Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 6/2023 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 12.08.2023

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Bc. Edita Heitel, MBA, MVDr. Lubomír Široký - svolatel, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová
Přítomni za kontrolní komisi MSKS: Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná
Přítomni za výcvikovou komisi MSKS: David Polzer, Miroslava Marcišinová


Zápis č. 06/2023

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.

 Újezd u Rosic č.p. 141, 664 84 Újezd u Rosic, IČ: 00568139,

zapsaný u Krajského soudu v Brně, spisová značka: L 224 (dále též „MSKS“ nebo „svaz“)

ze dne 12.08.2023

 

Datum: 12.08.2023 od 18:20 hod

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Bc. Edita Heitel, MBA, MVDr. Lubomír Široký - svolatel, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Přítomni za kontrolní komisi MSKS:

Mgr. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná

Přítomni za výcvikovou komisi MSKS:

David Polzer,  Miroslava Marcišinová

Zapisovatel: Ing. Renata Hejčová

Termín příštího zasedání předsednictva MSKS: 25.08.2023 od 17 hodin  tamtéž

Předběžný termín sjezdu MSKS 21.10.2023

 

Program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Schválení jmenování nových rozhodčích z výkonu dle návrhu výcvikové komise a zajištění razítek a dalších nezbytností pro nové rozhodčí
 3. Na vědomí rezignace tří členů předsednictva svazu
 4. Odvolání předsedy předsednictva svazu s tím, že svaz do mimořádného sjezdu povede místopředseda MVDr. Lubomír Široký
 5. Dohoda o provedení práce s Lucií Šlechtickou (tajemnice svazu) do ustanovení nového předsednictva svazu z důvodu zajištění plánovaných akcí a chodu svazu
 6. Omezení uzavírání smluv a jiných právních aktů, kterými by bylo zatíženo budoucí předsednictvo MSKS
 7. Navrácení přístupu pro členy předsednictva do aplikací MSKS
 8. Zpráva předsedkyně svazu o hospodaření svazu a činnosti svazu, o činnosti předsedy svazu, rozjednané úkoly
 9. Různé

Program byl odsouhlasen.

 

Zasedání předsednictva je usnášeníschopné, je přítomno všech 5 jeho členů, účast 100%, zahájeno svolatelem v 18:20 hod.

1) Předsedkyně svazu Ing. E. Heitel navrhla pořízení zvukového záznamu zasedání předsednictva. Hlasováno o usnesení:

a) O tomto zasedání předsednictva bude pořízen zvukový záznam.

(1 pro, 4 proti). Návrh nebyl schválen.

Byl projednáno a hlasováno o doplnění programu, který poslala emailem ing. Hejčová a 3 členové emailem schválili.

Do programu dnešního zasedání předsednictva svazu se doplňují další body:

Navrácení přístupu pro členy předsednictva do aplikací MSKS

Zpráva předsedkyně svazu o hospodaření svazu a činnosti svazu, o činnosti předsedy svazu, rozjednané úkoly.

b) Předsednictvo schvaluje program dnešního zasedání včetně jeho doplnění o výše uvedené body.

(4 pro, 1 proti). Program dnešního zasedání byl schválen.

 

2) Bylo hlasováno o jmenování nových rozhodčích z výkonu Miroslava Odvářky a Jiřího Koláře dle návrhu výcvikové komise:

„Miroslav Odvářka a Jiří Kolář předložili hospitační listy komisaři a předsedovi zkušení komise Janu Strachovi, který konstatoval, že všechny hospitační listy jsou v pořádku, splňují podmínky, tak jak byly stanoveny u zkoušek rozhodčích (27.8.2022) a tudíž navrhuje Miroslava Odvářku a Jiřího Koláře jmenovat rozhodčími z výkonu MSKS. Předsednictvo zajistí pro tyto nově jmenované rozhodčí čtečky, průkaz rozhodčího a razítko.“

Předsedkyně svazu sdělila, že razítka pro Miroslavu Marcišinovou a Miroslava Odvářku má již 2 měsíce, rovněž čtečky jsou k dispozici. Razítko pro Jiřího Koláře bude doobjednáno. Čtečky budou v nejbližší době předány.

c) Předsednictvo jmenuje rozhodčími z výkonu MSKS pana Miroslava Odvářku a pana Jiřího Koláře.

(5 pro). Novými rozhodčími byli jmenováni Miroslav Odvářka a Jiří Kolář.

 

3) Předsednictvo vzalo na vědomí rezignaci 3 členů předsednictva MSKS, a to Jany Jaškové, Ing. Renaty Hejčové, Miroslava Odvářky.

 

4) Předsednictvo hlasuje o odvolání z funkce předsedy předsednictva MSKS Ing. Bc. Editu Heitel, MBA. Svaz do ustavení nového předsednictva povede místopředseda svazu MVDr. Lubomír Široký. Na výzvu Ing. Bc. Edity Heitel, MBA objasnila Ing. Renata Hejčová důvody odvolání předsedkyně svazu. Na to bylo hlasováno o tomto usnesení:

d) Předsednictvo odvolává Ing. Bc. Editu Heitel, MBA z funkce předsedy předsednictva MSKS k dnešnímu dni .

(3 pro, 1 proti, 1 se zdržel). Usnesení bylo přijato.

 

5) Ing. Edita Heitel sdělila, že k 31. 8. 2023 bude udělána mimořádná ekonomická závěrka, budou předány veškeré přístupy, zřízeny nové platební karty, přístupy do banky, klíče od kanceláří….

 

6) Bylo schváleno, že bude uzavřena dohoda o provedení práce s Lucií Šlechtickou (tajemnice svazu) do ustanovení nového předsednictva svazu z důvodu zajištění plánovaných akcí a chodu svazu. Zajistí MVDr. Lubomír Široký. (4 pro, 1 proti).

Byly probrány plánované akce a jejich zajištění:

Krajská výstava Zbraslav 26.8.2023 je zajištěna MVDr. L. Širokým.

Mistrovství MSKS dle IGP3 30.9. -1.10.2023 je zajištěno výcvikovou komisí ve spolupráci s KK Velká Bíteš.

Ing. Edita Heitel, MBA odstoupila z pozice ředitele závodu, na návrh výcvikové komise byla jmenována ředitelem závodu Lucie Šlechtická.

Mistrovství mládeže MSKS 7. – 8. 10.2023 je zajištěno výcvikovou komisí.

Mistrovství MSKS dle ZVV3 12-13.11.2023 je zajištěno výcvikovou komisí ve spolupráci s KK Velká Bíteš.

 

7) Bylo schváleno omezení uzavírání smluv a jiných právních jednání, kterými by bylo zatíženo budoucí předsednictvo MSKS. Platební terminál, smlouva je již uzavřena. Úklidová firma, smlouva není uzavřena a nebude se uzavírat. Budou prováděny běžné platby. (5 pro).

 

8) Členům předsednictva budou bezodkladně obnoveny odebrané přístupy do aplikací svazu (5 pro).

 

9) Ing. Bc. Edita Heitel, MBA seznámila předsednictvo s prací předsedy svazu a s rozpracovanými úkoly.

 

10) Různé

 • Veškerá data svazu jsou uložena na googldisku, kam je uložila Lucie Šlechtická. Ing. Edita Heitel, MBA zálohovala data na externím disku u firmy Sodat.

 • V KK Velké Němčice proběhla členská schůze, která rozhodla o likvidaci. Likvidátorem ustanovilo předsednictvo Mgr. Janu Krouman, BA.

 • Etický kodex přepošle výcviková komise k připomínkování rozhodčím z výkonu.

 • Ekonomická zpráva bude připravena na sjezd svazu.

 • Ing. Edita Heitel, MBA udělila 24.7.2023 správcové Janě Jaškové napomenutí z důvodu přespávání nájemce restaurace na ubytovně svazu. Druhé napomenutí mělo být předáno na zasedání předsednictva svazu. Pan Jiří Kratochvíl, člen revizní komise a člen revizní komise i předcházejícího předsednictva potvrdil na jednání 10.8.2023, že se jednalo o dohodu minulého předsednictva svazu s nájemcem restaurace. Předsednictvo rozhodlo, že napomenutí nebude uděleno a dořešením situace pověřilo MVDr. Lubomíra Širokého. (pro 4, proti 1)

 • Předsednictvo bude nadále spolupracovat s panem Kozákem, správcem webových stránek a aplikací svazu.

 • Ing. Edita Heitel, MBA seznámila předsednictvo s tím, že pan Kozák byl vyplácen dohodou o provedení práce do výše 10 000 Kč měsíčně. Ústní dohoda s bývalou předsedkyní svazu byla na vyšší částku dle odpracovaných hodin. Pan Kozák požaduje proplacení odpracovaných hodin dle doloženého výkazu práce ve výši 139 250 Kč +21% DPH. Kontrolní komise prověří výkazy práce a seznámí s výsledkem předsednictvo na dalším zasedání.

 • MVDr. Lubomíru Širokému byl předán zápis z jednání kontrolní komise.


Ve Zbraslavi dne 12. 8. 2023

Předsedající: MVDr. Lubomír Široký

Zapisovatel: Ing. Renata Hejčová


Zapis_z_predsednictva_MSKS_c_06_2023_159063063-133384-230816105056.pdf

Partneři