Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 7/2023 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 25.08.2023

Přítomni za předsednictvo MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Ing. Bc. Edita Heitel, MBA, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Za kontrolní komisi přítomni: Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná


Zápis č. 7/2023 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.,

IČ 00568139
 (dále jen „P MSKS“)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS:

MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Ing. Bc. Edita Heitel, MBA, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Předsednictvo je usnášeníschopné. Přítomno 100% členů.

Za kontrolní komisi přítomni: Mgr.Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná

Zapisovatel: Lucie Šlechtická

Datum konání:  25.8.2023 od 17:00 hod

Místo konání:  areál Zbraslav

Termín příštího zasedání: 7. září 2023 od 16:00 hodin

 

Program:

 1. Zahájení, návrh programu, schválení programu, předsedajícího a zapisovatele
 2. Schválení termínu XV. Sjezdu MSKS (nejvyššího orgánu spolku)
 3. Volba předsedajícího XV. Sjezdu MSKS
 4. Schválení klíče delegování delegátů ZO/ZS pro 15. sjezd MSKS
 5. Upřesnění programu a voleb XV. Sjezdu
 6. Jmenování V. Staniové Mezinárodním rozhodčím pro výkon
 7. Jmenování M. Marcišinové rozhodčím z výkonu
 8. Různé
  • Darovací smlouva na vybavení kanceláří od Ing. Bc. Edity Heitel, MBA
  • KK Kunčice email z 20.8.2023 (viz. příloha 1)
  • Etický kodex – vyjádření VK „Zkušební řád jasně udává práva a povinnosti rozhodčích, figurantů, kladečů a dalších pomocníků. Etický kodex tedy není potřeba.“

 

ad 1) Zahájení, návrh programu, schválení programu

Svolatelem tohoto zasedání P MSKS je místopředseda P MSKS - MVDr. Lubomír Široký, který zasedání P MSKS v 18:20 hod. zahájit přivítáním přítomných členů P MSKS a hostů. Svolatel konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné, jelikož jsou přítomni všichni členové P MSKS. Svolatel předeslal navrhovaný program dnešního zasedání a jako předsedajícího tohoto zasedání navrhl svoji osobu a jako zapisovatele Lucii Šlechtickou.  Následně hlasováno o tomto usnesení:

A) P MSKS volí předsedajícím tohoto zasedání pana MVDr. Lubomíra Širokého a zapisovatelem Lucii Šlechtickou a schvaluje výše uvedený program tohoto zasedání.

PRO: 5        PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 2) Schválení termínu Sjezdu (nejvyššího orgánu spolku)

Předsedající MVDr. Široký navrhl termín XV. Sjezdu MSKS na datum 22.10.2023 od 10:00 hodin a místo konání v areálu Zbraslav u Brna.

B) P MSKS schvaluje termín konání XV. Sjezdu MSKS na datum 22.10.2023 od 10:00 hodin v areálu MSKS Zbraslav u Brna.

PRO: 5        PROTI: 0        ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 3) Volba předsedajícího XV. Sjezdu

Ing. Hejčová, J. Jašková a M. Odvářka navrhli jako předsedajícího XV. Sjezdu místopředsedu svazu MVDr. Lubomíra Širokého.

C) P MSKS volí předsedajícím XV. Sjezdu místopředsedu MSKS, MVDr. Lubomíra Širokého.

PRO: 5       PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 4) Schválení klíče delegování delegátů ZO/ZS pro XV. sjezd MSKS

P MSKS navrhlo klíč pro delegování zástupců (delegátů) členských organizací MSKS, a to:

5-50 členů = 1 delegát, 51-100 = 2 delegáti, 101-150 = 3 delegáti atd.

D) P MSKS schvaluje pravidlo pro počet delegátů na zasedání XV. Sjezdu MSKS z jednotlivých ZS a ZO MSKS v předneseném znění.

PRO: 5      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 5) Upřesnění voleb na XV. Sjezdu MSKS

1)  Volba bude tajná;

2)   Program bude obsahovat bod odvolání všech statutárních zástupců;

3)   Kandidáti na členy předsednictva budou mít max. 3 minuty na své představení;

4)   Do jednacího řádu vložit text k náhradníkům, proběhne i jejich volba

5)  Pozvánky rozeslat do 15.9.

Tajemnice vypracuje návrh Jednacího a volebního řádu, který bude vycházet z předchozích volebních a jednacích řádů Sjezdů MSKS, nechá jej zkontrolovat právnímu zástupci MSKS, poté jej předloží místopředsedovi MSKS a po jeho schválení jej rozešle s pozvánkou na sjezd, a to do 15. 9. 2023. Tento pak bude schvalován sjezdem.

P MSKS vzalo na vědomí, bez připomínek.

 

ad 6) Jmenování V. Staniové Mezinárodním rozhodčím pro výkon

Výcviková komise MSKS se dohodla, že jmenování zatím nedoporučuje.

E) P MSKS nepodá návrh na ČMKU, aby byla V. Staniová jmenována Mezinárodním rozhodčím výkonu.

PRO: 5     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 7) Jmenování M. Marcišinové rozhodčím z výkonu

„M. Marcišinová předložila hospitační listy komisaři a předsedovi zkušení komise Janu Strachovi, který konstatoval, že všechny hospitační listy jsou v pořádku, splňují podmínky, tak jak byly stanoveny u zkoušek rozhodčích (27. 8. 2022) a tudíž navrhuje Miroslavu Marcišinovou jmenovat rozhodčími z výkonu MSKS.“

F) P MSKS jmenuje M. Marcišinovou rozhodčím pro výkon dle MZŘ a NZŘ.

PRO: 5     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo přijato.

 

ad 8) Různé

 • KK Kunčice email z 20.8.2023 (viz. příloha 1) přípisem Kontrolní komise ze dne 20.8.2023 bylo vyřešeno

 • podnět od E.H. na podezření na neoprávněné použití osobních údajů v systému NSA kontrolní komise má v řešení

 • Etický kodex

  Vyjádření Výcvikové komise „Zkušební řád jasně udává práva a povinnosti rozhodčích, figurantů, kladečů a dalších pomocníků. Etický kodex tedy není potřeba.“

Na doporučení výcvikové komise předsednictvo Etický kodex neschvaluje.

 • Darovací smlouva na vybavení kanceláří od Ing. Bc. Edity Heitel, MBA

Vyjádření právního zástupce MSKS k navrhované smlouvě:

K uzavření v předloženém znění nedoporučuji! K hodnotě daru se nevyjadřuji, neboť toto mi nepřísluší.

1) Zásadním nedostatkem je zřízení služebnosti užívání všech movitých věcí, které jsou předmětem daru, bez omezení. Je tedy k zamyšlení, zda je opravdu vůlí dárce (EHV, s.r.o.) na neomezenou dobu, kdykoliv, kýmkoliv za EHV přijít a říct, „teď si jdu sednout do sedačky, do skříně si uložím své dokumenty“ apod., a zároveň zda je vůlí MSKS takové věcné břemeno k uvedeným použitým movitým věcem vůbec zřizovat.

Každopádně argumentace o zřízení jen na "oko", aby bylo protiplnění, není správné.

2) Ve vzájemném nesouladu jsou také data darování k 10. 9. 2023 (viz odst. 2.2), předání daru do 30 dnů od uzavření smlouvy (viz odst. 5.1) a přechod nebezpečí škody na daru uzavřením smlouvy (viz odst. 6.1).

Vše by mělo být v jeden okamžik.

3) Zcela nadbytečné je sjednání účelu daru (viz odst. 3.2). Darování má být neúčelové, po předání daru, je již plně využití v kompetenci obdarovaného.

P MSKS hlasovalo o nepodepsání darovací smlouvy.

G) P MSKS přijímá rozhodnutí darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti v předloženém znění neuzavřít.

PRO: 4     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 1

Usnesení bylo přijato.

 • P MSKS hlasovalo o termínu odvozu veškerého nábytku, dle fotografických příloh k návrhu darovací smlouvy.

H) Ing. Edita Heitel, MBA jako zástupce společnosti EHV, s.r.o. zajistí odvoz předmětného nábytku z areálu MSKS do 10.9.2023.

PRO: 4     PROTI: 0     ZDRŽEL SE: 1

Usnesení bylo přijato.

 

Předsedající po vyčerpání všech bodů programu poděkoval přítomným za účast a zasedání P MSKS v 17:59 hod. ukončil.

 

Ve Zbraslavi u Brna dne 25.8.2023

Předsedající:    MVDr. Lubomír Široký

Zapisovatel:  Lucie Šlechtická


 Zapis_PMSKS_c7_25082023.pdf

Partneři