Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 4 / 2022 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 22.09.2022

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Hrdličková Jelínková MBA, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Omluven: MVDr. Lubomír Široký


Zápis č. 4/2022 ze zasedaní předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu
 (dále jen P MSKS)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Hrdličková Jelínková MBA, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Omluven: MVDr. Lubomír Široký

Předsednictvo je usnášeníschopné.

Přítomni za kontrolní komisi:

Ing. Jana Věrná,

Za kontrolní komisi omluveni: Ing. Jiří Kratochvíl, Mgr. Jana Krouman, BA

Přítomni za výcvikovou komisi: Ing. Renata Hejčová, Miroslav Odvářka

Zapisovatel: Lucie Šlechtická – tajemnice svazu

 

Datum konání: 22.9.2022 od 16:00 hod

Místo konání: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

 

Termín příštího zasedání: 24.11.2022

 

Program:

Navrhovaný program:

1. Zahájení, návrh programu

2. Schválení novelizace dokumentu „Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS“

- úprava názvu zkoušek dle MZŘ

- úprava způsobu nahlašování akcí do Kalendáře MSKS (aplikace pro ZO)

- úprava limitů u fyzických tesů pro figuranty

- úprava počtu posuzovaných psů/oddílů u smíšených zkoušek

(do zápisu bude použito: S platností od 1.10.2022 se na kombinovaných zkouškách NZŘ a MZŘ mění maximální počet účastníků z maximálního počtu psů, na maximální počet oddílů. Maximální počet oddílů je 30 oddílů na jedny zkoušky (+ 3 oddíly, pokud je účastníkem zkoušek rozhodčí z výkonu nebo exteriéru psů).)

 

1 oddílové zkoušky  2 oddílové zkoušky 3 oddílové zkoušky
ZZO 1,2,3 ZZO ZM 
  ZMPO ZVV 1,2,3 
     ZPS 1,2 ZPO 1,2
    ZMMP, ZMP 1,2,3

 

Tyto úpravy předkládá předsednictvu MSKS, předseda Výcvikové komise David Polzer. Výcviková komise tyto úpravy schválila nadpoloviční většinou hlasováním per rollam dne 8.9.2022.

3. Přiznání titulu Vzorný výcvikář:

I. Stupně – Věra Sedláková, Miroslava Marcišinová, Jiří Kolář, Miroslav Odvářka, David Polzer

II. stupně – František Kosmák, Stanislav Klement

III. Stupně – Ing. Vladimír Žaža

Oficiální předání plakety VZORNÝ VÝCVIKÁŘ bude předcházet slavnostnímu vyhlášení výsledků MM MSKS 2022 v neděli 2.10.2022. Na tuto akci bude pozvána i Zdeňka Dulovczová, které byl Vzorný výcvikář II stupně udělen na zasedání P MSKS 11. února 2022.

4. Nový on-line způsob Žádosti a evidence vydaných registračních a výkonnostních průkazů psa bez PP

5. Podaná žádost o dotaci na provoz areálu Zbraslav u NSA

6. Žádosti KK Čerčín o Krajskou výstavu všech plemen kromě NO, plánovanou na 7.5.2023 – zamítnuto hlasováním per rollam 8.8.2022 – z důvodu organizace KK Čerčín nemá v pořádku zápis ve spolkovém rejstříku

7. MM MSKS 2022

8. Mistrovství mládeže MSKS 2022

9. Mistrovství MSKS dle ZVV3

10. Různé

- Zpoplatnění zrušených zkoušek ZO/ZS částkou 500 Kč za nevyužitou blokaci rozhodčího, který by mohl být využit na jiné akci. Jedno zrušení v roce je zdarma. Toto opatření by mělo přispět k efektivnímu plánovaní delegací rozhodčích na akce MSKS

- Směrnice MSKS – Svazové příspěvky

- Informace o stavu RD, který byl postaven bez stavebního povolení, kdy stavebník SAGE MARKET o toto žádal dodatečně v roce 2019


 

add 1) Zahájení, návrh programu

Dle čl.13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS – program jednomyslně schválen.

Add 2) Schválení novelizace dokumentu „Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS“

- úprava názvu zkoušek dle MZŘ

- úprava způsobu nahlašování akcí do Kalendáře MSKS (aplikace pro ZO)

- úprava limitů u fyzických tesů pro figuranty

- úprava počtu posuzovaných psů/oddílů u smíšených zkoušek

S platností od 1.10.2022 se na kombinovaných zkouškách NZŘ a MZŘ mění maximální počet účastníků z maximálního počtu psů, na maximální počet oddílů. Maximální počet oddílů je 30 oddílů na jedny zkoušky (+ 3 oddíly, pokud je účastníkem zkoušek rozhodčí z výkonu nebo exteriéru psů).)

 

1 oddílové zkoušky  2 oddílové zkoušky 3 oddílové zkoušky
ZZO 1,2,3 ZZO ZM 
  ZMPO ZVV 1,2,3 
     ZPS 1,2 ZPO 1,2
    ZMMP, ZMP 1,2,3

 

Upravený dokument byl emailovou komunikací rozeslán 9.8.2022 celému rozhodčímu sboru, jmenovitě: Barát Jiří, Boleslav Jan, Bořuta Slavomír, Hejčová Renata, Kašpar Miroslav, Klementová Kristýna, Klepač Robert, Matějek František, Mnich Milan, Oliva Milan, Prokopová Monika, Severin Radek, Staniová Veronika, Strach Jan, Surovec Josef, Vávra Miroslav k připomínkování v termínu do 30.8.2022. Připomínky zaslali pouze dva rozhodčí.

Upravený dokument předkládá předsednictvu MSKS, předseda Výcvikové komise David Polzer. Výcviková komise jej schválila nadpoloviční většinou hlasováním per rollam dne 8.9.2022.

Nesouhlasí: Ing. Renata Hejčová

Souhlasí: Ing. Edita Jelínková, Miroslav Odvářka, Jana Jašková

Schváleno

Schválený dokument „Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS“ je přílohou zápisu.

Add 3) Přiznání titulu Vzorný výcvikář:

I. Stupně – Věra Sedláková, Miroslava Marcišinová, Jiří Kolář, Miroslav Odvářka, David Polzer

II. stupně – František Kosmák, Stanislav Klement

III. Stupně – Ing. Vladimír Žaža

Jednohlasně schváleno

Oficiální předání skleněné plakety VZORNÝ VÝCVIKÁŘ bude v průběhu slavnostnímu vyhlášení výsledků MM MSKS 2022 v neděli 2.10.2022. Na tuto akci bude pozvána i Zdeňka Dulovczová, které byl Vzorný výcvikář II stupně udělen na zasedání P MSKS 11. února 2022.

Add 4) Nový on-line způsob Žádosti a evidence vydaných registračních a výkonnostních průkazů psa bez PP

P MSKS bylo informováno o novém způsobu Žádosti o vydání Registračního a výkonnostního průkazu psa bez PP, tato žádost bude připravena ve formě on-line formuláře na stránkách www.msks.cz, kdy automaticky bude generována žádost a platební výzva, ke které se po uhrazení peněz na účet MSKS vygeneruje doklad (faktura).

Add) 5 Podaná žádost o dotaci na provoz areálu Zbraslav u NSA

P MSKS bylo informováno o odeslání žádosti na dotační výzvu NSA „Rozvoj a podpora sportu – výzva 13/2022 – Provoz a údržba 2022“ pod číslem PU22-00831.

Add 6) Žádosti KK Čerčín o Krajskou výstavu všech plemen kromě NO, plánovanou na 7.5.2023

Žádost byla zamítnuta hlasováním per rollam 8.8.2022 – z důvodu: organizace KK Čerčín nemá v pořádku zápis ve spolkovém rejstříku

Add 7) MM MSKS 2022

Na MM MSKS 2022 je 54 přihlášených psů.

Add 8) Mistrovství mládeže MSKS 2022

Mistrovství mládeže bylo pro nedostatek přihlášených zrušeno.

Add 9) Mistrovství MSKS dle ZVV3

K dnešnímu dni jsou přihlášení 4 psi. Akce se bude konat, pokud bude přihlášeno minimálně 10 psů. Uzávěrka přihlášek je 21.10.2022.

Add 10) Různé

a) Od předsedy výcvikové komise byl podán návrh na zpoplatnění zrušených zkoušek ZO/ZS částkou 500 Kč za nevyužitou blokaci rozhodčího, který by mohl být využit na jiné akci. V návrhu se počítá s jedním zrušením v roce zdarma. Toto opatření by mělo přispět k efektivnímu plánovaní delegací rozhodčích na akce MSKS

Z diskuse vyplynulo, že vzhledem k nastavení řádného hlášení termínu zkoušek a závodů na I a II pololetí a zpoplatněné mimořádné akce, P MSKS tento návrh vidí jako bezpředmětný. Tento návrh by měl význam za předpokladu, že by se změnil systém řádně hlášených akcí.

b) Předložený návrh od Kontrolní komise na Směrnici MSKS – Svazové příspěvky

Návrh směrnice je potřeba ještě upravit v souladu ze stanovami MSKS bod 4. Je potřeba rozlišit ZO a ZS

Přílohou zápisu je Směrnice MSKS – svazové příspěvky

c) Oznámení firmy SAGE MARKET o přerušení dodávky pitné vody do Areálu Zbraslav a reakce na toto oznámení

Oba dokumenty jsou přílohou zápisu

Fyzicky došlo k uzavření vodovodní přípojky 1.9.2022 pouze našemu areálu, i přes to, že v Oznámení bylo uvedeno, že bude voda bude uzavřena v areálu SAGE MARKET. Voda byla ten samí den po osobním jednání Ing. Jelínkové s Ing. Gajdošíkovou puštěna.

P MSKS zadalo za úkol tajemnici a Ing. Jelínkové prověřit možnost vybudování přímé přípojky k vodovodnímu řádu.

d) Informace o stavu RD, který byl postaven bez stavebního povolení, kdy stavebník SAGE MARKET o stavební povolení žádal dodatečně v roce 2019

9.9.2022 bylo advokátce Evě Grabarczykové dodáno Rozhodnutí o „Dodatečném povolení stavby RD Újezd z Rosic“.


 

USNESENÍ P MSKS 22.9.2022

Usnesení ze zasedání předsednictva MSKS, které se konalo dne 22.09.2022 v areálu MSKS Zbraslav u Brna

Předsednictvo MSKS schválilo:

1) Program zasedání P MSKS 22.9.2022

2) Schválení novelizace dokumentu „Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS“ s platností od 10/2022

3) Přiznání titulu Vzorný výcvikář: I. Stupně – Věra Sedláková, Miroslava Marcišinová, Jiří Kolář, Miroslav Odvářka, David Polzer, II. stupně – František Kosmák, Stanislav Klement a III. Stupně – Ing. Vladimír Žaža

Jednání ukončeno v 19:30 hodin

Ve Zbraslavi u Brna dne 22.09.2022

Zapsala: Lucie Šlechtická, tajemnice MSKS


 

Zapis_PMSKS_22092022.pdf

Příohy:

System_rizeni_a_zajistovani_vycvikove_cinnosti_v_ramci_MSKS_10_2022.pdf

Oznámení o přerušení dodávky vody 15082022.pdf (pouze na vyžádaní u tajemnice MSKS)

Reakce_na_oznameni_z_15082022.pdf (pouze na vyžádaní u tajemnice MSKS)

Rozhodnuti_MeU_Rosice_o_dodatecnem_povoleni_stavby_1080914109_220909.pdf (pouze na vyžádaní u tajemnice MSKS)

Směrnice MSKS - svazové příspěvky.docx (pouze na vyžádaní u tajemnice MSKS)

Partneři