Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 9/2023 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 03.10.2023

Přítomni za předsednictvo MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Nepřítomni: Ing. Edita Heitel, MBA - omluvena

Za kontrolní komisi přítomni: Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná


Zápis č. 9/2023 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.,

IČ 00568139
 (dále jen „P MSKS“)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS:

MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Nepřítomni:

Ing. Edita Heitel, MBA - omluvena

Usnášeníschopnost:

Předsednictvo není usnášeníschopné, neboť není přítomna nadpoloviční většina členů předsednictva, kteří by mohli přijímat usnesení.

Dva členové předsednictva se vzdali funkce před více než 2 měsíci, tj. jejich funkční období již skončilo (Jana Jašková a Ing. Renata Hejčová)

Funkční období Miroslava Odvářky končí 3.10.2023.

 

Za kontrolní komisi přítomni: Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná

Zapisovatel: Lucie Šlechtická

Datum konání: 03.10.2023 od 16:00 hod

Místo konání: areál Zbraslav

Termín příštího zasedání:  22.10.2023 (bezprostředně po XV. Sjezdu)

 

Program: 

 1. Zahájení, návrh programu, schválení programu
 2. Zhodnocení MM MSKS 2023
 3. Informace o předání účetnictví z pátku 29.9.2023
 4. Výcviková komise:
  a) pozastavení delegací rozhodčí Veronice Staniové od 1.10.2023 (do vyřešení podnětu od člena KK Ov – Kunčice
 5. Kontrolní komise:
  a) Oznámení od předsedy KK Ov – Kunčice o podání Trestního oznámení na člena KK Ov – Kunčice
 6. Různé:
  - Návrh Ing. Hejčové pozvat rozhodčí svazu na XV. Sjezd MSKS

 

ad 1) Zahájení, návrh programu, schválení programu

Svolatelem tohoto zasedání P MSKS je místopředseda P MSKS - MVDr. Lubomír Široký, který zasedání P MSKS v 16:30 hod. zahájit přivítáním přítomných členů P MSKS a hostů. Svolatel konstatoval, že dnešní zasedání není usnášeníschopné. Svolatel konstatoval, že dnešní zasedání není usnášeníschopné, neboť není přítomna nadpoloviční většina členů předsednictva, kteří by mohli přijímat usnesení. Dva členové předsednictva se vzdali funkce před více než 2 měsíci, tj. jejich funkční období již skončilo (Jana Jašková a Ing. Renata Hejčová). Funkční období Miroslava Odvářky končí 3.10.2023. Svolatel předeslal navrhovaný program dnešního zasedání a jako předsedajícího tohoto zasedání jmenoval svoji osobu a jako zapisovatele Lucii Šlechtickou.

 

ad 2) Zhodnocení MM MSKS 2023

Letošní Mezinárodní mistrovství MSKS, které se konalo od pátku 29.9. do neděle 1.10., proběhlo v pořádku a korektně. Nebyl podán žádný protest a hlavní rozhodčí akci zhodnotil velmi kladně. Organizačně se na akci podílel Kynologický klub Velká Bíteš.

Jedná se o akci, která je pro MSKS vnímaná jako jeden z vrcholů sportovní činnosti (druhým je Mistrovství MSKS dle ZVV3), a P MSKS i VK MSKS má zájem na tom, aby se udržela a dále budovala prestiž tohoto závodu, přestože ekonomika závodů je v záporném výsledku. Náklady se hradí ze zisků z výstav, které v letošním roce MSKS organizovalo dvě.

 

ad 3) Informace o předání účetnictví z pátku 29.9.2023 

V pátek 29.9.2023 proběhlo předání účetnictví za rok 2023 (leden–srpen) zástupkyní firmy EHV, Ing. Editou Heitel.

3.10.2023 kontrolní komise provedla kontrolu dokladů, byly zjištěny nesrovnalosti v úhradách a Ing. E. Heitel bude vyzvána k vysvětlení.

 

ad 4) Výcviková komise:

a) pozastavení delegací rozhodčí Veronice Staniové od 1.10.2023 (do vyřešení podnětu od člena KK Ov – Kunčice

Vzhledem k podání podnětu od člena KK Ostrava – Kunčice, Výcviková komise MSKS rozhodla pozastavit delegování na akce rozhodčí Veronice Staniové. Toto jí bylo emailem oznámeno předsedou VK a paní rozhodčí rozhodnutí vzala na vědomí.

 

ad 5) Kontrolní komise:

a) Oznámení od předsedy KK Ov – Kunčice o podání Trestního oznámení na člena KK Ov – Kunčice

P MSKS vzalo na vědomí oznámení předsedy KK Ostrava – Kunčice, že podal na člena klubu trestní oznámení a P MSKS bude čekat na vyjádření orgánů v trestním řízení.

 

ad 6) Různé:

- Návrh Ing. Hejčové pozvat rozhodčí svazu na XV. Sjezdu

Rozhodčí MSKS budou na XV. Sjezd pozvání jako hosté.

Předsedající po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným za účast a zasedání P MSKS v 17:28 hod. ukončil.

 

Ve Zbraslavi u Brna dne 03.10.2023

Předsedající: MVDr. Lubomír Široký

Zapisovatel: Lucie Šlechtická 


 

2023-10-03-Zapis_PMSKS_c9_a_prezencni_listina.pdf

Partneři