Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2/2024 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 08.04.2024

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Jiří Šlejtr, MVDr. Lubomír Široký, Jan Strach, David Polzer, Miroslav Odvářka

Přítomni za kontrolní komisi MSKS: Mgr. Jana Krouman, BA

Host: Mgr. Eva Grabarczyková

Zapisovatel: Lucie Šlechtická


Zápis č. 2/2024 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.,

IČ 00568139
 (dále jen „P MSKS“)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Jiří Šlejtr, MVDr. Lubomír Široký, Jan Strach, David Polzer, Miroslav Odvářka

Předsednictvo je usnášeníschopné, je přítomno 5 z celkového počtu 5 členů.

Přítomni za kontrolní komisi MSKS: Mgr. Jana Krouman, BA

Host: Mgr. Eva Grabarczyková

Zapisovatel: Lucie Šlechtická

Datum konání:  08.04.2024 od 16.00

Místo konání:  areál Zbraslav

Termín příštího zasedání: 1.června 2024

 

Program:

 1. Zahájení, návrh programu, schválení programu
 2. Kontrola úkolů z předchozích zasedání
 3. Přijetí zapsaného spolku – Kynologický spolek Ostrava IČ:19871643
 4. Revize Finančních náležitostí pro rozhodčí, figuranty, kladeče, lektory
 5. Revize a aktualizace Provozního a ubytovacího řádu Kynologického areálu Zbraslav (původní k 1.1.2020)
 6. Potřeba úprava normativu MSKS (Stanovy, směrnice, systém řízení, chybějící kárný řád apod.)
 7. Termín 16. Sjezdu
 8. Zřízení karty k účtu MSKS u ČS pro tajemnici – výhradně pro vklad na účet
 9. Mládež MSKS
 10. Zápis P ČKS – odebrání zelené karty vítězi MS kníračů kvůli registraci u základní organizace MSKS
 11. Zelená karta pro vítěze MM MSKS 2024 – žádost na ČKS
 12. Návrh smlouvy o spolupráci ČKS a MSKS k 13.3.2024
 13. Jmenování Likvidátora pro pobočný spolek KK Olomouc-Neředín
 14. Krajské kynologické rady – podpora, činnost apod.
 15. Různé:

-   rozlišovací vesty (startovní čísla) pro závody organizovaní MSKS

-   komunikace s majitelem vedlejšího areálu (přednese Ing. Šlejtr)

-  osvětlení hlavní plochy v areálu Zbraslav

-   zastřešení a osvětlení plochy po zbourané budově

-  oprava fasády restaurace a podlaha okolí „požární nádrže“


 

ad 1) Zahájení, návrh programu, schválení programu

Svolavatelem tohoto zasedání P MSKS Ing. Jiří Šlejtr, který zasedání P MSKS v 16:00. hod. zahájil přivítáním přítomných členů P MSKS. Svolavatel konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné, jelikož je přítomno 5 z 5 členů předsednictva. Svolavatel předeslal navrhovaný program dnešního zasedání a jako předsedajícího tohoto zasedání jmenoval svoji osobu a jako zapisovatele Lucii Šlechtickou.

A) P MSKS volí předsedajícím tohoto zasedání pana Ing. Jiří Šlejtr a zapisovatelem Lucii Šlechtickou a schvaluje výše uvedený program tohoto zasedání.

PRO:       5             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání P MSKS

úkoly z jednání P MSKS 19.1.2024:

 • Rozpočet 2024 – úkol přesunut na dnešní jednání P MSKS

Předseda MSKS předložil rozpočet 2024 – na základě podnětu, že je rozpočet podhodnocený, a to na straně výdajů na údržbu areálu Zbraslav a na straně příjmů z výstav, byl tento ještě upraven. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

 

 • Žádost KK Ostrava-Kunčice o finanční podporu organizace mistrovství ČKNO – projednání přesunuto na dnešní jednání P MSKS

Jedná se o akci, kterou organizuje SČKNO a KK Ostrava – Kunčice je spolu pořadatelskou organizaci. P MSKS tedy bude kontaktovat nově zvolené předsednictvo SČKNO a případnou podporu bude směřovat k SČKNO

 

 • zavedení Wi-Fi do obou ubytoven – nesplněno, úkol trvá

 

 • zakoupení lednice do ubytovny č.1 – splněno

 

 • zavedení do ubyt. řádu kauci na pokoj a čas příjezdů/odjezdů poplatek za nevyklizený pokoj – splněno

 

úkoly z jednání P MSKS 03.11.2023:

 • předžalobní výzva k neoprávněným platbám bývalé předsedkyně MSKS

Na jednání byla přizvána advokátka Svazu, která přednesla P MSKS právní rozhor situace, kde bylo P MSKS doporučeno, že je potřeba odeslat předžalobní výzvu přímo bývalé předsedkyni svazu za neoprávněné úhrady za „práci předsedy“.

B) P MSKS hlasovalo, že pověřuje Mgr. Evu Grabarczykovou k odeslání předžalobní výzvy na fyzickou osobu E.H.

PRO:     5             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

 

ad 3) Přijetí zapsaného spolku – Kynologický spolek Ostrava IČ:19871643

C) O přijetí zapsaného spolku „Kynologický spolek Ostrava“ bylo hlasováno per rollam emailem ve dnech 28. a 29.2.2024.

PRO:       4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            1

Usnesení bylo přijato

 

ad 4) Revize Finančních náležitostí pro rozhodčí, figuranty, kladeče, lektory

P MSKS revidovalo „Finanční náležitosti rozhodčích, figurantů, lektorů a vedoucích akcí“, proběhla diskuse nad výší cestovních náhrad, bylo rozhodnuto, že Finanční náležitosti zůstávají v platnosti tak jak byly schváleny na zasedání P MSKS dne 22.6.2023.

 

ad 5) Revize a aktualizace Provozního a ubytovacího řádu Kynologického areálu Zbraslav (původní k 1.1.2020)

Byla provedena revize Provozního a ubytovacího řádů kynologického areálu Zbraslav z 1.1.2020. Nové znění Ubytovacího řádu je přílohou zápisu.

D) P MSKS přistoupilo k hlasování o přijetí Provozního a ubytovacího řádku kynologického areálu Zbraslav v novém znění. 

PRO:     5             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

 

ad 6) Potřeba úprava normativů MSKS (Stanovy, směrnice, systém řízení, chybějící kárný řád apod.)

Výcviková komise byla vyzvána k revizi a úpravě soustavy normativů „Systému řízení a zajišťování výcvikové činnosti MSKS“, tak aby byla v souladu s aktuálními zkušebními řády, digitalizací činností a podobně. Dále P MSKS bude pracovat na úpravě Stanov a vytvoření/přijetí kárného řádu.

 

ad 7) Termín 16. Sjezdu

P MSKS navrhuje termín ke konci listopadu. Tajemnice svazu prověří termín 23.11.2024, zda není v kolizi s významnou kynologickou akcí.

 

ad 8) Zřízení karty k účtu MSKS u ČS pro tajemnici – výhradně pro vklad

E) P MSKS souhlasí, aby místopředseda předsednictva MSKS nechal vystavit kartu pro vklad, tajemnici MSKS k účtu u České spořitelny.

PRO:       5             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

 

ad 9) Mládež MSKS – vyjasnění podmínek pro organizaci výcvikových akcí

P MSKS ukládá VK prověřit situaci ohledně mládeže a stanovit strategii práce s mládeží.

 

ad 10) Zápis P ČKS – odebrání zelené karty vítězi MS kníračů kvůli registraci u základní organizace MSKS

Předsedou předsednictva byl odeslán dopis s reakcí na odebrání zelené karty. P MSKS čeká na oficiální výsledek zasedání P ČKS.

P MSKS vzalo na vědomí.

 

Ad 11) zelená karta pro vítěze MM MSKS 2024 – žádost na ČKS

Z osobního jednání předsedy MSKS s předsedou ČKS vyplynula možnost získat „zelenou kartu“ pro vítěze Mezinárodního Mistrovství MSKS. Je potřeba odeslat žádost, která bude projednána na zasedání P ČKS.

F) P MSKS souhlasí s odesláním žádosti o „zelenou kartu“ pro MM MSKS na P ČKS

PRO:       5             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

 

ad 12) Návrh dohody o spolupráci ČKS a MSKS k 13.3.2024

P MSKS zajistí do příštího zasedání úpravu návrhu Dohody, dle projednaných připomínek.

 

ad 13) Jmenování Likvidátora pro pobočný spolek MSKS, KK Olomouc-Neředín IČ 70238197, na základě výzvy od Krajského soudu Brno

Do datové schránky MSKS bylo doručeno usnesení kde soud ukládá hlavnímu spolku MSKS, aby do 30 dnů podal řádný návrh zápisu členů statutárního orgánu u KK Olomouc-Neředín. U tohoto pobočného spolku MSKS neeviduje žádné členy. MSKS tedy podá návrh na likvidaci pobočného spolku. Z tohoto důvodu je potřeba jmenovat likvidátora pro pobočný spolek MSKS, KK Olomouc-Neředín, IČ 70238197.

G) P MSKS hlasuje, že likvidátorem pobočného spolku MSKS, KK Olomouc – Neředín, IČ 70238197 jmenuje Mgr. Janu Krouman, BA

PRO:       5             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

 

Ad 14) Krajské kynologické rady – podpora, činnost apod.

P MSKS pověřuje VK k revizi fungování KKR.

 

Ad 15 Různé:

 • rozlišovací vesty (startovní čísla) pro závody organizovaní MSKS 

P MSKS zadalo úkol tajemnici svazu, zajistit grafický návrh a cenovou nabídku výroby rozlišovacích vest pro závodníky na akcích organizovaných MSKS.

 

 • komunikace s majitelem vedlejšího areálu

Předseda seznámil ostatní členy výboru s návrhem, který přednesl majitel vedlejšího areálu, a to na směnu pozemků a staveb, tak aby areál Zbraslav nebyl zatížen věcným břemenem cesty, budovami, které nejsou v majetku MSKS. P MSKS pověřuje předsedu předsednictva k jednání, aby došlo k upřesnění podmínek směny a pozvat pana Bendu na červnové zasedání P MSKS.

 

 • osvětlení hlavní plochy v areálu Zbraslav

P MSKS pověřuje M. Odvářku a tajemnici svazu, aby zajistili cenovou nabídku na osvětlení hlavní cvičící plochy.

 

 • zastřešení a osvětlení plochy po zbourané budově

P MSKS odkládá projednávání zastřešení a osvětlení plochy po zbourané budově, prioritu dostalo projednání případné směny budov, které nejsou ve vlastnictví MSKS, ale jsou v areálu

 

 • oprava fasády restaurace a podlaha okolí „požární nádrže“

Byl osloven dodavatel a čekáme na cenovou nabídku.

 

Předsedající po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným za účast a zasedání P MSKS v 19:30 hod. ukončil.

 

Ve Zbraslavi u Brna dne 08.04.2024

Předsedající:  Ing. Jiří Šlejtr

Zapisovatel:  Lucie Šlechtická


 

 

PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD KYNOLOGICKÉHO AREÁLU MORAVSKOSLEZSKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU VE ZBRASLAVI U BRNA

platný a účinný ode dne 8. dubna 2024

Základní ustanovení:

 1. Ubytovaný, objednatel, který je ubytován v pokoji v ubytovacím zařízení kynologického areálu Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen MSKS) ve Zbraslavi u Rosic, stvrzuje svým podpisem v Knize ubytovaných, že je seznámen s obsahem tohoto řádu. Zavazuje se, že se tímto řádem bude řídit a přebírá plnou odpovědnost za škodu, kterou na majetku MSKS způsobí, stejně tak přebírá plnou zodpovědnost za své nezletilé děti a psy.
 2. Ubytováním se rozumí poskytnutí přechodného ubytování ubytovatelem objednateli na dobu předem dohodnutou. Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit ubytovateli stanovenou cenu. Ubytovanému je přidělena k přechodnému ubytování místnost s příslušenstvím a vybavením dle soupisu zařízení na jednotlivých pokojích. Jiné zařízení kynologického areálu je objednatel oprávněn užívat jen s vědomím správce.
 3. Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 4. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené řádně. V těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné podstatné změny.
 5. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody na vozidlech v kynologickém areálu

Povinnosti ubytovaného nebo účastníka kynologické akce:

 1. Nahlásit svůj příjezd správci, vč. počtu psů a místa, kde budou psi ustájeni, nejpozději 7 dnů před příjezdem.
 2. Uhradit cenu za ubytování (poplatek za pokoj, ustájení psa, psa na pokoji, psa v „kenele“, vlastní stan/karavan, osobu ve stanu/karavanu, ...) – viz ceník ubytování v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna. Platba v hotovosti nebo kartou v den ubytování.
 3. Prokázat členství v MSKS předložením členské průkazky správci.
 4. Po celou dobu pobytu v kynologickém areálu Zbraslav u Brna se řídit pokyny správce, zejména udržovat klid, pořádek a čistotu v celém prostoru kynologického areálu.
 5. Dodržovat přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách budov ubytoven.
 6. Při nástupu převzít klíče a zkontrolovat pokoj dle inventárního soupisu zařízení pokoje.
 7. Zaplatit správci vratnou zálohu ve výši Kč 200,- za pokoj na úhradu případných vzniklých škod nebo silného znečištění zařízení. V případě zničení či ztráty vybavení pokoje nebo jiného zařízení a ztráty klíčů je ubytovaný povinen uhradit škodu v plné výši. Záloha se vrací při převzetí pokoje správcem v nepoškozeném a původním stavu.
 8. Nahlásit správci neprodleně ztrátu klíčů od pokoje, jakoukoliv poruchu zámku, poškození dveří, oken, ledničky, elektroinstalace a ostatního inventáře.
 9. Skladovat potraviny tak, aby nedocházelo k poškození inventáře na jednotlivých pokojích.
 10. Hospodárně a šetrně zacházet s propůjčeným inventářem.
 11. Parkovat automobil pouze na místech k tomuto vyhrazených.
 12. Seznámit se s poplachovou směrnicí vyvěšenou v areálu budovy.
 13. Po 22.00 hod zachovávat na pokojích noční klid a chovat se tak, aby ostatní nebyli rušeni ve spánku.
 14. Při ukončení pobytu musí ubytovaný na pokoji svléci ložní prádlo, zamést podlahu popř. vyluxovat a v případě silného znečištění umýt podlahu. Kontrolu provádí správce při převzetí klíčů.
 15. Venčit psy jen v určeném prostoru.
 16. Odpadky ukládat jen do vyhrazených nádob.
 17. Každý účastník akce je odpovědný za škodu, kterou způsobí sám nebo jeho pes
 18. Venčení psů je nutno realizovat mimo kynologický areál ve vyznačeném prostoru v lese za kotci (branka v plotu), případné exkrementy svého psa je majitel povinen okamžitě uklidit do vyznačených nádob.
 19. Záležitosti neřešené tímto Provozním a ubytovacím řádem kynologického areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna jsou na rozhodnutí správce objektu a ubytovaný či nájemce cvičební plochy je povinen řídit se dle jeho pokynů

V prostorách kynologického areálu NENÍ DOVOLENO:

 •  v prostorách ubytovny a na pokojích užívat elektrické spotřebiče
 • půjčovat nebo přemisťovat bez vědomí správce nábytek, zařízení a jiný inventář z místnosti do místnosti, nebo jej vynášet ven
 • odhazovat odpadky v místnosti, do záchodů, umýváren nebo z oken
 • vodit psy či jiná zvířata do prostor ubytoven bez vědomí správce
 • přechovávání cizích osob, hořlavých látek a zbraní v celém objektu
 • volné pobíhání psů po areálu je zakázáno, každý pes musí být opatřen obojkem a vodítkem, agresivní psi též náhubkem
 • je zakázán vstup psům do společenského objektu (jídelna, prostory u baru, velký sál), uvazovat je k zábradlí na terase přiléhající k restauraci – možná dohoda se správcem
 • je zakázáno koupání a napájení psů v požární nádrži pod terasou

Nástup na ubytování, nájem travnaté cvičební plochy a překážek na agility:

Ubytovací termíny začínají a končí dle sjednaných termínů. Nástup na ubytování je o víkendech, tj. v sobotu a v neděli vždy od 15.00 do 20.00 hod.  Ve všedních dnech od pondělí do pátku je od 14.00 hod. do 18.00 hod. Pobyt končí vždy v 10.00 hod. dopoledne posledního dne pobytu. Mimo tuto dobu mohou být objednatelé ubytování pouze po předchozí telefonické dohodě se správcem. Nevyklizení pokoje ve stanoveném čase je zpoplatněné částkou 200,- Kč/pokoj. Správce při ubytování vybírá vratnou kauci 200,- Kč/pokoj. Kauce bude vrácena při odjezdu u předání klíčů.

Předčasné ukončení ubytovaní

Ubytovaný je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby jen z vážných důvodů, jinak je bez nároku na vrácení úhrady ceny za ubytování. Ubytovaný je povinen předčasné ukončení ubytování nahlásit správci, na pokoji svléci ložní prádlo, zamést podlahu (vyluxovat) a v případě silného znečištění ji umýt. Ubytovaný je povinen předat klíče od pokoje správci, který provádí kontrolu stavu pokoje. Věci potřebné k provedení úklidu zajistí správce areálu.

Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování, jestliže ubytovaný přes výstrahu správce hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy. Za ubytovatele od smlouvy odstupuje správce areálu, přičemž za hrubé porušení se považuje zejména silná opilost, veřejné pohoršení, výtržnost, krádež inventáře, poškozování zařízení, nedbání pokynů správce apod. Ubytovaný v případě odstoupení od smlouvy na základě hrubého porušení dobrých mravů nebo hrubého porušení povinností nemá nárok na vrácení uhrazené ceny za ubytování.

NEBUDE-LI TENTO PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD AREÁLU RESPEKTOVÁN, JE PRONAJÍMATEL OPRÁVNĚN UKONČIT POBYT A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ.

Ve Zbraslavi u Brna dne 8.4.2024

za Moravskoslezský kynologický svaz, z.s.

Ing. Jiří Šlejtr

Předseda předsednictva MSKS


 

 


 

Zapis_PMSKS_c2.pdf

PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD Zbraslav k 08 04 2024.pdf

Rozpočet_2024_MSKS.pdf

Partneři