Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Pozvánka na XV. sjezd MSKS, Program, Jednací a volební řád

Pozvánka na XV. sjezd Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.

Program XV. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.

Jednací a volební řád XV. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.


Pozvánka na XV. sjezd Moravskoslezského kynologického svazu, z.s. (MSKS)

 

Vážená paní, vážený pane,

 

dovolte, abych Vás jménem předsednictva MSKS pozval jako delegáta na XV. sjezd svazu, který se uskuteční

 

22. října 2023 ve společenském sále restaurace kynologického areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna.

 

Prezence delegátů bude probíhat v době od 8:45 do 9:45 hod.

Začátek jednání je stanoven na 10:00 hod.

 

Vstup do jednacího sálu bude umožněn pouze delegátům, členům P MSKS, členům kontrolní komise MSKS a pozvaným hostům.

 

Přílohou této pozvánky je program XV. sjezdu.

 

Těším se na Vaši účast

 

S pozdravem

 

MVDr. Lubomír Široký

místopředseda předsednictva MSKS, z.s.


 

 

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího zasedání a zapisovatele
 3. Volba pracovních komisí
  • Návrhová komise
  • Volební a Sčítací komise
 4. Schválení jednacího a volebního řádu
 5. Odvolání všech členů předsednictva MSKS
 6. Volba všech členů předsednictva MSKS a jejich náhradníků
 7. Zprávy o činnosti MSKS
  • Zpráva účetní firmy a schválení účetní uzávěrky MSKS rok 2022
  • Zpráva výcvikové komise
  • Zpráva za „mládež MSKS“
  • Zpráva kontrolní komise MSKS
 8. Výsledky voleb a případné druhé kolo voleb
 9. Přestávka – oběd
 10. Diskuse
 11. Závěr

 

Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.

MVDr. Lubomír Široký, místopředseda předsednictva


 

 Důležité upozornění

 Delegační listy se vyplňují POUZE elektronicky v aplikaci pro výbory ZO MSKS

 https://www.msks-cz.eu/kluby/

 (Zelené tlačítko na úvodní stránce)

 Uzávěrka delegačních listů je 14.10.2023 v 23:59 hod.

 Delegační list může vyplnit pouze ZO, která má řádně zaplacené členské příspěvky MSKS na rok 2023.

 Systém kontroluje shodu, zda je delegát členem vaší ZO, proto věnujte prosím pozornost psaní jmen a příjmení.

  

 Návrh Kandidátů pro volbu členů předsednictva se vyplňujte také POUZE elektronicky v aplikaci pro výbory ZO MSKS.

 https://www.msks-cz.eu/kluby/

 (Oranžové tlačítko na úvodní stránce)

 Návrh Kandidátů může vyplnit pouze ZO, která má řádně zaplacené členské příspěvky MSKS na rok 2023. (Systém umožňuje odeslání pouze jednoho Návrhu na kandidáty.)

 Uzávěrka Návrhů na kandidáty je 1.10.2023 v 23:59 hod. (kandidáti mají ještě 7 dnů na přijmutí kandidatury).

 

Zveřejnění seznamu Kandidátů do předsednictva MSKS proběhne 8.10.2023 na webových stránkách MSKS.

Pro delegáty sjezdu bude připraven oběd zdarma.

Vybírat můžete ze tří možností:

1) Smažený řízek s bramborovým salátem

2) Svíčková

3) Zeleninový salát (bez masa)

Výběr prosím proveďte ve formuláři:

https://forms.gle/dTLAQ8T8c8MzqtYY7

V případě, že neodešlete formulář z výběrem menu, dostanete menu č. 1, na místě již nebude možnost výběru.

Součástí občerstvení bude polévka a jeden studený 0,5 l nápoj (nealko nebo pivo) a jeden teplý nápoj (káva nebo čaj).

Sekretariát MSKS


 

 

JEDNACÍ a VOLEBNÍ ŘÁD XV. SJEZDU

MORAVSKOSLEZSKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU, z.s.

IČ: 00568139, se sídlem Újezd u Rosic č.p. 141, PSČ: 664 84 (dále „MSKS“ nebo „svaz“)

 

 1. Právo volit na sjezdu má každý delegát vyslaný členem MSKS (tedy základní organizací - ZO nebo zapsaným spolkem - ZS). Do volených svazových funkcí (člen předsednictva svazu, náhradník člena předsednictva svazu, člen kontrolní komise svazu, …) mohou být zvoleni pouze kandidáti, předem navržení do těchto funkcí členy MSKS. Kandidát se své kandidatury může vzdát do doby zahájení projednávání bodu programu s volbou.

 2. Volba členů předsednictva MSKS, kontrolní komise MSKS, náhradníků, se provede v prvním kole odděleně tajným hlasováním. Volba pracovních komisí sjezdu, tj. návrhové, sčítací a mandátové, případně druhé kolo volby členů předsednictva MSKS, kontrolní komise MSKS a náhradníků se provede veřejným hlasováním.

 3. Každý delegát obdrží u prezence volební lístek pro volbu pětičlenného předsednictva MSKS a jejich náhradníků. Za ztracený volební lístek v průběhu sjezdového jednání se neposkytuje náhradní!

 4. Na volebním lístku označí křížkem delegát pro volbu předsednictva MSKS maximálně pět osob kandidátů (může jich být méně). Volební lístek, který je označen v rozporu s tímto volebním řádem, je neplatný. Dále je neplatný volební lístek na jiném než vydaném tiskopise.

 5. Volba člena předsednictva je v prvním kole volby platná, obdrží-li kandidát nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. Pokud v prvním kole volby dosáhne více než pět kandidátů nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů, je volba členem předsednictva MSKS platná pro 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Ostatní kandidáti s nadpoloviční většinou hlasů se stávají náhradníky, a to v pořadí podle získaných hlasů od nejvyššího počtu po nejnižší. Při stejném počtu dosažených hlasů u kandidátů na poslední neobsazené(á) místo(a) v předsednictvu MSKS, rozhodne o pořadí kandidátů veřejné hlasování.

 6. Pokud bude v tajné volbě zvoleno méně kandidátů do předsednictva, než je požadováno, tak do druhého kola postupují kandidáti v pořadí podle získaných hlasů v prvním kole od nejvyššího počtu po nejnižší. U těchto kandidátů proběhne druhé kolo volbou jednotlivě veřejným hlasováním. Kandidát se stává členem předsednictva, pokud získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. V okamžiku, kdy budou v druhém kole zvoleni všichni členové předsednictva, probíhá druhé kolo volby ohledně náhradníků. Výše uvedené platí pro volbu náhradníků obdobně. V průběhu sjezdu zvolí členové předsednictva ze svého středu předsedu předsednictva a místopředsedu předsednictva.

 7. Kandidáti na funkci člena předsednictva mají možnost se před samotnými volbami ve 3 minutách představit delegátům.

 8. Průběh voleb svazových funkcionářů řídí předseda volební komise dle schváleného volebního řádu. Jakmile všichni delegáti vhodí své volební lístky do příslušných připravených schránek, provede volební komise neveřejné sčítání hlasů. Po sečtení všech hlasů seznámí předseda volební komise sjezd s výsledky voleb. Při veřejném hlasování dohlíží předseda volební komise na objektivní způsob hlasování a správné sčítání hlasů. Sčítání hlasů při veřejném hlasování provádějí členové volební komise nebo sjezdem schválení skrutátoři.

 9. Délka volebního (funkčního) období zvolených funkcionářů jsou čtyři roky.

 10. O provedených volbách nových svazových funkcionářů je volební komise povinna bezprostředně po volbách vyhotovit protokolární zápis, který podepíší všichni členové volební komise. Volební protokol spolu se všemi použitými volebními lístky předá předseda volební komise nejpozději do 14 dnů od voleb do úschovy a k archivaci sekretariátu MSKS, kde budou tyto materiály uloženy nejméně po dobu pěti let od termínu provedených voleb.

Pozvánka_15_Sjezd_MSKS_konverze.pdf

Program_15_Sjezd_MSKS_konverze.pdf

Jednaci_a_volebni_rad_15_Sjezd_MSKS_konverze.pdf

Partneři