Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 11/2023 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 22.10.2023

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Jiří Šlejtr, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jan Strach, David Polzer

Přítomni za kontrolní komisi MSKS: Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná


Zápis č. 11/2023 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.,

IČ 00568139
 (dále jen „P MSKS“)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS: 

Ing. Jiří Šlejtr, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jan Strach, David Polzer

Předsednictvo je usnášeníschopné, je přítomno všech 5 členů z celkového počtu 5 členů, účast 100%.

Přítomni za kontrolní komisi MSKS:

Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná

Zapisovatel: Lucie Šlechtická

Datum konání:  22.10.2023 od 14.00

Místo konání:   areál Zbraslav

Termín příštího zasedání:  3.11.2023 v 16:00 hod

Program:

 1. Zahájení, návrh programu, schválení programu
 2. Výše členských příspěvků na rok 2024
 3. Rozdělení garantů z členů předsednictva nad činnostmi MSKS
 4. Výcviková komise
 5. Pověření pro jednání se Sdružením sportovních svazů
 6. Tajemnice
 7. Administrátor IT
 8. Odebrání přístupu aplikace MSKS, NAS, FB
 9. Přidání přístupů do aplikace MSKS, NAS, FB
 10. Disciplinární komise k řešení podnětu bývalého člena KK Kunčice
 11. Vedení účetnictví

 

ad 1) Zahájení, návrh programu, schválení programu

Svolavatelem tohoto zasedání P MSKS Ing. Jiří Šlejtr, který zasedání P MSKS v 14:00. hod. zahájil přivítáním přítomných nově zvolených členů P MSKS. Svolavatel konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni všichni členové P MSKS. Svolavatel předeslal navrhovaný program dnešního zasedání a jako předsedajícího tohoto zasedání jmenoval svoji osobu a jako zapisovatele Lucii Šlechtickou.

A) P MSKS volí předsedajícím tohoto zasedání pana Ing. Jiří Šlejtr a zapisovatelem Lucii Šlechtickou a schvaluje výše uvedený program tohoto zasedání.

PRO:     5             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 2) Výše členské příspěvku na rok 2024

Předsednictvo jednalo o výši příspěvků na rok 2024, což je povinností dle stanov zveřejnit do 30.10.

Jednalo se o tom, že chovatelské kluby mají stejné příspěvky jako Základní organizace, které pořádají zkoušky, závody a akce, které jsou v některých případech spoluhrazené z rozpočtu Svazu a chovatelské kluby nikoliv, bylo tedy navrženo rozdělení výše členského příspěvku pro ZO a pro Chovatelské kluby (u MSKS se toto týká 3 organizací).

A to tak, že pro ZO/ZS 300,- Kč za člena a Chovatelské kluby 200,- Kč za člena.

B) P MSKS schvaluje výši členského příspěvku na rok 2024 pro ZO/ZS 300,- Kč člen a pro Chovatelské kluby (Klub malého kontinentálního španěla ČR, Chihuahua klub České republiky, Klub chovatelů Německých špiců) 200,- Kč člen.

PRO:             4             PROTI:   1             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

Ad 3) Rozdělení garantů z členů předsednictva nad činnostmi MSKS:

Ekonomika a vztahy s ostatními kynologickými i zastřešujícími organizacemi – Šlejtr + Široký

Výstavy a chovatelství – Široký

Výcvik – Polzer

Organizace akcí areálu Zbraslav – Odvářka

Mládež – Strach

 

Ad 4) Výcviková komise

P MSKS na příštím zasedání jmenuje novou Výcvikovou komisi. V nové výcvikové komisi bude upraven počet členů na 5.

C) P MSKS upravuje počet členů Výcvikové komise na 5 členů.

PRO:             5             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

Ad 5) Pověření pro jednání se Sdružením sportovních svazů

Jednáním se střešní organizací Sdružení sportovních svazů ČR byl jako zástupce MSKS navržen MVDr. Lubomír Široký.

D) P MSKS schvaluje, že zástupcem pro jednání se Sdružením sportovních svazu ČR bude za MSKS MVDr. Lubomír Široký.

PRO:             5             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:            0

Usnesení bylo přijato.

 

Ad 6) Tajemnice MSKS

V práci tajemnice MSKS bude pokračovat Lucie Šlechtická. Na příštím zasedání P MSKS bude upřesněno, jakým způsobem bude odměňována a budou upřesněny „úřední hodiny“, které budou zveřejněny na webu MSKS.

P MSKS vzalo na vědomí.

 

Ad 7) Administrátor IT

P MSKS jednalo o práci IT administrátora, který má s MSKS podepsanou DPP a dohodu o provedení prací malého rozsahu. Vzhledem k tomu, že se mu těmito dohodami umořuje vytvoření celé Aplikace pro MSKS (nebylo fakturováno jako celek), kompletní digitalizace členské základny a činností Svazu, je potřeba vyjasnit jaký objem práce je ještě potřeba doplatit. Na příští zasedání P MSKS bude pozván nebo online propojen. Předsedkyně Kontrolní komise konstatovala, že práce pana Kozáka byla a je velkým přínosem pro Svaz, nejen k běžnému zpracování aktivit Svazu, ale i ke kontrolním procesům.

P MSKS vzalo na vědomí.

 

Ad 8) Odebrání přístupu aplikace MSKS, NAS, FB

P MSKS pověřilo IT administrátora odebráním přístupů neoprávněným osobám do aplikace MSKS, datového uložiště NAS a sociální sítě FB.

P MSKS vzalo na vědomí.

 

Ad 9) Přidání přístupů do aplikace MSKS, NAS, FB

P MSKS nechá zřídit přístupy pro všechny členy P MSKS a Kontrolní komise do Aplikace MSKS, datového uložiště NSA. Přístup do sociální sítě Facebook bude mít přístup Administrátor IT a tajemnice MSKS, zveřejňování příspěvků bude schvalovat předseda MSKS.

P MSKS vzalo na vědomí.

 

Ad 10) Disciplinární komise k řešení podnětu člena KK Kunčice

P MSKS jednalo o nutnosti jmenovat Disciplinární komisi dle Systému řízení a zajišťování výcvikové činnosti MSKS. Podnět podal člen KK Kunčice, který byl po podání podnětu z kynologického klubu vyloučen (16.10.), ale s ohledem na obsah, se jmenuje disciplinární komise, která se bude podnětem zabývat.

Za PMSKS předseda předsednictva Ing. Jiří Šlejtr, za Kontrolní komisi Ing. Jana Věrná. Výcviková komise svého zástupce upřesní na příštím zasedání P MSKS (3.11.).

P MSKS vzalo na vědomí.

 

Ad 11) Vedení účetnictví

Ing. Jana Věrná poptala účetní firmu a zástupce této firmy bude na příští jednání P MSKS pozván.

P MSKS vzalo na vědomí.

Předsedající po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným za účast a zasedání P MSKS v 15:30 hod. ukončil.

 

Ve Zbraslavi u Brna dne 22.10.2023

Předsedající:   Ing. Jiří Šlejtr

Zapisovatel:   Lucie Šlechtická


 Zapis_PMSKS_c11_22102023_2_jednani.pdf

Partneři