Nepřehlédněte

Sekretariát uzavřen

Sekretariát MSKS bude ve dnech 27. listopadu - 10 prosince zcela uzavřen, a to včetně telefonického kontaktu Důvodem je čerpání řádné dovolené tajemnice svazu.

Školení figurantů

Školení figurantů 1. třídy a figurantů svazových bude začínat v sobotu 28.10.2017 v 8:30 hod ve Zbraslavi u Brna

Zrušen účet u KB

Účet MSKS vedený u Komerční banky, byl zrušen. Veškeré platby je nutno posílat pouze na účet u České spořitelny: 134 233 0389/0800.

Kancelář MSKS

přesunuta trvale do areálu Zbraslav.

Tajemnice svazu Kateřina Boleslavová:

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Aktuality e-mailem

Antispam

 

Areál Zbraslav

Pracovní doba správce areálu

PO 8,00 – 16,00 hod.
ÚT 8,00 – 16,30 hod.
ST 9,00 – 16,00 hod.
ČT 9,00 – 16,00 hod.
9,00 – 17,00 hod., ubytovávání 17,00 – 19,00 hod.
SO dle potřeby po domluvě se správcem areálu
NE 12,00 – 14,00 hod., předávání pokojů

Mimo ubytovací dobu je možno ubytování po telefonické domluvě se správcem areálu.

Tel: 602 786 005
Mail: zbraslav@msks.cz

Kontakty na Zbraslav

Samostatný web Zbraslav: zbraslav.msks.cz

Informace k rezervacím cvičební plochy v areálu Zbraslav

Žádáme všechny zájemce o výcvik na cvičební ploše v areálu Zbraslav včetně krátkodobých akcí, aby se hlásili předem správce areálu pro evidenci využití areálu, bez nahlášení může správce neohlášené osoby z cvičební plochy vykázat.

Správce areálu, u kterého je nutné domlouvat rezervaci ubytování.

Telefon: 530 512 085 (+záznamník)
Mobil: 602 786 005
Mail: zbraslav@msks.cz

Restaurace: tel. 722 024 228 - na tomto tel. čísle je třeba domlouvat stravování.

Provozní a ubytovací řád v areálu Zbraslav

Moravskoslezský kynologický svaz, se sídlem tř.kpt. Jaroše 35, Brno, 602 00 IČO: 00568139,
jednající předsedou Ing. Radimem Fialou, nar. 24.7.1969, trvale bytem Ruská 18, 796 01 Prostějov

vydává

Provozní a ubytovací řád kynologického areálu Moravskoslezského kynologického svazu ve Zbraslavi u Rosic
platný a účinný ode dne 1.dubna 2011

Základní ustanovení

1. Ubytovaný, objednatel, který je ubytován v pokoji v ubytovacím zařízení kynologického areálu Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen MSKS) ve Zbraslavi u Rosic, stvrzuje svým podpisem v Knize ubytovaných, že je seznámen s obsahem tohoto řádu, zavazuje se, že se tímto řádem bude řídit a přebírá plnou odpovědnost za škodu, kterou na majetku MSKS způsobí, stejně tak přebírá plnou zodpovědnost za své nezletilé děti a psy.
2. Ubytováním se rozumí poskytnutí přechodného ubytování ubytovatelem objednateli na dobu předem dohodnutou. Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit ubytovateli stanovenou cenu. Ubytovanému je přidělena k přechodnému ubytování místnost s příslušenstvím a vybavením dle soupisu zařízení na jednotlivých pokojích. Jiné zařízení kynologického areálu je objednatel oprávněn užívat jen s vědomím správce.
3. Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
4. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené řádně, v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.

Povinnosti ubytovaného

5. Každý ubytovaný je povinen:

 • nahlásit svůj příjezd správci, nahlásit počet psů a místo, kde budou psi ustájeni nejpozději 24 hodin před příjezdem.
 • uhradit cenu za ubytování na pokoji, poplatek za ustájení psa, případně poplatek za psa na pokoji a psa na pokoji v kenele, případně uhradit cenu za vlastní stan/karavan a osobu ve stanu/karavanu – viz ceník ubytování v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Rosic, a to na účet MSKS vedený u Komerční banky a.s. č.ú.. 0-1752010257/0100, nejméně sedm dní před začátkem ubytování. Při platbě v hotovosti na místě správci se cena za ubytování navyšuje o 20,-Kč za osobu/den.V případě zrušení objednaného a zaplaceného ubytování nejpozději do 24 hodin před termínem nástupu bude objednavateli vrácena zaslaná částka za ubytování zkrácená o stornopoplatek.Zrušení ubytování v pozdějším termínu se budou případy posuzovat individuálně a v některých případech se zaplacená částka nevrací.
 • prokázat členství v MSKS předložením členské průkazky správci.
 • po celou dobu pobytu v kynologickém areálu Zbraslav u Rosic se řídit pokyny správce, zejména udržovat klid, pořádek a čistotu v celém prostoru kynologického areálu.
 • dodržovat přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách budov ubytoven.
 • při nástupu převzít klíče a dle inventárního soupisu zařízení pokoje.
 • zaplatit správci vratnou zálohu ve výši 200,-Kč za pokoj a 50,-Kč za kotec, na úhradu případných vzniklých škod nebo silného znečištění zařízení. V případě zničení či ztráty vybavení pokoje nebo jiného zařízení a ztráty klíčů je ubytovaný povinen uhradit škodu v plné výši. Záloha se vrací při převzetí pokoje správcem v nepoškozeném a původním stavu.
 • nahlásit správci neprodleně ztrátu klíčů od pokoje, jakoukoliv poruchu zámku, poškození dveří, oken, ledničky, el.instalace a ostatního inventáře.
 • skladovat potraviny tak, aby nedocházelo k poškození inventáře na jednotlivých pokojích.
 • hospodárně a šetrně zacházet s propůjčeným inventářem
 • parkovat automobil pouze na místech k tomuto vyhrazených
 • seznámit se s poplachovou směrnicí vyvěšenou v areálu budovy
 • po 22.00 hod zachovávat na pokojích noční klid a chovat se tak, aby ostatní nerušil ve spánku.
 • Při ukončení pobytu musí ubytovaný na pokoji svléci ložní prádlo, umýt nádobí, zamést podlahu a v případě silného znečištění umýt podlahu. Kontrolu provádí správce při převzetí klíčů.
 • Venčit psy jen v určeném prostoru
 • Odpadky ukládat jen do vyhrazených nádob

6. V prostorách kynologického areálu není dovoleno

 • v prostorách ubytovny a na pokojích užívat elektrické spotřebiče, a to pod sankcí 500,-Kč.
 • Půjčovat nebo přemisťovat bez vědomí správce nábytek, zařízení a jiný inventář z místnosti do místnosti, nebo jej vynášet ven.
 • Odhazovat odpadky v místnosti, do záchodů, umýváren nebo z oken.
 • Vodit psy či jiná zvířata do prostor ubytoven bez vědomí správce a uhrazení poplatku za pobyt zvířat v ubytovnách.
 • Přechovávání cizích osob, hořlavých látek a zbraní v celém objektu.

Nástup na ubytovaní, nájem travnaté cvičební plochy a překážek na agility

7. Ubytovací termíny začínají a končí dle sjednaných termínů. Nástup na ubytování je o víkendech, tj. v sobotu a v neděli vždy od 10.00 – 12.00 hod. dopoledne. Ve všedních dnech od pondělí do pátku je nástup na ubytování od 16.00 hod. do 18.00 hod. Pobyt končí vždy v 10.00 hod. dopoledne posledního dne pobytu. Mimo tuto dobu mohou být objednatelé ubytování pouze po předchozí telefonické dohodě se správcem.
8. Ubytovaní mají k dispozici travnatou cvičební. V případě pořádání organizovaných akcí nečleny MSKS, je pořadatel této akce povinen uhradit částku 2.500,-Kč/akci jako nájemné za užívání travnaté plochy. S pořadatelem akce bude uzavřena písemná nájemní smlouva. Za akci pořádanou nečleny MSKS je považována akce, kde alespoň jedna polovina všech účastníků není členem MSKS.
9. Ubytování mají k dispozici překážky na agility. V případě užívání těchto překážek nečleny MSKS, jsou tito uživatelé povinni uhradit nájemné za užívání překážek agility ve výši 1.500,-Kč/den.

Předčasné ukončení ubytovaní

10. Ubytovaný je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby jen z vážných důvodů,jinak je bez nároku na vrácení úhrady ceny za ubytování. Ubytovaný je povinen předčasné ukončení ubytování nahlásit správci, na pokoji svléci ložní prádlo, umýt nádobí, zamést podlahu a v případě silného znečištění umýt podlahu. Ubytovaný je povinen předat klíče od pokoje správci, který provádí kontrolu stavu pokoje.Věci potřebné k provedení úklidu zajistí správce areálu.
11. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování, jestliže ubytovaný přes výstrahu správce hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy. Za ubytovatele od smlouvy odstupuje správce areálu, přičemž za hrubé porušení se považuje zejména silná opilost, veřejné pohoršení, výtržnost, krádež inventáře, poškozování zařízení,nedbání pokynů správce apod. Ubytovaný v případě odstoupení od smlouvy na základě hrubého porušení dobrých mravů nebo hrubého porušení povinností ze smlouvy nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za ubytování.

Ve Zbraslavi u Rosic

Moravskoslezský kynologický svaz
Ing. Radim Fiala

Záležitosti neřešené tímto Provozním a ubytovacím řádem areálu Zbraslav jsou na rozhodnutí správce objektu a ubytovaný či pronajímatel cvičební plochy je povinen řídit se jeho pokyny.