Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis z XV. sjezdu MSKS konaného dne 22.10.2023

Dne 22.10.2023 v 10.00 hodin byl zahájen XV. sjezd Moravskoslezského kynologického svazu, z.s. (dále jen „sjezd“), a to místopředsedou předsednictva MVDr. Lubomírem Širokým.


Zápis ze XV. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.,

IČ: 00568139 (dále též „MSKS“) konaného dne 22. 10. 2023 v Újezdu u Rosic

 

Bod 1) Zahájení sjezdu

Dne 22.10.2023 v 10.00 hodin byl zahájen XV. sjezd Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.
(dále jen „sjezd“), a to místopředsedou předsednictva MVDr. Lubomírem Širokým.

Sjezd byl svolán místopředsedou předsednictva panem MVDr. Lubomírem Širokým, a to písemnými pozvánkami zaslanými všem členům MSKS a zveřejněním pozvánky na webových stránkách MSKS.

MVDr. Lubomír Široký konstatoval, že sjezdu se účastní aktuálně pouze 70 delegátů z celkového počtu 197 delegátů a že sjezd tedy podle čl. 16 odst. 7 stanov MSKS není usnášeníschopný. Z tohoto důvodu sjezd ukončil s tím, že v souladu s čl. 16 odst. 7 stanov MSKS bude v 10.35 hodin konán sjezd náhradní.

V 10.35 hodin MVDr. Lubomír Široký zahájil náhradní sjezd a konstatoval, že náhradního sjezdu
se účastní 70 delegátů a že náhradní sjezd je tedy v souladu s čl. 16 odst. 7 stanov MSKS usnášeníschopný a bude postupováno podle programu sjezdu původního. Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

 

Bod 2) Volba předsedajícího zasedání a zapisovatele

MVDr. Lubomír Široký navrhl v návaznosti na předchozí zavedenou praxi sjezdů MSKS a osobu svolatele sebe jako předsedajícího tohoto XV. sjezdu. Na to hlasováno o tomto usnesení:

1. Předsedajícím tohoto náhradního XV. sjezdu MSKS je MVDr. Lubomír Široký.

PRO:                     69           PROTI:                  0             ZDRŽEL SE:                         1

Usnesení bylo přijato.

MVDr. Lubomír Široký (dále jen „předsedající“) navrhl Lucii Šlechtickou jako zapisovatelku XV. Sjezdu a nechal hlasovat o tomto usnesení:

2. Pořizovatelem zápisu z tohoto náhradního XV. sjezdu MSKS je Lucie Šlechtická.

PRO:                     69           PROTI:                  0             ZDRŽEL SE:                         1

Usnesení bylo přijato.

Předsedající též přítomným představil hosty, a to právní zástupkyni MSKS Mgr. Evu Grabarczykovou, bývalou předsedkyni MSKS a stávající členku předsednictva Ing. Editu Heitel, MBA, kandidáty do předsednictva, kteří nejsou delegáty: Ing. Renatu Hejčovou, Petru Köhlerovou, Miroslava Odvářku, Davida Polzera a přítomné rozhodčí MSKS Veroniku Staniovou, Ing. Miroslava Vávru, Slavomíra Bořutu a Radka Severina.

 

Bod 3) Volba pracovních komisí

Předsedajícím byli navrženi kandidáti do návrhové komise: Jana Krouman, Stanislava Bogdanová, Lenka Křišťálová. Na to hlasováno o tomto usnesení:

3. Členy návrhové komise pro zasedání tohoto náhradního XV. sjezdu MSKS jsou Jana Krouman, Stanislava Bohdanová, Lenka Křišťálová.

PRO:                     66           PROTI:                  0             ZDRŽEL SE:                         4

Usnesení bylo přijato.

Tímto se návrhová komise ujala své funkce. Do volební a sčítací komise byly navrženy Miroslava Marcišinová, Alice Slámová, Hana Slowioczková. Návrhová komise formulovala toto usnesení, o němž bylo následně hlasováno:

4. Členy volební a sčítací komise pro zasedání tohoto náhradního XV. sjezdu MSKS jsou Miroslava Marcišinová, Alice Slámová, Hana Slowioczková.

PRO:                     67           PROTI:                  0             ZDRŽEL SE:                         3

Usnesení bylo přijato.

Tímto se volební a sčítací komise ujala své funkce.

 

Bod 4) Schválení jednacího a volebního řádu

Jelikož k návrhu Jednacího a volebního řádu, který byl zveřejněn s pozvánkou na tento sjezd a který dostali všichni přítomní delegáti při prezenci, nebyly vzneseny žádné připomínky či návrhy na změnu, vyzval předsedající přítomné delegáty k hlasování o návrhu usnesení týkajícího se volebního a jednacího řádu dle textu návrhové komise. Znění jednacího a volebního řádu tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Přihlásila se Ing. Edita Heitel, MBA, zda může přednést příspěvek k tomuto bodu do jednání. Předsedající upozornil, že jelikož Ing. Edita Heitel, MBA není delegátem, ale pouze hostem na tomto zasedání, je na delegátech, zda budou chtít příspěvek zařadit do jednání. Na to návrhová komise formulovala toto usnesení, o němž bylo následovně hlasováno:

5. XV. náhradní sjezd MSKS schvaluje, aby Ing. Edita Heitel, MBA přednesla svůj příspěvek k tomuto bodu programu.

PRO:                     9             PROTI:  :              49           ZDRŽEL SE:                         12

Usnesení nebylo přijato.

Následně byli delegáti vyzváni k hlasování o tomto usnesení předneseném návrhovou komisí:

6. XV. náhradní sjezd MSKS schvaluje jednací a volební řád tohoto sjezdu v předloženém znění.

PRO:                     69           PROTI:                  0             ZDRŽEL SE:                         1

Usnesení bylo přijato.

 

Bod 5) Odvolání všech členů předsednictva MSKS

Delegáti sjezdu hlasovali o odvolání všech členů předsednictva svazu, a to jmenovitě o odvolání: Ing. Bc. Edity Heitel, MBA, Ing. Renaty Hejčové, Jany Jaškové, MVDr. Lubomíra Širokého, Miroslava Odvářky v tomto znění usnesení:

7. XV. náhradní sjezd MSKS odvolává k tomuto okamžiku všechny členy předsednictva MSKS, a to jmenovitě Ing. Bc. Editu Heitel, MBA, Ing. Renatu Hejčovou, Janu Jaškovou, MVDr. Lubomíra Širokého, Miroslava Odvářku.

PRO:                     70           PROTI:                  0             ZDRŽEL SE:                         0

Usnesení bylo přijato.

 

Bod 6) Volba členů předsednictva MSKS a jejich náhradníků

Předsedající konstatoval, že v souladu se stanovami bude sjezdem voleno celkem pět členů předsednictva MSKS, a to tajnou volbou prostřednictvím hlasovacích lístků, které dostali delegáti při prezenci. Delegáti sjezdu budou volit z 8 kandidátů.

Následně byli jednotliví kandidáti předsedajícím postupně vyzýváni k jejich tříminutovému představení se sjezdu.

Předsedající vysvětlil delegátům sjezdu způsob vyplnění hlasovacího lístku a upozornil na možnost hlasovat na jednom lístku pro 5 kandidátů.

Na to byl určeno místo pro provedení volby a stanoven čas pro volbu do 11:20. hod. Členové volební a sčítací komise se odebrali na volební místo.

V 11:15 se dostavil další delegát, tj. celkový počet delegátu byl od tohoto okamžiku 71.

 

Bod 7) Zprávy o činnosti MSKS

  • Zpráva výcvikové komise
  • Zpráva za „mládež MSKS“
  • Zpráva kontrolní komise MSKS

Zprávu výcvikové komise přednesl předseda výcvikové komise David Polzer.

Zprávu za mládež přednesla Jana Jašková.

Zprávu kontrolní komise přednesla Mgr. Jana Krouman, BA

Zprávy výcvikové komise, za mládež a kontrolní komise, vzali delegáti sjezdu jejich přednesením na vědomí.

  • Zpráva účetní firmy a schválení účetní uzávěrky MSKS rok 2022

Zprávu účetní firmy a účetní uzávěrku MSKS pro rok 2022 přednesla Ing. Bc. Edita Heitel, MBA. Návazně na to přednesla Ing. Bc. Edita Heitel, MBA také zprávu bývalé předsedkyně. Předsedající po přednesení zprávy nechal hlasovat o schválení účetní uzávěrky MSKS pro rok 2022.

8. XV. náhradní sjezd MSKS schvaluje účetní uzávěrku MSKS za rok 2022 v předneseném znění.

PRO:                     66           PROTI:                  1             ZDRŽEL SE:                         4

Usnesení bylo přijato.

 

Bod 8) Výsledky voleb a případné druhé kolo voleb

Po ukončení hlasování, sečtení a kontrole hlasů seznámila předsedkyně volební komise přítomné delegáty s těmito výsledky volby členů předsednictva MSKS. V prvním kole hlasování obdrželi kandidáti tyto hlasy:

Mgr. Hana Beránková      24

Ing. Renata Hejčová      34

Mgr. Petra Köhlerová      10

Miroslav Odvářka      50

David Polzer       60

Jan Strach      46

MVDr. Lubomír Široký      34

Ing. Jiří Šlejtr      55

Předsedkyně volební a sčítací komise tedy konstatuje, že členem předsednictva MSKS byli v prvním kole nadpoloviční většinou zvoleni: Miroslav Odvářka, David Polzer, Jan Strach, Ing. Jiří Šlejtr a bylo přijato toto usnesení:

9. XV. náhradní sjezd MSKS zvolil členem předsednictva MSKS s účinností k dnešnímu dni: Miroslava Odvářku, Davida Polzera, Jana Stracha a Ing. Jiřího Šlejtra.

Jelikož v prvním kole voleb byly obsazeny pouze čtyři pozice členů předsednictva z pěti, bylo přistoupeno k druhému kolu volby, a tedy veřejném hlasování o jednotlivých kandidátech v pořadí, jak se umístili v prvním kole. S ohledem na shodu počtu hlasů u kandidátů Ing. Renaty Hejčové a MVDr. Lubomíra Širokého bylo v souladu s Jednacím a volem řádem nejprve hlasováno o pořadí, v jakém proběhne 2. kolo volby u těchto kandidátů. Delegátům byly prezentovány návrhy usnesení o jednotlivých kandidátech s tím, že následně bylo hlasováno takto:

10. XV. náhradní sjezd MSKS volí, že se ve veřejném hlasování 2. kola volby člena předsednictva bude jako o prvním kandidátovi hlasovat o Ing. Renatě Hejčové.

PRO:                     55           PROTI:                  5             ZDRŽEL SE:                         11

Usnesení bylo přijato.

11. XV. náhradní sjezd MSKS volí, že se ve veřejném hlasování 2. kola volby člena předsednictva bude jako o prvním kandidátovi hlasovat o MVDr. Lubomíru Širokém.

PRO:             5             PROTI:                  0             ZDRŽEL SE:                         66

Usnesení nebylo přijato.

V 2. kole volby hlasovali delegáti o tomto usnesení:

12. XV. náhradní sjezd MSKS volí členem předsednictva MSKS s účinností k dnešnímu dni Ing. Renatu Hejčovou.

PRO:                             15           PROTI:                  36           ZDRŽEL SE:          20

Usnesení nebylo přijato.

Jako o dalším kandidátovi na člena předsednictva MSKS bylo hlasováno o MVDr. Lubomíru Širokém v tomto znění usnesení:

13. XV. náhradní sjezd MSKS volí členem předsednictva MSKS s účinností k dnešnímu dni MVDr. Lubomíra Širokého

PRO:             51           PROTI:                  15           ZDRŽEL SE:                         5

Usnesení bylo přijato.

Přijetím výše uvedeného usnesení bylo zvoleno všech pět členů předsednictva MSKS a další volba se tedy dle schváleného Jednacího a volebního řádu týká volby náhradníků členů předsednictva. Jako o první bylo hlasováno o tomto usnesení:

14. XV. náhradní sjezd MSKS volí náhradníkem člena předsednictva MSKS Ing. Renatu Hejčovou.

PRO:             57           PROTI:                  3             ZDRŽEL SE:                         11

Usnesení bylo přijato.

Následně navázaly hlasování o dalších náhradnících v pořadí podle počtu hlasů získaných v 1. kole volby takto:

15. XV. náhradní sjezd MSKS volí náhradníkem člena předsednictva MSKS Mgr. Janu Beránkovou.

PRO:             55           PROTI:                  5             ZDRŽEL SE:                         11

Usnesení bylo přijato.

16. XV. náhradní sjezd MSKS volí náhradníkem člena předsednictva MSKS Mgr. Petru Köhlerovou.

PRO:             46           PROTI:                  6             ZDRŽEL SE:                         19

Usnesení bylo přijato.

 

Bod 9) Přestávka – oběd

Přestávka na oběd byla předsedajícím vyhlášena od 12.35 hodin do 13.35 hodin.

 

Bod 10) Diskuse

Po ukončení přestávky předsedající konstatoval, že do diskuse se přihlásilo 5 delegátů a podle času odevzdání přihlášky má první slovo pan Zdeněk Velan, s dotazem na zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin. Předsedkyně kontrolní komise vysvětlila, že dle zákona o účetnictví je opravdu povinností každého spolku (i pobočného) každý rok zveřejnit ve sbírce listin účetní závěrku, případně přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích v případě, že jde o účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví. Pro zveřejnění uvedeného přehledu není třeba nikterak složitý dokument. K doplňujícímu dotazu také uvedla, že je možné pro ZO a ZS zveřejnit vzor.

Paní Šárka Grunová vznesla dotaz na platnost stanov a zda musí být stávající stanovy podepsané novým předsedou MSKS. Paní Grabarczyková vysvětlila, že stanovy zůstávají v platnosti ve znění tak, jak byly schváleny sjezdem v roce 2022. Pokud tedy žádná změna stanov tímto sjezdem přijata nebyla, není třeba ani žádného podpisu novými členy předsednictva, resp. novým předsedou předsednictva MSKS.

Jako třetí byl vznesen podnět od pana Miroslava Joba z KK Židenice k pomoci klubům. Kdy předsedající sjezdu MVDr. Lubomír Široký tento podnět, nechal přidat jako bod programu na pracovní zasedání nově zvoleného předsednictva, které se bude konat 3.11.2023.

Dále byl vznesen nepodepsaný dotaz, který už byl částečně zodpovězený panu Velanovi, ohledně účetních závěrek a zveřejňování do sbírky listin. Kdy z diskuse vyvstal úkol na sekretariát MSKS, a to na stránky MSKS k formulářům pro zápis do veřejného rejstříku přidat vzorový „přehled o majetku a závazcích“. Úkol bude v co nejkratší době splněn.

S posledním příspěvkem se přihlásil pan Petr Pátek, a to k digitalizaci s tím, že není na stránkách nebo v aplikaci MSKS archív, aby bylo možno najít záznam o proběhlé akci. Opět vznikl úkol pro sekretariát svazu, aby bylo možné i pro organizace vidět kalendář akcí i zpětně.

 

Bod 11) Závěr

Předsedající dal slovo nově zvolenému předsedovi předsednictva MSKS.

Poté byl XV. náhradní sjezd předsedajícím ve 14 hodin ukončen.

 

Přílohy:

  1. prezenční listina
  2. pozvánka na sjezd vč. přílohy - programu sjezdu
  3. jednací řád a volební řád

V Újezdu u Rosic dne 22. 10. 2023

MVDr. Lubomír Široký,
předsedající

Lucie Šlechtická,
tajemnice svazu


Zapis_15_Sjezd_MSKS_160769511-133384-231106150834.pdf

Partneři