Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 6 / 2022 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 29.12.2022

Přítomni za předsednictvo MSKS: Ing. Edita Hrdličková Jelínková MBA, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, MVDr. Lubomír Široký, Ing. Renata Hejčová

Přítomna za kontrolní komisi: Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná


Zápis č. 6/2022 ze zasedaní předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu
 (dále jen P MSKS)

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Hrdličková Jelínková MBA, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, MVDr. Lubomír Široký, Ing. Renata Hejčová

Předsednictvo je usnášeníschopné.

Přítomna za kontrolní komisi: Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná
Zapisovatel: Lucie Šlechtická

 

Datum konání:   29.12.2022 od 16:00 hod

Místo konání:  kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Termín příštího zasedání: 23.2.2023

 

Program:

 1. Zahájení, návrh programu
 2. Reakce na podnět od ČKS zaslaný MSKS 24.11.2022 – odpověď emailem 6.12.2022 viz. Příloha č.1
 3. Stanovisko k rozhodčím se zkouškami rozhodčích u obou svazů – viz. příloha č.2 (odesláno na projednání u ČKS)
 4. Žádost KK Kunčice o pořádání akce „závod Velikonoční Kunčičák 2023“ konané 7.4.2023 a možnost udělení titulu CACT na závod dle IGP3 a IGP1
 5. Směrnice ke zpracování osobních údajů – návrh Jany Krouman
 6. Informace od KK Rybníček o konání jarní akce jako Memoriálu Jiřího Hammera, dlouholetého člena, předsedy spolku KK Rybníček a Informace o vyjádřeném nesouhlasu od syna s pořádáním tohoto memoriálu
 7. Plán rozpočtu na rok 2023
 8. Vyloučení Spolek kynologů Kabeco – neuhrazení členských příspěvků
 9. Pozastavení činnosti KK Bánov – neuhrazena platba za 2 nové členy
 10. Úkoly ze zasedání P MSKS v roce 2022
 11. Různé:

add 1) Zahájení, návrh programu

Dle čl.13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKSprogram jednohlasně schválen.

 

Add 2) Reakce na podnět od ČKS zaslaný MSKS 24.11.2022

Odpověď byla odeslána e-mailem 6.12.2022 viz. Příloha č.1. P MSKS bere na vědomí.

 

Add 3) Stanovisko k rozhodčím se zkouškami rozhodčích u obou svazů – viz. příloha č.2 

Žádost o stanovisko bylo odesláno e-mailem 22.12.2022 na projednání u ČKS. P MSKS bere na vědomí.

 

Add 4) Žádost KK Kunčice o pořádání akce „závod Velikonoční Kunčičák 2023“ konané 7.4.2023 a možnost udělení titulu CACT na závod dle IGP3 a IGP1.

22.12.2022 byla na e-mail tajemnik@msks.cz zaslána žádost o titul CACT pro akci „Velikonoční Kunčičák 2023“. 

KK Ostrava – Kunčice žádá o zadání titulu pro kategorie IGP1 a IGP3. Dle Řádu pro udělení Šampiona ČR zkoušku dle IGP1 nelze vypsat se zadáním titulu CACT. U kategorie IGP3 bude žádost na ČMKU odeslána.

Jednohlasně schváleno

 

Add 5) Směrnice ke zpracování osobních údajů – návrh Jany Krouman

Předsedkyně Kontrolní komise navrhuje zpracovat směrnici k zpracování osobních údajů, které MSKS shromažďuje. Vzhledem k tomu, že MSKS spravuje kolem 4000 lidí, je potřeba tomuto věnovat zvláštní péči.

MSKS sbírá osobní údaje na základě zákonných důvodů (pracovně právní vztah u zaměstnanců, nebo pracujících na dohodu, Zákon o podpoře sportu u členů organizací, kteří jsou členy MSKS) a oprávněného zájmu (spolková činnost, konání zkoušek, soutěží, výcvikových akcí).

Ze strany MSKS se údaje ukládají do zaheslovaného systému, který je na zvláštní doméně. Přístupy k údajům jsou odstupňovány a rozlišeny přístupovými právy. Osoby pracující s celou členskou základnou (administrátor, tajemnice, předsedkyně svazu, předseda výcvikové komise) mají každý unikátní heslo a po přihlášení je dohledatelný jejich pohyb v systému. Organizace mají každá svůj unikátní jeden přístup, opět pod jejich heslem, kdy se dostanou pouze k osobním údajům členů dané organizace (opět je dohledatelné z jaké IP adresy bylo heslo použito a jaké údaje byly upravovány).

Jana Krouman na příští zasedání předloží Směrnici o zpracování osobních údajů svazem. Tajemnice připraví text e-mailu, který bude obsahovat vysvětlení jaké údaje svaz zpracovává a také jednoduchý návod pro ZO jak pracovat s osobními údaji jejich členů. 

 

Add 6) Informace od KK Rybníček o konání jarní akce jako Memoriálu Jiřího Hammera, dlouholetého člena, předsedy spolku KK Rybníček a Informace o vyjádřeném nesouhlasu od syna s pořádáním tohoto memoriálu

Tato záležitost není v dikci svazu.

 

Add 7) Plán rozpočtu na rok 2023

Předsedkyně svazu zpracovala rozpočet na rok 2023, který předložila na zasedání P MSKS, tento rozešle všem členům P MSKS e-mailem.

Rozpočet pro rok 2023 bude na příštím P MSKS předložen ke schválení.

 

Add 8) Vyloučení Spolek kynologů Kabeco – neuhrazení členských příspěvků

Za porušení Stanov (článek 7, bod 2 c) bylo navrženo vyloučit Spolek kynologů Kabeco k 31.12.2022.

Jednohlasně schváleno

 

Add 9) Pozastavení činnosti KK Bánov – neuhrazena platba za 2 nové členy

Spolek KK Bánov neuhradil řádně, dle vydaných pokynů MSKS platných od 01.01.2021 členské příspěvky roku 2022 za dva nově nahlášené členy (9.3.2022).

P MSKS bere na vědomí

- Směrnice o členských příspěvcích MSKS, hrazení svazových příspěvků je účinná od 24.12.2022, tj. toho dne došlo k pozastavení činnosti v souladu s čl. 4.1. směrnice.

- Činnost KK Bánov bude pozastavena nejméně do 30.6.2023 (viz čl. 4.3. směrnice) a může být obnovena jen za předpokladu uhrazení všech závazků (čl. 4.4.)

KK Bánov nemá v pořádku zápis ve Spolkovém rejstříku, a proto na dalším zasedání P MSKS bude projednáno, zda MSKS bude žádat na Krajský soud o stanovení opatrovníka.

 

Add 10) Úkoly ze zasedání P MSKS v roce 2022

 •  zápis č.5 – úkol pro tajemnice/admin – rozeslat e-mail ZO/ZS, upozornění na neuhrazené členské příspěvky s informací o přijetí Směrnice o svazových příspěvcích – splněno
 •  Zápis č.5 – úkol pro tajemnice/admin – rozeslat informativní email na ZO/ZS ohledně sběru RČ od členů – splněno
 • Zápis č.5 – úkol pro předsedkyně/místopředseda – na Valnou hromadu ČMKU delegovat 12 delegátů – splněno, bude po Novém roce odesláno na ČMKU
 •  Zápis č.5 – úkol pro tajemnici – sjednat geodeta pro zanesení nového přístřešku administrativní budovy do katastrální mapy – splněno (geodetické zaměření proběhne v průběhu ledna 2023)
 •  Zápis č. 4 – úkol pro předsedkyni/tajemnici – prověřit vybudování přímé přípojky k vodovodnímu řádu – úkol trvá
 •  Zápis č. 3 – úkol pro VK – předložit návrh sportovního komisaře s působností na JM a Vysočině – úkol splněn (M.Oliva zvolen na zasedání P MSKS č.5)
 •  Zápis č. 3 – úkol pro tajemnici/VK – dokument „Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS“ upravit dle schválených změn, rozeslat na rozhodčí MSKS a po připomínkování předložit P MSKS – splněno
 •  Zápis č.3 – úkol pro tajemnici/J.Věrnou – připravit propozice M MSKS dle ZVV3 – splněno
 •  Zápis č. 2 – úkol pro R.Hejčovou – dodat jmenný seznam zájemců o zkoušky na rozhodčí – zkoušky proběhly v srpnovém termínu v organizaci předsedkyně svazu
 •  Zápis č.1 – úkol pro předsedkyně/tajemnice – příprava Sjezdu MSKS – úkol splněn
 •  Zápis č. 1 – úkoly plynoucí z předešlého roku viz. zápis č.1

 

Add 11) Různé

 •  Inventura – bude probíhat 12.1.2023, inventarizací byly pověřeny: Jana Jašková, Jana Věrná, Edita Jelínková, tajemnice svazu připraví systém označení majetku, evidenci a ostatní podklady pro inventarizaci
 •  Úkol – Směrnice o členských příspěvcích je potřeba doplnit o postup platby u nově přijatých ZO (přijatých v průběhu roku)
 •  Úkol – David Polzer – dodat jména rozhodčích na společné školení rozhodčích s ČKS, které se bude konat 11.2.2023
 •  Úkol – tajemnice – na územním plánování obce Rosice, zjistit možnost rozšíření stávající budovy, která je v havarijním stavu a vhodná pro přestavbu k účelu kryté výcvikové haly (víceúčelové sportovní haly)
 •  Úkol – oprava plotu u brány č.2 – Jana Jašková poptala u pila Zakřany, cenová nabídka bude předložena P MSKS
 •  Úkol – cenová kalkulace na jímku (vodoměr – současná je v havarijním stavu a majitel odmítá opravit), zajistí Jana Jašková
 •  Nákup pračka a sušička cena do 30.000, - - jednohlasně schváleno
 •  Předsedkyně svazu navrhla roční odměnu 5000 pro správce areálu J.Jaškovou, tajemnici L.Šlechtickou, administrátora B.Kozákajednohlasně schváleno

 

USNESENÍ P MSKS 29.12.2022

Usnesení ze zasedání předsednictva MSKS, které se konalo dne 29.12.2022 v areálu MSKS Zbraslav u Brna

Předsednictvo MSKS schválilo:

1) Program zasedání P MSKS 29.12.2022

2) Nežádat v mimořádném termínu o titul CACT u ČMKU pro závod „Velikonoční Kunčičák 2023“

3) Vyloučení Spolek kynologů Kabeco, z.s.

4) Pozastavení činnosti 11008 Kynologický klub Bánov, p.s.

5) Nákup pračky a sušičky v hodnotě do 30.000, - Kč

6) Odměnu 5000,- Kč pro správce areálu J.Jaškovou, tajemnici L.Šlechtickou, administrátora B.Kozáka

 

Jednání ukončeno v 18:00 hodin

Ve Zbraslavi u Brna dne 29.12.2022

Zapsala: Lucie Šlechtická, tajemnice MSKS


 

Zapis_PMSKS_c6_29122022.pdf

Příloha č. 1

Priloha_c1_Reakce_email_CKS_24112022.pdf

Příloha č. 2

Priloha_c2_Navrh_stanoviska_Rozhodci_zkouska_u_obou_svazu_2022.pdf

Partneři