Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis ze XIV. sjezdu MSKS konaného dne 16.04.2022


Zápis ze XIV. sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.

konaného dne 16.04.2022 v Újezdu u Rosic

 

Bod 1.) Zahájení sjezdu

Dne 16.04.2022 v 10.00 hodin byl zahájen XIV. sjezd Moravskoslezského kynologického svazu, z.s.
(dále jen „sjezd“), členem předsednictva Ing. Editou Jelínkovou Hrdličkovou, MBA.

Sjezd byl svolán předsedkyní předsednictva MSKS, paní Ing. Editou Jelínkovou Hrdličkovou, MBA,  písemnými pozvánkami zaslanými všem členům Moravskoslezského kynologického svazu, z.s. (dále jen „MSKS“ nebo jen „svaz“). V souladu se stanovami čl.16 odst. 4.

Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA zahájila XIV. Sjezd v 10.00 hod. a konstatovala, že na sjezdu je přítomno 68 delegátů z 233 organizací svazu, sjezd v souladu se stanovami dle čl. 16 odst. 8 není usnášeníschopný. Tímto byl řádný sjezd v souladu se stanovami ukončen.

Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA, oznámila přítomným delegátům, že v souladu s čl. 16 odst. 9 stanov bude zahájen náhradní sjezd, který bude se stejným programem jako sjezd řádný. Tento náhradní sjezd bude zahájen v 10.30 hod.

V 10.35 hod. Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA zahájila náhradní sjezd a představila hosty sjezdu a to advokátku Mgr. Evu Grabarczykovou, notáře JUDr. Tomáše Strnada, současné předsednictvo MVDr. Lubomíra Širokého, Ing. Renatu Hejčovou, Miroslava Odvářky, Janu Jaškovou a z bývalého předsednictva Ing. Jiřího Šlejtra, Davida Polzera, člena předchozí kontrolní komise Radoslava Parolka.

 

Bod 2.) Volba předsedajícího zasedání a zapisovatele

Předsednictvem byla navrhnuta a sjezdem následně zvolena:

Předsedající:     Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA
Zapisovatel:       Lucie Šlechtická

Předsedající a zapisovatelka byly zvoleny počtem 68 hlasů z 68 přítomných.

 

Bod 3.) Volba pracovních komisí – návrhová, sčítací a mandátová

 

1. Mandátová a sčítací komise:

 

Tereza Pavlová

 

Jitka Burianová

 

Ing. Jiří Křišťál

 

2. Návrhová komise:

 

Ing. Leoš Jančík

 

Renata Grygarová

 

Komise byly zvoleny počtem 68 hlasů z 68 přítomných.

 

Bod 4.) Kontrola usnášeníschopnosti sjezdu

Předsedající Ing. Edita Jelínková Hrdličková (dále jen „předsedající“) konstatovala, že na náhradním sjezdu je přítomno 68 delegátů, náhradní sjezd je tedy v souladu s čl. 16 odst. 9 stanov usnášeníschopný. Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

 

Bod 5.) Schválení jednacího řádu

Bylo hlasováno o jednacím a volebním řádu tohoto sjezdu MSKS. Sjezd schválil jednací a volební řád tohoto sjezdu MSKS, v předloženém znění, a to nadpoloviční většinou:

 62 hlasů pro

  0 hlasů proti

  6 hlasů zdržel se

 

Bod 6.) Projednání a schválení zprávy o hospodaření MSKS za rok 2020 a 2021

 

Sdělení:

 

Předsedkyně svazu představila stávající předsednictvo, připomněla ekonomickou historii MSKS – členské příspěvky, poplatky za členské průkazky a porovnala se stávajícím stavem.

 

Upozornila delegáty na nesrovnalosti ve spolkovém rejstříku, kde pobočné spolky MSKS, z.s.  nemají v pořádku právní subjektivitu a po novelizaci z 1.6.2021 jsou ve spolkovém rejstříku vedeny jako neaktivní spolky. Předsedající upozornila, že je potřeba do spolkového rejstříku zasílat aktuální změny, a to jak změny statutárních zástupců za dalších zástupců spolku a jednou ročně zveřejnit účetní závěrku ve Sbírce listin.

 

Dále předsedkyně svazu předala ocenění od Sdružení sportovních svazů ČR za rok 2021 – Janu Boleslavovi, Davidu Polzerovi a Janě Jaškové.

 

Předsedkyně svazu přednesla zprávu o hospodaření za rok 2020.  Následně bylo zahájeno hlasování o schválení zprávy o hospodaření,

 

10 delegátů pro

 

6 delegátů proti

 

52 delegátů zdrželo se

 

Zpráva o hospodaření za rok 2020 nebyla schválena.

 

Dále byl sjezdu předložen, předběžný výsledek hospodaření za rok 2021. Který bude řádně zveřejněn na justici.cz po podání DPPO k 30.6.2022 na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj.

 

Sjezd bere na vědomí

 

Bod 7.) Projednání a schválení nových stanov

Advokátka Mgr. Eva Grabarczyková představila úpravy stanov, ve kterých byla upravena struktura svazu a specifikace organizací, které sdružuje (odlišení pobočných spolků a spolků zapsaných). Dále přednesla připomínky, které byly doručeny na email tajemnik@msks.cz a vysvětlila jejich zapracování do znění nových stanov.

Z projednávání vyplynuly další úpravy znění, které byly v krátké přestávce do znění stanov zapracovány a o tomto upraveném znění bylo hlasováno.

Přepočítáním hlasujících bylo zjištěno, že je přítomno 60 delegátů.

42 delegátů pro

13 delegátů proti

5 delegátů zdrželo se

Návrhová komise konstatuje, že nové stanovy byly přijaty a jsou přílohou č. 5 tohoto zápisu.

 

 

 

Bod 8.) Volba člena kontrolní komise MSKS a jeho náhradníka

Sjezdu byla představena kandidátka na člena kontrolní komise Mgr. Ing. Jana Krouman, BA.

Sdělení: Předsedkyně svazu Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA opakovaně vyzývala přítomné delegáty sjezdu, s tím, že kdo by měl zájem pracovat v kontrolní komisi, bude zařazen mezi kandidáty. Dvěma delegáty sjezdu byl vyzýván pan Radoslav Parolek, aby také kandidoval na člena kontrolní komise. Pan Radoslav Parolek na výzvu delegátů nereagoval a ke kandidatuře se nevyjádřil ani nepřihlásil.

Přepočítáním hlasujících bylo zjištěno, že je přítomno 66 delegátů.

Sjezd byl vyzván k hlasování k navržené kandidátce do kontrolní komise Mgr. Ing. Janě Krouman, BA. 

62 delegátů pro

0 delegátů proti

4 delegáti zdrželi se

Návrhová komise konstatuje, že paní Mgr. Ing. Jana Krouman, BA., byla řádně zvolena sjezdem členka kontrolní komise.  

 

Bod 9.) Přestávka na oběd

Přestávka na oběd byla vyhlášena 12:45 hod.

 

Bod 10.) Diskuse

Diskuse zahájena 13:30

1)      Připomínka ke členským průkazkám – každá členská průkazka jako jednotlivý pdf. soubor, aby každý člen měl možnost mít svoji v telefonu nebo ve vytištěn.

2)      pan Jiří Barát, měl návrh k výkazu o vykonané zkoušce a to ten, aby bylo možno vyplňovat formulář elektronicky tedy on-line. 

 

Bod 11.) Závěr

Náhradní sjezd byl předsedající Ing. Editou Jelínkovou Hrdličkovu, MBA ukončen ve 14.00 hodin dne 16.4.2022.

 

Přílohy:

  1. prezenční listina
  2. programu sjezdu
  3. jednací řád a volební řád
  4. usnesení náhradního sjezdu
  5. stanovy MSKS

V Újezdu u Rosic dne 16.4.2022

Ing. Edita Jelínková Hrdličková,

předsedající

Lucie Šlechtická,

tajemnice svazu


 

Usnesení XIV. Náhradního Sjezdu Moravskoslezského kynologického svazu ze dne

16. dubna 2022 v Újezdu u Rosic

 

Přítomno 68 delegátů, sjezd je usnášeníschopný

USNESENÍ č. 1

Sjezd schvaluje:

a) předsedajícího zasedání tohoto sjezdu, a to paní Ing. Editu Jedličkovou Hrdličkovou, MBA

b) zapisovatele zasedání tohoto sjezdu, a to paní Lucii Šlechtickou

PRO 68      PROTI 0       ZDRŽEL SE 0

 

USNESENÍ č. 2

 

Sjezd schvaluje členy:

a) Mandátové a sčítací komise:

Tereza Pavlová
Jitka Burianová
Jiří Křišťál

b) Návrhová komise:

Ing. Leoš Jančík
Renata Grygarová

PRO 68      PROTI 0      ZDRŽEL SE 0

 

USNESENÍ č. 3

 

Sjezd schvaluje jednací a volební řád tohoto sjezdu MSKS, v předloženém znění.

PRO 62       PROTI 0        ZDRŽEL SE 6

 

USNESENÍ č. 4

 

Sjezd neschvaluje zprávu o hospodaření MSKS za rok 2020 a 2021.

PRO 10       PROTI 6     ZDRŽEL SE 52

 

USNESENÍ č. 5

 

Sjezd schvaluje úplné znění stanov MSKS, v předloženém znění

PRO 42       PROTI 13       ZDRŽEL SE 5

 

USNESENÍ č. 6

 

Sjezd volí člena kontrolní komise MSKS:

Mgr. Ing. Jana Krouman, BA

PRO 62      PROTI 0      ZDRŽEL SE 4

 

V Újezdu u Rosic, dne 16. dubna 2022


 

zapis_14_sjezdu.pdf

Příloha_2_Program_14_sjezdu_20220416konverze_146925274-133384-220315190900.pdf

Příloha_3_Volebni_a_jednaci_rad_14_sjezdu_20220416.pdf

Příloha_4_Usnesení_14_Sjezdu_20220416.pdf

Příloha_5_STANOVY20220416.pdf

Partneři