Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 12/2023 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 03.11.2023

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Jiří Šlejtr, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka

Omluveni za předsednictvo MSKS: Jan Strach, David Polzer

Přítomni za kontrolní komisi MSKS: Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná

On-line přes aplikaci Meet: Bronislav Kozák


Zápis č. 12/2023 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.,

IČ 00568139
 (dále jen „P MSKS“)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Jiří Šlejtr, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka

Omluveni za předsednictvo MSKS:

Jan Strach, David Polzer

Předsednictvo je usnášeníschopné, jsou přítomni 3 členi z celkového počtu 5 členů.

Přítomni za kontrolní komisi MSKS:

Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná

On-line přes aplikaci Meet: Bronislav Kozák

Zapisovatel: Lucie Šlechtická

Datum konání:  3.11.2023 od 16.00

Místo konání:    areál Zbraslav

Termín příštího zasedání:  11.11.2023 od 18 hod (po skončení závodů)

Program:

 1. Zahájení, návrh programu, schválení programu
 2. Jmenování Výcvikové komise
 3. Doplnění Disciplinární komise o člena za VK
 4. Odvolání Ing. Heitel z kontrolní komise SSS ČR
 5. Příspěvek na činnost za rok 2023 od SSS ČR
 6. Zástupce účetní firmy
 7. Správce areálu – seznam oprav a nákupů
 8. Žádost o registraci nové organizace – Kynologický klub Velké Losiny, z.s. (poznámka: problematická, protože se jedná o členy z pobočného spolku KK ART-Loučná nad Desnou)
 9. Vypracování rozpočtu 2024
 10. Platby Ing. Heitel ze srpna 2023
 11. Zveřejňování výsledků zkoušek konaných pod MSKS
 12. Kalendář akcí – dohledání zpětně, akce mimo MSKS apod.
 13. Různé

 

ad 1) Zahájení, návrh programu, schválení programu

Svolavatelem tohoto zasedání P MSKS Ing. Jiří Šlejtr, který zasedání P MSKS v 16:00. hod. zahájil přivítáním přítomných členů P MSKS. Svolavatel konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni 3 členi z 5 členů předsednictva. Svolavatel předeslal navrhovaný program dnešního zasedání a jako předsedajícího tohoto zasedání jmenoval svoji osobu a jako zapisovatele Lucii Šlechtickou.

A) P MSKS volí předsedajícím tohoto zasedání pana Ing. Jiří Šlejtr a zapisovatelem Lucii Šlechtickou a schvaluje výše uvedený program tohoto zasedání.

PRO:     3             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 2) Jmenování Výcvikové komise

Předsednictvu byl Davidem Polzerem emailem předložen návrh na složení výcvikové komise ve složeni:

David Polzer, Miroslava Marcišinová, Jiří Barát, Hana Beránková, Radek Severin. Předsedou Výcvikové komise navrhuje Davida Polzera.

B) P MSKS schvaluje členy Výcvikové komise ve složení David Polzer – předseda VK, Miroslava Marcišinová, Jiří Barát, Hana Beránková, Radek Severin.

PRO:             3             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

Ad 3) Doplnění Disciplinární komise o člena za VK

Předseda VK jmenuje do Disciplinární komise za VK Miroslavu Marcišinovou.

PRO:             3             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

Ad 4) Doporučení k odvolání zástupce MSKS Ing. Heitel z kontrolní komise SSS ČR

P MSKS zrevidovalo způsob návrhu zástupce MSKS do kontrolní komise Sdružení sportovních svazů ČR a konstatovalo, že návrh za sebe poslala Ing. Edita Heitel, MBA bez schválení původním předsednictvem MSKS. P MSKS podá návrh na SSS ČR na odvolání Ing. Heitel z funkce v kontrolní komisi.

C) P MSKS doporučí Sdružení sportovních svazů ČR odvolat zástupce MSKS v kontrolní komisi - Ing. Editu Heitel, MBA.

PRO:             3             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

Ad 5) Příspěvek na činnost za rok 2023 od SSS ČR

Tajemnice MSKS předložila vyúčtování příspěvku na činnost 100.000, - Kč od Sdružení sportovních svazu ČR. Toto bylo v pořádku a byla pověřena vystavením faktury a vyřízením administrace.

Předsednictvo vzalo na vědomí.

 

Ad 6) Zástupce účetní firmy

Na jednání P MSKS se dostavila majitelka daňové a účetní firmy EKOP s.r.o., Ing. Jana Válová. Představila P MSKS účetní firmu, která má 30 let historii. Firma má personální zastupitelnost, je neplátce DPH a zpracovává doklady nejen fyzicky, ale i digitálně.

D) P MSKS uzavře smlouvu o vedení účetnictví svazu od 1.9.2023 firmu EKOP s.r.o.

Usnesení bylo přijato

 

Ad 7) Správce areálu – seznam oprav a nákupů

Správce areálu Jana Jašková předložila P MSKS seznam oprav a nákupů, které je potřeba realizovat. P MSKS pověřilo Miroslava Odvářku, aby jednotlivé body prošel a zjistil fyzický stav. Na příští zasedání P MSKS připraví seznam podle potřeby opravy a nákupy realizovat.

P MSKS bere na vědomí.

 

Ad 8) Žádost o registraci nové organizace – Kynologický klub Velké Losiny, z.s.

P MSKS konstatovalo, že KK Velké Losiny, z.s. nebude zatím přijata, a to do vyřešení a vypořádání se s MSKS, základní organizace Kynologický klub ART–Loučná nad Desnou. Jedná o stejné členy (včetně u MSKS evidovaného předsedy) pobočného spolku. kdy KK ART nemá v pořádku zápis ve spolkovém rejstříku.

E) P MSKS zatím nepřijímá KK Velké Losiny, z.s. za člena MSKS

PRO:             3             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

Ad 9) Vypracování rozpočtu 2024

P MSKS konstatovalo, že je potřeba vypracovat rozpočet MSKS na rok 2024. Tento vypracuje ve spolupráci s tajemnici, předseda předsednictva Ing. Jiří Šlejtr.

F) P MSKS pověřuje Ing. Šlejtra vypracovat rozpočet MSKS na rok 2024.

PRO:             3             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

Ad 10) Platby Ing. Heitel ze srpna 2023

Dle zápisu z 9. zasedání P MSKS konaného dne 3.10., byla Ing. Heitel písemně vyzvána k objasnění úhrad fakturace firmě EHV Enterprise, a.s. (viz. Příloha zápisu č.1). Na tuto výzvu Ing. Heitel reagovala viz. Příloha č.2. P MSKS konstatovalo, že objasnění plateb není dostatečné a pověří právní zástupkyni MSKS zastupováním ve vymáhání těchto, dle P MSKS neoprávněných plateb.

G) P MSKS pověřuje právní zástupkyni Mgr. Evu Grabarczykovou zastupováním ve věci vymáhání neoprávněných plateb 

PRO:             3             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

Ad 11) Zveřejňování výsledků zkoušek konaných pod MSKS

P MSKS jednalo o možnosti zveřejňování výsledků zkoušek konaných pod MSKS, tento požadavek byl vznesen delegáty na XV. Sjezdu MSKS.

Z jednání vyplynulo, že ČKS eviduje výsledky zkoušek v návaznosti na plemennou knihu (tj. složené zkoušky pod ČKS lze vyhledat podle psa).  P MSKS pověřuje předsedu VK Davida Polzera projednat s předsedou výcvikové komise ČKS možnost propojení a zveřejňování výsledků zkoušek složených u MSKS.

P MSKS vzalo na vědomí.

 

Ad 12) Kalendář akcí – dohledání zpětně, akce mimo MSKS apod.

Z diskuse na 15. Sjezdu byl vznesen požadavek možnost dohledávat akce konané u MSKS i zpětně. Toto IT Kozák připravil a P MSKS rozhodlo, že toto zpětné dohledávání bude zprovozněno v aplikaci MSKS, tj. tuto možnost budou mít pověřené osoby se vstupem do aplikace MSKS.

V čase P MSKS posoudí dle zájmu a funkčnosti, zda toto zpětné dohledávání dát do veřejné části webu MSKS.

IT Kozák vytvoří “Kalendář akcí, které nepořádá MSKS”, do kterého může vkládat veřejnost přes on-line formulář své kynologické akce, které nepořádá MSKS.

Tytu akce bude po kontrole schvalovat (zveřejňovat) administrátor. Ve formuláři bude uvedeno “Provozovatel serveru si vyhrazuje právo podle svého uvážení akci upravit nebo nezařadit.

 

Ad 13) Různé

 • P MSKS pověřilo předsedu předsednictva, aby prověřil zaměstnanecký vztah správcové areálu – připravit pracovní smlouvu a mzdový výměr, tak aby odrážela skutečné práce, které v areálu realizuje
 • P MSKS pověřilo Výcvikovou komisi, aby předložila termíny akcí na rok 2024
 • Předseda předsednictva projednal potřebu oslovit sponzory
 • Místopředseda předsednictva požádal o vypracování smlouvy s ČMKU o pronájmu prostor, toto zajistí tajemnice MSKS ve spolupráci s právním zástupcem MSKS

 

Předsedající po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným za účast a zasedání P MSKS v 17:30 hod. ukončil.

 

Ve Zbraslavi u Brna dne 3.11.2023

Předsedající: Ing. Jiří Šlejtr

Zapisovatel:  Lucie Šlechtická


 Zapis_PMSKS_c12_03112023.pdf

Partneři