Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zbraslavská krajská výstava psů, 03.06.2023

Výstavu pořádá MSKS pod patronací ČMKU. Výstava bude probíhat podle výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit jen psi zapsaní v plemenných knihách uznaných FCI.


 

PROGRAM

 

od 8:00 hodin přejímka psů

9:30 hodin posuzování v kruzích

14:30 hodin závěrečné soutěže

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Výstavu pořádá MSKS pod patronací ČMKU. Výstava bude probíhat podle výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit jen psi zapsaní v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat pořádek v areálu výstavy. V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovi – za všechny tyto škody zodpovídá majitel. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Rozhodčí jsou povinni vyloučit z posuzování agresivní a nezvladatelné psy.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu Zbraslav s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na výstavě. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení z výstavy.

Upozorňujeme vystavovatele, že na výstavě bude prováděna namátková kontrola identity psů určeným veterinárním lékařem. Doporučujeme vystavovatelům, aby si zkontrolovali čitelnost čipu předem. Vystavovatel je také povinen na požádání předložit průkaz původu ke kontrole tetovacího čísla nebo čipu.

Vystavovatelé na výstavě jsou odpovědni za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo blaho, jako např. ponechat jej ve vozidle za mimořádného vedra nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým způsobem. Porušení tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z dané i následujících výstav. Ponechání psa v uzavřeném dopravním prostředku bez dozoru člověka – toto je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě. Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí (např. funkční klimatizace v létě a topení v zimě). Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.

Na výstavě nebudou posouzení psi s kupírovanýma ušima a je zakázáno je i na výstavu vodit.

Třídy: viz. přihláška

 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

- všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva

- psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona

- psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003

- po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění oso

 
POKYNY PRO VYPLŃOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line systému www.dogoffice.cz Každý uživatel musí mít v systému zřízen svůj osobní účet. V části moji psi si založíte své psy a přiložíte k nim potřebné přílohy (PP obě strany včetně strany, kde je uvedený majitel). Majitel zapsaný v PP musí být stejný, jako je jméno uživatele účtu v dogoffice, tzn. pokud je pes ve spolumajitelství, musí na stejná jména být založen i účet v DO. Založení účtu vám bude sloužit i pro přihlašování na další výstavy v ČR. V průběhu přihlášení na některou z NV nebo MVP dojde od pořadatelů ke schválení, nebo neschválení, dokumentů u psa. Pořadatel si vyhrazuje právo bez urgence NEPŘIJMOUT přihlášky nezaplacené do uzávěrky. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Vstupní listy jsou k dispozici v systému www.dogoffice.cz asi 10 dnů před výstavou.

 
PROTEST

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny, rovnající se dvojnásobku částky výstavního poplatku tzn. 1200,- Kč, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

 
TITULY

Vítěz třídy – může být zadán ve všech třídách bez ohledu na počet přihlášených psů, mimo třídu štěňat, dorostu a třídy čestné

Krajský vítěz – může být udělen nejlepšímu psovi a feně, oceněni známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“ z konkurence ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE

Mladý vystavovatel – I.kategorie od 9 let do 13 let a II.kategorie od 13 let do 18 let

Nejlepší štěně – do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou VN1

Nejlepší dorost - do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou VN1

Nejlepší mladý - do soutěže nastupují psi a feny ze třídy mladých ocenění známkou Výborná 1

Nejlepší veterán - do soutěže nastupují psi a feny ze třídy veteránů ocenění známkou Výborná 1

Nejlepší pár – do soutěže nastupují pes a fena jednoho plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni

Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže nastupuje 3 – 5 jedinců jednoho plemene posouzených na výstavě, pocházejících od jednoho chovatele a minimálně dvou různých otců nebo matek

Vítěz skupin FCI I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X a Neuznaná plemena – do soutěže nastupují psi a feny ocenění titulem Krajský vítěz, podle jednotlivých skupin FCI

Vítěz Krajské výstavy – do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI a Vítěz neuznaných plemen

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY
Uzávěrka 19.5.2023
Poplatek za psa 600 Kč
Poplatek za psa v třídě štěňat, dorostu, veteránů 300 Kč
Soutěže 300 Kč
 

Poznámka: on-line katalog bude k dispozici na našich webových stránkách v den výstavy.

Vystavovatel podáním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména a případně adresy v katalogu výstavy a webových stránkách MSKS.

 

Výstavní poplatek hraďte bankovním převodem na účet u FIO banky číslo:

99991122/2010

Po přihlášení přes www.dogoffice.cz, vám tento systém po zadání přihlášky vygeneruje variabilní symbol

e-mail: tajemnik@msks.cz

tel. 602 786 002

 
ROZHODČÍ

Miroslav Václavík, Řehánek Petr, Jančík Leoš, Cepková Renata, Vaníčková Kristina, Jelínková Hrdličková Edita

Rozhodčí budou využiti podle počtu přihlášených psů. Změna rozhodčích vyhrazena!!!!!

Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může být předmětem fotografování a záznam.

 

 super ZOO

 

vystava-propozice.pdf

Partneři