují na poslušnost ve dvojicích. K aportování se používají dřevěné činky předepsaných rozměrů a váhy, přičemž jednu jejich sadu připraví pořadatel na plochu a druhou sadu má mimo cvičební prostor připravenou v záloze.

k) Závodníci nastupují na provádění cviků podle vylosovaných startovních čísel a dle časového harmonogramu.

l) Po ukončení poslušnosti a obrany rozhodčí prostřednictvím rozhlasu zhodnotí předvedené výkony a oznámí celkovou dosaženou známku. Po ukončení stopy rozhodčí zhodnotí výkon a oznámí dosaženou známku.

m) Výsledky kvalifikačních závodů musí být průběžně zveřejňovány na výsledkové tabuli, která je veřejně přístupná. Výsledkovou listinu po ukončení obdrží všichni účastníci závodu.

n) Limit pro účast v M MSKS určí v daném roce P MSKS. Maximální počet závodníků je 54 psů na dva dny, maximální počet na jeden den je 30 psů. Podmínky pro účast na M MSKS budou každoročně upřesňovány v Kalendáři akcí na dané období.

Mistrovství MSKS dle IGP3

1. Podmínky účasti

a) Splněný bodový limit minimálně 250bodů (je v pravomoci VK MSKS tento limit měnit) a zapsanou výcvikovou značku z výběrového závodu, závodu CACT a CACIT, mistrovství plemen nebo složené zkoušky.

Splnit limit lze také při účasti na výběrovém závodě na FCI. Psovod musí doložit z této akce VK MSKS potvrzenou výkonnostní knížku.

b) P MSKS může rozhodnout pro daný rok, že se nebudou pořádat výběrové závody a na mistrovství MSKS dle IGP3 se bude postupovat přímo na základě daných podmínek (určeného počtu bodů z určené zkoušky v daném období atd.)

c) Zúčastnit se mohou pouze psovodi starší 18 let. Psi a feny se zkouškou IGP3. Psovod se může zúčastnit mistrovství pouze s jedním psem (fenou) s PP.

d) P MSKS na základě návrhu VK MSKS jmenuje hlavního rozhodčího, komisi tří rozhodčích + náhradního rozhodčího, dva figuranty pro obranu + náhradníka. Schvaluje vedoucího stop a kladeče stop, vedoucího poslušnosti a obrany a pořadatelskou organizaci.

e) Pořadatel po dohodě s hlavním rozhodčím vyhlašuje harmonogram soutěže a konečné výsledky, hlavní rozhodčí je přítomen losování startovních čísel.

f) Stopy probíhají po celou dobu soutěže v nepřetržitém sledu a psovodi na ně nastupují ve skupinách podle časového harmonogramu. Ve skupinách psovodi losují pořadí vypracovávání stop. Terén pro stopy - za jeho způsobilost zodpovídá vedoucí stop.

g) Poslušnost se provádí ve stejném prostoru jako obrana (rozměry plochy musí odpovídat zkušebnímu řádu). Závodníci nastupují na poslušnost ve dvojicích. Po hlášení závodník s nižším číslem provádí jednotlivé cviky poslušnosti a druhý závodník psa odloží. K aportování se používají dřevěné činky předepsaných rozměrů a váhy, které připraví pořadatel. Jednu sadu připraví pořadatel na cvičební plochu (druhou sadu má mimo cvičební prostor připravenu v záloze. Náhradní rozhodčí provádí posuzování psa na dlouhodobém odložení.

h) Závodníci nastupují na provádění cviků podle vylosovaných startovních čísel a dle časového harmonogramu.

i) Po ukončení poslušnosti a obrany rozhodčí prostřednictvím rozhlasu zhodnotí předvedené výkony a oznámí celkovou dosaženou známku. Po ukončení stopy rozhodčí zhodnotí výkon a oznámí dosaženou známku.

2. Hodnocení

a) Soutěžící s nejvyšším dosaženým počtem bodů, (při splnění 70 % bodů v každém oddílu) se stává:

• Mistrem MSKS

b) Soutěžící s nejvyšším počtem bodů ve stopě, poslušnosti, obraně (při splnění 70 % bodů) se stává:

• Mistr MSKS ve stopě

• Mistr MSKS v poslušnosti

• Mistr MSKS v obraně

c) Při rovnosti bodů u několika psů rozhoduje:

• počet bodů dosažených v obraně

• počet bodů dosažených v poslušnosti

• los

3. Protesty

a) Protesty lze podat na základě znění článku č.7 NZŘ (Protesty a stížnosti) nejpozději do 30 minut po zveřejnění předběžných výsledků. Současně s protestem se skládá záloha 500 Kč.

b) O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí společně se zástupcem pořadatele za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací.

Závod dle IGP1 při MM MSKS

1. Podmínky účasti:

a) Min. počet startujících 5, splněnou zkoušku IGP1, která byla splněna v předchozím nebo současném roce. Startovat mohou jen psi s PP, maximálně složena zkouška prvního stupně MZŘ, zaplacení startovného.

b) Platí body směrnice 1 (2. Mistrovství bod b až g, 3. Hodnocení, 4. Protesty)

Mistrovství MSKS dle ZVV3

1. Podmínky účasti:

a) Splněný bodový limit minimálně 210 bodů (je v pravomoci VK MSKS tento limit měnit) a zapsanou výcvikovou značku z výběrového závodu, závodu CACT, mistrovství plemen nebo složené zkoušky. Psovod musí doložit z této akce VK MSKS potvrzenou výkonnostní knížku.

b) P MSKS může rozhodnout pro daný rok, že se nebudou pořádat výběrové závody a na mistrovství MSKS dle ZVV3 se bude postupovat přímo na základě daných podmínek (určeného počtu bodů z určené zkoušky v daném období atd.)

c) Zúčastnit se mohou pouze psovodi starší 18 let. Psi a feny se zkouškou IGP3. Psovod se může zúčastnit mistrovství pouze s jedním psem (fenou) s PP.

d) P MSKS na základě návrhu VK MSKS jmenuje hlavního rozhodčího, komisi tří rozhodčích + náhradního rozhodčího, dva figuranty pro obranu + náhradníka. Schvaluje vedoucího stop a kladeče stop, vedoucího poslušnosti a obrany a pořadatelskou organizaci.

e) Pořadatel po dohodě s hlavním rozhodčím vyhlašuje harmonogram soutěže a konečné výsledky, hlavní rozhodčí je přítomen losování startovních čísel.

f) Stopy probíhají po celou dobu soutěže v nepřetržitém sledu a psovodi na ně nastupují ve skupinách podle časového harmonogramu. Ve skupinách psovodi losují pořadí vypracovávání stop. Terén pro stopy - za jeho způsobilost zodpovídá vedoucí stop.

g) Poslušnost se provádí ve stejném prostoru jako obrana (rozměry plochy musí odpovídat zkušebnímu řádu). Závodníci nastupují na poslušnost ve dvojicích. Po hlášení závodník s nižším číslem provádí jednotlivé cviky poslušnosti a druhý závodník psa odloží. K aportování se používají dřevěné činky předepsaných rozměrů a váhy, které připraví pořadatel. Jednu sadu připraví pořadatel na cvičební plochu (druhou sadu má mimo cvičební prostor připravenu v záloze. Náhradní rozhodčí provádí posuzování psa na dlouhodobém odložení.

h) Závodníci nastupují na provádění cviků podle vylosovaných startovních čísel a dle časového harmonogramu.

i) Po ukončení poslušnosti a obrany rozhodčí prostřednictvím rozhlasu zhodnotí předvedené výkony a oznámí celkovou dosaženou známku. Po ukončení stopy rozhodčí zhodnotí výkon a oznámí dosaženou známku.

2. Hodnocení

a) Soutěžící s nejvyšším dosaženým počtem bodů, (při splnění 70 % bodů v každém oddílu) se stává:

• Mistrem MSKS

b) Soutěžící s nejvyšším počtem bodů ve stopě, poslušnosti, obraně (při splnění 70 % bodů) se stává:

• Mistr MSKS ve stopě

• Mistr MSKS v poslušnosti

• Mistr MSKS v obraně

c) Při rovnosti bodů u několika psů rozhoduje:

• počet bodů dosažených v obraně

• počet bodů dosažených v poslušnosti

• los

3. Protesty

a) Protesty lze podat na základě znění článku č.7 NZŘ (Protesty a stížnosti) nejpozději do 30 minut po zveřejnění předběžných výsledků. Současně s protestem se skládá záloha 500 Kč.

b) O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí společně se zástupcem pořadatele za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací.

Mistrovství MSKS stopařů a výběrové soutěže pro M MSKS stopařů

1. Podmínky účasti:

a) P MSKS rozhodne, zda se budou pro daný rok pořádat VZ nebo se bude na M MSKS stopařů postupovat za určených podmínek.

b) Stopy probíhají po celou dobu VZ v nepřetržitém sledu a psovodi na ně nastupují ve skupinách dle časového harmonogramu. Ve skupinách psovodi losují pořadí vypracování stop. Stopa by měla být položena min. na dvou různých terénech.

2. Výběrové závody:

a) Zúčastnit se mohou psovodi starší 18 let a psi (feny) se zkouškou min. IFH1, psovod se může VZ zúčastnit pouze s jedním psem (fenou) s PP

b) VZ budou probíhat dle zkoušky IFH2, max. počet účastníků je 16, min. 5 účast.

c) Na VZ lze zadat titul CACT (Res. CACT) při splnění podmínek pro zadání titulu

d) Členství v MSKS, ČKS, ČMKU, pro zahraniční účastníky členství v organizaci spadající pod FCI

e) VK jmenuje 2 rozhodčí

3. Hodnocení

Při rovnosti bodů rozhoduje:

• Body za nalezené předměty

• Los

4. M MSKS stopařů

a) Zúčastnit se mohou psovodi starší 18 let a psi (feny) se zkouškou IFH 2, IGP - FH, psovod se může M MSKS stopařů zúčastnit pouze s jedním psem (fenou) s PP

b) Mistrovství bude probíhat dle zkoušky IFH2, max. počet účastníků 12, min.5 účast.

c) Na M MSKS stopařů lze zadat titul CACT (Res. CACT) při splnění podmínek pro zadání titulu

d) Členství v MSKS, ČKS, ČMKU, pro zahraniční účastníky členství v organizaci spadající pod FCI

e) VK jmenuje 2 rozhodčí

5. Hodnocení

a) Soutěžící s nejvyšším počtem dosažených bodů (při splnění 70 % bodů z každé stopy) se stává:

• Mistrem MSKS ve stopě

b) Při rovnosti bodů rozhoduje:

• Součet bodů za nalezené předměty z obou stop

• Los

 

Směrnice číslo 2

Mistrovství mládeže a juniorů MSKS

1. Podmínky účasti:

a) Mistrovství mládeže a juniorů MSKS může probíhat v kategoriích ZVV1, IGP-VO, IGP1, IGP2, IGP3, kategorie ZZO (poslušnost) může být k závodu přidružená.

b) Pes musí mít splněnu zkoušku dané kategorie, ve které chce psovod startovat, a maximálně zkoušku o stupeň vyšší. Závodí-li v MZŘ, musí mít splněnou zkoušku BH.

c) Řádně vyplněná přihláška na Mistrovství mládeže a juniorů MSKS spolu s potvrzením o vykonané zkoušce. Přihlášku vyplnit v elektronické podobě na stránkách www.msks.cz do dané uzávěrky akce.

d) Startovat může psovod pouze s jedním psem. Start je umožněn psům s PP i bez PP.

e) Každý pes musí být identifikován tetovacím číslem nebo čipem (a registrován na sekretariátu MSKS nebo ČKS).

f) V dané kategorii musí být přihlášeni alespoň 3 psi, aby byla kategorie otevřena

2. Všeobecné pokyny pro psovody i organizace:

a) Psovodi se musí řídit výše uvedenými pokyny.

b) Na všech přihláškách musí být razítko ZO nebo ZS, kde je účastník organizován.

c) Základní organizace musí vydat mládežníkovi členskou průkazku, protože při prezenci na Mistrovství MSKS bude prováděna kontrola platného členství v MSKS nebo v ČKS. U MSKS jsou průkazky přípustné i v elektronické podobě.

3. Vymezení kategorie "junior"

Kategorie junior je určena pro psovody ve věku 18-21 let. V roce, kdy psovod dosáhne věku 18 let, si může zvolit, zda bude startovat v tomto roce jako "Mládežník" nebo "Junior". Vybranou kategorii (mládežník nebo junior) však již během roku nemůže měnit. Ostatní podmínky pro účast v soutěži jsou v kategorii "Junior" stejné jako u kategorie "Mládežník".

4. Hodnocení

a) V každé kategorii jsou vyhodnocená první tři místa dle nejvyššího počtu bodů.

b) Dle klíče předem daného VK je vyhlášena nejlepší stopa, nejlepší poslušnost a nejlepší obrana.

c) Mládežník s nejvyšším dosaženým počtem bodů v nejvyšší kategorii daného mistrovství (při splnění 70 % bodů v každém oddíle) se stává:

"Nejlepším mládežníkem Mistrovství MSKS"

d) Junior s nejvyšším dosaženým počtem bodů v nejvyšší kategorii daného mistrovství (při splnění 70 % bodů v každém oddíle) se stává:

• "Nejlepším juniorem Mistrovství MSKS"

e) Při rovnosti bodů u několika psů rozhoduje:

• počet bodů dosažených v obraně

• počet bodů dosažených v poslušnosti

• los

5. Protesty

a) Protesty lze podat jen v souladu s čl. č.7 NZŘ a nejpozději do 30 minut po zveřejnění předběžných výsledků. Současně s protestem se skládá záloha 500 Kč.

b) O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí společně se zástupcem pořadatele za přítomnosti protestující strany a rozhodčího, kterého se protest týká. V případě oprávněného protestu se záloha vrací.

Mistrovství stopařů mládeže a juniorů MSKS

1. Podmínky účasti:

a) Splněná zkouška BH.

b) Řádně vyplněná a včas odevzdaná přihláška s potvrzením o vykonané zkoušce.

c) Každý pes musí být identifikován tetovacím číslem nebo čipem (a registrován na sekretariátu MSKS nebo ČKS).

d) Každý závodník provádí 2 stopy, ve 2 dnech u 2 rozhodčích: 1. Stopa dle ZVV 1, 2.stopa dle FPr 2

e) V případě splnění limitu zkoušky FPr 2 a pokud má pes splněnu zkoušku FPr 1, bude vydán doklad o splnění zkoušky

f) Start je umožněn psům s PP i bez PP, včetně psů malých plemen (příslušnost dle ZŘ).

g) Závodník může startovat pouze s jedním psem.

h) Účast je omezena na 30 závodníků. Pořadí je stanoveno dle data doručení přihlášky.

2. Hodnocení

a) Soutěžící s nejvyšším součtem bodů z obou stop se stává vítězem.

b) Mládežník, který dosáhl nejvyššího součtu bodů z obou stop, získává titul "Nejlepší mládežník Mistrovství stopařů MSKS."

c) Junior, který dosáhl nejvyššího součtu bodů z obou stop, získává titul "Nejlepší junior Mistrovství stopařů MSKS."

d) V případě stejného součtu rozhoduje vyšší bodové hodnocení ze stopy FPr 2. Jestliže je i zde stejné bodové hodnocení, rozhoduje los.

3. Pořadatel zajistí na základě pokynů vedoucího mládeže:

a) Odpovídající terény na stopy.

b) Dle potřeby dopravu účastníků na stopy.

c) Ubytování a stravu pro rozhodčí, popř. pořadatele.

d) Ubytování a stravu pro závodníky, nabídnout ubytování a stravu pro doprovod.

e) MSKS se podílí dle finančních možností na úhradě pobytových výloh a stravy soutěžících. V případě akce, která se bude konat mimo areál Zbraslav - stravné do 200,- Kč za den, ubytování do 200,- Kč

Soustředění mládeže a juniorů

1. Podmínky účasti:

a) Řádně vyplněná a včas zaslaná přihláška.

b) Potvrzení základní organizace, že mládežník (junior) je členem dané organizace.

c) Min. počet účastníků je 5, maximální u jednodenního soustředění 12, u dvoudenního 20.

2. Obecné náležitosti

a) Základní organizace, které mají zájem uspořádat soustředění mládeže, ať zasílají přihlášky na adresu vedoucího mládeže (příp. předsedy VK). V přihlášce musí být uvedeny podmínky ubytování, stravování, výcviku.

b) Zpracován rozpočet pro 20 psovodů, 2 lektory, 2 figuranty. Dále pořadatelská služba (2) a pohotovostní auto.

c) MSKS se podílí dle finančních možností na úhradě pobytových výloh a stravy soutěžícím.

 

Směrnice číslo 3

Směrnice pro sportovní výcvik psů v MSKS - posuzování a výcvik

Rozhodčí

Rozhodčí pro výkon posuzují a do určených dokumentů potvrzují dosaženou úroveň a stupeň vycvičenosti psů. Při své činnosti jsou povinni se řídit platnými zkušebními řády a metodikou posuzování, dbát vydávaných usnesení, směrnic a pokynů VK a P MSKS.

Rozhodčí je osoba, která splňuje tyto podmínky:

a) úspěšně splněnou teoretickou, písemnou a praktickou zkoušku + předepsané hospitace

b) je jmenován do funkce rozhodčího z výkonu MSKS předsednictvem MSKS pro danou aprobaci

c) absolvuje každoroční školení

d) je uvedena na webu www.msks.cz

e) má kvalifikační průkaz

Rozhodčím se může stát každý člen MSKS starší 21 let, který splňuje předepsaná kritéria. Rozhodčí končí svoji funkci svazového rozhodčího po dosažení 70 let fyzického věku.

Rozhodčí může dosáhnout těchto aprobací:

- posuzování dle NZŘ

- posuzování dle MZŘ

- případně jiných zkušebních řádů zařazených v ČMKU

Adept na svazového rozhodčího musí splňovat:

- věk 21-55 let (dosáhne v daném roce)

- získanou I. výkonnostní třídu vzorného výcvikáře nebo doložit splnění podmínek pro udělení I.VT

- doporučení ZO/ZS, jejímž je řádným členem, ve které se potvrzuje:

• řádné členství ve svazu

• morální, charakterové vlastnosti a odborné předpoklady k zastávání funkce

- dobrý zdravotní stav

Svazový rozhodčí posuzují zkoušky a soutěže, postupové a kvalifikační výcvikové akce podle získané kvalifikace.

Výcviková komise

- vede evidenci rozhodčích

- provádí delegaci rozhodčích na jednotlivé akce

- zajišťuje proškolování rozhodčích

- provádí řešení rozhodčích při různých přestupcích týkajících se výkonu funkce rozhodčího, a to až po návrh P MSKS k odvolání z funkce rozhodčího

- doporučuje rozhodčí pro výkon funkce rozhodčího z výkonu v zahraničí

- deleguje rozhodčí na chovatelské akce - posuzování povah

- každoročně provádí upřesnění seznamu rozhodčích hlášených na ČMKU jako mezinárodní rozhodčí

Zkoušky rozhodčích z výkonu

Zájemci o vykonávání funkce rozhodčího zašlou vyplněný formulář doplněný všemi náležitostmi (kopie dokladu o udělení I.VT "Vzorný výcvikář" nebo kopie Potvrzení o vykonané zkoušce v počtu a složení potřebném pro získání I.VT, doporučení ZO/ZS (která je členem MSKS) předsedovi VK MSKS.VK návrhy projedná a dle potřeby svazu připraví zkoušky. Zkoušky jsou pořádány v případě, že alespoň 3 uchazečů splňuje daná kritéria. Zájemcům o zkoušky rozhodčího z výkonu oznámí termín zkoušek minimálně 4 týdny před termínem zkoušek.

Organizace zkoušek

Zkoušky po organizační stránce zajišťuje VK MSKS. Na návrh VK jmenuje P MSKS tří až pětičlennou zkušební komisi včetně předsedy. Komise je složená ze zkušených rozhodčích, popřípadě na otázky zdravovědy, anatomie a fyziologie psa lze přizvat osobu s odpovídajícím vzděláním.

Obsah zkoušek

1. Teoretická část

- všeobecné znalosti týkající se kynologie

- znalost zkušebních řádů a metodiky posuzování

- teorie výcviku

- zdravověda psa

- chov a exteriér psů

2. Písemná část - test

Testové otázky z NZŘ (MZŘ), organizace kynologie v ČR, zdravověda psa, metodika posuzování. Splnění testu v časovém limitu a stanovených bodech dle jednotlivých testů.

3. Praktické posuzování

Ucelené posouzení výkonu min. dvou psů dle zkušebních řádů s možností kombinací druhů a stupňů zkoušek

Před prováděnými zkouškami určí předseda zkušební komise ve spolupráci se členy zkušební komise organizaci a náplň jednotlivých částí zkoušky.

Po úspěšně vykonané zkoušce určí stanovená komise zkoušenému počet hospitací, které musí vykonat se stanovenými rozhodčími dříve, než bude oprávněn k samostatnému posuzování. Hospitace musí splnit do jednoho roku ode dne absolvování zkoušky. Po splnění předepsaných hospitací odesílá rozhodčí - hospitant vyplněný a podepsaný hospitační list předsedovi VK MSKS.

Počet hospitací závisí na úspěšnosti složené zkoušky:

Známka

"Výborně" - posouzení 10 psů na zkouškách

"Velmi dobře" - posouzení 15 psů na zkouškách

"Dobře" - posouzení 20 psů na zkouškách

Po úspěšně splněných hospitacích je rozhodčí P MSKS ustanoven do funkce rozhodčího z výkonu pro danou aprobaci. Toto je mu zapsáno do kvalifikačního průkazu, je mu předán průkaz, identifikační razítko rozhodčího a čtečka.

Platnost kvalifikace rozhodčího se prodlužuje na školeních rozhodčích pořádaných výcvikovou komisí MSKS. Neúčast na školení má za následek nedelegování rozhodčího na akce v příslušném roce. Pokud rozhodčí neabsolvuje školení i v následujícím roce, je mu odebrána funkce rozhodčího. V tomto případě musí, pokud by chtěl opět vykonávat funkci rozhodčího, absolvovat znovu zkoušky na rozhodčí a předepsané hospitace.

Prováděnou hospitaci u rozhodčího a u ZO/ZS je třeba si předem domluvit min. 14 dnů. Rozhodčí je povinen jej k hospitaci připustit, v jeho činnosti ho sledovat, řídit a výsledky zaznamenat do hospitačního listu.

U jednoho rozhodčího smí hospitovat v reálném čase jen jeden hospitant.

Rozhodčí, kteří jsou pozváni k posuzování akcí mimo MSKS nebo v různých klubech na bonitace, jsou toto povinni hlásit předsedovi VK MSKS před posouzením akce k zaslání delegace. Po skončení akce podají zprávu o posouzené akci.

Rozšíření aprobace rozhodčích jmenovaných před účinností této směrnice se provádí dle schválení a stanovení podmínek výcvikovou komisí MSKS.

Rozhodčí jmenovaní do jednotlivých aprobací před účinností této směrnice zůstávají ve funkci rozhodčího i nadále.

Klubový výcvikář pro sportovní výcvik psů (dále jen výcvikář)

Výcvikář musí mít odborné kynologické znalosti z hlediska metodiky výcviku psů, teoretické znalosti zkušebních řádů, znát základy anatomie a fyziologie psa, mít praktické znalosti z výcviku psa. Velmi důležité pro vykonávání funkce výcvikáře pro sportovní výcvik psů jsou morální i charakterové vlastnosti a schopnost komunikace s lidmi. Při praktické činnosti musí výcvikář dbát o bezpečnost cvičících psů i psovodů a dodržovat zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Výcvikář organizuje a vede výcvik ve své ZO/ZS. Podílí se na pořádání výcvikových akcích pořádaných ZO/ZS.

Adept na výcvikáře musí splňovat:

- věk min. 18 let

- získanou III. výkonnostní třídu vzorného výcvikáře nebo doložit splnění podmínek pro udělení III. VT

- doporučení ZO/ZS, jejímž je řádným členem, ve které se potvrzuje řádné členství ve svazu

- morální, charakterové vlastnosti a odborné předpoklady k zastávání funkce

- znalosti NZŘ a MZŘ, anatomie psa, metody a teorie výcviku

Zkoušky výcvikářů pořádá VK MSKS. O termínu zkoušek výcvikářů podá informaci P MSKS v daném termínu, aby akce byla uvedena v Kalendáři MSKS. Pořadatel vede prezenční listinu účastníků, o vydaných průkazech a průběhu akce. Předsedovi VK zašle krátké zhodnocení akce s prezenční listinou. Náklady účastníků hradí delegující ZO/ZS. VK MSKS určí tříčlennou komisi a MSKS hradí dle platných tarifů náklady komise. Zkoušky budou dvoudenní. Počet zájemců je omezen na 20 účastníků. Minimální počet - 10 účastníků.

Součástí zkoušek budou přednášky s následující problematikou:

1 hodina - anatomie psa, fyziologie psa, nemoci psů

1 hodina - teorie výcviku - smysly psa, reflexy, útlumy

2 hodiny - základní metody výcviku, význam pomocníka

3 hodiny - metodika nácviku - stopy, poslušnost, obrana

2 hodiny - NZŘ a MZŘ - provádění jednotlivých cviku dle ZŘ

Zkoušky se skládají se ze dvou částí:

a) písemný test

• 7 otázek z anatomie psů, fyziologie psa, nemoci psů

• 7 otázek z teorie výcviku - smysly psa, reflexy, útlumy

• 7 otázek - základní metody výcviku, význam pomocníka

• 20 otázek - metodika nácviku stopy, poslušnosti, obrany

• 14 otázek z NZŘ a MZŘ - provádění jednotlivých cviků dle ZŘ

b) pohovor k výše uvedené problematice

Úspěšné splnění zkoušky se zapíše do kvalifikačního průkazu. Platnost atestu je neomezená.

Pořádání seminářů k jednotlivým problematikám

Semináře organizuje VK:

a) Pověří ZO/ZS uspořádáním semináře

b) O termínu semináře podá informaci P MSKS v daném termínu, aby byla akce uveřejněna v Kalendáři MSKS.

c) Účastníkům semináře bude vydán průkaz a potvrzena účast na semináři k dané problematice. Zástupce pořádající ZO/ZS vede prezenční listinu účastníků, evidenci vydaných průkazů, záznam o průběhu akce. Předsedovi VK zašle krátké zhodnocení akce s prezenční listinou.

d) VK jmenuje lektora školení. Náklady lektora hradí MSKS dle platných tarifů.

Náplně jednotlivých seminářů:

a) základní metody výcviku, význam pomocníka

b) teorie výcviku - smysly psa, reflexy, útlumy

c) metodika nácviku - stopy, poslušnosti, obrany

d) anatomie, fyziologie psa, nemoci psů - kostra, chrup, nervové ústrojí, nejčastější nemoci, příznaky onemocnění

e) NZŘ a MZŘ - provádění jednotlivých cviků dle ZŘ, hlavní aspekty při hodnocení cviků

f) praktická část - ukázky nácviku a provádění jednotlivých cviků

 

Směrnice číslo 4

Směrnice pro sportovní výcvik psů v MSKS - figuranti

Figurant má mít odborné znalosti z kynologie z hlediska metodiky výcviku psů, teoretické znalosti zkušebních řádů (NZŘ, MZŘ), znát základy anatomie a fyziologie psa, mít dostatečný fyzický fond a být v pořádku po zdravotní stránce. Důležité jsou pro výkon figuranta morální a charakterové vlastnosti. Při praktické činnosti musí figurant dbát o vlastní bezpečnost a o bezpečnost předváděného zvířete a dodržovat zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.

*figuranti MSKS mohou figurovat na akcích posuzovaných rozhodčími ČKS a figuranti ČKS mohou figurovat na akcích posuzovaných rozhodčími MSKS

ROZDĚLENÍ FIGURANTŮ PODLE KVALIFIKACE:

a) Klubový figurant - může figurovat zkoušky v rámci klubu

b) Figurant 1. třídy - může figurovat zkoušky, závody, obranářské dny MSKS

c) Svazový figurant - figuruje zkoušky, závody, obranářské dny MSKS, vrcholové akce MSKS

Klubový figurant:

Věk není omezen, osoba mladší 18 let musí mít písemný souhlas zákonného zástupce a fyzické předpoklady pro výkon funkce figuranta. Dobrý zdravotní stav, který písemně potvrdí na prezenční listině v době přezkoušení svým podpisem. Musí mít doporučení ZO/ZS, jejímž je jmenovaný řádným členem, která ve svém doporučení přihlíží k morálním a charakterovým vlastnostem dané osoby.

Přezkoušení klubových figurantů pořádají VK. Náklady účastníků přezkoušení hradí delegující ZO. VK MSKS určí komisi složenou z rozhodčího a svazového figuranta. VK vede seznamy klubových figurantů, kopie zasílají P MSKS. Každý účastník je povinen si s sebou přivést psa, který je schopen plnit obranu dle zkoušky ZVV1 a IGP1. Je potřeba, aby adept měl na přezkoušení s sebou sportovní oblečení a obuv vhodnou na provádění fyzických testů a výstroj pro provádění praktické části figurování (figurantské kalhoty, vestu, sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranný rukáv, obušek). Jestliže nebude figurant těmito náležitostmi dostatečně vybaven a nebude mít zajištěného psa na předvedení, nebude na toto přezkoušení připuštěn.

Přezkoušení se skládá ze tří částí:

1) Teoretická část - pohovor s rozhodčím z výkonu o činnosti figuranta v jednotlivých cvicích dle ZŘ a metody nácviku těchto činností

2) Ověření fyzické zdatnosti - běh na 1 km (limit do 4:30 člunkový běh 10 x 10 m (limit do 12 sec.), sed-led 40 opakování vkuse, kliky 20 opakování vkuse.
Adepti o klubového figuranta nad 50 let neprovádí přezkoušení z fyz. zdatnosti.

3) Praktická část - předvedení práce figuranta svazovým figurantem, vysvětlení činností u jednotlivých cviků, praktická práce adeptů s poukázáním na klady a nedostatky předvedené činnosti.

Prodloužení atestace "Klubový figurant" - zájemce o prodloužení atestace musí absolvovat všechny tři části. Doba platnosti atestace je 4 roky. Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu figuranta a členského průkazu MSKS o získané kvalifikaci.

Přezkoušení klubových figurantů by mělo být plánováno vždy jednou za pololetí a pokud možno na takových cvičištích, kde je možno objektivně posoudit fyzický fond uchazečů a kvalitně posoudit práci figuranta při praktické části.

Figurant 1. třídy:

Věk není omezen, u osob mladších 18 let se vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce. Doporučení ZO/ZS, jejíž je jmenovaný členem, ve kterém se potvrzuje členství v MSKS. Zájemce musí být držitelem atestace "klubový figurant". Předpoklady pro plnohodnotné prověření povahových vlastnosti psů. Dobrý zdravotní stav. Schválení zájemce krajskou kynologickou organizací svazu.

Figuranti 1. třídy provádí výkon své funkce při výkonu psů v ZO/ZS, jakož i na všech výcvikových akcích, pořádaných ZO/ZS v rámci krajů. V případě potřeby a rozhodnutí krajských a svazových orgánů mohou vykonávat figurantskou práci i na samostatných výcvikových akcích vyššího charakteru.

Přezkoušení figurantů 1. třídy pořádá VK MSKS. VK MSKS určí komisi složenou ze dvou rozhodčích a jednoho svazového figuranta. Pověřený člen VK MSKS vede seznamy figurantů 1. třídy. Každý účastník je povinen si s sebou přivést psa, který je schopen plnit obranu dle zkoušky ZVV2 a IGP2. Je potřeba, aby adept měl na přezkoušení s sebou sportovní oblečení a obuv vhodnou na provádění fyzických testů a výstroj pro provádění praktické části figurování (figurantské kalhoty, vestu, sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranný rukáv, obušek). Jestliže nebude figurant těmito náležitostmi dostatečně vybaven a nebude mít zajištěného psa na předvedení, nebude na toto přezkoušení připuštěn.

Přezkoušení se skládá ze tří částí:

1) Písemný test - problematika zkušebních řádů se zaměřením na obranné práce (NZŘ, MZŘ), základy anatomie a fyziologie, teorie vyšší nervové činnosti

2) Ověření fyzické zdatnosti - běh na 1 km (limit do 4:20), člunkový běh 10 x 10 m (limit do 11,5 sec.), sed-led 45 opakování vkuse, kliky 25 opakování vkuse

3) Praktická část - praktická práce adeptů s poukázáním na klady a nedostatky předvedené činnosti.

Prodloužení atestace "figurant 1. třídy" - zájemce o prodloužení atestace musí absolvovat ověření fyzické zdatnosti a praktickou část. Uchazeč se nemusí zúčastnit teoretické části v případě, že nedošlo k podstatné změně ZŘ. Doba platnosti atestace je 2 roky. Prolongace figurantů 1. třídy pořádá VK MSKS. Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu figuranta a členského průkazu MSKS o získané kvalifikaci.

Přezkoušení figurantů 1. třídy by mělo být plánováno taktéž jednou za pololetí se stejnými požadavky na ZO/ZS jako u klubových figurantů.

Svazový figurant:

Adept musí mít platnou atestaci "figurant 1. třídy, stáří 18 let, musí být členem MSKS. Předpokladem je dobrý zdravotní stav, který potvrdí svým podpisem při prezentaci. Musí mít doporučení ZO/ZS, jejímž je jmenovaný řádným členem, která ve svém doporučení přihlíží k morálním a charakterovým vlastnostem. Zájemce se přihlásí určené osobě VK MSKS na základě oznámení VK MSKS o konání zkoušek svazových figurantů v Kalendáři sportovních akcí nebo na web. stránkách MSKS a zašle řádně vyplněnou přihlášku na uvedenou adresu. Poté bude vyrozuměn, kdy a kde se koná přezkoušení adeptů na svazové figuranty.

Svazový figurant provádí výkon své funkce na výběrových, svazových a mezinárodních výcvikových akcích, na které je zpravidla delegován VK MSKS.

Přezkoušení se skládá ze tří částí:

1) Písemný test - znalost ustanovení zkušebních řádů se zaměřením na obranné práce (NZŘ, MZŘ), základy anatomie a fyziologie psa, teorie vyšší nervové činnosti, základy hygieny, zdravovědy a nemoci psů, základní znalosti stanov MSKS

2) Ověření fyzické zdatnosti - běh na 1 km (limit do 4:10), člunkový běh 10 x 10 m (limit do 11,0 sec.), sed-led 50 opakování vkuse, kliky 30 opakování vkuse

3) Praktická část - práce figuranta podle národního ZŘ, práce figuranta podle mezinárodního ZŘ IGP, důraz bude kladen na skutečné prověření povahových vlastností psa. Vyhodnocení práce adeptů s poukázáním na klady a nedostatky předvedené činnosti.

Každý účastník je povinen si s sebou přivést psa, který je schopen plnit obranu dle zkoušky ZVV3 a IGP3 Je potřeba, aby adept měl na přezkoušení sebou sportovní oblečení a obuv vhodnou na provádění fyzických testů a výstroj pro provádění praktické části figurování (figurantské kalhoty, vestu, sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranný rukáv, obušek). Jestliže nebude figurant těmito náležitostmi dostatečně vybaven a nebude mít zajištěného psa na předvedení, nebude na toto přezkoušení připuštěn.

Prodloužení atestace "svazový figurant" - zájemce o prolongaci atestace musí absolvovat ověření fyzické zdatnosti a praktickou část. Uchazeč se nemusí zúčastnit teoretické části v případě, že nedošlo k podstatné změně ZŘ. Doba platnosti atestace je 4 roky. Prolongaci atestace svazových figurantů pořádá VK MSKS. VK MSKS určí komisi složenou ze tří rozhodčích z výkonu nebo dvou rozhodčích a jednoho svazového figuranta. Po úspěšném absolvování se provede záznam do průkazu figuranta a členského průkazu MSKS o získané kvalifikaci. Jestliže se "svazový figurant" po dvou letech nedostaví na prodloužení atestace, bude automaticky zařazen do skupiny figurantů 1. třídy.

Přezkoušení svazových figurantů probíhá jednou za dva roky převážně v kynologickém areálů Zbraslav, kde jsou tyto požadavky výborně zabezpečeny.

 

Směrnice číslo 5

Zadávání výkonnostních tříd ve výcviku

A. Zadávání výkonnostních tříd mládeži MSKS

B. Zadávání výkonnostních tříd dospělým

C. Mistr sportu

D. Zasloužilý mistr sportu

A. Směrnice pro zadávání výkonnostních tříd mládeži MSKS

1. Všeobecné podmínky:

 • členství v MSKS

 • podmínky pro zadávání je nutno splnit do věku 18 let psovoda, (rok, kdy bylo dosaženo 18 let, se započítává celý)

 • zařazení do výkonnostních tříd má trvalou platnost

 • psovodům jsou udělovány Moravskoslezským kynologickým svazem odznaky

 • Mladý vzorný výcvikář", a to v příslušných třídách a jsou dokladovány osvědčením

 • výkonnostní třídy nemusí být zadávány postupově (od nejnižší k nejvyšší), při zadání vyšší VT nelze žádat o nižší, či opětovně stejnou VT

 • VT zadané před účinností této směrnice zůstávají nadále platné

 • pro splnění podmínek vycvičenosti psů se uznávají zkoušky dle NZŘ, MZŘ bez ohledu na dobu vydání

 • žádost o přiznání VT musí být podána do ukončení roku 18 let žadatele na příslušném formuláři ZO/ZS předsedovi výcvikové komise MSKS spolu s kopiemi formuláře "Potvrzení o vykonané zkoušce" či kopiemi výsledkových listin ze závodů s podpisem hlavního rozhodčího.

2. Stupně VT a podmínky jejich dosažení:

III. výkonnostní třída - bronzový odznak

Splnění jedné z následujících podmínek:

 • ZM, ZVV1 a jedna zkouška dle jiného nebo téhož ZŘ

 • IPO - VO, IGP1 a jedna zkouška dle jiného nebo téhož ZŘ

 • ZMMP, ZMP1 a jedna zkouška dle jiného nebo téhož ZŘ

 • ZZO1 a dvě další zkoušky dle téhož nebo jiného ZŘ

II. výkonnostní třída - stříbrný odznak

Splnění jedné z následujících podmínek:

 • ZVV1, ZVV2 a účast na mistrovství mládeže ve tříoddílové kategorii

 • ZVV1, ZVV2 a dvě tříoddílové zkoušky dle jiného nebo téhož ZŘ

 • IGP1, IGP2 a účast na mistrovství mládeže ve tříoddílové kategorii

 • IGP1, IGP2 a dvě tříoddílové zkoušky dle jiného nebo téhož ZŘ

 • ZMMP, ZMP1, ZMP2 + FH nebo ZPS1

I. výkonnostní třída - zlatý odznak

Splnění jedné z následujících podmínek:

 • ZVV1, ZVV2 a umístění na 1. - 3. místě (musí být splněn bodový limit na zkoušku) ve finále mistrovství mládeže ve tříoddílové kategorii

 • ZVV1, ZVV2, ZVV3 a jedna tříoddílová zkouška dle jiného nebo téhož ZŘ

 • ZVV1, ZVV2, ZVV3 a účast ve finále mistrovství mládeže ve tříoddílové kategorii

 • IGP1, IGP2 a umístění na 1. - 3. místě (musí být splněn bodový limit na zkoušku) ve finále mistrovství mládeže ve tříoddílové kategorii

 • IGP1, IGP2, IGP3 a jedna tříoddílová zkouška dle jiného nebo téhož ZŘ

 • IGP1, IGP2, IGP3 a účast ve finále mistrovství mládeže ve tříoddílové kategorii

 • ZMMP, ZMP1, ZMP2 + další zkouška (FH1, FH2, ZMP3, ZPS1, ZPS2, ZMPO)

 

B. Směrnice pro zadávání výcvikové třídy (dále jen VT)

- Vzorný výcvikář (dospělí)

1. Všeobecné podmínky:

 • členství v MSKS

 • zařazení do výkonnostních tříd má trvalou platnost

2. Výkonnostní třídy jsou rozděleny do tří výkonnostních tříd:

I. výkonnostní třída - zlatý odznak

II. výkonnostní třída - stříbrný odznak

III. výkonnostní třída - bronzový odznak

Výkonnostní třídy nemusí být zadávány od nejnižší k nejvyšší, ale při zadání vyššího stupně VT nelze žádat o stupeň nižší.

Pro splnění podmínek k udělení VT se uznávají zkoušky splněné dle NZŘ, mezinárodního zkušebního řádu IGP bez ohledu na dobu vydání. Neuznávají se zkoušky ZZO, ZMMP, ZM, BH a oddílové zkoušky dle MZŘ. Termínem "Třístupňová zkouška" se rozumí úspěšné složení tří stupňů zkoušek dle jednotlivých ZŘ - např. ZVV1, 2, 3 nebo IGP1, 2, 3.

Účast na M MSKS, M ČKS, MS FCI, MS plemen a FCI světovém poháru stopařů nahrazuje jednu zkoušku s jedním psem. Získané bodové ohodnocení musí odpovídat splnění dané zkoušky a musí to být doložené startovní listinou s podpisem hlavního rozhodčího.

Uplatnění nároků:

Žadatel předloží vyplněný příslušný formulář, jehož přílohou budou kopie formulářů "Potvrzení o vykonané zkoušce" předsedovi výcvikové komise.

Udělení VT schvaluje P MSKS po přezkoumání nároku a úplnosti výcvikovou komisí MSKS.

3. Podmínky pro dosažení jednotlivých výkonnostních tříd

III. výkonnostní třída

 • 10 úspěšně složených zkoušek, z toho s jedním psem musí být složená třístupňová zkouška

II. výkonnostní třída

 • 20 úspěšně složených zkoušek, z toho se dvěma psy složená třístupňová zkouška

I. výkonnostní třída

 • 30 úspěšně složených zkoušek, z toho se dvěma psy složená třístupňová zkouška.

Poznámka:

V případě jakékoliv ztráty Potvrzení o vykonané zkoušky vyžádá si na vlastní náklady žadatel od příslušného svazu nebo plemenné knihy kopii buď Potvrzení o vykonané zkoušce nebo kopii Výsledkové listiny provedené akce, z níž je zřejmé, kdo psa na akci vedl.

Platí pro všechny druhy žádostí o udělení výkonnostních tříd včetně mládeže, dospělých, mistra sportu i zasloužilého mistra sportu!

 

Směrnice číslo 6

Směrnice pro udělování čestného titulu Mistr sportu

Udělení tohoto čestného titulu schvaluje P MSKS za mimořádné úspěchy ve sportovní kynologii. Návrh ke schválení předkládá VK MSKS.

1. Všeobecné podmínky:

 • Žadatel má udělenu I. výcvikovou třídu

 • Odeslaná žádost předsedovi VK musí být potvrzena ZO/ZS, která tímto adepta doporučuje

 • Občanská bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)

 • Dodržování sportovní etiky

2. Výsledky opravňující k návrhu na udělení titulu (stačí jen jeden)

a) Získání 3 titulů "Mistr ČR (ČSSR, MR plemen, ČKS) dle IGP3, ZVV3 nebo Mistr ČR ve stopě ve finále z postupové soutěže, ze které se sestavuje státní reprezentace.

b) Získání celkem 3 titulů z "Mistr MSKS (ČKS)", "Mistr ČR plemen" dle IGP3, ZVV3 anebo "Mistr MSKS (ČKS) ve stopě" dle IPO-FH/IGP-FH a minimálně třikrát další medailové umístění na M MSKS (ČKS), M ČR plemen dle IPO3/IGP3 anebo na M MSKS (ČKS) ve stopě dle IPO-FH/IGP-FH.

c) Medailové umístění v soutěži jednotlivců všech plemen na MS FCI, FCI MS stopařů.

d) Tři medailová umístění na MS, ME plemen v soutěži jednotlivců dle IPO3/IGP3.

V případě potřeby bude "Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS" doplněna o pokyny pořádání VZ a mistrovství MSKS dalších kynologických odvětví, např. pro malá plemena, agility.


 

System_rizeni_a_zajistovani_vycvikove_cinnosti_v_ramci_msks_07_2023.pdf

Partneři