Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 8/2023 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 07.09.2023

Přítomni za předsednictvo MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová, v 16:58 hod se přidala Ing. Edita Heitel, MBA

Za kontrolní komisi přítomni: Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná


Zápis č. 8/2023 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.,

IČ 00568139
 (dále jen „P MSKS“)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS:

MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

v 16:58 hod se přidala Ing. Edita Heitel, MBA

Předsednictvo je usnášeníschopné.

Za kontrolní komisi přítomni: Mgr.Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná

Zapisovatel: Lucie Šlechtická

Datum konání:  07.09.2023 od 16:00 hod

Místo konání:  areál Zbraslav

Termín příštího zasedání: 3.10.2023 v 16:00 hod

 

Program:

 1. Zahájení, návrh programu, schválení programu
 2. Termín uzávěrky delegátek pro XV. Sjezd – 14.10.2023
 3. Termín uzávěrky návrhu kandidátů XV. Sjezd – 1.10.2023 (vysvětlivky k termínu: dle stanov mají být nejpozději 15 dnů před sjezdem na webu + 7 dnů kandidátům na přijetí kandidatury)
 4. Skončení pověřence pro ochranu osobních údajů k 15.7.2023, vyjádření Ing. Heitel, proč nebylo předsednictvo o tom včas informováno
 5. Ukončení spolupráce EHV Enterprises poskytující účetnictví
 6. Požádat Ing. Heitel o poskytnutí smlouvy o vedení účetnictví
 7. Informace o vyřízení pojistné události
 8. BOZP – informace o dohodě s panem Ing. Schnaubertem
 9. Kontrolní komise:
  -  podnět Ing. Heitel k porušení GDPR
  -  podnět Ing. Hejčové – inventura po vystěhování kanceláří
 10. Různé
  - podnět (email) ze 3.9.2023 od člena KK Ostrava-Kunčice
  - návrh „prize money“ na MM MSKS pro kategorii IGP3
  - návrh odpuštění placení parkovného v době konání MM MSKS 2023

ad 1) Zahájení, návrh programu, schválení programu

Svolatelem tohoto zasedání P MSKS je místopředseda P MSKS - MVDr. Lubomír Široký, který zasedání P MSKS v 16:05 hod. zahájit přivítáním přítomných členů P MSKS a hostů. Svolatel konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni čtyři členové P MSKS. Svolatel předeslal navrhovaný program dnešního zasedání a jako předsedajícího tohoto zasedání navrhl svoji osobu a jako zapisovatele Lucii Šlechtickou.  Následně hlasováno o tomto usnesení:

A) P MSKS volí předsedajícím tohoto zasedání pana MVDr. Lubomíra Širokého a zapisovatelem Lucii Šlechtickou a schvaluje výše uvedený program tohoto zasedání.

PRO:   4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:   0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 2) Schválení termínu uzávěrky delegátek pro XV. Sjezd

Předsedající MVDr. Široký navrhl termín uzávěrky delegátek pro XV. Sjezd MSKS na datum 14.10.2023.

B) P MSKS schvaluje termín uzávěrky delegátek pro XV. Sjezdu MSKS na datum 14.10.2023.

PRO:   4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:   0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 3) Schválení termínu uzávěrky návrhu kandidátů do předsednictva pro volby na XV. Sjezdu

Předsedající MVDr. Široký navrhl termín uzávěrky návrhů kandidátů do předsednictva pro volby na XV. Sjezdu MSKS na datum 1.10.2023. S vysvětlením: dle stanov mají být nejpozději 15 dnů před sjezdem na webu + 7 dnů kandidátům na přijetí kandidatur

C) P MSKS schvaluje uzávěrku návrhu kandidátu do předsednictva pro volby XV. Sjezdu na termín 1.10.2023.

PRO:   4             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:   0

Usnesení bylo přijato.

16:58 se k zasedání přidala Ing. Edita Heitel, MBA

 

ad 4) Skončení pověřence pro ochranu osobních údajů k 15.7.2023, vyjádření Ing. Heitel, proč nebylo předsednictvo o tom včas informováno

Dne 28.8.2023 do datové schránky MSKS Ing. Lumír Slavíček doručil dokument z 15.7.2023, kde svazu oznamuje „V návaznosti na naši Smlouvu ze dne 13.3.2023 čl.III odst 5. Vám tímto oznamuji ztrátu předpokladů k výkonu funkce pověřence.“ a zároveň dokument ze 16.7.2023, kde Ing. Heitel „Bere oznámení na vědomí“.
Vysvětlení proč s tímto neseznámila P MSKS již na zasedání P MSKS, které se konalo 24.7.2023, Ing: Heitel, sdělila, že zapomněla.

P MSKS vzalo na vědomí

 

ad 5) Ukončení spolupráce EHV Enterprises poskytující účetnictví

P MSKS vzalo na vědomí, že Ing.Edita Heitel jako zástupce firmy EHV Enterprises rozvazuje smluvní vztah o vedení účetnictví ke dni 31.8.2023.

Byl dohodnut termín 29.9.2023 v 17 hod. kdy dojde k fyzickému předání účetnictví za přítomnosti Ing. Jany Věrné, Mgr. Jany Krouman, MVDr. Lubomíra Širokého a tajemnice MSKS.

Elektronické výstupy účetnictví budou nahrány na NAS disk Synology, který je v majetku MSKS.

 

ad 6) Požádat Ing. Heitel o poskytnutí smlouvy o vedení účetnictví.

P MSKS požádalo Ing. Heitel o poskytnutí kopie smlouvy o vedení účetnictví, protože v sídle Svazu tento dokument nebyl dohledán. Ing. Heitel sdělila, že fotokopii smlouvy poskytne.

 

ad 7) Informace o vyřízení pojistné události

Ing. Heitel informovala, že pojistná událost z května 2023 (blesk spálil motor vstupní brány do areálu Zbraslav) byla kladně vyřízena a byla proplacena faktura za opravu motoru ve výši 27788,- Kč..

P MSKS vzalo na vědomí.

 

ad 8) BOZP – informace o dohodě s panem Ing. Schnaubertem

Tajemnice informovala P MSKS o telefonické domluvě s panem Ing, Schnaubertem, že po nástupu nového předsednictva se domluví schůzka v areálu Zbraslav a pan Ing. Schnaubert navrhne stupeň BOZP dle pracovních pozic zaměstnanců MSKS (školení BOZP firma poskytuje i formou on-line).

P MSKS bere na vědomí

 

ad 9) Kontrolní komise:

 • podnět Ing. Heitel k porušení GDPR

Kontrolní komise vyzvala Ing. Heitel k doplnění podnětu.

 

 • podnět Ing Hejčové – inventura po vystěhování kanceláří

Ing. Jana Věrná provedla 1.9.2023 fyzickou kontrolu kanceláří MSKS a dle Inventurního záznamu ze dne 12.1.2023 konstatovala, že nábytek v zasedací místnosti byl v inventarizačním seznamu. Ing. Heitel toto rozporovala a byť inventarizaci podepsala, dle ní byl tajemnicí svazu tento majetek na seznam napsán bez jejího vědomí a souhlasu.

P MSKS rozhodlo, že se sedačka a skřínka vyřadí z inventarizačního seznamu, tento nábytek byl již 31.8.2023 Ing. Heitel odvezen.

 

ad 10) Různé

 • podnět (email) ze 3.9.2023, 7.9. (doručen 13:47) a 7.9.2023 (doručen 15:45) od člena KK Ostrava-Kunčice

Vyjádření Předsedkyně Kontrolní komise:

- v první řadě nutno oddělit záležitosti, které nespadají do kompetence kontrolních ani jiných orgánů MSKS, což jsou jednoznačně vnitřní záležitosti (kteréhokoli) kynologického klubu - tj. různé názory na směřování KK, jeho financování a organizaci výcviku, přijímání členů si musí každý KK vyřešit interně, a to především podle vlastních stanov KK, a tam, kde chybí úprava ve stanovách, tak podle občanského zákoníku. Sem spadá obsah prakticky celého emailu ze dne 7.9.2023 z 15:45.

- z toho stejného důvodu se nikdo z kontrolní komise MSKS nebude účastnit mimořádné schůze KK Ostrava Kunčice dne 8.9.2023

- podněty směřujícími ke konání zkoušek se bude kontrolní komise spolu s výcvikovou komisí podrobně zabývat

P MSKS bere na vědomí

 

 • návrh „prize money“ na MM MSKS pro kategorii IGP3

Na podnět Výcvikové komise předsedající MVDr. Široký navrhl, aby na MM MSKS v kategorii IGP3 byly vítězům vyplaceny finanční odměny a to prvnímu 5.000, - Kč, druhému 3.000, - Kč a třetímu 1.000, - Kč

D) P MSKS schvaluje finanční odměnu pro vítěze v kategorii IGP3 na MM MSKS 2023.

PRO:   5             PROTI :   0             ZDRŽEL SE:   0

Usnesení bylo přijato.

 

 • návrh odpuštění placení parkovného v době konání MM MSKS 2023

Předsedající MVDr. Široký, aby v době konání MM MSKS nebylo v areálu Zbraslav vybíráno parkovné.

E) P MSKS schvaluje odpuštění hrazení parkovného v areálu Zbraslav v době konání MM MSKS 2023.

PRO:   5             PROTI:   0             ZDRŽEL SE:   0

Usnesení bylo přijato.

 

 • MVDr. Široký podal zprávu o činnosti – Po návrhu Ing. Heitel, došlo k setkání v bankovních institucích, kdy byly zpřístupněny účty MSKS vedené u Fio banky a České spořitelny předsedovy MVDr. Lubomíru Širokému. Dále byla předána oproti protokolu i hotovostní pokladna s částkou 28 206,-Kč. Na žádost Ing. Heitel byly zrušeny platební karty a přístup k datu 31.8.2023 k bankovním účtům.

P MSKS vzalo na vědomí.

 

Předsedající po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným za účast a zasedání P MSKS v 17:59 hod. ukončil.

 

Ve Zbraslavi u Brna dne 07.09.2023

Předsedající: MVDr. Lubomír Široký

Zapisovatel: Lucie Šlechtická


 Zapis_PMSKS_c8_07092023.pdf

Partneři