Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Směrnice pro KKR

I. Úvodní ustanovení

 1. Krajská kynologická rada ( dále jen KKR ) je volena krajskou kynologickou konferencí, která je složená ze zástupců jednotlivých klubů, sdružených v MSKS v jednom kraji.
 2. Počet členů KKR je lichý. V KKR by mělo mít zastoupení co nejvíce okresů daného kraje.
 3. Předseda KKR je volen členy KKR nejvyšším počtem hlasů.
 4. Funkce členů KKR jsou čestné.
 5. KKR je volena na dobu čtyř let, ve stejném období jako předsednictvo MSKS.
 6. KKR je usnášení schopná, je-li přítomna na jednání více než polovina členů.
 7. Předsedové KKR by se měli zúčastnit jedenkrát ročně zasedání P MSKS.

II. Krajské kynologické orgány (Stanovy MSKS, čl. 12)

§ 36 ZO si k zajištění nezbytné koordinace sportovní a další činnosti volí na krajské konferenci KKR. Počet jejich členů a rozsah působnosti v daném regionu určují vzájemnou dohodou zúčastněné ZO, případně jejich zástupci v KKR, neboť materiální zajištění její činnosti je zcela v jejich pravomoci. KKR nemají právní subjektivitu, jsou však významným organizačním i spojovacím článkem mezi předsednictvem MSKS a základními organizačními jednotkami MSKS.

§ 37 Krajské kynologické orgány

 1. Krajská konference
 2. Krajská kynologická rada
 3. Kontrolní komise

§ 38 Krajská kynologická konference

 1. Krajská kynologická konference ( dále jen konference ) se koná podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky.
 2. delegáty konference volí ZO ze svých členů podle klíče, který stanoví krajská kynologická rada.
 3. Konference zejména:
  a) jedná o zásadních otázkách činnosti členů svazu v kraji
  b) stanoví rozsah pravomocí KKR
  c) volí členy KKR
  d) volí delegáty sjezdu svazu
  e) volí revizní komisi KKR

§ 39 Krajská kynologická rada

 1. KKR je výkonným orgánem v období mezi konferencemi
 2. Počet členů rady stanoví konference
 3. KKR se volí tajnou volbou
 4. Rada si ze svého středu volí předsedu a další funkce pro svou činnost
 5. Funkční období rady je čtyřleté
 6. Rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát do roka
 7. Radu svolává její předseda, musí být svolána, požádá li o to alespoň jedna třetina členů rady, nebo kontrolní komise rady

§ 40 Krajská kynologická rada zejména:
a) koordinuje činnost ZO začleněných v radě, koordinuje akce pořádané v rámci rady, pořádá školení figurantů, výcvikářů
b) podílí se na zajišťování svazových akcí
c) zpracovává podněty ZO týkající se činnosti P MSKS a předává je s dalšími náměty a dotazy na P MSKS cestou zápisu z jednání rady
d) spolupracuje s kluby a jejich pobočkami
e) organizačně zajišťuje plnění ustanovení sjezdu a P MSKS v rámci působení rady
f) svolává konferenci a připravuje podklady pro její jednání
g) spolupracuje se státními a společenskými orgány na územním teritoriu, zapojením v různých komisích těchto orgánů propaguje činnost kynologie
h) má právo kontrolovat dodržování stanov a dalších závazných dokumentů vydaných orgány svazu ze strany ZO

III. Financování KKR a jí příslušných základních organizací

A) DOTACE NA ČINNOST KKR

 1. Tyto dotace schvaluje P MSKS každoročně na jednání předsednictva.
 2. Tyto dotace jsou vypláceny účelově pro činnost KKR, a to zejména:
  a) náklady na pořádání závodů organizovaných KKR (krajské ligy), zejména poháry, diplomy a věcné odměny
  b) cestovné členům KKR dvakrát ročně ve výši 4,- Kč/1 km
  c) pronájem místnosti k jednání KKR
  d) mimořádné výdaje schválené předsedou KKR
 3. Všechny výdaje KKR musí být ve výši obvyklé v místě a času.
 4. Tato dotace je vyplácena pokladníkovi KKR v prvním měsíci každého kalendářního roku.
 5. Pokladník KKR do 30. 11.  kalendářního roku vyúčtuje výdaje tajemníkovi MSKS.

B) DOTACE NA ČINNOST ZO MSKS

 1. Celkovou výši financí pro kalendářní rok na činnost ZO MSKS určí P MSKS každoročně na svém zasedání.
 2. Na jednotlivé kraje je tato výše financí rozdělena dle počtu členů v jednotlivých ZO v daném kraji.
 3. P MSKS dá na vědomí KKR výši financí k přerozdělení pro daný kalendářní rok.
 4. KKR přerozdělí tyto finance základním organizacím podle informací o splnění závazků vůči MSKS, činnosti a aktivitě. Tyto informace získá během kalendářního roku od výcvikové komise nebo tajemníka svazu.
 5. Na základě písemného rozdělení přidělených financí P MSKS (tajemník) zašle peníze na účet ZO, či na statutárního zástupce ZO.

IV. Hlasování

 1. KKR rozhoduje prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 2. Hlasuje pro nebo proti návrhu.
 3. Po skončení rozpravy předseda oznámí, v jakém pořadí se bude o návrzích hlasovat. Je-li více návrhů, hlasuje se o nich v pořadí:
  a) návrh odročovací
  b) návrh zamítací
  c) protinávrh (je li podáno více návrhů, hlasuje se o všech)
  d) návrh pozměňovací
  Předseda se může od pořadí odchýlit, jestliže to vyžaduje situace.

V. Zápis

 1. Z každého zasedání KKR pořizuje pověřený člen KKR zápis, který bez zbytečného odkladu doručí členům KKR, členům kontrolní komise KKR, sekretariátu MSKS a předsedům ZO.
 2. Zápis musí obsahovat: cas a místo jednání, jména přítomných, schválený pořad jednání, obsah a závěry projednaných bodů.
 3. Zápis podepisuje předseda KKR, nebo jím pověřený člen KKR a zapisovatel.

VI. Závěrečné ustanovení

Směrnice pro činnost KKR byla schválena na jednání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu, dne 11. února 2018.

 

Partneři