Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Provozní a ubytovací řád kynologického areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna

PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD KYNOLOGICKÉHO AREÁLU MORAVSKOSLEZSKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU VE ZBRASLAVI U BRNA

platný a účinný ode dne 8. dubna 2024

 

Základní ustanovení:

 1. Ubytovaný, objednatel, který je ubytován v pokoji v ubytovacím zařízení kynologického areálu Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen MSKS) ve Zbraslavi u Rosic, stvrzuje svým podpisem v Knize ubytovaných, že je seznámen s obsahem tohoto řádu. Zavazuje se, že se tímto řádem bude řídit a přebírá plnou odpovědnost za škodu, kterou na majetku MSKS způsobí, stejně tak přebírá plnou zodpovědnost za své nezletilé děti a psy.
 2. Ubytováním se rozumí poskytnutí přechodného ubytování ubytovatelem objednateli na dobu předem dohodnutou. Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit ubytovateli stanovenou cenu. Ubytovanému je přidělena k přechodnému ubytování místnost s příslušenstvím a vybavením dle soupisu zařízení na jednotlivých pokojích. Jiné zařízení kynologického areálu je objednatel oprávněn užívat jen s vědomím správce.
 3. Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 4. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené řádně. V těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.
 5. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody na vozidlech v kynologickém areálu

 

Povinnosti ubytovaného nebo účastníka kynologické akce:

 1. Nahlásit svůj příjezd správci, vč. počtu psů a místa, kde budou psi ustájeni, nejpozději 7 dnů před příjezdem.
 2. Uhradit cenu za ubytování (poplatek za pokoj, ustájení psa, psa na pokoji, psa v „kenele“, vlastní stan/karavan, osobu ve stanu/karavanu, ...) – viz ceník ubytování v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna. Platba v hotovosti nebo kartou v den ubytování.
 3. Prokázat členství v MSKS předložením členské průkazky správci.
 4. Po celou dobu pobytu v kynologickém areálu Zbraslav u Brna se řídit pokyny správce, zejména udržovat klid, pořádek a čistotu v celém prostoru kynologického areálu.
 5. Dodržovat přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách budov ubytoven.
 6. Při nástupu převzít klíče a zkontrolovat pokoj dle inventárního soupisu zařízení pokoje.
 7. Zaplatit správci vratnou zálohu ve výši Kč 200,- za pokoj na úhradu případných vzniklých škod nebo silného znečištění zařízení. V případě zničení či ztráty vybavení pokoje nebo jiného zařízení a ztráty klíčů je ubytovaný povinen uhradit škodu v plné výši. Záloha se vrací při převzetí pokoje správcem v nepoškozeném a původním stavu.
 8. Nahlásit správci neprodleně ztrátu klíčů od pokoje, jakoukoliv poruchu zámku, poškození dveří, oken, ledničky, elektroinstalace a ostatního inventáře.
 9. Skladovat potraviny tak, aby nedocházelo k poškození inventáře na jednotlivých pokojích.
 10. Hospodárně a šetrně zacházet s propůjčeným inventářem.
 11. Parkovat automobil pouze na místech k tomuto vyhrazených.
 12. Seznámit se s poplachovou směrnicí vyvěšenou v areálu budovy.
 13. Po 22.00 hod zachovávat na pokojích noční klid a chovat se tak, aby ostatní nebyli rušeni ve spánku.
 14. Při ukončení pobytu musí ubytovaný na pokoji svléci ložní prádlo, zamést podlahu popř. vyluxovat a v případě silného znečištění umýt podlahu. Kontrolu provádí správce při převzetí klíčů.
 15. Venčit psy jen v určeném prostoru.
 16. Odpadky ukládat jen do vyhrazených nádob.
 17. Každý účastník akce je odpovědný za škodu, kterou způsobí sám nebo jeho pes
 18. Venčení psů je nutno realizovat mimo kynologický areál ve vyznačeném prostoru v lese za kotci (branka v plotu), případné exkrementy svého psa je majitel povinen okamžitě uklidit do vyznačených nádob.
 19. Záležitosti neřešené tímto Provozním a ubytovacím řádem kynologického areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna jsou na rozhodnutí správce objektu a ubytovaný či nájemce cvičební plochy je povinen řídit se dle jeho pokynů

 

V prostorách kynologického areálu NENÍ DOVOLENO:

 •  v prostorách ubytovny a na pokojích užívat elektrické spotřebiče
 • půjčovat nebo přemisťovat bez vědomí správce nábytek, zařízení a jiný inventář z místnosti do místnosti, nebo jej vynášet ven
 • odhazovat odpadky v místnosti, do záchodů, umýváren nebo z oken
 • vodit psy či jiná zvířata do prostor ubytoven bez vědomí správce
 • přechovávání cizích osob, hořlavých látek a zbraní v celém objektu
 • volné pobíhání psů po areálu je zakázáno, každý pes musí být opatřen obojkem a vodítkem, agresivní psi též náhubkem
 • je zakázán vstup psům do společenského objektu (jídelna, prostory u baru, velký sál), uvazovat je k zábradlí na terase přiléhající k restauraci – možná dohoda se správcem
 • je zakázáno koupání a napájení psů v požární nádrži pod terasou

 

Nástup na ubytování, nájem travnaté cvičební plochy a překážek na agility:

Ubytovací termíny začínají a končí dle sjednaných termínů. Nástup na ubytování je o víkendech, tj. v sobotu a v neděli vždy od 15.00 do 20.00 hod.  Ve všedních dnech od pondělí do pátku je od 14.00 hod. do 18.00 hod. Pobyt končí vždy v 10.00 hod. dopoledne posledního dne pobytu. Mimo tuto dobu mohou být objednatelé ubytování pouze po předchozí telefonické dohodě se správcem. Nevyklizení pokoje ve stanoveném čase je zpoplatněné částkou 200,- Kč/pokoj. Správce při ubytování vybírá vratnou kauci 200,- Kč/pokoj. Kauce bude vrácena při odjezdu u předání klíčů.

 

Předčasné ukončení ubytovaní

Ubytovaný je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby jen z vážných důvodů, jinak je bez nároku na vrácení úhrady ceny za ubytování. Ubytovaný je povinen předčasné ukončení ubytování nahlásit správci, na pokoji svléci ložní prádlo, zamést podlahu (vyluxovat) a v případě silného znečištění ji umýt. Ubytovaný je povinen předat klíče od pokoje správci, který provádí kontrolu stavu pokoje. Věci potřebné k provedení úklidu zajistí správce areálu.

Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování, jestliže ubytovaný přes výstrahu správce hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy. Za ubytovatele od smlouvy odstupuje správce areálu, přičemž za hrubé porušení se považuje zejména silná opilost, veřejné pohoršení, výtržnost, krádež inventáře, poškozování zařízení, nedbání pokynů správce apod. Ubytovaný v případě odstoupení od smlouvy na základě hrubého porušení dobrých mravů nebo hrubého porušení povinností nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za ubytování.

 

NEBUDE-LI TENTO PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD AREÁLU RESPEKTOVÁN, JE PRONAJÍMATEL OPRÁVNĚN UKONČIT POBYT A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ.

Ve Zbraslavi u Brna dne 8.4.2024

za Moravskoslezský kynologický svaz, z.s.

Ing. Jiří Šlejtr

Předseda předsednictva MSKS


 

PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD Zbraslav k 08 04 2024.pdf

Partneři