Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Stanovy MSKS

Úplné znění

S T A N O V

Moravskoslezského kynologického svazu, z. s.

 

Článek 1

 Základní ustanovení

 1. Moravskoslezský kynologický svaz, z. s. (dále jen „MSKS“) je dobrovolný, nezávislý, demokratický a nepolitický spolek, zaměřený na tělovýchovu, sport, chov a výstavy psů.

 2. MSKS je spolek sdružující právnické osoby, a to pouze spolky či pobočné spolky MSKS, jejichž členy jsou zájemci o chov, exhibice a výcvik psů, včetně příznivců této činnosti.

 

Článek 2

Sídlo spolku

 1. MSKS vyvíjí činnost na celém území České republiky.

 2. Sídlem MSKS je Újezd u Rosic č.p. 141, PSČ: 664 84.

 

Článek 3

Účel spolku a jeho činnosti

 1. Účelem MSKS je zajištění všestranného sportovního vyžití zájemců o chov, výcvik a exhibice psů    z řad dospělých i mládeže v souladu s posláním a cíli Mezinárodní kynologické organizace FCI   (dále jen „FCI“).

 2. MSKS je členem Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“), která je vrcholnou organizací pro kynologii v České republice. Pro MSKS jsou závazné stanovy ČMKU a další normativy vydávané ČMKU. MSKS se samostatně rozhoduje o spolupráci s dalšími subjekty v České republice         i v zahraničí.

 3. Ve spolupráci s Českým kynologickým svazem zajišťuje MSKS vydávání národního zkušebního řádu, soutěžních a výstavních řádů a dalších normativů.

 4. MSKS vytváří nezbytné podmínky pro výchovu odborníků v oblasti výcviku a chovu psů, zejména rozhodčích, figurantů a dalších funkcionářů.

 5. MSKS organizuje soutěže, chovatelské a výcvikové akce (výstavy, svody, bonitace, přebory, mistrovství MSKS, mistrovství ČR ve všech kategoriích – mládež, dospělí, agility, coursing, canisterapie a jiné).

 6. Na podporu hlavní činnosti MSKS vykonává rovněž vedlejší hospodářskou činnost spočívající ve výrobě, obchodu a službách neuvedených v přílohách číslo 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v pronájmu pozemků a nebytových prostor, pronájmu movitých věcí, poskytování ubytovacích služeb, reklamě a propagaci.

 

Článek 4

Členství ve spolku

 1. Členství v MSKS je dobrovolné.

 2. Členem MSKS je pouze spolek nebo pobočný spolek MSKS.  Členem MSKS jsou základní organizace (dále jen „ZO“), tedy pobočné spolky MSKS zřízené do 31.12.2021 (dále se již nezřizují). Členem MSKS jsou dále spolky se samostatnou právní subjektivitou, které souhlasí se stanovami MSKS a které se zavázaly se jimi řídit a jejichž stanovy nejsou v rozporu s těmito stanovami (dále jen „ZS“).  Ustanovení stanov MSKS se vtahuje na všechny členy MSKS.

 3. Členem ZO nebo ZS je pouze fyzická osoba, která byla nebo bude přijata jako řádný či mládežnický člen. Řádným členem ZO nebo ZS je plně svéprávná fyzická osoba, která souhlasí se stanovami MSKS a která přijme stanovy ZO nebo ZS tím, že podá ZO nebo ZS písemnou přihlášku ke členství dle vzoru MSKS a bude za člena statutárním orgánem ZO nebo ZS přijata. Mládežnickým členem ZO nebo ZS je fyzická osoba do 18 let, jež byla za člena již přijata nebo jež podá ZO nebo ZS v zastoupení zákonným zástupcem písemnou přihlášku ke členství dle vzoru MSKS a bude za člena statutárním orgánem ZO nebo ZS přijata.  Mládežnické členství přechází na řádné členství dosažením plné svéprávnosti. Fyzická osoba může být členem pouze jedné ZO nebo ZS. Mládežnický člen ZO nebo ZS nemá právo přijímat rozhodnutí v rámci orgánů ZO nebo ZS a být volen do orgánů ZO nebo ZS, stejně jako orgánů MSKS.

 4. MSKS vede seznam svých členů spolu se seznamem členů jednotlivých ZO a ZS. Seznamy členů nejsou veřejně přístupné.

 5. Na přijetí za člena MSKS ani ZO nebo ZS není právní nárok. Členství v MSKS ani v ZO nebo ZS není převoditelné a u členství v ZO nebo ZS není ani přípustný přechod na právní nástupce.

 

Článek 5

Přijetí za člena do MSKS a ZO nebo ZS

 1. O přijetí ZO nebo ZS do MSKS rozhoduje na základě písemné přihlášky za člena předsednictvo MSKS. Proti zamítavému rozhodnutí předsednictva MSKS se uchazeč o členství může do třiceti (30) dnů od doručení rozhodnutí písemně odvolat prostřednictvím předsednictva MSKS ke sjezdu. Rozhodnutí sjezdu je konečné.

 2. O přijetí fyzické osoby za člena ZO nebo ZS rozhoduje výbor ZO nebo ZS, a to na základě písemné přihlášky. Proti zamítavému rozhodnutí výboru ZO nebo ZS se uchazeč o členství může do třiceti (30) dnů od doručení rozhodnutí písemně odvolat prostřednictvím výboru ZO nebo ZS k členské schůzi ZO nebo ZS. Rozhodnutí členské schůze ZO nebo ZS je konečné.

 3. Dokladem o členství v MSKS je platný členský průkaz vystavený a zaregistrovaný  na MSKS.

 

Článek 6

Zánik členství

 1. Členství ZO v MSKS zaniká:

a) rozhodnutím o zrušení ZO s likvidací,

b) zánikem MSKS bez právního nástupce, a to dnem tohoto zániku,

c) přeměnou ZO.

 1. Členství ZS v MSKS zaniká:

a) vystoupením ZS z MSKS,

b) zánikem MSKS bez právního nástupce, a to dnem tohoto zániku,

c) zánikem ZS bez právního nástupce, a to dnem tohoto zániku,

d) dohodou ZS a MSKS,

e) vyloučením ZS.

 1. ZS je oprávněn z MSKS vystoupit, a to k prvnímu (1.) dni kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení MSKS. Rozhodnutí o vystoupení ZS z MSKS přijímá členská schůze ZS třípětinovou (3/5) většinou všech členů ZS.

 2. Dohodnou-li se MSKS a ZS na skončení členství ZS v MSKS, končí členství sjednaným dnem. Návrh dohody o skončení členství obsahující způsob vzájemného vypořádání MSKS a ZS schvaluje před jejím uzavřením předsednictvo MSKS. Dohoda musí být písemná, přičemž MSKS i ZS obdrží po jednom vyhotovení.

 3. Předsednictvo MSKS může z vlastního podnětu nebo na návrh kontrolní komise MSKS rozhodnout o vyloučení ZS, která závažným způsobem nebo opětovně porušila své členské povinnosti uložené právním předpisem nebo stanovami MSKS a přes písemné upozornění ze strany MSKS nezjednala ve stanovené přiměřené lhůtě odpovídající nápravu.

 4. Předsednictvo MSKS přijímá rozhodnutí o vyloučení ZS nebo zrušení či přeměně ZO třípětinovou (3/5) většinou všech členů předsednictva MSKS. Písemné oznámení o vyloučení nebo zrušení musí být vyloučenému členovi doručeno. Doručením oznámení o vyloučení členství vyloučeného člena v MSKS zaniká.

 5. Člen, jehož členství v MSKS zaniklo, nemá vůči MSKS nárok na jakékoliv plnění související se zánikem jeho členství.

 6. V případě rozhodnutí o zrušení ZO s likvidací ze strany MSKS, nebylo-li přijato na návrh ZO, je členská schůze ZO povinna jmenovat likvidátora, a to nejpozději do 40 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zrušení ZO. O jmenování likvidátora ZO informuje MSKS nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jmenování. V případě, že likvidátor není v uvedené lhůtě jmenován nebo rozhodnutí o zrušení bylo přijato přímo na návrh ZO, bude likvidátor jmenován MSKS. Likvidace ZO musí být provedena v souladu s těmito stanovami, právními předpisy a písemným pokynem při likvidaci vydaným MSKS. Likvidátor je povinen do 30 dnů od skončení likvidace podat MSKS návrh na výmaz ZO ze spolkového rejstříku a doložit ho všemi listinami v souladu s právními předpisy. ZO podá MSKS návrh na zrušení ZO s likvidací do 30 dnů ode dne přijetí rozhodnutí členské schůze ZO o zrušení ZO s likvidací. Veškeré náklady související se zrušením ZO s likvidací jdou na vrub ZO.

 7. Členství fyzické osoby v ZO nebo ZS zaniká:

a) vystoupením,

b) vyloučením,

c) dohodou,

d) úmrtím nebo omezením svéprávnosti, a to dnem, kdy uvedená skutečnost nastane.

 1. Fyzická osoba může ze ZO nebo ZS vystoupit, a to k prvnímu (1.) dni kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení ZO nebo ZS, jehož je členem.

 2. Členská schůze ZO nebo ZS může rozhodnout o vyloučení svého člena:

a) který závažným způsobem nebo opětovně porušil své členské povinnosti uložené právním předpisem, stanovami, případně jinými (vnitřními) předpisy ZO nebo ZS,

b) který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin anebo bylo příslušným orgánem pravomocně rozhodnuto o tom, že spáchal přestupek proti ZO nebo ZS či MSKS, jejich majetku nebo některému z jejích členů,

c) který nesplní povinnost uloženou mu kárným opatřením podle čl. 9 těchto stanov.

 1. O vyloučení člena ZO nebo ZS rozhoduje členská schůze ZO nebo ZS. Písemné oznámení o vyloučení člena ZO nebo ZS na základě přijatého usnesení členské schůze musí být vyloučenému členovi doručeno. Doručením oznámení o vyloučení členství vyloučené osoby v ZO nebo ZS zaniká.

 

Článek 7

Práva a povinnosti členů

 1. Člen ZO nebo ZS je oprávněn zejména:

(a)  účastnit se za pořadatelem stanovených podmínek všech akcí pořádaných MSKS, ZO či ZS,

(b) účastnit se členských schůzí ZO či ZS, podávat na nich návrhy a podněty, jedná-li se o řádného člena,

(c)  volit do orgánů ZO či ZS a MSKS, jedná-li se o řádného člena,

(d) být volen do orgánů ZO či ZS a MSKS, jedná-li se o řádného člena,

(e)  využívat zařízení a vybavení ZO či ZS za podmínek stanovených jejich vnitřními předpisy.

 1. Člen ZO nebo ZS je povinen zejména:

(a)  dodržovat stanovy a další předpisy vydané MSKS, ZO či ZS a plnit usnesení MSKS, ZO či ZS,

(b) aktivně, zodpovědně a na odborné úrovni vykonávat svěřené funkce,

(c)  řádně platit příspěvky MSKS a členské příspěvky ZO či ZS,

(d) nepoškozovat svým jednáním zájmy MSKS, ZO či ZS nebo jejich jednotlivých členů,

(e)    sdělit výboru ZO nebo ZS jakoukoliv změnu svých osobních či kontaktních údajů uvedených na přihlášce, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejich změny.

 1. ZO či ZS jako člen MSKS jsou oprávněni zejména:

(a)  vysílat delegáty na sjezd MSKS podle předem stanoveného klíče,

(b) navrhovat kandidáty do orgánů MSKS,

(c)  řídit se vlastními stanovami a jinými vnitřními předpisy,

(d) předkládat návrhy, dotazy a žádosti orgánům MSKS,

(e)  podávat disciplinární komisi, kterou stanoví předsednictvo MSKS, návrhy na zahájení kárného řízení s členy ZO nebo ZS,

(f)  spolupracovat s kynologickými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.

 1. ZO či ZS jako člen MSKS jsou povinni zejména:

(a)  dodržovat stanovy a další předpisy vydané MSKS a plnit usnesení orgánů MSKS,

(b) nepoškozovat svým jednáním zájmy MSKS,

(c)  řádně plnit povinnosti vyplývající z čl. 8 stanov,

(d) účastnit se prostřednictvím pověřených osob jednání sjezdu MSKS.

(e)  vést řádnou daňovou evidenci nebo účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.,

(f)  podávat v řádném termínu daňová přiznání,

(g)  vkládat do sbírky listin spolkového rejstříku roční účetní závěrky a další listiny ZS dle právních předpisů.

 

Článek 8

Svazové a klubové příspěvky

 1. Členské příspěvky se dělí na:

(a)    svazové, tedy příspěvky hrazené ve prospěch MSKS;

(b)   klubové, tedy příspěvky hrazené a stanovené v rámci ZO a ZS.

ad a) Výši svazového členského příspěvku ZO a ZS na další kalendářní rok, stanoví předsednictvo MSKS do 31.10. příslušného roku na rok nadcházející. Výše svazového příspěvku je zveřejněna na internetových stránkách MSKS a je stanovena dle aktuálního počtu členů v ZO či ZS, která svazový příspěvek hradí. ZO a ZS uhradí svazový příspěvek vždy nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

ZO či ZS je povinen dodat MSKS aktuální seznam svých členů (Evidenční karta ZO nebo ZS), sestavený mezi 1. lednem a 28. únorem příslušného roku, který doručí na MSKS nejpozději do 28. února příslušného roku, za něhož se svazový příspěvek hradí. Způsob doručení stanoví předsednictvo MSKS do 31.10. příslušného roku na rok nadcházející. Způsob doručení aktuálního seznamu členů je zveřejněn na internetových stránkách MSKS.

Svazový členský příspěvek platí všichni členové ZO a ZS. Způsob evidence členů stanovuje představenstvo MSKS. Změny v členské základně jsou ZO a ZS povinni hlásit do 30 dnů od provedené změny. Za nově přijaté členy po datu sestavení Evidenční karty je ZO a ZS povinna zaplatit do 14 dnů ode dne jejich přijetí svazový roční příspěvek dle pokynů MSKS.

ad b) Výši klubového členského příspěvku v ZO a ZS za kalendářní rok a rozdělení příspěvků stanoví   na návrh výboru ZO či ZS jejich členská schůze, případně jiný k tomu příslušný orgán. Klubový členský příspěvek platí všichni členové ZO a ZS.

 

Článek 9

Kárná opatření

 1. Za porušení členských, případně jiných povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k MSKS a jeho členům, jakož i členům ZO a ZS, stanov případně jiných (vnitřních) předpisů (dále jen „kárné provinění“) lze členovi ZO, ZS i členovi MSKS uložit kárné opatření.

 2. Za kárné provinění lze podle jeho závažnosti uložit kárné opatření:

(a)    napomenutí,

(b)   pozastavení členství na dobu od 3 (tří) měsíců do 2 (dvou) let.

 1. O uložení kárného opatření rozhoduje vždy k dané záležitosti ustanovená disciplinární komise složená z členů předsednictva a kontrolní komise MSKS. ZO a ZS jsou povinni v případě kárného provinění svého člena podat do 30 dnů ode dne, kdy se o kárném provinění dozvěděli, na předsednictvo MSKS návrh na projednání kárného provinění. Rozhodnutí disciplinární komise MSKS je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

 

Článek 10

Základní organizace – ZO a spolky – ZS

 1. 1. ZO je organizační jednotkou MSKS, která má postavení pobočného spolku podle § 228 a násl. občanského zákoníku a MSKS vůči ní vystupuje jako spolek hlavní. 

 2. Každá ZO i ZS musí mít nejméně 5 (pět) členů.

 3. ZO a ZS se řídí právními předpisy, stanovami MSKS a svými stanovami, které nesmí být v rozporu se stanovami MSKS.

 4. ZO se ruší s likvidací:

a. klesne-li počet jejích členů pod 5 (pět) posledním dnem kalendářního měsíce, kdy k takovému poklesu členů došlo; výbor ZO je povinen o této skutečnosti MSKS bez zbytečného odkladu informovat včetně návrhu na rozhodnutí o zrušení ZO s likvidací a jmenování likvidátora; 

b. rozhodnutím členské schůze ZO, a to dnem určeným v rozhodnutí, se společným rozhodnutím o jmenování osoby likvidátora;

c. rozhodnutím soudu podle § 268 nebo § 172 občanského zákoníku.

 1. ZO a ZS má následující orgány:

a. členská schůze, která je nejvyšším orgánem;

b. výbor, který je kolektivním statutárním orgánem a který musí mít minimálně 3 členy, z nichž bude zvolen předseda; případně předseda, který je individuálním statutárním orgánem (viz článek 12 odst. 1 stanov);

c. kontrolní komise, které jsou dobrovolné. 

 1. Každá ZO a ZS musí přijmout vlastní stanovy za předpokladu, že odpovídají stanovám MSKS, ostatním vnitřním předpisům MSKS a právním předpisům. Na stanovy ZO a ZS či jejich část, která odporuje donucujícím ustanovením právních předpisů nebo stanovám MSKS se hledí, jako by nebyly přijaty. V případě uplatnění výše uvedené fikce nepřijetí se na právní poměry ZO a ZS aplikují vzorové stanovy MSKS pro ZO či jejich příslušná část. Obdobně platí vzorové stanovy MSKS pro ZO do doby přijetí vlastních stanov.

 

Článek 11

Členská schůze ZO a ZS

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ZO a ZS. Pokud není dále uvedeno jinak, týkají se následující ustanovení tohoto článku všech členských schůzí ZO i ZS s tím, že dále budou v tomto článku členové ZO i ZS označeni jako členové. Členská schůze se koná nejméně jednou ročně. Zápis z členské schůze ZO je ZO povinna doručit MSKS nejpozději do 2 měsíců od dne konání členské schůze.

 2. Členskou schůzi svolává její výbor nejméně 30 (třicet) dní před jejím konáním, a to dle vlastního uvážení nebo na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny svých členů   nebo na základě žádosti kontrolní komise ZO či ZS. Výbor ZO či ZS je povinen svolat členskou schůzi, která se musí konat do 30 (třiceti) dnů od doručení žádosti.

 3. Člen má na členské schůzi 1 (jeden) hlas. Člen může být na členské schůzi zastoupen jiným členem téže právnické osoby na základě písemné plné moci, která je přílohou zápisu z členské schůze.

 4. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů příslušné ZO či ZS. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení.

 5. Výbor ZO nebo ZS zajistí vyhotovení zápisu z členské schůze nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího konání. V zápisu musí být uvedeno, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil a kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, popis průběhu zasedání, popis průběhu rozhodování včetně výsledků hlasování a kdy byl zápis vyhotoven. Zápis musí být podepsán předsedajícím a musí být připojena listina přítomných včetně plných mocí pro zastoupené členy.

 6. Každý člen je oprávněn nahlížet do zápisů z členské schůze v sídle příslušné ZO či ZS.

 7. Členská schůze zejména:

(a)    určuje hlavní zaměření své činnosti,

(b)   schvaluje plán své činnosti,

(c)    rozhoduje o změně vlastních stanov,

(d)   zřizuje a zrušuje vlastní kontrolní komisi a případně volí a odvolává její členy,

(e)    volí a odvolává členy svých volených orgánů,

(f)    projednává a schvaluje zprávy orgánů o jejich činnosti,

(g)    hodnotí činnost orgánů i jejich členů,

(h)   schvaluje způsob, plán a výsledek hospodaření,

(i)     rozhoduje o výši, pravidlech a způsobu úhrady klubových členských příspěvků,

(j)     volí a deleguje členy na sjezd MSKS,

(k)   rozhoduje o vyloučení svého člena,

(l)     rozhoduje o zrušení s likvidací a o její přeměně,

(m) rozhoduje o vystoupení ZS z MSKS.

 1. Není-li řádně svolaná členská schůze usnášeníschopná, je její svolavatel povinen svolat náhradní členskou schůzi, která se musí konat do 30 (třiceti) minut po původním řádném termínu členské schůze.  Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů ZO či ZS a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Na náhradní členské schůzi lze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.

 

Článek 12

Výbor ZO a výbor ZS

 1. Výbor je statutárním orgánem ZO i ZS. Pokud není dále uvedeno jinak, týkají se následující ustanovení tohoto článku všech výborů ZO i ZS s tím, že dále budou v tomto článku členové ZO i ZS označeni jako členové. V případě volby pouze jednoho člena do statutárního orgánu ZO nebo ZS se jedná o orgán individuální a statutárním orgánem je předseda, který přebírá působnost výboru v celém jejím rozsahu.

 2. V čele výboru stojí předseda výboru, kterého si volí členové výboru ze svého středu ZO a ZS zastupuje navenek předseda výboru případně další dva členové výboru společně.

 3. Funkční období členů výboru je čtyřleté, pokud stanovy ZO či ZS neurčí období kratší. Členové výboru mohou být voleni opakovaně. Členství ve výboru je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu v téže právnické osobě.

 4. Výbor zejména:

(a)    organizuje a řídí vlastní činnost a zájmovou činnost svých členů,

(b)   organizuje a řídí hospodářskou činnost svých členů,

(c)    vede evidenci o majetku a hospodaření ZO či ZS,

(d)   zajišťuje úhrady svazových příspěvků, vede evidenci klubových příspěvků a jejich úhrad,

(e)    zajišťuje vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/ 1991 Sb., řádné podávaní daňových přiznání, řádné a včasné úhrady daní,

(f)    vede seznam svých členů a poskytuje jej MSKS,

(g)    zpracovává stanoviska ZO či ZS k materiálům předkládaným MSKS k vyjádření,

(h)   poskytuje MSKS nezbytné evidenční údaje o ZO a svých členech včetně jejich změn,

(i)     oznamuje MSKS bez zbytečného odkladu změny v orgánech ZO či ZS,

(j)     zpracovává návrhy a podněty pro předsednictvo MSKS a případně pro sjezd MSKS,

(k)   hájí zájmy ZO či ZS a svých členů.

 

Článek 13

Kontrolní komise ZO a ZS

 1. Pokud není dále uvedeno jinak, týkají se následující ustanovení tohoto článku všech kontrolních komisí ZO i ZS s tím, že dále budou v tomto článku členové ZO i ZS označeni jako členové.

 2. O zřízení kontrolní komise rozhoduje členská schůze příslušné ZO či ZS. Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti ZO či ZS řádně vedeny a vykonává-li ZO či ZS činnosti v souladu s právními předpisy, stanovami MSKS a vlastními stanovami. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně výbor. Ze zasedání kontrolní komise se pořizuje zápis, jehož obsah se obdobně řídí obsahem zápisu z členské schůze.

 3. Počet členů kontrolní komise je vždy lichý. Neurčí-li stanovy ZO či ZS jinak, má kontrolní komise 3 (tři) členy, které volí a odvolává členská schůze. Neurčí-li stanovy ZO či ZS jinak, je funkční období členů kontrolní komise čtyřleté. Členové kontrolní komise mohou být zvoleni opakovaně.

 4. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru ZO nebo ZS ani s funkcí likvidátora ZO nebo ZS.

 

Článek 14

Chovatelský klub

 1. Chovatelský klub je zvláštním druhem ZS, jehož prostřednictvím je MSKS členem ČMKU. Chovatelský klub není pobočným spolkem MSKS.

 2. Úkolem chovatelského klubu je organizovat a metodicky řídit činnost chovatelů vybraných plemen psů.

 3. Chovatelský klub se řídí stanovami, které musí být v souladu s obecně závaznými právními   předpisy, pravidly FCI, ČMKU a stanovami MSKS.

 4. Chovatelské kluby mohou vytvořit společný klub pro celou Českou republiku nebo samostatný klub chovatelů pro Moravu a Slezsko. V případě, že je vytvořen klub s celostátní působností, jeho členská schůze rozhodne, zda bude členem MSKS nebo Českého kynologického svazu (ČKS).

 5. O členství chovatelského klubu v MSKS rozhoduje členská schůze chovatelského klubu.

 6. Členy chovatelského klubu mohou být členové ZO MSKS i jiné osoby, které nejsou organizovány v MSKS. Členové chovatelského klubu, který je členem MSKS, jsou povinni platit MSKS svazový členský příspěvek podle čl. 8 těchto stanov.

 

Článek 15

Organizační struktura MSKS

 1. Orgány MSKS jsou:

(a)    Sjezd

(b)   Předsednictvo

(c)    Kontrolní komise

(d)   další orgány, jako např. Komise a Rady

 1. Do orgánů MSKS mohou být voleni pouze řádní členové ZO či ZS.

 2. Člen voleného orgánu MSKS je oprávněn ze své funkce odstoupit, přičemž jeho funkce v takovém případě zaniká 30. (třicátým) dnem po doručení písemného odstoupení MSKS.

 3. Není-li dále stanoveno jinak, je orgán MSKS usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí orgánu MSKS je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů tohoto orgánu.

 4. O každém zasedání orgánu MSKS se pořizuje zápis, který musí být pořízen do 10 (deseti) dnů od ukončení zasedání a který musí obsahovat:

(a)    datum a místo konání zasedání,

(b)   kdo zasedání svolal, kdo je zahájil a kdo mu předsedal,

(c)    případné zvolené funkcionáře (u sjezdu),

(d)   projednávaná usnesení a výsledky hlasování o nich,

(e)    datum vyhotovení zápisu,

(f)    podpis předsedajícího.

Přílohou zápisu je vždy prezenční listina.

 1. Zápisy ze zasedání orgánů MSKS zveřejňuje předsednictvo na internetových stránkách MSKS. Příslušný orgán MSKS je povinen zápis nejpozději do deseti (10) dnů od konání jeho zasedání doručit předsednictvu MSKS.

 

Článek 16

Sjezd MSKS

 1. Sjezd je nejvyšším orgánem MSKS. Předsednictvo MSKS svolává sjezd podle potřeby, nejméně jednou za rok, a to i formou rozhodování mimo zasedání (per rollam).Sjezd zejména:

 2. Sjezd musí být svolán vždy, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů MSKS nebo požádá-li o to kontrolní komise MSKS, případně z dalších důvodů vyplývajících ze stanov MSKS. Sjezd musí být svolán nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne doručení písemné žádosti o jeho svolání.

 3. Předsednictvo svolává sjezd pozvánkou zaslanou členům MSKS nejméně třicet (30) dní před konáním sjezdu. Pozvánku může předsednictvo zveřejnit rovněž na internetových stránkách MSKS. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání sjezdu.

 4. Na sjezdu jsou členové MSKS zastoupeni svými delegáty. Počet delegátů z jednotlivých ZO a ZS je určen podle klíče, který stanoví předsednictvo MSKS, zejména s přihlédnutím k počtu řádných členů jednotlivých ZO a ZS; každý člen MSKS však má právo být zastoupen nejméně jedním (1) delegátem. Delegát se musí sjezdu účastnit osobně, zastoupení na základě plné moci je vyloučeno. Každý delegát má jeden (1) hlas a hlasuje vždy osobně.

 5. Návrhy kandidátů na členy předsednictva a kontrolní komise MSKS včetně jejich náhradníků, kteří mají být voleni sjezdem, musí být členům MSKS předloženy v dostatečném předstihu, nejméně 15 (patnáct) dní před konáním sjezdu, anebo musí být v tomtéž předstihu zveřejněny na internetových stránkách MSKS.

 6. Sjezd zejména:

(a)    projednává a schvaluje zprávu předsednictva o činnosti MSKS,

(b)   projednává a schvaluje plán další činnosti MSKS,

(c)    schvaluje svůj jednací řád a volební řád,

(d)   volí a odvolává členy předsednictva MSKS a jejich náhradníky,

(e)    volí a odvolává členy kontrolní komise MSKS a jejich náhradníky,

(f)    rozhoduje o výši, pravidlech a způsobu úhrady svazových členských příspěvků,

(g)    schvaluje výsledek hospodaření MSKS,

(h)   rozhoduje o organizační struktuře MSKS, o navazování spolupráce s jinými svazy a organizacemi, případně o začlenění MSKS do struktur, které by koordinovaly činnost všech kynologických svazů a spolků na národní, případně vyšší úrovni; pro tyto účely volí delegáty, pověřuje je jednáním nebo v tomto směru pověřuje předsednictvo MSKS,

(i)     rozhoduje o přijetí a změně stanov MSKS,

(j)     rozhoduje o zrušení MSKS s likvidací nebo o jeho přeměně.

 1. Sjezd je usnášeníschopný, je-li na něm přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. Není-li řádně svolaný sjezd usnášeníschopný, svolá jeho svolavatel sjezd náhradní, který se koná za 30 (třicet) minut od ukončení původně svolaného sjezdu. Náhradní sjezd je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných delegátů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. Na náhradním sjezdu lze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího sjezdu.

 2. K přijetí rozhodnutí o zrušení MSKS s likvidací je vždy nutná dvoutřetinová většina hlasů všech delegátů. Sjezd v takovém případě rozhodne i o podmínkách, za nichž bude likvidace MSKS provedena.

 

Článek 17

Rozhodování per rollam

 1. Předsednictvo MSKS může rozhodnout, že se rozhodnutí sjezdu uskuteční per rollam. 

 2. V případě rozhodování per rollam zašle předsednictvo nebo osoba oprávněná ke svolání sjezdu všem členům MSKS návrh rozhodnutí, a to buď formou písemnou nebo formou elektronickou do datové schránky člena či na jeho emailovou adresu se zaručeným elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě po provedené autorizované konverzi.

 3. Návrh rozhodnutí obsahuje:

a)   text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění;

b)  lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí alespoň 15 dnů ode dne doručení návrhu členovi MSKS;

c)  podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, pokud existují;

d)  další údaje, určí-li tak stanovy MSKS.

 1. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 3. písm. b) předsednictvu nebo osobě, která návrh rozhodnutí učinila souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Pro souhlas platí stejná forma jako pro návrh rozhodnutí.

 2. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

 3. Při rozhodování per rollam platí obdobně totéž jako o hlasování na sjezdu dle článku 15. odstavce 4. těchto stanov, tedy že na každého člena připadá tolik hlasů, kolik by měl delegátů na sjezdu konaném ke dni návrhu rozhodnutí per rollam. K přijetí rozhodnutí per rollam je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech hlasů delegátů nestanoví-li tyto stanovy nebo zákon jinak.  

 

Článek 18

Předsednictvo MSKS

 1. Statutárním orgánem MSKS je předsednictvo. Předsednictvo řídí a koordinuje činnost MSKS, ZO a ZS v období mezi sjezdy.

 2. Předsednictvo je voleno sjezdem na dobu 4 (čtyř) let. Členství v předsednictvu zaniká uplynutím doby, na kterou jeho členové byli zvoleni. Členství v předsednictvu MSKS je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi MSKS či jiném voleném orgánu MSKS a s funkcí likvidátora.

 3. Předsednictvo má 5 (pět) členů.

 4. V čele předsednictva stojí předseda předsednictva. Předsednictvo volí ze svých členů předsedu předsednictva a jednoho místopředsedu předsednictva.

 5. Za předsednictvo jedná samostatně jeho předseda nebo jeho místopředseda, kteří také zastupují MSKS navenek. K písemnému právnímu jednání za MSKS je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy předsednictva.

 6. Jiný člen předsednictva je oprávněn za MSKS navenek jednat pouze na základě zmocnění, které mu bylo uděleného předsedou nebo místopředsedou předsednictva.

 7. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů v době usnášení.  V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy předsednictva a není-li přítomen, rozhoduje hlas místopředsedy předsednictva.

 8. Předsednictvo MSKS se schází podle potřeby, nejméně však šestkrát ročně. Zasedání předsednictva svolává předseda nebo místopředseda předsednictva.

 9. Předsednictvo zejména:

(a)    rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu MSKS,

(b)   řídí MSKS mezi sjezdy,

(c)    schvaluje disciplinární řád MSKS,

(d)   v souladu s usneseními sjezdu rozhoduje o činnosti a finančních záležitostech MSKS,

(e)    plní usnesení sjezdu a odpovídá sjezdu za svoji činnost,

(f)    zřizuje pro zajištění chodu MSKS po stránce administrativní placenou funkci tajemníka MSKS,

(g)    vydává vzorové stanovy pro ZO,

(h)   rozhoduje o zrušení stanov ZO nebo jejich částí,

(i)     rozhoduje o vyloučení ZS nebo zrušení či přeměně ZO.

 1. Dojde-li k snížení počtu členů předsednictva, nastupuje na uvolněné místo člena předsednictva náhradník, byl-li jako náhradník zvolen, a to dnem uvolnění místa. Funkční období náhradníka, který převzal členství v předsednictvu, skončí stejně, jako by skončilo členství členovi, na jehož uvolněné místo náhradník nastoupil. Pokud není žádný náhradník, může být do předsednictva kooptován další člen, který byl při poslední volbě předsednictva navržen jako kandidát do předsednictva a nebyl zvolen, a to v pořadí podle získaných hlasů od nevyššího počtu po nejnižší. Kooptaci takového dalšího člena schvaluje na návrh předsedy, a není-li přítomen, na návrh místopředsedy, předsednictvo usnesením. Kooptací však nesmí být doplněni více než dva členové předsednictva. Je-li třeba doplnit vyšší počet členů předsednictva, je nutné za tímto účelem svolat sjezd. Kooptovanému členovi předsednictva skončí členství v předsednictvu dnem rozhodnutí sjezdu MSKS o volbě řádného člena předsednictva namísto kooptovaného, nejpozději však uplynutím členství člena předsednictva, na jehož místo kooptovaný člen nastoupil.

 2. Závažné otázky týkající se MSKS mohou být na návrh předsedy předsednictva, případně místopředsedy předsednictva projednány na rozšířeném zasedání předsednictva, jehož se kromě členů předsednictva účastní také představitelé a zástupci ZO a ZS. Hlasovat na tomto zasedání však mohou pouze členové předsednictva.

 

Článek 19

Kontrolní komise MSKS

 1. Kontrolní komise je orgánem, který kontroluje veškerou činnost MSKS a jeho ostatních orgánů.

 2. Kontrolní komise je tříčlenná a její členové jsou voleni sjezdem na dobu čtyř (4) let. Členství v kontrolní komisi zaniká uplynutím doby, na kterou její členové byli zvoleni.

 3. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v předsednictvu MSKS či jiném voleném orgánu MSKS a s funkcí likvidátora.

 4. Kontrolní komise odpovídá pouze sjezdu a je nezávislá na ostatních orgánech MSKS.

 5. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu.

 6. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za půl roku. Zasedání kontrolní komise svolává její předseda, popřípadě místopředseda.

 7. Předseda kontrolní komise nebo její pověřený člen mají právo účastnit se jednání předsednictva. Na tomto jednání však mají pouze poradní hlas.

 8. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen v odůvodněných případech nahlížet do dokladů MSKS a na základě jím učiněných zjištění může kontrolní komise požadovat od členů ostatních orgánů MSKS nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Tímto postupem však nesmí být jakkoli dotčeny povinnosti MSKS, případně jeho orgánů či zaměstnanců, vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“).

 9. Kontrolní komise je oprávněna zejména:

(a)    dohlížet na činnost předsednictva a dalších orgánů MSKS a kontrolovat, zda tato jejich činnost je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami MSKS, případně dalšími vnitřními předpisy MSKS,

(b)   dohlížet na to, zda MSKS vede účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

(c)    předkládat předsednictvu, případně dalším orgánům MSKS, upozornění na zjištěné nedostatky a požadovat po nich zjednání jejich nápravy v přiměřené lhůtě, kterou za tímto účelem stanoví,

(d)   projednávat stížnosti členů MSKS a předkládat je předsednictvu k rozhodnutí,

(e)    dohlížet na to, zda je řádně vedena evidence členů MSKS.

 1. Dojde-li k snížení počtu členů kontrolní komise, použije se pro jejich doplnění kooptací obdobně článek 18 odst. 10 těchto stanov.

 

Článek 20

Komise MSKS a Krajské kynologické rady

 1. Předsednictvo může zřizovat, měnit či rušit komise, které jsou jeho poradními a pomocnými orgány.

 2. Komise předkládá předsednictvu své návrhy, podněty a stanoviska, případně vykonává další působnost vymezenou obecně závaznými právními předpisy, stanovami nebo orgánem, který je zřídil.

 3. Komise je ze své činnosti odpovědná předsednictvu MSKS.

 4. Předsednictvo může zřizovat, měnit či rušit Krajské kynologické rady (dále jen „KKR“), které vykonávají poradní a pomocnou činnost na úrovni jednotlivých krajů. KKR nemá právní osobnost, skládá se s jednotlivých ZO a ZS v daném kraji, je významným organizačním a spojovacím článkem mezi předsednictvem MSKS a ZO a ZS v daném kraji. KKR si ze svého středu, tedy ze svých členů ZO a ZS volí předsedu, případně další funkcionáře.

 5. KKR se schází podle potřeby. Svolává ji její předseda. KKR musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech jejích ZO a ZS.

 6. KKR zejména:

(a)   koordinuje činnost ZO a ZS začleněných v KKR, koordinuje akce pořádané v rámci KKR, pořádá školení figurantů, výcvikářů apod.,

(b)  podílí se na akcích zastřešující MSKS,

(c)  zpracovává podněty ZO a ZS týkající se činnosti MSKS a předává je předsednictvu MSKS formou zápisu z jednání KKR, včetně prezentační listiny zástupců ZO a ZS.

(d)  spolupracuje se ZO a ZS v kraji,

(e)  organizačně zajišťuje plnění usnesení sjezdu a předsednictva MSKS ze strany ZO a ZS v kraji,

(f)  spolupracuje se státními orgány i orgány územní a jiné samosprávy na území kraje a propaguje kynologii v kraji,

(g) kontroluje dodržování stanov MSKS a dalších závazných předpisů ze strany ZO a ZS v kraji a upozorňuje předsednictvo MSKS na zjištěné nedostatky.

 1. KKR je ze své činnosti odpovědná předsednictvu MSKS.

 

Článek 21

Ručení

 1. Členové MSKS neručí za dluhy MSKS.

 2. Členové ZO a ZS neručí za dluhy ZO a ZS ani za dluhy MSKS.

 3. MSKS neručí za dluhy ZO ani ZS. 

 

Článek 22

Hospodaření MSKS

 1. Členům orgánů MSKS nenáleží za výkon jejich funkce odměna. Mají však vůči MSKS právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při výkonu jejich funkce.

 2. Příjmy MSKS jsou tvořeny zejména:

(a)    členskými příspěvky;

(b)   dary od fyzických a právnických osob;

(c)    příjmy z pronájmu;

(d)   příjmy z poskytování ubytovacích služeb;

(e)    příjmy z reklamy;

(f)    příjmy z ostatní činnosti;

(g)    dotacemi.

 1. MSKS je povinen vést účetnictví v rozsahu a způsobem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů.

 2. MSKS hospodaří na základě rozpočtu pro příslušný kalendářní rok, který sestavuje předsednictvo MSKS.

 

Článek 23

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Zrušení MSKS a jeho likvidace se řídí ustanoveními § 268 a násl. občanského zákoníku.

 3. Organizační řád, volební řád, jednací řád, disciplinární řád, popřípadě jiné dokumenty, jimiž se řídí činnost a vnitřní poměry MSKS, nesmějí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

 4. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení sjezdem konaným dne 16. 4. 2022.

 

V Újezdě u Rosic dne 16. 4. 2022

předseda předsednictva


 

Stanovy schválené XIV. sjezdem 2022 (platné od 16.04.2022)

Stanovy schválené XII. sjezdem 2019 (platné od 20.07.2019 do 16.04.2022)

Partneři