Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2/2023 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 21.02.2023

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Edita Hrdličková Jelínková MBA, Jana Jašková, MVDr. Lubomír Široký, Ing. Renata Hejčová

Omluveni: Miroslav Odvářka

Přítomna za kontrolní komisi: Mgr. Ing. Jana Krouman, BA


Zápis č. 2/2023 ze zasedaní předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu
 (dále jen P MSKS)

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Hrdličková Jelínková MBA, Jana Jašková, MVDr. Lubomír Široký, Ing. Renata Hejčová

Omluveni:

Miroslav Odvářka

Předsednictvo je usnášeníschopné.

Přítomna za kontrolní komisi: Mgr. Ing. Jana Krouman, BA

Zapisovatel: Lucie Šlechtická

 

Datum konání: 21.2.2023 od 16:00 hod

Místo konání:  kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Termín příštího zasedání: 8.4.2023 od 16:00 hodin, areál BVV (restaurace pavilón V)

 

Program:

 

 1. Zahájení, návrh programu
 2. Kontrola úkolů z předcházejícího zasedání
 3. Přijetí nové Základní Organizace – Kynologický spolek Morkovice z.s. (výpis z rejstříku – Příloha 1a, Stanovy spolku – Příloha 1b)
 4. Ukončení činnosti pobočného spolku KK Velké Němčice (Příloha 2)
 5. Žádost o ukončení členství v MSKS ZO Kerberos Březí (Příloha 6)
 6. Žádost KK Ostrava – Kunčice o finanční podporu závodu „Velikonoční Kunčičák“ (Příloha 3)
 7. Návrh termínů podání žádosti o pořádání závodu s CACT a podání žádosti o konání výstavy
 8. Schválení rozpočtu MSKS na rok 2023
 9. Pozastavení činnosti KK Bánov
 10. Ukončení členství na vlastní žádost ZS Tornjak klub CZ, z.s.
 11. Pozastavení členství ZS Český klub velkého knírače, z.s.
 12. Schválení cenové kalkulace na opravu plotu (poškozený padajícím stromem) (Příloha 4)
 13. Schválení cenové kalkulace na zhotovení a úpravu hlavní vodoměrné šachty (Příloha 5)
 14. Návrh kandidáta MSKS pro volbu místopředsedů do Sdružení sportovních svazů ČR
 15. Dodatek směrnice MSKS – Svazové příspěvky pro ZS přijaté v průběhu roku (Příloha 8)
 16. Různé:
 •  Elektřina a rozvody v areálu Zbraslav – možnosti zvýšení osvětlení a výměna zdrojů za efektivnější a levnější provoz-cenová nabídka Radek Halva (Příloha 7)
 • Zajištění pověřence z důvodů digitalizace členské základny v rámci GDPR
 • Zadání projektové dokumentace na multifunkční halu

 

add 1) Zahájení, návrh programu

Dle čl.13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS – program jednohlasně schválen.

 

Add 2) Kontrola úkolů z předcházejícího zasedání

 • Jana Krouman na příští zasedání předloží Směrnici o zpracování osobních údajů svazem. Tajemnice připraví text e-mailu, který bude obsahovat vysvětlení jaké údaje svaz zpracovává a také jednoduchý návod pro ZO jak pracovat s osobními údaji jejich členů. – úkol trvá

 • Předsedkyně svazu zpracovala rozpočet na rok 2023, který předložila na zasedání P MSKS, tento rozešle všem členům P MSKS e-mailem – úkol splněn

 

Add 3) Přijetí nové Základní Organizace – Kynologický spolek Morkovice z.s. (výpis z rejstříku – Příloha 1a, Stanovy spolku – Příloha 1b)

Předsednictvo odkládá na příští zasedání P MSKS

 

Add 4) Ukončení činnosti pobočného spolku KK Velké Němčice (Příloha 2)

Vzhledem k tomu, že se jedná o pobočný spolek MSKS, je k ukončení činnosti potřeba provést likvidaci pobočného spolku. Pobočný spolek je organizační složka MSKS, jeho činnost nelze ukončit a ponechat pobočný spolek "ladem".

P MSKS pobočnému spolku navrhne dvě možnosti řešení:

 1. Spolek provede likvidaci samostatně a to tak, že určí likvidátora a učiní všechny potřebné kroky k likvidaci, která povede výmazu pobočného spolku z rejstříku spolků

  nebo

 2. Likvidaci za pobočný spolek provede MSKS, tj. jmenuje likvidátora pobočný spolek uhradí dopředu částku 7000,- Kč z které budou hrazeny výlohy s likvidaci spojené.

 

Add 5) Žádost o ukončení členství v MSKS ZO Kerberos Březí (Příloha 6)

Vzhledem k tomu, že se jedná o pobočný spolek MSKS, je k ukončení činnosti potřeba provést likvidaci pobočného spolku. Pobočný spolek je organizační složka MSKS, jeho činnost nelze ukončit a ponechat pobočný spolek "ladem".

P MSKS pobočnému spolku navrhne dvě možnosti řešení:

 1.  Spolek provede likvidaci samostatně a to tak, že určí likvidátora a učiní všechny potřebné kroky k likvidaci, která povede výmazu pobočného spolku z rejstříku spolků

  nebo

 2. Likvidaci za pobočný spolek provede MSKS, tj. jmenuje likvidátora pobočný spolek uhradí dopředu částku 7000,- Kč z které budou hrazeny výlohy s likvidaci spojené.

 

Add 6) Žádost KK Ostrava – Kunčice o finanční podporu závodu „Velikonoční Kunčičák“, který se bude konat 15.4.2023 (Příloha 3)

MSKS závod podpoří částkou 5000,- Kč.

Od KK Ostrava – Kunčice bude vystavena faktura do 30 dnů od ukončení činnosti a bude doložena spolu se sdělením, na jaké účely byly vynaloženy poskytnuté prostředky.

Jednohlasně schváleno

 

Add 7) Návrh termínů podání žádosti o pořádání závodu s udělením titulu CACT a podání žádosti o konání výstavy

Podání žádosti o pořádání závodů s titulem CACT – do 31.10. předešlého roku.
Podání žádosti o pořádání výstavy – do 15.7. předešlého roku

Jednohlasně schváleno

 

Add 8) Schválení rozpočtu MSKS na rok 2023

Jednohlasně schváleno

Add 9) Pozastavení činnosti KK Bánov

Předsednictvo konstatuje, že KK Bánov uhradili všechny pohledávky za rok 2022 a členské příspěvky na rok 2023. Pozastavení činnosti (dle Směrnice o členských příspěvcích) je do 30.6.2023

 

Add 10) Ukončení členství u MSKS, na vlastní žádost, základní organizace Tornjak klub CZ, z.s. k 21.2.2023

Jednohlasně schváleno

 

Add 11) Pozastavení členství ZS Český klub velkého knírače

MVDr. Široký navrhl, aby Český klub velkého knírače, z.s. na vlastní žádost ukončilo členství v MSKS.

Předsedkyně Českého klubu velkého knírače, z.s. Mgr. Ing. Jana Krouman, BA na tento návrh reagovala tím, že k tomuto kroku nemá pověření od nejvyššího orgánu spolku (členské schůze).

Ing. Jelínková Hrdličková navrhla, aby MSKS Českému klubu velkého knírače pozastavilo členství do doby než:

- upraví název spolku

- ze stanov bude odstraněno pořádání výstav

- ze stanov bude odstraněno delegování rozhodčích

- ze stanov budou odstraněny další podpůrné činnosti, zejména vydávání klubových chovatelských a výcvikových normativ a v souladu s ČMKU zajištění výběru rozhodčích a školení pro exteriér a výkon psů

- odstranit ze stanov článek III., bod 4. “Svá poslání Klub naplňuje širokou paletou prostředků, které zahrnují například tvorbu a šíření informačních materiálů, pořádání společenských, sportovních a chovatelských akcí.” - odstranit chovatelských

Důvodem je, že klub byl přijat jako základní výcviková organizace MSKS v souladu se směrnicí ČMKU č.9

Jednohlasně schváleno pozastavení členství 

 

Add 12) Schválení opravy plotu (poškozený padajícím stromem) - cenová kalkulace na opravu plotu Příloha č. 4

 Jednohlasně schváleno

 

Add 13) Schválení cenové kalkulace na zhotovení a úpravu hlavní vodoměrné šachty (Příloha 5)

Jednohlasně schváleno

 

Add 14) Návrh kandidáta MSKS pro volbu místopředsedů do Sdružení sportovních svazů ČR

P MSKS nenavrhuje kandidáta

 

Add 15) Dodatek směrnice MSKS – Svazové příspěvky pro ZS přijaté v průběhu roku (Příloha 8)

Jednohlasně schváleno

 

Add 16) Různé:

 • Elektřina a rozvody v areálu Zbraslav – možnosti zvýšení osvětlení a výměna zdrojů za efektivnější a levnější provoz-cenová nabídka Radek Halva (Příloha 7)

Jednohlasně schváleno

 

 • Zajistit pověřence z důvodů digitalizace členské základny v rámci GDPR
  Zajistí předsedkyně MSKS do příštího zasedání P MSKS

 

 • Zadání projektové dokumentace na multifunkční halu

odloženo na příští zasedání P MSKS

 • Bude provedeno proškolení bezpečnosti práce od firmy Safety

 

USNESENÍ P MSKS 21.2.2023

Usnesení ze zasedání předsednictva MSKS, které se konalo dne 21.2.2023 v areálu MSKS Zbraslav u Brna

Předsednictvo MSKS schválilo:

 1. Program zasedání P MSKS 21.2.2023
 2. Podpořit závod „Velikonoční Kunčičák“ částkou 5000,- Kč
 3. Termín předkládání žádostí o pořádání závodů s titulem CACT do 31.10. předešlého roku a termín žádostí o pořádání výstavy do 15.7. předešlého roku
 4. Rozpočet MSKS na rok 2023
 5. Ukončení členství Tornjak klub CZ, z.s. k 21.2.2023
 6. Pozastavení činnosti Český klub velkého knírače k 21.2.2023
 7. Cenovou kalkulaci opravy plotu areálu Zbraslav
 8. Cenovou kalkulaci na zhotovení a úpravu hlavní vodoměrné šachty v areálu Zbraslav
 9. Dodatek ke směrnici o svazových příspěvcích pro ZS přijatých v průběhu roku
 10. Cenovou kalkulaci na zvýšení osvětlení a výměnu zdrojů (efektivnější a levnější provoz)

Jednání ukončeno v 18:00 hodin

Ve Zbraslavi u Brna dne 21.2.2023

Zapsala: Lucie Šlechtická, tajemnice MSKS

Zápis ověřila: Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA, předsedkyně MSKS


 Zapis_PMSKS_c2_21022023.pdf

Příloha č. 1

Priloha_c1a_Kynologicky_spolek_Morkovice_vypis_z_rejstriku_k_31012023.pdf

Priloha_c1b_Kynologicky_spolek_Morkovice_Stanovy_2022.pdf

Příloha č. 2 - na vyžádání na sekretariátu MSKS

Příloha č. 3 

Priloha_c3_KK_Ostrava_Kuncice_zadost_o_financni_podporu.pdf

Příloha č. 4  - na vyžádání na sekretariátu MSKS

Příloha č. 5  - na vyžádání na sekretariátu MSKS

Příloha č. 6  - na vyžádání na sekretariátu MSKS

Příloha č. 7  - na vyžádání na sekretariátu MSKS

Příloha č. 8

Priloha_c8_Směrnice MSKS - svazové příspěvky kluby přijaté v průběhu roku.pdf

Partneři