Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2 / 2022 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 19.03.2022

Přítomni za předsednictvo MSKS:
Ing. Edita Hrdličková – Jelínková MBA, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová
Omluven:


Zápis č. 2/2022 ze zasedaní předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu
 (dále jen P MSKS)

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Hrdličková – Jelínková MBA, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová

Omluven:

 

Předsednictvo je usnášeníschopné.

Zapisovatel: Lucie Šlechtická – tajemnice svazu

Za kontrolní komisi omluveni: Jana Věrná, Jiří Kratochvíl

 

Datum konání:  19.3.2022 od 10:00 hod

Místo konání:  kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Termín příštího zasedání: 27.5. 2022 v 16:00 hodin

 Program:

1) Zahájení, návrh programu

2) Rezignace člena kontrolní komise pana Hammera a úprava programu XIV. Sjezdu MSKS – rozšíření o volbu člena kontrolní komise

3) Schválení Per-rollam jako ZO MSKS Psí škola ARCA z.s.

4) Schválení Per-rollam jako ZO MSKS KK HOVAWART SPORT z.s.

5) Žádost o schválení jako ZO MSKS HOVI SPORT, z.s.

6) Odpuštění poplatku 500,- Kč dodatečně hlášenou akci pro KK Moravská Nová Ves – zkoušky 10.4.2022

7) Žádost o podporu a finanční spoluúčast od organizátora závodu Ostravský Kunčičák p. Parolka, ZO Ostrava-Kunčice

8) Žádost o podporu a finanční spoluúčast od organizátora Mistrovství stopařů pí. Martínkové KK Vítkov – Klokočov

9) Zkouška rozhodčích NZŘ, MZŘ -19.-20.3. zrušena – důvod zrušení, nový termín a další

10) Dokument „Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS“

11) Akce pořádané KK Chotěboř nejsou pod záštitou MSKS

12) Různé a úkoly z předcházejících zasedání P MSKS

 

add 1) Zahájení, návrh programu

Dle č.13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle schváleného programu – program jednomyslně schválen.

 

add 2) Rezignace předsedy a člena kontrolní komise pana Hammera a úprava programu XIV. Sjezdu MSKS – rozšíření o volbu člena kontrolní komise

12.2.2022 byla poštou doručena rezignace člena kontrolní komise pana Hammera.

Z rezignace nebylo zřejmé, zda pan Hammer odstoupil pouze jako předseda kontrolní komice nebo jako člen kontrolní komise. Zasláno doplnění rezignace na adresu pana Hammera. Čekáme na potvrzení.  

Vzhledem k tomu, že na 16.4.2022 je svolán nejvyšší orgán spolku SJEZD, nebude nový člen kooptován, ale zvolen SJEZDEM MSKS.

 

add 3) Schválení Per-rollam jako ZO MSKS Psí škola ARCA z.s.

Dne 24.2.2022 bylo předsedkyní MSKS vyvolané hlasování per-rollam formou emailové komunikace, kdy byla jako ZO MSKS schválena Psí škola ARCA z.s. – PRO: Edita Jelínková 25.2.2022, Jana Jašková 24.2.2022, Miroslav Odvářka 25.2.2022, Renata Hejčová 1.3.2022, ZDRŽEL SE: Lubomír Široký)

schváleno

 

add 4) Schválení Per-rollam jako ZO MSKS KK HOVAWART SPORT z.s

Dne 24.2.2022 bylo předsedkyní MSKS vyvolané hlasování per-rollam formou emailové komunikace, kdy byla jako ZO MSKS schválena HOVAWART SPORT z.s PRO: Edita Jelínková 25.2.2022, Jana Jašková 25.2.2022, Miroslav Odvářka 25.2.2022, ZDRŽELI SE: Renata Hejčová, Lubomír Široký)

schváleno

 

add 5) Žádost o schválení jako ZO MSKS HOVI SPORT, z.s.

Vzhledem k tomu, že HOVI SPORT, z.s. má ve stanovách uvedenou činnost chov (hlava III bod c), kdy chov upravují směrnice ČMKU, nemůže MSKS přijmout jako ZO spolek, který má chov ukotvený ve stanovách. Chov řídí subjekty v rámci plemenných knih. Subjekt by měl žádat na instituce spravující chov, jak uvádějí daného klubu stanovy. 

neschváleno

 

add 6) Odpuštění poplatku 500,- Kč za dodatečně hlášenou akci pro KK Moravská Nová Ves – zkoušky 10.4.2022

Na návrh předsedkyně svazu MSKS předsednictvo jednohlasně schválilo odpuštění poplatku za dodatečné akce KK Moravská Nová ves. Kynologický klub Moravská Nová Ves byl v loňském roce postižen tornádem, jejich výcvikový prostor byl obcí použit jako parkoviště zdevastovaných aut, která byla odvezena v únoru 2022, což byl důvod opožděného hlášení akce (nebyl dopředu znám termín vyklizení).

jednohlasně schváleno

 

add 7) Žádost o podporu a finanční spoluúčast od organizátora závodu Ostravský Kunčičák

MSKS podpoří závod dodáním pohárů pro vítěze (organizátor dodá MSKS požadovaný počet pohárů a popis štítků). Dále se MSKS bude z 50 % podílet na nákladech rozhodčích a figurantů.

Proplacení 50 % nákladů na náklady rozhodčích proběhne na základě vystavené faktury od KK Ostrava – Kunčice (s přílohou zpracovaných DOPP včetně zdanění v souladu se zákoníkem práce + cestovní výkazy).

Organizátor závodu zaslal rozpočet nákladů na rozhodčí a figuranty včetně pořadatele ve výši 11.300, - Kč.

jednohlasně schváleno

 

add 8) Žádost o podporu a finanční spoluúčast od organizátora Mistrovství stopařů pí. Martínkové KK Vítkov – Klokočov

MSKS podpoří závod dodáním pohárů pro vítěze (organizátor dodá MSKS počet poháru a popis štítků). Dále se bude z 50 % podílet na nákladech rozhodčích a figurantů.

Proplacení 50 % nákladů na náklady rozhodčích proběhne na základě vystavené faktury od KK Vítkov – Klokočov (s přílohou zpracovaných DOPP včetně zdanění v souladu se zákoníkem práce cestovní výkazy).

jednohlasně schváleno

 

add 9) Zkouška rozhodčích NZŘ a MZŘ -19.-20.3. zrušena – důvod zrušení, nový termín a další.

Předsedkyně výcvikové komise Ing. Hejčová informovala předsednictvo o zrušení Zkoušek na rozhodčí, které se měly konat v areálu Zbraslav 19.-20.3.2022. Důvodem byl fakt, že ze 6 adeptů dva nedoložili potřebné podklady, aby se mohli zkoušek účastnit, jeden nebyl členem MSKS a dva se na poslední chvíli omluvili.

Nový termín zkoušek rozhodčích NZŘ, MZŘ – 28.-29.5.2022
Protože se s ohledem na zkoušky rozhodčích přesunul termín plánovaného Sjezdu a zrušil pronájem areálu pořadateli výstavy, další zkoušky P MSKS podmínilo, že adept na rozhodčího doloží podklady a složí VRATNOU kauci 2.000, - Kč a to do 10.5.2022 na bankovní účet vedený u FIO Banky 9999 11 22/2010.

V případě, že adept zruší účast na zkoušce ať z důvodu nemožnosti doložení podmínek zkoušek či jiných důvodů do 20.5.2022 vrátí se kauce v plné výši. V případě nedodržení tohoto termínu nebude brán zřetel na kauci, která propadne ve prospěch MSKS.

jednohlasně schváleno

 

add 10) Dokument „Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS“

P MSKS pověřuje Ing. Hejčovou ve spolupráci s výcvikovou komisí, přepracováním dokumentu „Systém řízení a zajišťování výcvikové činnosti v rámci MSKS“ (sjednotit názvy zkoušek dle MZŘ apod.) Termín předání přepracovaného dokumentu – do 20.5.2022.

 

add 11) Akce pořádané KK Chotěboř nejsou pod záštitou MSKS

KK Chotěboř požádala o přidělení rozhodčích na dodatečně hlášené akce konané dne 1.5.2022 a 15.5.2022. Bylo zjištěno: KK Chotěboř není právním subjektem – nemá IČ, a nemůže být členem MSKS. KK Chotěboř nereagovalo na opakované výzvy k nápravě stavu, a s tím spojené nezaplacené členské příspěvky (ani poplatky za dodatečně schválené akce). Danou akci vzhledem k výše uvedenému není možné realizovat pod záštitou MSKS.

 

add 12) Různé a úkoly z předcházejících zasedání P MSKS

  • Paní předsedkyně předsednictvo informovala o její účasti na valné hromadě Sdružení Sportovních Svazů, která se konala 9.3. 2022 v Praze. Kromě jiného byla svazům zdůrazněna nutnost rozšířit práci s mládeží o brannost (aby děti věděli, jak se zachovat při napadení/válce), například zařadit do plánu činnosti LVT i brannou výchovu.

    Předsedkyně svazu navrhla, aby se roce 2023 valná hromada Sdružení sportovních svazů + vrcholných orgánů NSA konala v areálu na Zbraslavi v termínu 8.-.9.6. nebo 15.-16.6.2023.

  • 17.3. 2022 proběhlo jednání mezi předsedkyní svazu a budoucím zájemcem o koupi vedlejšího sousedícího areálu panem Bendou, který informoval o záměru koupit vedlejší areál a provozovat v něm průmyslovou kovovýrobu. Dále bylo řešeno věcné břemeno v majetku Sage Market, s.r.o. které se nachází dlouhodobě na pozemku, který je v majetku svazu. V případě že nový kupující bude vlastníkem vedlejšího areálu bude P MSKS v této věci pokračovat v jednání a pravidlech užívání věcného břemena.

    P MSKS se jednohlasně shodlo, že podnikatelský záměr – kovovýroba ve vedlejším areálu nebude provoz areálu Zbraslav nijak narušovat.

  • Přepracované stanovy budou zveřejněny na webu a FB MSKS do 31.3.2022, připomínky je potřeba posílat do 8.4.2022, aby mohly být případně zapracovány do návrhu stanov o kterých bude hlasovat XIV. Sjezd

  • Oprava traktoru – správce areálu Jana Jašková seznámila předsednictvo s nutností opravy nefunkčního traktoru z důvodu poruchy motoru, v týdnu od 21.3. 2022 bude traktor odvezen na servis a bude vyčíslena cena opravy. Po stanovení kalkulace opravy, bude následně předsednictvo odsouhlasovat další postup.
 

Úkoly z předcházejících zasedání P MSKS

Ze zasedání P MSKS konaného 17.12.2021

- Dořešení fyzické inventury + předávací protokol bývalého představenstva (úkol zadán kontrolní komisi)

úkol stále trvá doposud nedodáno

Ze zasedání P MSKS konaného 11.2.2022

- dodat jmenný seznam adeptů na zkoušky na rozhodčí konaných v areálu Zbraslav 19.-20.března 2022 do 10.3.2022

Úkol nesplněn, vzhledem k novému termínu zkoušek (28.-29.5.2022), P MSKS žádá předsedkyni výcvikové komise Ing. Hejčovou dodat seznam zájemců o zkoušky rozhodčích do 20.5.2022.

 

USNESENÍ P MSKS 19.03.2022

Usnesení ze zasedání předsednictva MSKS, které se konalo dne 19.03.2022 v areálu MSKS Zbraslav u Brna

Předsednictvo MSKS schválilo:

 

1) registraci Základní organizace Psí škola ARCA z.s.

2) registraci Základní organizace KK HOVAWART SPORT z.s.

3) odpuštění poplatku 500,- Kč za dodatečně hlášenou akci pro KK Moravská Nová Ves – zkoušky 10.4.2022

4) podporu a finanční spoluúčast ve výši 50 % nákladů na rozhodčí a figuranty závodu Ostravský Kunčičák

5) podporu a finanční spoluúčast ve výši 50 % nákladů na rozhodčí a figuranty závodu Mistrovství stopařů

6) Schválen nový termín Zkoušek rozhodčích a termín pro doložení dokladů a vratné kauce (10.5.2022)

 

Předsednictvo vzalo na vědomí:

1) rezignaci předsedy a člena kontrolní komise

2) akce KK Chotěboř nemají záštitu MSKS

 

Jednání ukončeno v 13:30 hodin

Ve Zbraslavi u Brna dne 19.03.2022

Zapsala: Lucie Šlechtická, tajemnice MSKS


Zapis_P_MSKS_19brezen2022.pdf

Partneři