Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3/2024 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 01.06.2024

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Jiří Šlejtr, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka

Přítomni za kontrolní komisi MSKS: Ing. Jana Věrná

Zapisovatel: Lucie Šlechtická


Zápis č. 3/2024 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.,

IČ 00568139
 (dále jen „P MSKS“)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Jiří Šlejtr, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka

Předsednictvo je usnášeníschopné, je přítomno 3 z celkového počtu 5 členů.

Přítomni za kontrolní komisi MSKS: Ing. Jana Věrná

Zapisovatel: Lucie Šlechtická

Datum konání: 01.06.2024 od 18.00

Místo konání:  areál Zbraslav

Termín příštího zasedání: bude určen po dohodě

 

Program:

1. Zahájení, návrh programu, schválení programu

2. Kontrola úkolů z předchozích zasedání

- Cenová nabídka na opravu fasády

- Cenová nabídka na pokrytí signálem Wi-Fi ubytoven

- Cenová nabídka ozvučení areál Zbraslav

- Kolize termínu 23.11.2024 s jinými kynologickými akcemi

3. Dohoda o vzájemné spolupráci ČKS a MSKS

4. Podpora akcí ČKNO

5. Výcviková komise – body ke schválení ze zápisu zasedání VK z 14.5.2024 – delegace rozhodčích na mistrovské soutěže MSKS, mládež MSKS

6. Disciplinární řád MSKS

7. Řešení RD (černá stavba) v areálu Zbraslav – navrhovaná směna

8. Různé:


 

 ad 1) Zahájení, návrh programu, schválení programu

Svolavatelem tohoto zasedání P MSKS Ing. Jiří Šlejtr, který zasedání P MSKS v 18:00. hod. zahájil přivítáním přítomných členů P MSKS. Svolavatel konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné, jelikož je přítomno 3 z 5 členů předsednictva. Svolavatel předeslal navrhovaný program dnešního zasedání a jako předsedajícího tohoto zasedání jmenoval svoji osobu a jako zapisovatele Lucii Šlechtickou.

A) P MSKS volí předsedajícím tohoto zasedání pana Ing. Jiří Šlejtr a zapisovatelem Lucii Šlechtickou a schvaluje výše uvedený program tohoto zasedání.

PRO:       3             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání P MSKS

úkoly z jednání P MSKS 8.4.2024:

  • Cenová nabídka na opravu fasády – Jana Věrná zajistí konkurenční cenovou nabídku
  • Cenová nabídka na pokrytí signálem Wi-Fi ubytoven – schváleno (v prvním kroku se bude realizovat zrekonstruovaná ubytovna)
  • Cenová nabídka ozvučení areál Zbraslav – schválena levnější varianta (ještě bude probráno, zda je nutné pořídit kompletně vše co je v cenové nabídce)
  • Kolize termínu 23.11.2024 s jinými kynologickými akcemi – schválen termín sjezdu na 23.11.2024
  • Osvětlení – Mirek Odvářka zajistí další cenovou nabídku od bližšího elektrikáře

 

ad 3) Dohoda o vzájemné spolupráci ČKS a MSKS

P MSKS pověřuje tajemnicí odeslat na ČKS upravený návrh (vzešlý z jednání VK)

 

ad 4) Podpora akcí ČKNO

P MSKS schválilo podporu MM ČKNO ve formě poskytnutí 2 sad pohárů (pro vítěze 1.-3. místo a nejlepší oddíly).

 

ad 5) Výcviková komise – body ke schválení ze zápisu zasedání VK z 14.5.2024 – delegace rozhodčích na mistrovské soutěže MSKS, mládež MSKS

Zápis VK z 14.5.2024 předsednictvo schvaluje, vyjma bodu 2 a 5.

K bodu 2–P MSKS přiděluje termín Letního výcvikového tábora Janě Věrné, kdy tábor proběhne v areálu Zbraslav ve stejném režimu jako v loňském roce

k bodu 5–P MSKS doporučuje VK, aby provedla kroky pro obnovení KKR

Termín zkoušek na rozhodčí 16.-17.11.2024 - schválen

Delegace rozhodčích, figurantů a kladečů na MM MSKS 4.-6.10.2024 a M ZVV MSKS 1.-3.11.2024 – schválena

ad 6) Disciplinární řád MSKS

Tajemnice rozešle k nastudování do příštího zasedání P MSKS

 

ad 7) Řešení RD (černá stavba) v areálu Zbraslav – navrhovaná směna

P MSKS pověřuje J.Šlejtra k dalšímu jednání s majitelem vedlejšího areálu o podmínkách směny.

 

ad 8) Různé:

  • Zelená karta pro MM MSKS – P MSKS pověřuje J.Šlejtra k jednání s ČKS o udělení zelené karty pro vítěze kategorie IGP 3
  • P MSKS upravuje podmínky vydávání Výkonnostní knížky a to tak, že rozhodčí si zakoupí požadované množství a na zkouškách za poplatek výkonnostní knížku psovodovi vystaví
  • Na slavnostní vyhlášení MM MSKS (neděle 6.10.2024 cca 17 hodina) budou pozvání jako hosté jmenovaní vzorní výcvikáři v roce 2024 a rozhodčí, kteří končí karieru

 

Předsedající po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným za účast a zasedání P MSKS v 19:30 hod. ukončil.

 

Ve Zbraslavi u Brna dne 01.06.2024

Předsedající: Ing. Jiří Šlejtr

Zapisovatel: Lucie Šlechtická


Zapis_PMSKS_c3.pdf

Partneři