Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 5/2023 ze zasedání mimořádného předsednictva MSKS ze dne 24.07.2023

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Edita Heitel, MBA, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Za kontrolní komisi přítomni: Ing. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná


Zápis č. 5/2023 ze zasedaní předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu
 (dále jen P MSKS)

Přítomni za předsednictvo MSKS:
Ing. Edita Heitel, MBA, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Předsednictvo je usnášeníschopné.

Za kontrolní komisi přítomni: Ing. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná

Pozvaní hosté:

- od 18:30 přítomen zástup J.H. za správce areálu J.J. v době její pracovní neschopnosti od 22.6.2023- 23.7.2023

- od 19:30 přítomna tajemnice svazu L.Š. k podání vysvětlení ukončení práce pro MSKS na základě emailu, které zaslala předsednictvu dne 13.7.2023

Zapisovatel: Ing. Edita Heitel, MBA

Datum konání:  24.7.2023 od 18:00 hod

Datum ukončení: 24.7.2023 v 21.45 hod. 

Místo konání: Areál Zbraslav

Termín příštího zasedání: 7. září 2023 od 16:00 hodin, areál Zbraslav u Rosic

Program:

 1. Zahájení, návrh programu
 2. Dle stanov MSKS čl.18 bod 8. Svolala předsedkyně MSKS na podnět členky J.J. mimořádné předsednictvo za účelem vyřešení situace s údržbou areálu a úklidem ubytoven z důvodů pracovní neschopnosti členky předsednictva a současně správcové areálu MSKS paní J.J. navazující na zápis č.4 bod 8.
 3. Předložení nabídky úklidových firem včetně cenové nabídky od 08-2023 viz. Zápis č.4 bod 8. 
 4. Ukončení práce na vlastní žádost tajemnice MSKS L.Š. k 13.7.2023
 5. Vypsání výběrového řízení v souladu se stanovami na místo tajemnice svazu
 6. Přijetí nové Základní Organizace – Kynologický klub Vlagod, z.s. (hlasování per rollam 4 pro, proti R.H.) – základní organizace přijata.
 7. Žádost VK o projednání počtu členů poradního orgánu MSKS
 8. Sjednání dodatku včetně náplně práce a mzdového výměru k pracovní smlouvě na HPP pro správce areálu paní J.J.
 9. Návrh výcvikové komise o rozšíření textu u povinnosti rozhodčích v “Systému řízení a zajišťování výcvikové činnosti MSKS” - Rozhodčí nesmí být účastníkem LETNÍHO VÝCVIKOVÉHO TÁBORA a vícedenního výcvikového soustředění, během kterého se koná zkouška z výkonu, kterou tento rozhodčí posuzuje.
 10. Sdělení organizátorům zkoušek: Dovolujeme si organizátorům zkoušek a rozhodčím z výkonu, připomenout nutnost přeregistrace u IMPORTOVANÝCH psů, tj. nelze zkoušku u psa českého majitele POSOUDIT a zapisovat do PP země původu psa, případně do exportního průkazu psa bez přeregistrace u ČMKU (pokud má majitel PP s označením EXPORT Pedigree, dostane po zápisu do plemenné knihy přílohu k PP pro zápis výstav a zkoušek).
 11. Změna rozhodčího na Mistrovství MSKS IGP3 2023 – Jan Strach (MSKS) hlavní rozhodčí
 12. Změna rozhodčího na Mistrovství MSKS IGP1 2023 - Miroslav Kašpar (MSKS) rozhodčí
 13. Vedoucí poslušnosti a obran na Mistrovství MSKS – Miroslava Marcišinová
 14. Vyřízení bankovního terminálu na platby za ubytování, pronájem a parkovné u Fio banky.
 15. Havárie čerpadla na zavlažování areálu zajišťované firmou Garden center.
 16. Oznámení dlouhodobého ubytování třetího subjektu v ubytovně areálu MSKS.

Různé: 

 • Cenová nabídka smluvního elektrikáře na instalaci zásuvkového rozvaděče a osvětlení na stání pro karavany a instalaci osvětlení kotců pro psy.  (objednávku zadala správcová areálu J.J.)
 • Zřízení nového ozvučení z důvodů nefunkčnosti a neopravitelnosti stávajícího zařízení. Zřízení nového zařízení k zajištění akcí, výstav a závodů.  Předpokládána cena 25 000, -Kč s nabídkou zařízení 1x základní stanice, 1x ústní mikrofon 1x hlavový mikrofon, přenosové zařízení. (zajišťuje předsedkyně svazu) 
 • Zajištění a plnění pojistné události z důvodů bouře, kdy došlo ke spálení motoru na pohon brány. Vyřizuje předsedkyně svazu v součinnosti s pojišťovnou a dodavatelem zařízení. 

 

add 1) Zahájení, návrh programu

Dle čl.13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS – program jednohlasně schválen.

 

Add 2) Dle stanov MSKS čl.18 bod 8. Svolala předsedkyně MSKS na podnět členky J.J. mimořádné předsednictvo za účelem vyřešenísituace s údržbou areálu a úklidem ubytoven z důvodů pracovní neschopnosti členky předsednictva a současně správcové areálu MSKS paní J.J. navazující na zápis č.4 bod 8.

 • Byl předvolán suplující zástupce za správu areálu J.H., který na dohodu o provedení práce, zastupoval správce areálu J.J. v době její pracovní neschopnosti. Správkyně J.J. pracuje pro MSKS jako zaměstnanec v hlavním pracovním poměru a současně je členkou předsednictva. Předsedkyně vyhověla žádosti ze dne 10.7.2023 paní správcové J.J. za účelem řešit situaci s údržbou areálu a úklidu ubytoven a požádala o svolání mimořádné předsednictvo. Předsedkyně vyzvala paní správcovou k vyjádření: v době její pracovní neschopnosti zjistila a udělala video nedostatků u požární nádrže, přerostlé trávy v areálu a nepořádku na zemi v koupelně ubytovny č.1. Videozáznam zaslala místopředsedovi MSKS a k fyzické kontrole vyzvala členku KK paní J.V. (datum, čas a zpráva z fyzické kontroly není známa). Dále předsedkyně vyzvala suplujícího správce J.H., který zastupoval v období 22.6.2023-24.7.2024. Suplující správce dříve vypomáhal a spolupracoval se stávající správcovou, a to bez náhrady mzdy. Informoval o nedostatcích, které byly dlouhodobého charakteru na ubytovnách, veřejných toaletách, garáži a stavu strojů ve vlastnictví MSKS. Pořídil fotografie po a před úklidem na srovnání, které poskytl pouze a výlučně předsedkyni svazu. Předsedkyně svazu tyto fotografie v den konání předložila v tištěné podobě předsednictvu k nahlédnutí a budou přílohou tohoto zápisu k případnému náhledu ze strany členské základny. Předsedkyně navrhla systém kontroly: záznam o úklidu jednotlivých pokojů s rozdělením na ubytovny, s označením, kdo a kdy úklid provedl, včetně záznam o úklidu veřejných toalet a údržbě strojů po použití. S péčí řádného hospodáře musí předsednictvo dbát o majetek svazu a jeho řádnou údržbu, kterou zajišťuje správce areálu. Protokoly o úklidu vypracuje předsedkyně svazu. Vždy po ukončení měsíce budou odevzdány správcem do kanceláře svazu MSKS k rukám předsedkyně. 1x za pololetí budou tyto protokoly předloženy KK která v součinností s předsedkyní a místopředsedou budou provádět průběžné kontroly v areálu. Dne 24.7.2023 paní správcová J.J. oznámila ukončení pracovní neschopnosti s nástupem 25.7.2023 zpět do pracovního poměru správce areálu.  

 • Předsedkyně řešila praní a sušení prostěradel s gumou, které se perou v zasedací místnosti svazu v pračce/sušičce, která je v majetku MSKS. Důvodem praní bylo dle tvrzení správcové J.J. že prostěradla se ve smluvní prádelně/mandlovně ničí. Předsedkyně informovala předsednictvo, aby v této činnosti správcová nepokračovala. Odůvodnění: cena prostěradla z prádelny/mandlovny 19 Kč/ks, neekonomičnost praní individuálně (čas správce, spotřeba elektřiny, prací prostředky, nepořádek v zasedací místnosti, rozvěšené, zmačkané prádlo ponecháno v pračce i sušce i do druhého dne po příchodu správce, zbytek poházený po sedačkách v místnosti). Tvrzení paní správcové u dodavatele služby mandlovny/prádelny ověřila telefonicky předsedkyně svazu a byla ujištěna že to toto tvrzení není pravda a dodavatel byl značně pohoršen tímto nařčením paní správcové. Tvrzení proti tvrzení nelze řešit.  Pračka bude využívána pouze za účelem praní jemného prádla, záclon, ubrusů, potahů a ručníků. Předsedkyní bylo zakoupeno v měsíci 07/2023 40 ks. prostěradel na gumu, které uskladnila v úklidové místnosti budovy č. 2. (správcová poděkovala za pořízení prostěradel a sdělila předsednictvu, že 40 nových prostěradel je stále nedostačující vč. letitého povlečení)

 • Předsedkyně informovala předsednictvo o chybějících klíčích k výměníkům. Zmatečnost s klíči od vstupu ubytoven, pokojů na ubytovně, garáže, uzamčené jímky, elektrického rozvaděče, dálkových ovladačů k bráně, klíčů k motoru brány a branky, které by měli být umístěny v místnosti správcové v hl. budově. Předsedkyně zajistí duplikáty stávajících klíčů, které budou jako rezervní umístěny v kanceláři předsedy a místopředsedy v uzamčené skříňce s řádným označením z důvodů zastupitelnosti správce či havárie v areálu.  

 • Předsedkyně požaduje po paní správcové uvedení nových postelí z masivu pořízené v roce 2021 do původního stavu. (paní správcová nové postele v čele pomalovala červenou barvou s odůvodněním, že tak pozná pokousanou postel při přebírání pokoje)

 • V diskuzi zaznělo, že součástí práce správce je vydávání klíčů při příjezdu hostů a dále vybírání klíčů a přebírání pokojů. Příležitostně s tím vypomáhá nájemce restaurace v areálu, který však pokoje dle sdělení správcové nekontroluje.    

 • Dne 19.7.2023 bylo zajištěno předsedkyní svazu sekání trávy a porostu v okolí plochy, ubytoven, za ubytovnami, mezi ubytovnami, příjezdem do areálu, a těžko dostupných míst u požárních nádrží strunovou sekačkou. Externí pracovník obdržel 150,-Kč/hod včetně vlastního zařízení bez PHM. Celkem bylo odpracováno 14 hod – úkol splněn dle požadavků předsedkyně. Do budoucna je třeba řešit sekání tak, aby nerušilo hosty a výcvik a případně neohrožovalo bezpečnost osob a majetku.               

P MSKS bere na vědomí

 

Add 3) Předložení nabídky úklidových firem včetně cenové nabídky od 08-2023 viz. Zápis č.4 bod 8. 

Předsedkyně na základě zápisu ze dne 22.6.2023 zajistila a předložila nabídku 2 úklidových firem. Obě společnosti nabídli téměř shodné nabídky úklidových služeb za ubytovny, veřejné toalety, přípravy použitého prádla pro odvoz do prádelny, výměnu a doplňování mýdel a toaletních papírů. Cena zahrnuje vlastní čistící prostředky a vlastní vybavení potřebné k úklidu. Hodinová sazba 310–330,-Kč/hod. Pevná sazba pokoj 2lůžkový 100,-Kč, pevná sazba za 4lůžkový pokoj 150-180 Kč. Tyto práce budou hrazeny v měsících 4-11. V zimních obdobích bude probíhat pouze udržovací úklid 1x za 2 měsíce případně dle potřeby. Firma bude mít smluvní podmínky doby určité do 31.12.2023. Odůvodnění: vyhodnocení finanční náročnosti pro MSKS a kvalita provedeného úklidu. Záznamy o úklidu budou odevzdány po ukončení měsíce k rukám předsedkyně nebo místopředsedy MSKS. 1x za pololetí budou předloženy KK, která v součinností s předsedkyní a místopředsedou budou provádět průběžní kontroly.

Pro 4 - Proti 0 - zdržel se 1

 

Add 4) Ukončení práce tajemnice svazu L.Š. k 13.7.2023

Jako host na 19.30 byla pozvána L.Š. k vysvětlení jejího písemného podání ukončení činnosti tajemnice MSKS, která opustila kancelář v úřední den na Zbraslavi u Brna bez přítomnosti předsedkyně a místopředsedy. Zanechala v kanceláři položený služební mobil MSKS, klíče od areálu a kanceláře. V tentýž den sdělila emailem, členům předsednictva, kontrolní komise a výcvikové komise, že ukončila činnost pro MSKS. Také poskytla kontakt na svůj soukromý mobil a soukromý email předpokládám z důvodů zpětné vazby. V emailu byl dotaz na finanční hotovosti ve výši 5 000,- Kč, kterou měla od předsedkyně jako zálohu na případné náklady spojené v její nepřítomnosti, případně k placení poštovních nákladů. Důvodem bylo, že se nepohodla se zastupujícím správcem, kterého zvlášť hrubým způsobem urážela. (incident vznikl z důvodů jeho špatně zaparkovaného auta, které údajně zamezovalo složení zboží na akci v areálu do sčítací místnosti v době, kdy uklízel ubytovny. Zastupující správce sdělil, že by přeparkoval, pokud by ho tajemnice upozornila či zatelefonovala z dřívější spolupráce kontakt měla).  Předsedkyně sdělila, že osobní rovina, antipatie a sprosté urážky do profesionálního vystupování tajemnice MSKS nepatří. Za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně považuji zanechání služebního mobilu a klíčů v kanceláři předsedkyně a místopředsedy bez jejich přítomnosti. Služební mobil, nalezen i s klíči v kanceláři dne 19.7.2023 vybitý. Tajemnice byla předsedkyní písemně vyzvána ke sdělení PUKU ke kartě, poskytnutý vstupní kód k aktivaci mobilu bohužel nestačil k odblokování SIM karty. Vypořádání finanční hotovosti nabídla dodanou fakturou za služby L.Š. vůči poskytnuté záloze ve výši 5 000,-Kč. Tajemnici při nástupu byla poskytnuta vzorová univerzální dohoda o provedení práce, kterou nepodepsala i když standardně připravovala vzorové dohody na akce svazu pro naše členy i nečleny. K nápravě stavu byla několikrát upozorňována předsedkyní svazu včetně BOZP. Tajemnice dne 24.7.2023 obdržela DOPP, kterou připravila předsedkyně včetně podpisu zaměstnavatele, včetně jejího ukončení. Tajemnice byla vyplácena formou DOPP ve výši 10 000,-Kč/měsíčně brutto + fakturace služeb nad rámec ve výši 250,-Kč/hod, které jsou přílohou faktury. Tajemnice přislíbila, že po prostudování zašle zpět bez sdělení termínu. Předsedkyně ji poděkovala za práci pro svaz.   

P MSKS bere na vědomí

 

Add 5) Vypsání výběrového řízení v souladu se stanovami MSKS na místo tajemnice svazu

Předsedkyně připravila podklady pro výběrové řízení na tajemnici svazu včetně náplně práce. Výběrové řízení bylo zveřejněno na stránkách MSKS. Výběrového řízení se dle zaslaných a vyhodnocených žadatelů zúčastní předseda a místopředseda. O výběrovém řízení budou informovat P MSKS a KK.  

Pro 4 - Proti 0 - Zdržel se 1

 

Add 6) Přijetí nové Základní Organizace – Kynologický klub Vlagod, z.s.

(hlasování per rollam 4 pro, proti 0, zdržela se R.H.) – základní organizace přijata.

 

Add 7) Žádost VK o projednání počtu členů poradního orgánu MSKS

Na základě požadavků předsedy výcvikové komise D.P.  byl sdělen předsedkyni MSKS požadavek, že výcviková komise má v současné době 6 členů. Z toho 5 členů intenzivně spolupracujících a podílejících se na práci a činnosti výcvikové komise, plánování MM MSKS a dalších akcí, účasti na schůzích včetně zpracování zápisu z jednání VK. Předseda VK D.P pochválil práci 5 členů aktivně podílejících na činnosti VK. Předsedkyni informoval o nečinnosti jedné členky R.H.  Dále sdělil, že historicky bývávalo zvykem 5 členů VK. 

Předsedkyně prověřila závazné stanovy MSKS. Počet členů poradního orgánu předsednictva VK není stanoven. Stanovy jsou nejvyšším a závazným dokumentem svazu. Předsedkyně oslovila členku VK paní R.H. která je současně členkou předsednictva, zda její setrvání ve funkci člena VK je žádoucí, když se nezúčastňuje jednání a nepodílí se na činnosti VK.  Funkce ve svazu, a to jak v P MSKS, tak ve VK je vůči členské základně o práci a náročné činnosti pro svaz. Tato činnost není honorována, jak uvádějí stanovy MSKS (tedy bez nároku na honorář či odměnu za výkon funkce) Odpověď paní R.H. byla, že se nezúčastnila pouze 2x, činnost neuměla vyhodnotit a v závěru sdělila předsednictvu, že z výcvikové komise se nehne a předsedkyně MSKS ji nemá ráda. Předsednictvo paní R.H. ke konci roku 2022 odvolali z funkce předsedkyně VK s písemným odůvodněním a fakty, které nastaly a následně byly předloženy předsednictvu.            

P MSKS bere na vědomí

 

Add 8) Sjednání dodatku včetně náplně práce a mzdového výměru k pracovní smlouvě na HPP pro správce areálu paní J.J.

Tento požadavek podala písemně paní správcová J.J. s tvrzením, že má smlouvu u MSKS na 80,-Kč/hod. Svaz eviduje pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr s účastí na sociálním a zdravotním pojištění u správce ze dne 18.2.2019 na dobu určitou jednoho roku s platovým výměrem 14 000 + 4000,-Kč. Což hodinové sazbě neodpovídá, jak uvedla v žádosti správcová areálu J.J. Pracovní poměr v souladu se zákoníkem práce pokračuje. V roce 2021 i 2022 byl správcové J.J. vyplacen nad rámec i 13 plat, tak jak v předcházejících ročních obdobích 2019 a 2020 + benefity 99,-Kč/den stravné + případné cestovné mimo pracovní cesty (zaměstnání a zpět) + schválené odměny. Předsedkyně svazu navrhuje paní správcové upravit mzdový výměr + dodatek ke stávající pracovní smlouvě na částku 18 000 + 4 000 Kč. Zachovat 13 plat a benefity v případě plnění pracovních podmínek + stanovení náplně práce pro správcovou areálu, kterou připraví včetně dodatku k pracovní smlouvě předsedkyně svazu. (návrh pracovní náplně byla již předložena na tomto jednání předsednictva) Správcová oznámila předsednictvu, že chce ukončit pracovní poměr ke dni 1.1.2024.  

Pro 4 - Proti 0 - Zdržel se 1 

 

Add 9) Návrh výcvikové komise o rozšíření textu u povinnosti rozhodčích v “Systému řízení a zajišťování výcvikové činnosti MSKS” - Rozhodčí nesmí být účastníkem LETNÍHO VÝCVIKOVÉHO TÁBORA a vícedenního výcvikového soustředění, během kterého se koná zkouška z výkonu, kterou tento rozhodčí posuzuje.

Pro 4 - Proti 0 - Zdržel se 1

 

Add 10) Sdělení organizátorům zkoušek: Dovolujeme si organizátorům zkoušek a rozhodčím z výkonu, připomenout nutnost přeregistrace u IMPORTOVANÝCH psů, tj. nelze zkoušku u psa českého majitele POSOUDIT a zapisovat do PP země původu psa, případně do exportního průkazu psa bez přeregistrace u ČMKU (pokud má majitel PP s označením EXPORT Pedigree, dostane po zápisu do plemenné knihy přílohu k PP pro zápis výstav a zkoušek).

Pro 4 - Proti 0 - Zdržel se 1 

 

Add 11) Změna rozhodčího na Mistrovství MSKS IGP3 2023 – Jan Strach (MSKS) hlavní rozhodčí

Na žádost VK požadavek na změnu hlavního rozhodčího. Propozice upraví správce IT B.K.

Pro 5 - Proti 0 - Zdržel se 0 

 

Add 12) Změna rozhodčího na Mistrovství MSKS IGP1 2023 - Miroslav Kašpar (MSKS) rozhodčí

Na žádost VK požadavek na změnu hlavního rozhodčího. Propozice upraví správce IT B.K.

Pro 5 - Proti 0 - Zdržel se 0 

 

Add 13) Vedoucí poslušnosti a obran na Mistrovství MSKS – Miroslava Marcišinová

Na žádost VK požadavek na změnu hlavního rozhodčího. Propozice upraví správce IT B.K.

Pro 5 - Proti 0 - Zdržel se 0 

 

Add 14) Vyřízení bankovního terminálu na platby za ubytování, pronájem a parkovné u Fio banky.

Předsedkyně svazu zřídila přenosný platební terminál pro svaz MSKS u Fio banky, kde je svazový účet. Možnost platit platební kartou v areálu MSKS od 15.8.2023.

Odůvodnění: jedná se o benefit a komfort pro účastníky akcí v areálu Zbraslav, a to možnost placení kartou, eliminaci transakcí v hotovosti a jejich následné předání a vklad do banky. Zřízený podružný účet u FIO banky je vedený zdarma a zpřehlední platby z ubytování, pronájmu. Včetně kontroly na knihy ubytovaných a přijatých transakcí.  Poplatek za transakci 2,18 % nebo paušál 800,-Kč/měsíc. Terminál bude poskytnut Fio bankou bezplatně. 

Pro 4 - Proti 0 - Zdržel se 1 

 

Add 15) Havárie čerpadla na zavlažování areálu Zbraslav servisované firmou Garden.   

Správce areálu J.J. dne 20.6.2023 nahlásila poruchu čerpadla závlahového systému. 22.6.2023 servisní firma zjistila spálení čerpadla s předpokládanou cenou za nové od 30 000,-Kč výše. Instalace nového čerpadla k závlahám v areálu za přítomnosti správce J.J. dne 17.7.2023 byla provedena.

Předsedkyně dne 20.7.2023 obdržela fakturu ve výši 48 412,-Kč var. Symbol 2301197, kterou rozporuje u dodavatele z důvodů neoznačení typu čerpadla. Faktura se skládá z 1 ks 919,60- práce, 1 ks dopravné 477,60, 1 ks čerpadlo 47 014,55 Kč. Odůvodnění: není specifikovány typ čerpadla, dodací list, záručního list. Do vyřešení faktura nebude uhrazena. 

P MSKS bere na vědomí

 

Add 16) Oznámení dlouhodobého ubytování třetího subjektu v ubytovně areálu MSKS.

Dne 22.6.2023 jsem byla jako předsedkyně svazu osobně obeznámena provozovatelem restaurace, že dlouhodobě využívá pokoj na ubytovně bez vědomí předsednictva včetně klíčů k ubytovně. Dle dohody s nájemcem restaurace jeho vstřícnosti a službám, které servisuje pro naše zákazníky v areálu MSKS, navrhuji předsednictvu dodatečně odsouhlasit využití pokoje do 31.12.2023 bezplatně.

Pro 5 - Proti 0 - Zdržel se 0 

Předsedkyně navrhuje udělit důtku správcové za hrubé porušení pracovní kázně, kdy ji opakovaně tvrdila, že v areálu nikdo dlouhodobě nebydlí. Následně sdělila, že klíče k ubytovnám obdržel provozovatel restaurace od bývalého předsedy J.H. MSKS.  Pokud smluvní správce areálu neví, kdo se tam nachází a je ubytován v areálu a má k dispozici klíče od ubytoven – neplní si své povinnosti vůči zaměstnavateli na činnost, kterou je smluvně vázán v pracovní smlouvě, a to správce areálu MSKS.      

P MSKS bere na vědomí

 

Různé:

 • Cenová nabídka smluvního elektrikáře na instalaci zásuvkového rozvaděče a osvětlení na stání pro karavany a instalaci osvětlení kotců pro psy.  Zpracovaná nabídka ve výši 58 147,- Kč ze dne 21.6.2023.(objednávku zadala správcová areálu J. J.  v součinnosti s tajemnicí (předsedkyně ověřila zadanou nabídku s dodavatelem, který potvrdil, že komunikoval se správcovou a tajemnicí a objednávku zpracoval dle jejich požadavků) – dodavatel na základě pokynů předsedkyně zpracuje novou nabídku na zvýšení osvětlení areálu a výměnu úsporných žárovek ve venkovních lampách.   

 • Zřízení nového ozvučení z důvodů nefunkčnosti a neopravitelnosti stávajícího zařízení. Zřízení nového zařízení k zajištění akcí, výstav a závodů.  Předpokládána cena 25 000,- Kč s nabídkou zařízení 1x základní stanice, 1x ústní mikrofon 1x hlavový mikrofon, přenosové zařízení. (zajišťuje předsedkyně svazu) 

 • Zřízení Wifi na posílení signálu, aby bylo možné otevřít a zavřít vstupní bránu pomocí mobilní aplikace 

 • Zajištění, nahlášení a plnění pojistné události, kdy došlo ke spálení motoru na pohon vstupní brány z důvodů bouřky. Vyřizuje předsedkyně svazu v součinnosti s pojišťovnou a dodavatelem zařízení. 

 • Zápis byl zaslán dne 30.7.2023 zaslán předsednictvu k připomínkování do 1.8.2023. Dne 30.7.2023 se vyjádřila správkyně areálu a současně členka předsednictva J.J.  email byl jako sdělení a vysvětlování nikoliv s věcnými a konkrétními zápisu. Byla opětovně vyzvána předsedkyní k připomínkování a do 3.8.2023 bez odezvy (email bude přílohou tohoto zápisu k nahlédnutí). Paní R.H. připomínkovala pouze bod 6, kdy sdělila, že nebyla proti, ale zdržela se.    

P MSKS bere na vědomí

 

USNESENÍ P MSKS 24.7.2023

Usnesení ze zasedání předsednictva MSKS, které se konalo dne 24.7.2023 v areálu MSKS Zbraslav u Brna.

Předsednictvo MSKS schválilo:

 1. Program zasedání P MSKS 24.7.2023
 2. Předložení nabídky úklidových firem včetně cenové nabídky od 08-2023 viz. Zápis č.4 bod 8.    
 3. Vypsání výběrového řízení v souladu se stanovami MSKS na místo tajemnice svazu
 4. Přijetí nové základní organizace – Kynologický klub Vlagod, z.s.
 5. Sjednání dodatku včetně náplně práce a mzdového výměru k pracovní smlouvě na HPP pro správce areálu paní J.J.
 6. Návrh výcvikové komise o rozšíření textu u povinnosti rozhodčích v “Systému řízení a zajišťovánívýcvikové činnosti MSKS” - Rozhodčí nesmí být účastníkem LETNÍHO VÝCVIKOVÉHO TÁBORA a vícedenního výcvikového soustředění, během kterého se koná zkouška z výkonu, kterou tento rozhodčí posuzuje.
 7. Sdělení organizátorům zkoušek: Dovolujeme si organizátorům zkoušek a rozhodčím z výkonu, připomenout nutnost přeregistrace u IMPORTOVANÝCH psů, tj. nelze zkoušku u psa českého majitele POSOUDIT a zapisovat do PP země původu psa, případně do exportního průkazu psa bez přeregistrace u ČMKU (pokud má majitel PP s označením EXPORT Pedigree, dostane po zápisu do plemenné knihy přílohu k PP pro zápis výstav a zkoušek).
 8. Změna rozhodčího na Mistrovství MSKS IGP3 2023 – Jan Strach (MSKS) hlavní rozhodčí
 9. Změna rozhodčího na Mistrovství MSKS IGP1 2023 - Miroslav Kašpar (MSKS) rozhodčí
 10. Vedoucí poslušnosti a obran na Mistrovství MSKS – Miroslava Marcišinová
 11. Vyřízení bankovního terminálu na platby za ubytování, pronájem a parkovné u Fio banky.
 12. Oznámení dlouhodobého ubytování třetího subjektu v ubytovně areálu MSKS.

V Brně dne 24.7.2023

Zapsala dne 30.7.2023: Ing. Edita Heitel, MBA předseda svazu

Zápis ověřil: MVDr. Lubomír Široký – místopředseda svazu


 2023-07-24-Zapis-PMSKS_c5_korr-E.pdf

Partneři