Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2024 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 19.01.2024

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Jiří Šlejtr, Jan Strach, David Polzer, Miroslav Odvářka

Omluveni za předsednictvo MSKS: MVDr. Lubomír Široký

Přítomni za kontrolní komisi MSKS: Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná 

Přítomna za disciplinární komisi: Miroslava Marcišinová


Zápis č. 1/2024 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.,

IČ 00568139
 (dále jen „P MSKS“)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Jiří Šlejtr, Jan Strach, David Polzer, Miroslav Odvářka

Omluveni za předsednictvo MSKS:

MVDr. Lubomír Široký

Předsednictvo je usnášeníschopné, jsou přítomni 4 z celkového počtu 5 členů.

Přítomni za kontrolní komisi MSKS:

Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná 

Přítomna za disciplinární komisi: Miroslava Marcišinová

Zapisovatel:   Lucie Šlechtická

Datum konání:   19.01.2024 od 16.00

Místo konání:   areál Zbraslav

Termín příštího zasedání:   v březnu 2024 nebo dle potřeby (konkrétní datum bude upřesněno a pozvánka s programem bude rozeslána min. 1 týden předem)

 

Program:

 1. Zahájení, návrh programu, schválení programu
 2. Kontrola úkolů z předchozích zasedání P MSKS
 3. Projednání návrhu Disciplinární komise a Výcvikové komise ve věci V.S.
 4. Rozpočet MSKS na rok 2024
 5. Pracovní smlouva a mzdový výměr správce areálu Zbraslav
 6. DPP s IT administrátorem
 7. Plán akcí pro mládež MSKS
 8. KK ART Desná + nepřijetí KK Velké Losiny, z.s.
 9. Žádost KK Ostrava – Kunčice o podporu MM plemene německý ovčák, organizované ve spolupráci s ČKNO
 10. Návrh pro ČMKU na Mezinárodního rozhodčího Jiřího Baráta
 11. Nominace ocenění Trenérka, cvičitelka roku 2023 (anketa ČOV)
 12. Různé:

-  Příspěvek pro Valnou hromadu ČMKU žádost od KCHNŠ – hlasování proběhlo per rollam

-  Žádost o udělení „Vzorný výcvikář“ od Jany Martinkové, KK Vítkov – Klokočov

-  Návrh VK na úhradu cestovních nákladů na zasedání P MSKS a komisí MSKS

-  Podněty správce areálu:

1. zavedení Wi-Fi na obou ubytovnách

2. zakoupení lednice na ubytovnu č.1

3. zavést do ubytovacího řádu kauci na pokoj 200,- Kč při ubytování a návrat po předání pokoje

4. zavést do ubytovacího řádu: čas příjezdu a odjezdu + poplatek za nevyklizení pokoje 200,- Kč


 

ad 1) Zahájení, návrh programu, schválení programu

Svolavatelem tohoto zasedání P MSKS Ing. Jiří Šlejtr, který zasedání P MSKS v 16:00. hod. zahájil přivítáním přítomných členů P MSKS. Svolavatel konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni 4 z 5 členů předsednictva. Svolavatel předeslal navrhovaný program dnešního zasedání a jako předsedajícího tohoto zasedání jmenoval svoji osobu a jako zapisovatele Lucii Šlechtickou.

A)  P MSKS volí předsedajícím tohoto zasedání pana Ing. Jiří Šlejtr a zapisovatelem Lucii Šlechtickou a schvaluje výše uvedený program tohoto zasedání.

PRO:       4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání P MSKS

 • úkol z jednání P MSKS 11.11.2023 – podepsat smlouvu s tajemnicí – úkol splněn

 • úkol z jednání P MSKS 03.11.2023 – pověření právního zástupce MSKS k vymáhání neoprávněných plateb – úkol trvá (bude vypracovaná předžalobní výzva)

 

ad 3) Projednání návrhu Disciplinární komise a Výcvikové komise ve věci V.S.

P MSKS byly předloženy návrhy disciplinární a výcvikové komise. Proběhla bouřlivá diskuze o návrzích kárných opatření, které navrhla DK i VK na základě výsledků šetření. Oba návrhy jsou přílohou tohoto zápisu.

P MSKS konstatovalo, že V.S. opakovaně porušuje Mezinárodní zkušební řád. Vzhledem k tomu, že MSKS nemá vlastní Kárný řád, k posouzení závažnosti kárného provinění a návrhu kárného opatření je potřeba se řídit Stanovami FCI a Vnitřními pravidly FCI.

P MSKS přistoupilo k hlasování o kárných opatření v pořadí – první hlasování o návrhu kárného opatření předloženém Disciplinární komisí a druhé hlasování o návrhu kárného opatření předloženém Výcvikovou komisí.

B)  P MSKS hlasuje o návrhu Disciplinární komise ve znění „DK navrhuje pozastavení členství u MSKS na 2 roky s datem od 19.1.2024“.

PRO:     0             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            4

Usnesení nebylo přijato

C)  P MSKS hlasuje o návrhu Výcvikové komise ve znění „VK navrhuje pozastavit na 5 let činnost rozhodčí s datem od 19.1.2024“.

PRO:     4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

Rozhodnutí bude posláno doporučenou poštou na adresu V.S. i s oběma Návrhy kárného opatření.

 

ad 4) Rozpočet MSKS na rok 2024

Splnění úkolu bylo odloženo na další zasedání P MSKS v březnu 2024.

Úkol trvá, rozpočet předloží předseda MSKS.

 

ad 5) Pracovní smlouva a mzdový výměr správce areálu Zbraslav

Byl vypracován „Dodatek k pracovní smlouvě z 18.2.2019“. Dodatek řeší hlavně změnu sjednání na dobu neurčitou (předchozí smlouva byla na dobu určitou), ostatní ustanovení původní pracovní smlouvy zůstávají nedotčená.

Dále byl upraven Mzdový výměr, tak aby byl v souladu s § 113 odst. 1 zákoníku práce a obsahuje ustanovení „o přiznání osobního ohodnocení“.

Dodatek i Mzdový výměr byl podepsán předsedou MSKS.

Předsednictvo MSKS vzalo na vědomí

 

ad 6) DPP s IT administrátorem

P MSKS podepíše novou Dohodu o provedení práce s IT administrátorem B.K., tak aby odpovídala novým předpisům zákoníku práce.

D)  P MSKS hlasuje o souhlasu s podepsáním DPP s IT administrátorem

PRO:     4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

Úkol: DPP vypracuje tajemnice svazu s pomocí účetní.

 

ad 7) Plán akcí pro mládež MSKS

VK předkládá seznam „Akcí pro mládež v roce 2024“

Mistrovství mládeže – 11.-13.10.2024 (areál MSKS Zbraslav)

Soustředění mládeže – 16.- 17.32024 (areál MSKS Zbraslav)

Soustředění mládeže – 4.5.2024 (KK Slezská Ostrava)

Soustředění mládeže – 8.6.2024 (KK Vojkovice)

LVT – 21.-27.7.2024 (areál MSKS Zbraslav)

Soustředění mládeže – 16.-17.11.2024 (areál MSKS)

E)  P MSKS hlasuje o souhlasu s plánem soustředění a akcí pro mládež v roce 2024.

PRO:       4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

Všechny akce budou zveřejnění na webu MSKS, přihlášky zpracovány on-line (odkaz na přihlášky bude také na webu u jednotlivých akcí).

Pořadatel každé akce pošle na tajemnik@msks.cz 14 dní před konáním rozpočet akce. Organizátorovi budou náklady proplaceny na základě dodaných dokladů (faktury za stravování apod.), figurant a lektoři na akci budou odměněni podle https://www.msks.cz/25977n-financni-nalezitosti-rozhodcich-figurantu-lektoru-a-vedoucich-akci 

 

ad 8) KK ART Desná + nepřijetí KK Velké Losiny, z.s.

MSKS dne 10.10.2023 byla přeložena žádost o registraci základní organizace u MSKS, a to Kynologickým klubem Velké Losiny, z.s. P MSKS tuto žádost posuzovalo na zasedáni P MSKS dne 3.11.2023, kdy bylo konstatováno, že se jedná o stejné členy (včetně předsedy) vedené u pobočného spolku KK ART-LOUČNÁ NAD DESNOU, kdy tento pobočný spolek nemá v pořádku zápis ve spolkovém rejstříku. P MSKS 3.11.2023 rozhodlo, že zatím žádost nepřijímá s tím, že je potřeba provést řádné vypořádání (likvidace) KK ART-LOUČNÁ NAD DESNOU.

K tomuto zatím nedošlo, žádost byla tedy v Aplikaci MSKS zamítnuta.

Předsednictvo bere na vědomí.

 

ad 9) Žádost KK Ostrava – Kunčice o podporu MM plemene německý ovčák, organizované ve spolupráci s ČKNO

Dne 9.1.2024 byla MSKS doručena žádost od KK Ostrava – Kunčice o podporu ve formě finanční a věcnými cenami (poháry). P MSKS rozhodnutí o případné podpoře odložilo na další zasedání P MSKS, které se bude konat v březnu.

F)  P MSKS hlasuje o odložení rozhodnutí „Podpory MM plemene německý ovčák“.

PRO:     4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

 

ad 10) Návrh pro ČMKU na Mezinárodního rozhodčího Jiřího Baráta – předkládá VK – 4 souhlas

VK předkládá P MSKS žádost o jmenování Mezinárodní rozhodčím Jiřího Baráta, který splnil podmínky pro udělení této kvalifikace.

G)  P MSKS hlasuje o jmenování Jiřího Baráta Mezinárodním rozhodčím.

PRO:     4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

Úkol: tajemnice pošle žádost o jmenování Mezinárodním rozhodčím Jiřího Baráta na ČMKU. Dále vytvoří formulář „Žádost o kvalifikaci Mezinárodní rozhodčí“, který bude zveřejněný na webu MSKS.

 

ad 11) Nominace ocenění Trenérka, cvičitelka roku 2023 (anketa ČOV) – 4 pro Katka Ruská

P MSKS navrhuje zúčastnit se ankety od ČOV a nominovat na ocenění „Trenérka, cvičitelka roku 2023“ Kateřinu Ruskou, za její dlouhodobý přínos ve sportovní kynologii, kde nejen sama aktivně startuje se svými psy, ale také se věnuje vedení výcviku u mládeže i dospělých.

H)  P MSKS hlasuje o návrhu Kateřiny Ruské v anketě Trenérka, cvičitelka roku 2023

PRO:     4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

 

ad 12) Různé

-   Příspěvek pro Valnou hromadu ČMKU žádost od KCHNŠ – hlasování proběhlo per rollam

Per rollam 11.1. souhlasil L.Široký, M.Odvářka, D.Polzer, 12.1. souhlasil J.Šlejtr (J.Strach se zdržel hlasování)

 

-  Žádost o udělení „Vzorný výcvikář“ od Jany Martinkové, KK Vítkov – Klokočov.

VK předkládá žádost o udělení ocenění „Vzorný výcvikář 3 stupně“ Janě Martínkové z KK Vítkov-Klokočov, která splnila a řádně doložila splnění podmínek pro toto ocenění.

CH)  P MSKS hlasuje o udělení „Vzorného výcvikáře 3 stupně“ Janě Martínkové.

PRO:     4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

 

-  Návrh VK na úhradu cestovních nákladů na zasedání P MSKS a komisí MSKS

I)  P MSKS hlasuje o úhradě cestovních nákladů na zasedání P MSKS a komisí ve výši 4 Kč/km

PRO:     4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

 

-  Podněty správce areálu:

1. zavést Wifi na obou ubytovnách

2. zakoupení nové lednice na ubytovnu č 1

3. zavést do ubytovacího řádu kauci na pokoj 200,- Kč při ubytování a návrat po předání pokoje

4. zavést do ubytovacího řádu čas příjezdu a odjezdu (Víkend: Příjezd – 15–20 hod, Odjezd – do 12 hodin, Tábor (týdenní pobyt): Příjezd – neděle 15–20 hod, Odjezd – v sobotu do 10:00

+ poplatek za nevyklizení pokoje 200,- Kč

P MSKS jednalo o všech bodech z podnětu správce a konstatovalo, že všechny body jsou opodstatněné a bude tedy o souhlasu se všemi hlasovat jako o jednom celku.

J)  P MSKS hlasuje o souhlasu s vyhověním ve všech bodech z podnětu správce areálu

PRO:             4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato

 

Předsedající po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným za účast a zasedání P MSKS v 18:00 hod. ukončil.

 

Ve Zbraslavi u Brna dne 19.01.2024

Předsedající:  Ing. Jiří Šlejtr

Zapisovatel:  Lucie Šlechtická


Zapis_PMSKS_c1_19012024.pdf


  

Návrh disciplinární komise MSKS ve věci kárného opatření

 

Kárné řízení je disciplinární komisí MSKS vedeno proti:

 • V.S.,  nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • členka Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Ostrava-Kunčice, pobočný spolek
 • rozhodčí z výkonu MSKS (pro mezinárodní zkušební řád)

 

Členové disciplinární komise MSKS:

 • Ing. Jiří Šlejtr – předseda MSKS
 • Ing. Jana Věrná – člen kontrolní komise
 • Miroslava Marcišinová – člen výcvikové komise

 

Disciplinární komise (dále také DK MSKS) byla ustanovena 3. 11. 2023, kdy byl doplněn člen za výcvikovou komisi, a to v souladu se Stanovami MSKS a Systémem řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS, ve znění platném a účinném od 1. 10. 2022 (dále také Systém řízení výcviku 10/2022) a Systémem řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS, ve znění platném a účinném od 1. 7. 2023 (dále také Systém řízení výcviku 7/2023).

 

Disciplinární komise navrhuje P MSKS:

pozastavit V.S. členství v MSKS na dobu dva roky

ode dne rozhodnutí P MSKS o kárném opatření

 

Odůvodnění

1. Podnět pro sestavení disciplinární komise

Disciplinární komise byla sestavena na základě předběžných zjištění poté, co MSKS dne 3. 9. 2023 obdržel obsáhlý písemný podnět od P.K., tehdejšího člena Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Ostrava-Kunčice, pobočný spolek (dále jen KK Ostrava-Kunčice). Podnět byl spolupodepsaný dalšími osobami z KK Ostrava Kunčice.

Jádrem podnětu bylo podezření, že rozhodčí MSKS, paní V. S. v konkrétních případech nedodržela zkušební řád, zejména tím, že se zkoušky z výkonu, kde působila jako rozhodčí, konaly jako dvoudenní, ačkoli rozhodčí byla delegována jen na jeden den – 8. 5. 2022 a 28. 5. 2023. (Součástí podnětu bylo i upozornění na vnitřní problémy KK Ostrava-Kunčice, které však nejsou v kompetenci žádného z orgánů MSKS.)

Výcvikové komisi již dříve bylo známo neobvyklé nakládání s razítky pořádajících organizací, kdy např. zkoušky v rámci Soustředění Klubu chovatelů kníračů ČR 1927, konaného v areálu MSKS na Zbraslavi dne 28. 5. 2023, byly pořádány pod pořádající ZO Albertovec, ačkoli pro to nebyl objektivní důvod – pořadatelem měl být Klub chovatelů kníračů ČR 1927, z.s. a na organizaci se podílel KK Ostrava-Kunčice.

Disciplinární komise dále ze své iniciativy prověřila další termíny zkoušek: 4. 3. 2023, 19. 3. 2023, 15. 5. 2022, termíny bonitací Klubu chovatelů kníračů ČR 1927, z.s. v letech 2022-2023 a okolnosti jejich pořádání a vystupování V. S. na těchto akcích.

Disciplinární komise se dále zabývala podněty, které byly MSKS doručeny v souvislosti s probíhajícím prověřováním a zjištěními, které při prověřování vyplynuly.

 

2. Preventivní opatření přijatá P MSKS

Jedním z opatření, která byla byly v návaznosti na neobvyklé nakládání s razítky pořádajících organizací již dříve ze strany MSKS přijata, je povinnost organizací pořádajících zkoušky jinde než na vlastním cvičišti, tuto skutečnost při žádosti o delegaci rozhodčího zdůvodnit.

Dále v návaznosti na pochybnosti o průběhu zkoušek z výkonu byla provedena změna v Systému řízení a zajišťování výcvikové činnosti v MSKS, který nově od 1. 7. 2023 stanovuje, že rozhodčí nesmí posuzovat zkoušky z výkonu na výcvikovém táboře nebo vícedenním výcvikovém soustředění, kterého by se sám účastnil.

 

3. Předběžné opatření přijatá P MSKS

Paní V. S. byly dne 14. 9. 2023 rozhodnutím P MSKS a výcvikovou komisí MSKS pozastaveny delegace jakožto rozhodčí MSKS. O tomto byla V. S. informována předsedou výcvikové komise Davidem Polzrem emailem 15. 9. 2023 a téhož dne jej vzala na vědomí.

 

4. Prověřované skutečnosti a stanoviska stran

Stanoviska stran (V.S. a P.K.) jsou v podrobnosti zachycena v Zápise z jednání disciplinární komise MSKS ze dne 13. 12. 2023, za účasti Mgr. V. R., advokáta V.S..

A. Zkoušky MZŘ 8. 5. 2022, pořadatel KK Slezská Ostrava, rozhodčí V.S., místo konání fotbalové hřiště Ostravice

Výchozí zjištění DK MSKS: Z administračního systému MSKS bylo zjištěno, že vedoucí zkoušek pan R. P. nebyl v době konání zkoušek členem pořádající organizace.

Účastníci zkoušek pan P. K. (ve více podáních doručených emailem ze dne 3. 9. 2023 a 7. 9. 2023, 17. 10. 2023) a paní L. M. (dne 25. 12. 2023 emailem) oba shodně uvádí, že zkoušky byly konány ve dvou dnech (stopy byly den předem), nebyl nástup a nebyla provedena kontrola čipů.

Vyjádření V.S.: nepřipouští, že by zkoušky byly dvoudenní. Pamatuje si, že hodně pršelo a figuroval pan H..

Advokát Mgr. R.: vznáší námitku prekluze 1 rok.

B. Zkoušky MZŘ 15. 5. 2022, pořadatel KK Slezská Ostrava, rozhodčí V.S., místo konání KK Slezská Ostrava

Zjištění DK MSKS: Mgr. H. s fenou RTW Jade Top Black je dodatečně dopsaná na soupisce. Na potvrzení o vykonané zkoušce Spr1 není razítko pořádající organizace, a jsou pochybnosti o podpisu vedoucí zkoušek p. G..

Vyjádření V.S.: není si vědoma pochybení. Paní H. byla dodatečně dopsána asi z důvodu hárání, kdy fena nastupovala na zkoušku jako poslední.

Advokát Mgr. R.: vznáší námitku prekluze 1 rok.

Další zjištění DK MSKS: Byla kontaktována paní G., která poskytla soupisku ze zkoušek ze dne 15. 5. 2022, která se liší od soupisky, kterou dodala V. S. na sekretariát MSKS. Paní G. sdělila, že podpis na Potvrzení o vykonané zkoušce Mgr. H. s fenou RTW Jade Top Black není její a na zkoušce RTW nebyl. Dále byl osloven figurant zkoušek M. U., který sdělil, že na zkoušce figuroval pouze zkoušku IGP3 pro fenu Fia pana A. Š. IGP3 a ostatní psy figuroval p. Š. (který není uveden na výsledkové listině jako figurant vůbec, ačkoli figuroval všechny psy kromě svého).

Pan Š. se vyjádřil tak, že pouze jeho fenu na zkoušce figuroval p. U., ostatní psy figuroval sám, na zkoušce žádný RTW nebyl.

C. Memoriál Zoltána Badecze – Stopařský závod dle MZŘ 5. 11. 2022, pořadatel AVZO KK Kovona Karviná

Zjištění DK MSKS: Změna rozhodčího na poslední chvíli, bez včasné komunikace s pořadatelem závodu.

Vyjádření V.S.: je si jistá, že se řádně omluvila. Doloží omluvu.

Advokát Mgr. R.: vznáší námitku prekluze 1 rok.

Další zjištění DK MSKS: V.S. do dne 19. 1. 2024 omluvu nedoložila. Z písemného vyjádření paní M. J. ze dne 27. 12. 2023 z AVZO KK Kovona Karviná plyne, že na tento závod byla delegována rozhodčí p. S., se kterou se telefonicky kontaktovala. Následně byla telefonicky upozorněna z jiných klubů, že si mám znovu ověřit účast u p. S.. Telefonicky se s paní rozhodčí opět spojila a bylo řečeno, že se jí tento termín nehodí, že by se chtěla zúčastnit jiné akce. Na základě tohoto sdělení došlo ke komunikaci s MSKS a na závod byl delegován pan rozhodčí J.B.. Bez jeho vstřícného přístupu by se závod Memoriál Zoltána Bedecze nemohl konat.

Dle Administračního systému MSKS byl J. B. na závod dodatečně delegován 3. 11. 2022.

D. Zkoušky MZŘ 4. 3. 2023, pořadatel ZO Ostrava Poruba, rozhodčí V.S., místo konání KK Ostrava Kunčice

Zjištění DK MSKS: Z Administračního systému MSKS bylo zjištěno, že vedoucí zkoušek paní S. K. nebyla v době konání zkoušek členem pořádající organizace. Dne 4. 3. 2023 byla členem KK Ostrava Kunčice, členem ZO Ostrava Poruba se stala 25. 3. 2023 a následně opět členem KK Ostrava Kunčice se stala 4. 8. 2023.

Vyjádření V.S.: emailem oznamovala změnu místa konání zkoušek předsedovi výcvikové komise D. Polzerovi, kterou ji toto oznámení potvrdil. Změna vedoucí akce nastala, protože původní vedoucí zkoušek nastoupila se psem jako účastník zkoušky. Pochybení připouští.

Další zjištění DK MSKS: Byla dotazována paní J. B., tehdejší předsedkyně ZO Ostrava Poruba, která se vyjádřila k místu konání akce pořádané ZO Ostrava Poruba na cvičišti KK Ostrava Kunčice – bylo to na žádost dvou členek ZO Ostrava Poruba s tím, že do KK Ostrava Kunčice chodí trénovat, a zkoušky by chtěly vykonat tam.

Na nesrovnalosti v organizaci zkoušky upozornil paní B. Jan Strach, a následně na to došlo k přesunu paní S. K, 25. 3. 2023 do ZO Ostrava Poruba a pak V.S. do KK Ostrava Kunčice dne 4. 8. 2023.

Nakonec bylo ze soupisky zkoušek zjištěno, že ze 12 psovodů byl pouze jeden ze ZO Ostrava Poruba.

Akce konaná na cvičišti KK Ostrava Kunčice nebyla uvedena v jinak pečlivě vedeném soupisu akcí ZO Ostrava Poruba.

E. Zkoušky MZŘ 19. 3. 2023, pořadatel ZO Ostrava Poruba, rozhodčí V.S., místo konání KK Ostrava Kunčice

Zjištění DK MSKS: Z Administračního systému MSKS bylo zjištěno, že vedoucí zkoušek paní L. M. (nar. xx. xx. xxxx bydliště xxxxxxx, xxxxxx) je vedena od 25. 3. 2023 v KK Ostrava Poruba a nebyla tedy v době konání zkoušek členem pořádající

Vyjádření V.S.: dne 24. 3. 2023 volala Davidovi Polzerovi. Řešila s Polzerem a se Strachem, dotazovala se a hledala, kde je uvedeno, že vedoucí zkoušek musí být člen organizace, která zkoušky pořádá.

Nesrovnalosti v evidenci MSKS si V.S. není vědoma a tvrdí, že paní M. převedla z Ostravy Poruby, respektive, že ji Ostrava Poruba si zavedla bez jejího vědomí. Je si vědoma pochybení, že vedoucí zkoušek nebyla členkou KK. Avšak poukazuje na to, že na zkouškách startoval Jan Strach, který je sportovním komisařem MSKS, a který nevznesl na místě žádný protest.

Další zjištění DK MSKS: Jan Strach se účastnil zkoušek jako řadový psovod, nikoli v pozici sportovního komisaře (kdy by z podstaty věci nemohl předvést svého psa na zkoušce, nad kterou má provádět dohled). Jan Strach se vyjádřil tak, že s V.S. nikdy neprobíral, „kde je uvedeno, že vedoucí zkoušek musí být člen organizace, která zkoušky pořádá“.

Z Administračího systému MSKS bylo zjištěno, že paní M. s jiným ročníkem narození a je členkou KK Ostrava Kunčice od 4. 8. 2023, což je stejné datum jako u převodu paní S. K. zpět do KK Ostrava Kunčice, jak bylo zjištěno v souvislosti organizací zkoušek dne 19. 3. 2023.

Dne 25. 12. 2023 sdělila písemně paní L. M., že na vyžádání V.S. této poskytla nevyplněný Záznam o vykonané zkoušce, s razítkem pořádající organizace. Zpětně toto hodnotí jako chybu, když nevyplněný Záznam mohl být zneužit k podvodu.

F. Zkoušky MZŘ 28. 5. 2023, pořadatel ZKO Kobeřice Albertovec, rozhodčí V.S., místo konání MSKS Zbraslav

Zjištění DK MSKS: Z Administračního systému MSKS bylo zjištěno, že vedoucí zkoušek paní T. Š. byla v době konání zkoušek členem pořádající organizace. Existuje podezření, že zkoušky byly konané ve dvou dnech, dne 27. 5. 2023 měly být provedené obrany.

Vyjádření V.S.: Předsedovi VK posílala změnu pořadatelské organizace s předstihem (před konáním akce).

Dle V.S. se na stopy vyjíždělo v 6 ráno, vedoucí akce četla čipy všech psů na stopách, tj. vedoucí akce byl přítomen i na stopách. Na zkouškách figurovali R. P. a H..

Účastníky byli i manželé L.. Paní L. je dopsána i na Výsledkové listině v komentáři k akci. Dle V. S. byla tímto dotčena. Zkoušky byly dle V. S. jednodenní a nepřipouští posuzování ve více dnech.

Pořadatelem soustředění byla V. S. jako zástupce Klubu chovatelů kníračů. Může předložit foto, videa ze zkoušek.

Další zjištění DK MSKS: všichni účastníci zkoušek byli osloveni doporučeným dopisem, ne všichni si vyzvedli doporučený dopis. Odpovědi jsou buď velmi opatrné, např.: „z jakého důvodu byly zkoušky v rámci soustředění kníračů na Zbraslavi konány ve dvou dnech, Vám bohužel nedokážu odpovědět, protože jsem byla účastníkem, nikoliv pořadatelem těchto zkoušek“, nebo vykreslují V.S. jako vzornou rozhodčí: „Pochvalu zaslouží rozhodči p. S.,která profesionálne a podrobne zhodnotila výkon každeho zavodnika pred ostatními účastníky a přítomnými diváky.

V. S. předložila 2 fotky ze zkoušek, jedná se však o soubory bez metadat.

G. Vystupování vůči členům KK Ostrava Kunčice (Bc. P. V. a Ing. M. B.)

Zjištění DK MSKS:

Z emailu Bc. P. V. ze dne 27. 12. 2023 plyne, že byla opakovaně přítomna silně konfrontační situace vyvolané V.S.

(1) 07/2023 na schůzi KK Ostrava Kunčice, kdy pan K. se dotazoval na převod členů KK Ostrava Kunčice do KK Ostrava Poruba,

(2) přibližně hodinový telefonát od V. S. v reakci na svolání mimořádné členské schůze KK Ostrava Kunčice, kdy p. V. patřila ke svolavatelům mimořádné členské schůze, což V. S. zjevně velmi rozčílilo,

(3) dne 21. 8. 2023, kdy V.S. procházela kolem domu p. V.. „Spustila na mě rázně a hlasitě, ať si uvědomím, pod co jsem se to podepsala. Že nemůže v noci spát, že doufá, že mě to také dožene, že karma je zdarma. […] Rychle jsem se snažila tento rozhovor ukončit, obávala jsem se, že ho slyší i sousedi. Když viděla, že se jí nedostává odpovědi, kterou očekává, že si za svým názorem stojím, že chci, ať se všechny problémy prodiskutují na mimořádné schůzi, rychle ukončila rozhovor sama a rozčílená bez pozdravu odešla. Jak jsem se později dozvěděla, pokračovala kolem domu p. M. B. a tam její chování gradovalo před čtyřmi malými dětmi a sousedy.“

Z emailu Ing. M. B. ze dne 27. 12. 2023: „Dne 21. 8. 2023 V.S. přišla k mému domu a zavolala ji k plotu, kde za přítomnosti 4 dětí ve věku 6-9 let, spustila bez pozdravu, ať si uvědomí, pod co se to podepsala (svolání mimořádné členské schůze KK Ostrava Kunčice). Že ji karma dožene, že doufá, že nebudu moci spát jako ona. Dále uváděla, že z nich děláme zloděje (myšleno V.S. a předseda KK, její partner, p. P.). Zloději se opakovaně sama paní S. ve vícero rozhovorech označovala v reakci na to, že členové, kteří navrhli svolat mimořádnou schůzi, žádali na schůzi předložení účetnictví KK, vzhledem k záměru vedení KK pořádat vysokorozpočtovou akci MMČR ČKNO 2024, se kterou část členské základny našeho KK nesouhlasilo. […] […] paní S. také říkala, ať odejdou z klubu a nechají je být, že si jinak na okolních cvičácích ani neškrtnou. Že jedině ona (Ing. B.) a Petra (Bc. V.) mají šanci se zachránit, když zajdeme za R. (P.). Také ji paní S. během incidentu upozornila, že jedině s ní a s R. může se svou fenou udělat zkoušku. Nikdo jiný jí nepomůže. […] paní S. ve svém projevu částečně kontrolovala, kdy několikrát začala větu výhrůžkou, ale nedopověděla již ten následek, co by se stalo kdyby... […]

Přítomné děti se ptaly, co to bylo, proč ta paní křičela a co s tím budu dělat. […] Po incidentu jsem se pak od P. V., se kterou bydlíme blízko sebe, dověděla, že přede mnou byla paní S. i u ní, kde rovněž u plotu jejího domu na ni podobně slovně útočila.“

Vyjádření V.S. v této věci nebylo zjišťováno – emaily Bc. V. a Ing. B. přišly po jednání disciplinární komise.

H. Účast V.S. jako rozhodčí MSKS na bonitacích Klubu chovatelů kníračů ČR 1927, z.s. v období od 13. 12. 2022 do 14. 10. 2023.

Zjištění DK MSKS: V.S. neměla delegaci od MSKS na bonitace Klubu chovatelů kníračů ČR 1927, z.s.

Vyjádření V.S.: Dle normativů Klubu chovatelů kníračů ČR 1927, z.s. (KCHK) nemusí mít od MSKS žádnou delegaci. S předsedou výcvikové komise se vždy domlouvala podle kalendáře akcí. Nikdo ji nikdy neupozornil, že by měla mít delegaci od MSKS na akci mimo MSKS.

Na bonitacích vystupovala z pozice „hlavní výcvikář KCHK“. Hlavní výcvikář KCHK posuzuje povahy, pokud se nechává zastoupit musí to být rozhodčí z výkonu u ČKS nebo MSKS - http://kchk.cz/view.php?cisloclanku=2016033003 Bonitační řád pro velké knírače bod 5.2 písmeno c).

Další zjištění DK MSKS: Jednatelka KCHK paní M. D. se za KCHK dne 21. 12. 2023 písemně vyjádřila v tom smyslu, že dle Bonitačního řádu KCHK na bonitaci nebyla V.S. přítomna jako rozhodčí MSKS z výkonu, ale jako hlavní výcvikář.

První informace, kterou MSKS obdržel o působení V.S. na bonitacích KCHK přišla emailem ze dne 15. 9. 2023, kterým V.S. vzala na vědomí pozastavení delegací na akce MSKS a sdělila, že dne 17. 9. 2023 bude posuzovat povahovou část bonitace KCHK.

V.S. používala pravidelně razítko „V.S. rozhodčí pro výkon MSMS“, včetně loga MSKS, kterým pravidelně opatřovala jednak Bonitační karty ale také průkazy původu FCI bonitovaných psů, nejméně v období od 3. 9. 2022 do 14. 10. 2023.

 

5. Kárný řád

MSKS nemá zpracovaný jednací řád disciplinární komise ani kárný řád. V posledních letech byla sestavena disciplinární komise jedenkrát, a to v řízení proti V.S. (Zápis P MSKS č. 1/2018 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 11.2.2018). Projednávané skutečnosti jsou druhým případem.

Disciplinární komise se proto při svém rozhodování řídila nejen Stanovami MSKS, Systémem řízení výcviku 10/2022, Systémem řízení výcviku 7/2023, ale také přiměřeně Stanovami FCI a Vnitřními pravidly FCI (v jejich českém překladu) a Kárným řádem ČKS, když ČKS je subjektem s postavením nejpodobnějším MSKS v rámci soustavy kynologických subjektů v České republice.

MSKS ve svých stanovách ust. Článek 9 odst. 2 uvádí, že lze uložit kárné opatření v podobě napomenutí nebo pozastavení členství na dobu tří měsíců až dvou let.

Ačkoli MSKS ve svých stanovách ust. Článek 9 odst. 3 uvádí, že disciplinární komise je sestavena z členů předsednictva a kontrolní komise, že rozhodnutí disciplinární komise je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek, Systém řízení výcviku obecně (ve znění od 10/2022 i ve znění od 07/2023) lze ve vztahu k rozhodčím MSKS považovat za speciální předpis. Proto byla disciplinární komise sestavena jako tříčlenná, přičemž jeden člen je z předsednictva, jeden k výcvikové komise a jeden z kontrolní komise. Kárné opatření je v souladu se Systémem řízení výcviku 10/2022 i Systémem řízení výcviku 07/2023 navrženo předsednictvu MSKS ke konečnému rozhodnutí.

 

6. Kárné provinění

Stanovy MSKS článek 9 odst. 1 hovoří o tom, že za porušení členských, případně jiných povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k MSKS a jeho členům, jakož i členům ZO a ZS, stanov případně jiných (vnitřních) předpisů, lze členovi ZO, ZS i členovi MSKS jakožto fyzické osobě udělit kárné opatření, tato jsou uvedena v odst. 2 písm. a) napomenutí, a písm. b) pozastavení členství na dobu od tří měsíců do dvou let.

Stanovy MSKS ani žádný jiný předpis MSKS neurčuje, co konkrétně je kárným proviněním, ani zda se jedná o kárné provinění vážné nebo méně vážné.

Mezinárodní zkušební řád FCI pro sportovní výcvik psů pro mezinárodní všestranné zkoušky pracovních psů, mezinárodní stopařské zkoušky, mezinárodní zkoušky doprovodného psa, mezinárodní zkoušky vyhledávání předmětů, mezinárodní vytrvalostní zkoušku ve znění platném a účinném od 1. 1. 2019 (dále také Mezinárodní zkušební řád nebo MZŘ) stanoví v rámci Všeobecných ustanovení pro pořádání zkoušek zodpovědnost vedoucích zkoušek (bod 1.3) a především povinnosti rozhodčího (bod 1.5). Přirozeným předpokladem je, že rozhodčí pro MZŘ podrobně a detailně zná Mezinárodní zkušební řád včetně okolností pořádání zkoušek a svoje povinnosti.

Systém řízení výcviku 7/2023 v souladu s Mezinárodním zkušebním řádem bod 1.19 rozšiřuje všeobecnou část Mezinárodního zkušebního řádu. V části 2. Zkoušky sportovních psů stanovuje lhůtu nejméně 21 dní ve kterých je delegovaný rozhodčí, figurant nebo kladeč povinen potvrdit pořadateli svoji účast, a lhůtu nejpozději 10 dní před konáním akce, kdy se delegovaný rozhodčí musí omluvit.

Vnitřní pravidla FCI v čl. 23.11 uvádí, že podle Článku č. 48.2 Stanov FCI musí Členové a Smluvní partneři považovat za vážná porušení Řídicích pravidel FCI některá provinění, jako např.:

a) falšování oficiálních dokumentů (průkazů původu, příloh k plemenným knihám, plemenných knih, titulů šampiónů…)

b) uplácení, nemravné chování, pomluvy,

c) nesprávné zacházení se psy nebo jejich zneužívání;

[…]

Kárný řád ČKS (§ 2 odst. 1) za kárné provinění považuje mimo jiné, pokud se člen ČKS chová nečestně vůči ČKS nebo ZKO a vůči ostatním členům ČKS, popř. pokud poškodí důvěru veřejnosti k ČKS, nebo kdo vědomě jednán proti zájmům ČKS, porušuje stanovy ČKS, směrnice, řády a jiné předpisy ČKS […].

Kárný řád ČKS (§ 3 odst. 3) stanoví kárná opatření na úrovni ČKS, kterými jsou a) písemné napomenutí, b) dočasný zákaz činnosti až na dobu 5 let, c) trvalý zákaz činnosti, d) vyloučení z ČKS.

Vnitřní pravidla FCI v čl. 23.2 uvádí, že stížnost musí být obdržena nejpozději do jednoho roku od události, které se stížnost týká. DK MSKS přiměřeně aplikuje toto ustanovení tak, že se pro účely zjištění a případného postihu kárného provinění zabývá událostmi od 3. 9. 2022, tj. jeden rok před podnětem P. K..

Kárný řád ČKS (§ 2 odst. 2) stanoví, že kárné provinění nelze projednat, uplyne-li od jeho spáchání jeden rok. DK MSKS přiměřeně aplikuje toto ustanovení tak, že se pro účely projednání a případného postihu kárného provinění zabývá událostmi od 13. 12. 2022, tj. jeden rok před jednáním disciplinární komise za účasti V.S. a podavatele podnětu, P. K..

Námitku prekluze, kterou vznesl advokát Mgr. R., disciplinární komise nepovažuje za relevantní, neboť k prekluzi dochází u zákonem stanovených přestupků, přičemž kárná provinění netvoří soubor zákonných přestupků.

Přesto, s ohledem na Vnitřní pravidla FCI disciplinární komise v návrhu na kárné opatření zohledňuje kárná provinění, k jejichž spáchání došlo nejvýše jeden rok před ústním jednáním DK MSKS, tj. události, ke kterým došlo 13. 12. 2022 a později.

Z uvedených důvodů se návrh nadále nezabývá skutky popsanými pod písmeny A) a B), neboť nejsou způsobilé k projednání a uložení kárného opatření.

Skutky popsané pod A) a B), které při šetření disciplinární komise vyšly najevo, disciplinární komise navrhuje nepostihovat kárným opatřením, ačkoli je považuje za závažné – právě proto, že k nim došlo dříve než 13. 12. 2022.

Disciplinární komise MSKS dospěla k závěru, že V. S. se kárně provinila tím, že:

Ad C) Memoriál Zoltána Badecze – Stopařský závod dle MZŘ 5. 11. 2022, pořadatel AVZO KK Kovona Karviná, V.S. se v rozporu se Systémem řízení výcviku 7/2023 dostatečně včas neomluvila pořadateli, že nemůže posuzovat závod, na který byla jako rozhodčí delegovaná. Závod následně posuzoval J. B., delegovaný až dne 3. 11. 2022;

tedy

jako rozhodčí MSKS se dopustila porušení pravidel pro rozhodčí stanovených Systémem řízení výcviku 7/2023,

a tím poškodila důvěru veřejnosti v MSKS.

Ad D) Při konání zkoušek MZŘ 4. 3. 2023, pořadatel ZKO Ostrava Poruba, rozhodčí V.S., místo konání KK Ostrava Kunčice v rozporu s Mezinárodním zkušebním řádem nezkontrolovala členské průkazky účastníků zkoušek, aby ověřila, zda je vedoucí zkoušek S. K. členem pořádající organizace, ačkoli rozhodčí zodpovídá za přesné dodržování ustanovení platného zkušebního řádu, a přestože s ohledem na to, že S. K. byla v té době členkou KK Ostrava-Kunčice, jehož je V.S. jednatelkou, vědět měla a mohla, že S. K. není členkou pořádající organizace;

tedy

dopustila se porušení pravidel pro rozhodčí, daných Mezinárodním zkušebním řádem, jako rozhodčí MSKS porušila Mezinárodní zkušební řád neboť ho nezná, což sama připustila,

a tím poškodila důvěru veřejnosti v MSKS.

Ad E) Při konání zkoušek MZŘ 19. 3. 2023, pořadatel ZKO Ostrava Poruba, rozhodčí V.S., místo konání KK Ostrava Kunčice v rozporu s Mezinárodním zkušebním řádem

Ad E1) nezkontrolovala členské průkazky účastníků zkoušek, aby ověřila, zda je vedoucí zkoušek L. M. členem pořádající organizace, ačkoli rozhodčí zodpovídá za přesné dodržování ustanovení platného zkušebního řádu;

Ad E2) od vedoucí zkoušek si vyžádala prázdný formulář Potvrzení o vykonané zkoušce opatřený razítkem pořádající organizace;

tedy

ad E1) dopustila se opakovaně porušení pravidel pro rozhodčí, daných Mezinárodním zkušebním řádem, jako rozhodčí MSKS porušila Mezinárodní zkušební řád neboť ho nezná, což sama připustila,

a tím opakovaně poškodila důvěru veřejnosti v MSKS,

ad E2) dopustila se závažného pochybení, kdy vytvořila příležitost ke zneužití prázdného formuláře Potvrzení o vykonané zkoušce,

a tím závažným způsobem poškodila důvěru veřejnosti v MSKS.

Ad G) Vystupování vůči členům KK Ostrava Kunčice (Bc. P. V. a Ing. M. B.) kdy došlo nezávisle na sobě ke konfrontaci V.S. s Bc. P. V. a Ing. M. B., kdy V.S. jednak celkově nevhodným způsobem jednala s členkami KK Ostrava Kunčice na veřejném prostranství, a dále v případě Ing. B. zneužila svého postavení rozhodčí MSKS k vytváření nátlaku na její osobu, když „jedině s ní a s R. můžu se svou fenou udělat zkoušku. Nikdo jiný jí nepomůže.“;

tedy

chovala se nevhodně vůči členům MSKS / KK Ostrava Kunčice, kdy je zcela nevhodným způsobem a formou naprosto nepřijatelnou pro roli rozhodčí MSKS oslovila v místě jejich bydliště, v případě Ing. B. v přítomnosti nezletilých dětí a v případě Ing. B. navíc zneužívajíc své role rozhodčí pro bránění svých osobních zájmů v KK Ostrava Kunčice, kdy se snažila zpochybnit konání mimořádné členské schůze, která měla potenciál ohrozit postavení její a jejího partnera R. P.,

a tím se v pozici rozhodčího MSKS dopustila nemravného chování vůči členům KK a opakovaně poškodila důvěru veřejnosti v MSKS.

Ad H) Účast V.S. na bonitacích Klubu chovatelů kníračů ČR 1927, z.s. v období 13. 12. 2022 do 14. 10. 2023, přestože na akcích chovatelského klubu nebyla v roli rozhodčí MSKS (a tedy skutečně nemusela být výcvikovou komisí MSKS na bonitace delegována), používala pravidelně razítko „V.S. rozhodčí pro výkon MSMS“, včetně loga MSKS, kterým pravidelně opatřovala nejen Bonitační karty nejméně v období od 13. 12. 2022 do 14. 10. 2023, ale také průkazy původu FCI bonitovaných psů, se kterými přichází do styku kynologické veřejnost, aniž by bylo možné očekávat, že ta je obeznámena s Bonitačním řádem KCHK a to vše v situaci, kdy si byla nebo měla být vědoma, že na akcích nevystupuje z pozice rozhodčí z výkonu MSKS;

tedy

dopustila se klamání veřejnosti, když dlouhodobě a opakovaně používala razítko „V.S. rozhodčí pro výkon MSMS“ na chovatelských akcích KCHK, na kterých vystupovala z pozice hlavního výcvikáře KCHK a nikoli rozhodčí pro výkon MSKS,

a tím poškodila důvěru veřejnosti v MSKS.

Ad F) Při konání zkoušek MZŘ 28. 5. 2023, pořadatel ZKO Kobeřice Albertovec, rozhodčí V.S., místo konání MSKS Zbraslav

Bylo zjištěno mnoho spekulací, že zkoušky byly dvoudenní či neproběhly vůbec (resp. že po sobotním večírku proběhlo v neděli hodnocení podle předchozích dnů tréninku). Ale žádný dostatečný důkaz k tomuto podezření neexistuje. Odpovědi oslovených účastníků zkoušek jsou velmi opatrné. Pokud se někdo rozepsal, pak na téma toho, že V.S. je nadstandardně korektní rozhodčí a vždy postupuje podle zkušebního řádu (tomu ale s ohledem na zjištění DK MSKS nelze přisvědčit).

Ačkoli DK MSKS považuje neformální informace o průběhu zkoušek dne 28. 5. 2023 za závažné, mimo jiné proto, že na této akci byly splněny tříoddílové zkoušky, které mohly být použity k uchovnění psa/feny nebo kvalifikaci pro kynologický závod:

 • IGP1 – P. Ž. a fena VK Willy Ambra Stanios,
 • IGP2 – J. S. a pes VK Pan Pride C.A. Strážce klidu,
 • IGP3 – E. H. a pes NO Avicii von den Glorreichen Halunken,

nelze věc uzavřít jinak, než že spáchání kárného provinění popsaného pod F) se nepodařilo přesvědčivě prokázat.

 

7. Kárné opatření

Zjištěná kárná provinění považuje disciplinární komise MSKS jednotlivě a zejména v souhrnu za závažná. Ukazují na to, že se rozhodně nejednalo o ojedinělý omyl nebo nepozornost, ale naopak se jednalo o systematické a opakované porušování Mezinárodního zkušebního řádu. Dále V.S. jako rozhodčí vystupovala zcela nepřijatelně vůči (v té době) členům KK Ostrava Kunčice. Souhrn provinění, která byla zjištěna a prokázána ukazují na to, že V.S. nedosahuje morálních a osobnostních kvalit, které lze od rozhodčího oprávněně očekávat a svým vystupováním zpochybňuje nejen sama sebe jako rozhodčí, vrhá špatné světlo také na ostatní rozhodčí MSKS, ale také kazí pověst MSKS jako celku a narušuje důvěru kynologické veřejnosti k MSKS jako takovému – nejen mezi členy kynologických organizací spadajících pod MSKS, ale také v rámci celé české kynologie. To vše v době, kdy MSKS usiluje o spolupráci s Českým kynologickým svazem, z.s. na organizaci společných školení rozhodčích a srovnání úrovně rozhodčích obou svazů.

Disciplinární komise navrhuje P MSKS, aby V.S. uložilo kárné opatření v podobě pozastavení členství v MSKS na dobu dva roky (od rozhodnutí P MSKS o přijetí kárného opatření) dle ust. Článku 9 odst. 2, písm. b).

Výsledky šetření disciplinární komise jsou v souladu se Systémem řízení výcviku 10/2022 a Systémem řízení výcviku 07/2023 předloženy P MSKS a disciplinární komise rovněž navrhla kárné opatření k projednání P MSKS.

Rozhodnutí P MSKS je konečné, nepodléhá přezkumu kontrolní komise MSKS. Může být přezkoumáno soudem.

 

Újezd u Rosic 19. 1. 2024

 

Ing. Jiří Šlejtr                  Ing. Jana Věrná                Miroslava Marcišinová


Navrh-disciplinarni-komise-na-karne-opatreni-anonymizovany_1.pdf


 

 

Návrh výcvikové komise MSKS ve věci kárného opatření

 

 Návrh výcvikové komise ve věci kárného opatření proti: 

 • V.S.,  nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • členka Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Ostrava-Kunčice, pobočný spolek
 • rozhodčí z výkonu MSKS (pro mezinárodní zkušební řád)

 

Členové výcvikové komise MSKS:

 • David Polzer – předseda
 • Jan Strach
 • Jiří Barát
 • Mgr. Hana Beránková
 • Miroslava Marcišinová

 

Výcviková komise v souladu se Systémem řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS, ve znění platném a účinném od 1. 10. 2022 (dále také Systém řízení výcviku 10/2022) a Systémem řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS, ve znění platném a účinném od 1. 7. 2023 (dále také Systém řízení výcviku 7/2023) provádí řešení rozhodčích při různých přestupcích týkajících se funkce rozhodčího, a to až po návrh P MSKS k odvolání z funkce rozhodčího (část Směrnice pro sportovní výcvik psů v MSKS – posuzování a výcvik).

S ohledem na uvedené ustanovení

výcviková komise navrhuje P MSKS:

pozastavit V.S. činnost rozhodčí v MSKS na dobu pět let

ode dne rozhodnutí P MSKS o kárném opatření

 

Odůvodnění

Výcviková komise se zcela ztotožňuje se zjištěními a závěry disciplinární komise MSKS, na které odkazuje, avšak s tím rozdílem, že ve věci kárného opatření navrhuje výcviková komise přidržet se kárných opatření, jak jsou uvedena v Kárném řádu ČKS, nikoli jak jsou uvedena ve Stanovách MSKS.

Kárný řád ČKS (§ 3 odst. 3) stanoví kárná opatření na úrovni ČKS, kterými jsou a) písemné napomenutí, b) dočasný zákaz činnosti až na dobu 5 let, c) trvalý zákaz činnosti, d) vyloučení z ČKS.

Výcviková komise navrhuje P MSKS, aby V.S. uložilo kárné opatření v podobě zákazu činnosti rozhodčí na dobu pět let (od rozhodnutí P MSKS o přijetí kárného opatření).

Výsledky šetření výcvikové komise jsou v souladu se Systémem řízení výcviku 10/2022 a Systémem řízení výcviku 07/2023 předloženy P MSKS a výcviková komise rovněž navrhla kárné opatření.

Rozhodnutí P MSKS je konečné, nepodléhá přezkumu kontrolní komise MSKS. Může být přezkoumáno soudem.

 

Újezd u Rosic 19. 1. 2024

David Polzer, předseda výcvikové komise


Navrh-vycvikove-komise-na-karne-opatreni-anonymizovany.pdf

Partneři