Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 4/2023 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 22.06.2023

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Edita Heitel, MBA, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Přítomni on-line: Miroslav Odvářka se připojil 16:20

Omluveni: MVDr. Lubomír Široký


Zápis č. 4/2023 ze zasedaní předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu
 (dále jen P MSKS)

Přítomni za předsednictvo MSKS:
Ing. Edita Heitel, MBA, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Přítomni on-line:
Miroslav Odvářka se připojil 16:20

Omluveni:
MVDr. Lubomír Široký

Předsednictvo je usnášeníschopné.

Za kontrolní komisi přítomni: Ing. Jana Krouman, BA

Za Výcvikovou komisi přítomni: David Polzer, Jan Strach, Radek Severin, Miroslava Marcišinová

Zapisovatel: Lucie Šlechtická

 

Datum konání: 22.6.2023 od 16:00 hod

Místo konání: areál Zbraslav

 

Termín příštího zasedání: 7.září 2023 od 16:00 hodin, areál Zbraslav u Rosic

Program:

 1. Zahájení, návrh programu
 2. Kontrola úkolů z předcházejícího zasedání
 3. Žádost KKR Vysočina o podporu činnosti – příloha č.1
 4. Návrh Směrnice GDPR – vypracováno Kontrolní komisí
 5. Návrh Etického kodexu – vypracováno Kontrolní komisí
 6. Informace o likvidaci pobočného spolku MSKS KK Velké Němčice
 7. Podnět k využívání areálu MSKS – pořádání seminářů s úspěšnými kynology apod. – předkládá J.K.
 8. Areál Zbraslav – najít náhradu za správce v době nemoci současného správce a najít pomocný personál v době prázdnin (úklid areálu a ubytoven)
 9. Schválení delegace rozhodčích pro MM MSKS dle IGP, M MSKS dle ZVV3 a M Mládeže a juniorů (přílohou propozice na akce)
 10. Návrh výcvikové komise na úpravu Směrnice o finančních náležitostech (přílohou návrh)
 11. Rezignace Jany Jaškové od vedení mládeže MSKS:
  - kdo si vezme na starost realizaci letošní mistrovství mládeže
  - řešení otázky mládeže pro příští rok
 12. Informace o schválení sboru staré administrativní budovy (per rollam – realizace sboru)
 13. Různé:

- schválení změny v aplikaci MSKS v žádosti o pořádání zkoušek – povinnost vyplnění místa konání

- zpoplatnění opakované zrušení zkoušky

- připomenutí podmínek přeregistrace přivezených psů ze zahraničí

- Návrh výcvikové komise o rozšíření textu u povinnosti rozhodčích

- Informace od předsedy VK: KK Ostrava – Kunčice již nebude organizovat závod s udělením titulu CACT

- Informace od předsedy VK: rozhodčí V.S. požádala o zadání statusu mezinárodního rozhodčíh


add 1) Zahájení, návrh programu

Dle čl.13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS – program jednohlasně schválen.

 

Add 2) Kontrola úkolů z předcházejícího zasedání

-   Kontrolní komise na příští zasedání předloží Směrnici o zpracování osobních údajů svazem. – úkol splněn

 

Add 3) Žádost KKR Vysočina o podporu činnosti – příloha č.1

Na žádost KKR Vysočina, předsedkyně MSKS navrhuje částku ve výši 3000,- na podporu Ligy kraje Vysočina ZVV1 a ZVV2, s podmínkou, že bude aktualizována databáze členů (včetně emailů), aktualizovaná pozvánka na danou akci, akce řádně komunikovat (posílat informace o akci např. propozice a fotografie pro možnost zveřejnění na webu a FB MSKS).

Jednohlasně schváleno

Z projednávaného bodu vyplynul úkol revidovat stav a činnost KKR dalších krajů, protože o jejich činnosti není žádné povědomí a P MSKS musí konstatovat, že Kynologické Krajské Rady jsou nefunkční.

 

Add 4) Návrh Směrnice GDPR – vypracováno Kontrolní komisí

Schválení bylo odloženo na příští zasedání P MSKS. Členové předsednictva a výcvikové komise budou připomínkovat do 30 dnů od zasedání P MSKS.

 

Add 5) Návrh Etického kodexu – vypracováno Kontrolní komisí

Text Etického kodexu byl přečten, přímo na zasedání a byl předsednictvem připomínkován. Schválení bylo odloženo na příští zasedání P MSKS. Členové předsednictva a výcvikové komise budou připomínkovat do 30 dnů od zasedání P MSKS.

 

Add 6) Informace o likvidaci pobočného spolku MSKS KK Velké Němčice

KK Velké Němčice do 30.10. 2023 doloží zápis o rozhodnutí členské schůze o likvidaci spolku se všemi náležitostmi.

 

Add 7) Podnět k využívání areálu MSKS – pořádání seminářů s úspěšnými kynology apod. – předkládá J.K.

J.K navrhla, že by MSKS mohlo být organizátorem víkendových akcí typu seminářů (se zaměřením na výcvik, veterinární poradenství a další okruhy, které jsou pro kynologii zajímavé a přínosné). Bylo navrženo, že pilotní seminář organizačně zajistí J.K. ve spolupráci s tajemnicí svazu, vytipuje možný termíny, navrhne program a náplň semináře, včetně rozpočtu na danou akci. Akce se bude komunikovat přes web, FB MSKS a emailem novinek.

P MSKS bere na vědomí

 

Add 8) Areál Zbraslav – najít náhradu za správce v době nemoci současného správce a najít pomocný personál v době prázdnin (úklid areálu a ubytoven)

Předsedkyně svazu aktuální problém vyřešila zástupem pana J.H. formou DOPP (náplní práce je úklid ubytoven, toalety, garáž, práce s technikou, úprava a čištění terénu, sekání trávy, čištění bazénu). Na měsíc srpen je potřeba, zajistit výpomoc jinou osobu. (budou osloveny úklidové firmy a údržbář na měsíce 8-11/2023).

P MSKS bere na vědomí

 

Add 9) Schválení delegace rozhodčích pro MM MSKS dle IGP, M MSKS dle ZVV3 a M Mládeže a juniorů (přílohou propozice na akce)

Předsedkyně jménem MSKS písemně požádá předsednictvo, jako nejvyšší orgán ČKS o možnost schválení předběžně navrhovaných rozhodčích výcvikovou komisí MSKS, která je poradním orgánem P MSKS, tak jak je uvedeno v zápisu VK MSKS ze dne 11.5.2023 o možnosti účasti na M MSKS ZVV3 a MM MSKS. A to VK navrhovaného pana rozhodčího Ing. Miroslava Ulče – M MSKS ZVV3 ve dnech 10.-12.11.2023 a pana Jiřího Lasíka – akce MM MKSK ve dnech 29.9.-1.10.2023. P MSKS požádá o delegaci Antona Strassera od Slovenské kynologické jednoty. Připraví tajemnice svazu.

Propozice na všechny akce jednohlasně schváleny

 

Add 10) Návrh výcvikové komise na úpravu Směrnice o finančních náležitostech (přílohou návrh)

Jednohlasně schváleno

 

Add 11) Rezignace Jany Jaškové od vedení mládeže MSKS:

- kdo si vezme na starost realizaci letošní mistrovství mládeže

- řešení otázky mládeže pro příští rok

Za výcvikovou komisi bude koordinátorkou M. Marcišinová. VK osloví vytipované osoby pro organizaci mládežnických akcí. VK předloží do 6.7.2023 jmenný seznam organizátorů.

 

Add 12) Informace o schválení sboru staré administrativní budovy (per rollam – realizace sboru)

6.5. a 7.5. proběhlo hlasování per rollam, v kterém P MSKS schválilo (4x souhlas, 1x zdrženo) sbor staré administrativní budovy v areálu Zbraslav.

 

Add 13) Různé:

-  schválení změny v aplikaci MSKS v žádosti o pořádání zkoušek – povinnost vyplnění, zda budou zkoušky konány prostorech vlastního kynologického cvičiště nebo mimo prostoty vlastního kynologického cvičiště.

V případě, že budou konány mimo prostoty vlastního kynologického cvičiště je potřeba uvést důvod.

Zkoušky pořádané na jiném místě, než na vlastním cvičišti budou povoleny pouze:

1. vlastní cvičiště nemají

2. vlastní cvičiště nemohou z vážných technických důvodů použít

3. zkoušky v rámci LTV nebo jiného vícedenního soustředění.

Jednohlasně schváleno

 

- 1 zrušená zkouška za pololetí je zdarma, další zrušení zkoušky za poplatek 500,- Kč

Jednohlasně schváleno

 

-  VK navrhuje rozeslat, zveřejnit (komunikovat) připomenutí podmínek přeregistrace přivezených psů ze zahraničí, nemožnost zapisovat zkoušky do PP bez přeregistrace – rozeslat na ZO/ZS a rozhodčí

Tajemnice svazu zformuluje text informačního emailu s odkazem na směrnice ČMKU, které toto upravují a rozešle všem ZO/ZS.

 

- Návrh výcvikové komise o rozšíření textu u povinnosti rozhodčích v “Systému řízení a zajišťování výcvikové činnosti MSKS” - Rozhodčí nesmí být účastníkem vícedenního výcvikového soustředění, během kterého se koná zkouška z výkonu, kterou tento rozhodčí posuzuje.

Jednohlasně schváleno

Informace od předsedy VK: KK Ostrava – Kunčice již nebude organizovat závod s udělením titulu CACT

VK navrhla vyzvat organizace, zda nemá nějaká organizace zájem v jarním termínu zorganizovat závod místo Kunčického závodu. Výcviková komise pomůže s organizačními záležitostmi, které jsou spojené se zadáním titulu CACT.

- Informace od předsedy VK: rozhodčí V.S. požádala o zadání statusu mezinárodního rozhodčího, byla vyzvána k předložení potřebných dokumentů, zda splňuje podmínky, do zasedání P MSKS tyto dokumenty nebyly do zasedání P MSKS dodány

 

USNESENÍ P MSKS 22.6.2023

Usnesení ze zasedání předsednictva MSKS, které se konalo dne 22.6.2023 v areálu MSKS Zbraslav u Brna.

Předsednictvo MSKS schválilo:

1)      Program zasedání P MSKS 22.6.2023

2)      podporu ve výši 3.000, - Kč pro KKR Vysočina

3)      propozice na MM MSKS, M MSKS ZVV3 a M mládeže pro rok 2023

4)      Směrnici o finančních náležitostech

5)      Povinnost v aplikaci MSKS u žádosti o pořádání zkoušky, vyplnit místo konání

6)      Poplatek za zrušení zkoušky

7)      Rozšíření povinnosti rozhodčích v “Systému řízení a zajišťování výcvikové činnosti MSKS

 

Jednání ukončeno v 19:30 hodin

V Brně dne 22.6.2023

Zapsala: Lucie Šlechtická, tajemnice MSKS

Zápis ověřila: Ing. Edita Heitel, MBA, předsedkyně, MSKS


 

 

Zapis_PMSKS_c4_22062023.pdf

Příloha č.1 - Žádost KKR Vysočina o podporu činnosti - na vyžádání na sekretariátu MSKS

Návrh Směrnice GDPR – na vyžádání na sekretariátu MSKS

Návrh Etického kodexu – na vyžádání na sekretariátu MSKS

Propozice_M_MSKS_2023_MLADEZ.pdf

Propozice_MM_MSKS_2023.pdf

Propozice_MMSKS_2023_ZVV3.pdf

NAVRH_VK_2023_Finanční_náležitosti_Rozhodčí_figurantů_vedoucí_akcí_MSKS.pdf

Partneři