Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3 / 2022 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 04.08.2022

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Hrdličková Jelínková MBA, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Omluven: MVDr. Lubomír Široký


Zápis č. 3/2022 ze zasedaní předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu
 (dále jen P MSKS)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS:
Ing. Edita Hrdličková Jelínková MBA, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Omluven: MVDr. Lubomír Široký

Předsednictvo je usnášeníschopné.

Přítomni za kontrolní komisi:
Ing. Jana Krouman, BA, Ing. Jana Věrná,

Za kontrolní komisi omluveni: Jiří Kratochvíl

Přítomni za výcvikovou komisi:
Jan Strach, David Polzer, Radek Severin, Ing. Renata Hejčová, Miroslav Odvářka

Zapisovatel: Lucie Šlechtická – tajemnice svazu

 

Datum konání:  4.8.2022 od 16:00 hod

Místo konání: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

 

Termín příštího zasedání: 22.9.2022

 

Program:

 1. Zahájení, návrh programu
 2. Změny ve výcvikové komisi
 3. Volba sportovního komisaře – návrh a schválení Výcvikovou komisí a P MSKS
 4. Upravené směrnice MSKS pro výcvik – dokument „Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS“
 5. Zkoušky a školení rozhodčích (školení 20.8. a zkoušky 27.8.) - delegace zkoušejících a celková příprava akce
 6. Mezinárodní Mistrovství MSKS – delegovaní rozhodčí, přihlášky a celková příprava akce
 7. Mistrovství MSKS dle ZVV3, Velká Bíteš – delegování rozhodčích, příprava akce
 8. Žádost finančníí podporu na reprezentaci – MS záchranných psů – KK BaF (pro Iva Lžičařová)
 9. Žádost o spolupráci na akci "6. mistrovstvíí světa ISPU" Klubu chovatelů kníračů České republiky1927 – předseda KCHK Pavel Soukup, hlavníí organizátor V.Staniová - 17.6. emailem
 10. Vyjasnění termínu, kdy se jedná o řádně hlášenou akci a kdy o mimořádnou – Email pan Štamposký
 11. Kárné řízení Šlejtr – email z 13.5. + Vyjádření kárné komise – email Jana Krouman
 12. 12.7. emailem žádost o pořádání krajské výstavy - 8.7.2023 Stránské u Rýmařova, Mgr.Střálková, KK přátel pracovních a sportovních psů, z.s.
 13. 15.7. emailem – žádost o pořádání Krajské výstavy - 13.5.2023 Jindřichův Hradec, MVDr.Široký KK Hartvikovice
 14. Metodický pokyn viz email od Bronislava Kozáka z 5.4. - Prosba o metodický pokyn (neuhrazené poplatky za nově přijmuté členy KK apod.)
 15. Nově přijmuté KK:

  - Pejskaři Sedlnice, z.s. - celé předsednictvo 19.4.
  - KK Chotěboř, z.s. - celé předsednictvo 31.3.
  - KK Hovi sport – po upozornění (že MSKS je organizací zastřešující výcvik, co se týká chovu, tj. vystavení průkazu původu, zápisu štěňat apod. řeší plemenná kniha) LŠ 8.4., MO 8.4., EJ 8.4., JJ 8.4., RH 9.4.
  - KK ČEJTICE - 19.4. odsouhlasilo per rollam JJ, LŠ, MO, RH, EJH
  - klub přátel dalmatinu z.s. – hlasování per rollam přijetí 13.6. JJ, LŠ, EJH a 14.6. RH, MO

 16. Upravené ceníky – pronájmu areálu Zbraslav a ubytoven
 17. Oprava sekacího traktoru Rider – cenová nabídka odsouhlasena všemi, zavedena tabulka Servisní prohlídky strojů, je uložena u správce areálu, do které se zaznamenávají všechny opravy strojů, používané k údržbě areálu Zbraslav – odsouhlaseno per rollam 8.4. JJ, EJH, LŠ (9.4. RH vzala na vědomí)
 18. Odpuštění poplatky za parkování na zkouškách, pro akci "Jitrnička" - per rollam souhlas celé 14.4. předsednictvo – žádost paní Šamánková emailem 13.4.
 19. Rozšíření smlouvy na ekonomické služby a účetnictví s firmou EHV
 20. Informace o jednání se stavebním úřadem a pí. Gajdošíkovou týkající se rodinného domu v areálu Zbraslav
 21. 4. Krajská výstava MSKS v areálu Zbraslav – 26. srpen 2023 – informace o pořádání a schválení P MSKS
 22. Různé:

- Trenérské kurzy – školení trenéru C ve spolupráci s FTVS organizované Sdružením sportovních svazů ČR
- Testové otázky pro přezkoušení kladečů stop – předkládá výcviková komise, ke schválení P MSKS


 

add 1) Zahájení, návrh programu

Dle čl.13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS – program jednomyslně schválen.

 

Add 2) Změny ve výcvikové komisi

Dne 11.6.2022 byla z funkce předsedy VK odvolána P MSKS Ing. Hejčová, vzhledem k jejímu náročnému zaměstnání a nelehké rodinné situaci. Novým předsedou výcvikové komise byl jmenován David Polzer s touto funkcí na něj přechází administrativa spojená s delegací rozhodčích na zkoušky a závody MSKS.

Předložený návrh členů VK předsednictvu MSKS: David Polzer, Ing. Renata Hejčová, Radek Severin, Jan Strach, Miroslav Odvářka a Miroslava Marcišinová.

Jednohlasně schváleno

 

Add 3) Volba sportovního komisaře – návrh a schválení Výcvikovou komisí a P MSKS

VK podala návrh jmenovat pana Jana Stracha sportovním komisařem MSKS.

P MSKS hlasovalo.

Jednohlasně schváleno

VK má za úkol do příštího zasedaní P MSKS předložit návrh dalšího vhodného adepta na funkci sportovního komisaře MSKS, s působností na Jižní Moravě nebo Vysočině.

 

Add 4) Upravené směrnice MSKS pro výcvik – dokument „Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS“

VK zrevidovala dokument „Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS“ – byly opraveny názvy zkoušek, upraveny časové limity u fyzických testů pro figuranty, způsob žádání o akce přes on-line aplikaci pro výbory ZO a rozšíření o M MSKS dle ZVV3.

Dokument bude ve druhém srpnovém týdnu rozeslán všem rozhodčím MSKS k připomínkovaní a předseda VK ve spolupráci s tajemnici jej připraví na příští zasedání P MSKS ke schválení.

 

Add) 5 Zkoušky a školení rozhodčích (školení 20.8. a zkoušky 27.8.) - delegace zkoušejících a celková příprava akce

Zkoušky na rozhodčí z výkonu se budou konat 27.8. v areálu Zbraslav. Zkoušející Jan Strach a Jiří Barát.

Adepti na rozhodčí: David Polzer, Miroslava Marcišinová, Miroslav Odvářka, Věra Sedláková, Jiří Kolář, Táňa Štefková a Jana Vavřečková. Tajemnice MSKS bude všechny zájemce kontaktovat a ve spolupráci s p. Strachem dořeší potřebné náležitosti.

VK a P MSKS se usnesli, pokud se budou zkoušek účastnit min. 3 adepti, zkoušky proběhnou.

Testové otázky na zkoušky rozhodčích nepředkládá VK a to z důvodu, že 3 členi VK mají zájem tuto zkoušku absolvovat. Zkouškové circulum připravil na žádost předsedkyně svazu Mudr. Jiří Tichý, Jiří Barát a Jan Strach.

Jednohlasně schváleno

 

Add 6) Mezinárodní Mistrovství MSKS – delegovaní rozhodčí, přihlášky a celková příprava akce

Přípravy MM MSKS 2022 – přihlášky v on-line systému, průběžná kontrola, splnění kvalifikačních podmínek. Předsedkyně MSKS představila partnery akce firmu: generální partner firma MARSE, hlavní partneři MERA, GAPPAY, EHV, Broker Vision, Komora Veterinárních lékařů ČR, hotel Frankův Dvůr, ATV Impex.

MM MSKS 2022 získalo oficiální záštitu hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

VK MSKS upravila rozpis rozhodčích, a to Hlavním rozhodčím bude Radek Severin, Ing. Miroslav Vávra - IGP1.

 

Add 7) Mistrovství MSKS dle ZVV3, Velká Bíteš – delegování rozhodčích, příprava akce

M MSKS dle ZVV3 se bude konat 5.11.2022 v areálu kynologického klubu ve Velké Bíteši. Ředitelkou závodu bude Ing. Jana Věrná. Do konce srpna ředitelka závodu ve spolupráci s tajemnicí MSKS připraví propozice závodu, na webu MSKS budou spuštěny on-line přihlášky na akci.

 

Add 8) Žádost o finančníí podporu na reprezentaci – MS záchranných psů – KK BaF (pro Iva Lžičařová)

28.6.2022 byla na email tajemnice MSKS doručena žádost o finanční podporu členky KK Baf Ivy Lžičařové, která se bude účastnit MS záchranných psů FCI.

P MSKS konstatovalo, že MSKS jako střešní organizace pro sportovní kynologii nemá finanční prostředky na individuální podporu jednotlivých sportovců. Vzhledem k tomu, že z ČR (i členů MSKS) bude startovat více sportovců, nebylo by správné jednoho podpořit a jiné ne.
P MSKS hlasovalo o přidělení finanční podpory pro Ivu Lžičařovou.

Jednohlasně neschváleno

Tato žádost ovšem otevřela diskusi a byla podnětem pro vytvoření ekonomické směrnice, která zavede možnost odměňování úspěšných členů MSKS na mezinárodních soutěžích ve sportovní kynologii. P a VK MSKS vybere mezinárodní soutěže. a úspěšné reprezentanty MSKS, umístněné na 1 – 3 místě soutěže, odmění.

 

Add 9) Žádost o spolupráci na akci „Mistrovství světa ISPU" Klubu chovatelů kníračů České republiky1927 – předseda KCHK Pavel Soukup, hlavní organizátor V.Staniová.

17.6.2022 byla na email tajemnice MSKS doručena žádost o finanční podporu pro Mistrovství světa ISPU, kterou pořádá Klub chovatelů kníračů České republiky ISPU. Akce se nekoná pod zastřešením MSKS a proto předsedkyně MSKS navrhla, že se MSKS bude podílet věcným darem a to pohárem pro vítěze. Zvolila stejný způsob podpory jako na podobných významných kynologických akcích, které se konají v ČR (např. nedávné M ČKNO)

Předsedkyně kontrolní komise upozornila na fakt, že se jedná o dvě rovnocenná mistrovství a to 30.ročník dle IGP3 a 5.ročník dle IGP FH. P MSKS tedy poskytne dva poháry pro vítěze.

P MSKS hlasovalo o podpoře MS ISPU v podobě dvou pohárů pro vítěze:

Jednohlasně schváleno

 

Add 10) Vyjasnění termínu, kdy se jedná o řádně hlášenou akci a kdy o mimořádnou – Email pan Štamposký

25.5.2022 byl na email tajemnice MSKS doručen email od pana Štampoského, kde si stěžuje, že nahlášení akcí je do 1.5.2022 a po tomto termínu je akce zpoplatněna jako Dodatečně hlášená. Argumentoval emailem z roku 2020 kdy mu bylo přijmuté nahlášení jako řádné 25.5.2020.

Členové VK i P MSKS se jednoznačně vyjádřili, že termíny řádného nahlášení akcí jsou dané Systémem řízení a zajišťování výcvikové činnosti MSKS (pro první pololetí do 1.12. předchozího roku a pro druhé pololetí do 1.5. příslušného roku).

Je možné, že v roce 2020, kdy organizace akcí byla ztížena vládními opatřeními vzhledem k šíření nákazy Covid 19, byla akceptována jako řádně nahlášená akce i v pozdějším termínu. V letošním roce žádné omezení neprobíhá, tedy není potřeba posouvat dané termíny.

 

Add 11) Návrh kárného řízení odKK Luka nad Jihlavou na Ing. Šlejtra – email z 13.5. + Vyjádření kárné komise

13.5.2022 na email předsedkyně svazu byl podán návrh na kárné řízení předsedou Rudolfem Mackem, KK Luka nad Jihlavou. Tento návrh byl předán Kontrolní komisi, která věc prošetřila a došla k závěru, že MSKS nebylo nijak poškozeno.

Do zápisu přepisuji poslední odstavec vyjádření předsedkyně kárné komise, které bylo 17.6.2022 doručeno na emailové adresy předsedy KK Luka nad Jihlavou, Ing. Šlejtra, předsedkyně MSKS a tajemnice MSKS (návrh na kárné řízení i vyjádření KK jsou přílohou tohoto zápisu):

„S ohledem na zjištěné skutečnosti KK MSKS nebude navrhovat uložení kárně opatření Ing. Šlejtrovi. Výcvikáři MSKS bude doporučeno, aby ZO KK Luka nad Jihlavou dbal toho, že akce KK hlásí výcvikář platně zapsaný ve spolkovém rejstříku, nebo že se jedná o osobu dle zápisu schůze výboru pověřenou výborem.“

P MSKS vzalo na vědomí

 

Add 12) Žádost o pořádání krajské výstavy - 8.7.2023 Stránské u Rýmařova, Mgr.Střálková, KK přátel pracovních a sportovních psů, z.s.

12.7.2022 na email tajemnice MSKS byla doručena žádost od KK přátel pracovních a sportovních psů, z.s o pořádání Krajské výstavy, která se bude konat 8.7.2023 v Stránské u Rýmařova.

P MSKS hlasovalo o schválení akce.

Jednohlasně schváleno

 

Add 13) Žádost o pořádání Krajské výstavy - 13.5.2023 Jindřichův Hradec, MVDr. Široký KK Hartvíkovice

15.7.2022 na email tajemnice MSKS byla doručena žádost od KK Hartvíkovice o pořádání Krajské výstavy, která se bude konat 13.5.2023 v Jindřichově Hradci.

P MSKS hlasovalo o schválení akce.

Jednohlasně schváleno

 

Add 14) Metodický pokyn viz email od Bronislava Kozáka z 5.4. - Prosba o metodický pokyn (neuhrazené poplatky za nově přijmuté členy KK apod.)

P MSKS byla předložena žádost od administrátora členské základny, jak řešit neuhrazené roční členské poplatky, které ZO/ZS neuhradí ani po 4 upomínkách a jak postupovat, když ZO/ZS dohlásí nové členy v průběhu roku a neuhradí za ně členské poplatky. (celá komunikace je přílohou zápisu).

Konkrétní případy byly předány Kontrolní komisi a na základě jejího prošetření a stanoviska, P MSKS přijme opatření, jak bude v těchto (a podobných případech postupováno).

 

Add 15) Nově přijmuté KK – hlasováním per rollam (mezi jednotlivými zasedáními P MSKS)

 

- Pejskaři Sedlnice, z.s. - schváleno 19.4.2022
- KK Chotěboř, z.s. - schváleno 31.3.2022
- KK Hovi sport – po upozornění (že MSKS je organizací zastřešující výcvik, co se týká chovu, tj. vystavení průkazu původu, zápisu štěňat apod. řeší plemenná kniha) – schváleno 9.4.2022
- KK ČEJTICE – schváleno 19.4.2022
- Klub přátel dalmatinu z.s. – schváleno 14.6.2022

 

Add 16) Upravené ceníky – ubytoven 1 a 2

Návrh na úpravy ceníků na Ubytovnách v areálu Zbraslav – změna ceny u Osob nad 10 – člen MSKS ze 190,- na 200,- Kč, pes na pokoji – první pes za 150,- na noc a každý další 50,- Kč/noc na obou ubytovnách a do ceníku byla přidána věta „na místě platba pouze hotově, kartou nelze platit“.

P MSKS hlasovalo o změnách v cenících.

Jednohlasně schváleno

 

Add 17) Oprava sekacího traktoru Rider

P MSKS informuje o opravě sekacího traktoru Rider u kterého bylo potřeba vyměnit motor (traktor je v provozu v areálu 15 let). Cenovou nabídku od firmy Vrábelová, Velká Bíteš schválilo P MSKS hlasování per rollam 8.4.2022.

 Jednohlasně schváleno

Předsedkyně MSKS zavedla tabulku Servisní prohlídky strojů, do které se zaznamenávají veškeré opravy strojů, používaných k údržbě areálu Zbraslav. Tabulka je uložena u správce areálu.

 

Add 18) Odpuštění poplatky za parkování na zkouškách, pro akci "Jitrnička"

13.4.2022 byla doručena na email tajemníka MSKS žádost o odpuštění parkovacích poplatků pro startující na akci „Jitrnička, velký závod pro malá plemena“. P MSKS hlasovalo per rollam a jednohlasně 14.4. odpuštění poplatků schválilo.

Jednohlasně schváleno

 

Add 19) Rozšíření smlouvy na ekonomické služby a účetnictví s firmou EHV

Rozšíření smlouvy mezi MSKS a účetní firmou EHV – firma EHV od roku 2013 vede účetnictví za cenu 5000,- Kč/měsíčně, vzhledem ke zdražování vstupů předložila firma EHV dodatek ke smlouvě navýšení od 2.poloviny roku 2022 o 3000,- Kč/měsíčně tj. na 8000,- Kč/měsíčně.

P MSKS hlasovalo – Jelínková se zdržela, Jašková, Hejčová, Odvářka - pro

Schváleno

 

Add 20) Informace o jednání se stavebním úřadem a pí. Gajdošíkovou týkající se rodinného domu v areálu Zbraslav

Předsedkyně MSKS informovala P MSKS o místním jednání o „dodatečném povolení stavby RD Újezd u Rosic“ č.j.MR-C 22014/22-OSU mezi Stavebním úřadem Rosice, paní Gajdošíkovou a MSKS – jedná se o rodinný dům, který byl postaven v předešlých letech v areálu Zbraslav bez stavebního povolení. MSKS tak vzniklo věcné břemeno příjezdové cesty, stavby a garáže. Předchozí předsednictvo MSKS věc prokazatelně neřešilo, o stavu věci se současné P MSKS dozvědělo díky přizvání k jednání ze stavením úřadem dne 11.5.2022.

Vzhledem ke složitosti a neznalosti stavební legislativy byla oslovena advokátní kancelář paní Grabarczykové, aby v tomto jednání MSKS zastupovala. Advokátka Eva Grabarczyková nahlédla do spisu vedeném na Městském úřadě Rosice – odbor stavebního úřadu a vypracovala námitky.

 

Add 21) 4. Krajská výstava MSKS v areálu Zbraslav – 26. srpen 2023 – informace o pořádání

Předsedkyně na návrh místopředsedy MSKS předložila návrh P MSKS, že MSKS bude v roce 2023 pořádat i druhou Krajskou výstavu všech plemen psů, tj. v roce 2023 proběhnou 2 ročníky krajské výstavy psů Zbraslav

P MSKS hlasovalo o pořádání této KV.

Jednohlasně schváleno

 

Add 22) Různé:

a) Předsedkyně MSKS navrhla zvýšení sazby za jízdné na 8,- Kč od 1.9.2022

Jednohlasně schváleno

b) Nabídka od Sdružení sportovních svazů ČR trenérské licence C ve spolupráci s FKTVS – vzhledem k tomu, že kynologický sport má svá specifika, nejen že sportovcem je vlastně tým člověka a psa, ale i vlastnímu kvalifikačnímu postupu v rámci „profesí“ (výcvikář, rozhodčí, figurant), neumí P MSKS vyhodnotit pro koho by byla „trenérská licence C“ vhodná. Stejnou záležitost řeší i ČKS a je předběžná dohoda, že v případné specifikaci, pro koho je „trenérská licence C“ určena, bude MSKS postupovat stejně

c) Testové otázky pro přezkoušení kladečů stop – výcviková komise předložila ke schválení testové otázky pro kladeče stop, předsednictvo jednohlasně tyto otázky odsouhlasilo

Jednohlasně schváleno


 

 

USNESENÍ P MSKS  4.8.2022

Usnesení ze zasedání předsednictva MSKS, které se konalo dne 04.08.2022 v areálu MSKS Zbraslav u Brna

Předsednictvo MSKS schválilo:

  1)  Program zasedání P MSKS 4.8.2022

  2)   Odvolání předsedkyně výcvikové komise Ing. Hejčovou a jmenování Davida Polzera předsedou výcvikové komise a schválení všech členů výcvikové komise

  3)  Sportovního komisaře Jana Stracha

  4)   Zkoušky rozhodčích 27.8.2022 se budou konat při min. 3 přihlášených adeptech

  5)  Podporu MS ISPU v podobě dvou pohárů pro vítěze

  6)  Pořádání krajské výstavy - 8.7.2023 Stránské u Rýmařova, Mgr.Střálková, KK přátel pracovních a sportovních psů, z.s.

  7)   Pořádání Krajské výstavy - 13.5.2023 Jindřichův Hradec, MVDr.Široký KK Hartvíkovice

  8)  Přijetí jako členy MSKS:
                 - Pejskaři Sedlnice, z.s.
                 - KK Chotěboř, z.s.
                 - KK Hovi sport, z.s.
                 - KK ČEJTICE
                 - Klub přátel dalmatinu z.s.

  9)  Nové ceníky pro ubytovny v areálu Zbraslav

10)  Opravu sekacího traktoru Rider

11)  Odpuštění parkovacích poplatků pro akci Jitrnička konanou v areálu Zbraslav

12)  Navýšení ceny za ekonomické služby a vedení účetnictví firmou EHV

13)  Pořádání Krajské výstavy MSKS – 26.8.2023 v areálu Zbraslav

14)  Navýšení sazby jízdného na 8,- Kč/km

15)  Testové otázky pro zkoušky kladečů stop

 

Jednání ukončeno v 19:30 hodin

Ve Zbraslavi u Brna dne 4.08.2022

Zapsala: Lucie Šlechtická, tajemnice MSKS


 

Zapis_PMSKS_04082022.pdf

Partneři