Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zbraslavská krajská výstava psů, 04.06.2022

Výstavu pořádá MSKS pod patronací ČMKU. Výstava bude probíhat podle výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit jen psi zapsaní v plemenných knihách uznaných FCI.


 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Program:

8:00 hodin do 12:00 hodin přejímka psů

9:30 hodin posuzování v kruzích

14:30 hodin závěrečné soutěže

Výstavu pořádá MSKS pod patronací ČMKU. Výstava bude probíhat podle výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit jen psi zapsaní v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat pořádek v areálu výstavy. V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovi – za všechny tyto škody zodpovídá majitel. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Rozhodčí jsou povinni vyloučit z posuzování agresivní a nezvladatelné psy.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na výstavě. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení z výstavy.

Na výstavě nebudou posouzení psi s kupírovanýma ušima a je zakázáno je i na výstavu vodit

Třídy: viz. přihláška

 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Od 1. ledna 2020 je očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Více informací na webu Státní veterinární správy.

Vystavovatel je zodpovědný za ochranu a pohodu psa na výstavě. Je zakázané vystavovat psy situacím, při kterých dochází k jeho nepohodě a zdravotním komplikacím, jako např. ponechání psa v autě při extrémních teplotách v létě, či v zimě, nebo kruté zacházení se psem. Porušení tohoto zákazu povede k vyloučení psa, majitele a vystavovatele z výstavy.

 
POKYNY PRO VYPLŃOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu, aby bylo možno ověřit, že pes je s FCI průkazem původu. Importovaní psi v majetku českých občanů by měli být zapsáni v českých plemenných knihách.

K přihlášce musí být doložen doklad o provedené platbě výstavního poplatku, pořadatel si vyhrazuje právo stornovat nezaplacené přihlášky bez urgence. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné, přeřazování psů je zpoplatněno 100,- Kč, doklad o platbě je nutno zaslat zároveň s žádostí o přeřazení. V případě, že je na přihlášce uveden email – bude vám vstupní list zaslán elektronicky cca 10 dnů po poslední uzávěrce. On-line podané přihlášky mají vstupní listy v systému www.dogoffice.cz. Při registraci je potřeba mít nejdříve zřízen účet v systému, následně si založíte v části MOJI PSI, vašeho psa, přes DOKUMENTY přiložíte kopii průkazu původu, včetně části, kde je viditelně zapsán majitel. V této části také můžete přidat certifikáty nebo šampionáty, pokud budete hlásit do třídy pracovní, nebo vítězů. V případě nedoložení certifikátů pro třídu pracovní, případně šampionů, bude pes automaticky, bez upozornění, přeřazen do třídy otevřené. Po úspěšné registraci vám přijde potvrzovací email, zároveň přihlášku vidíte v části - MOJE PŘIHLÁŠKY. Po dokončené registraci vám systém vygeneruje variabilní symbol pro platbu. Přihláška je platná pouze v případě, že je ZAPLACENÁ. Pořadatel má právo bez uvedení důvodu nepřijmout psa na výstavu

PREFERUJEME PŘIHLAŠOVÁNÍ ONLINE PŘES DOGOFFICE.

 
PROTEST

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny, rovnající se dvojnásobku částky za uzávěrku, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

 
TITULY

Vítěz třídy – může být zadán ve všech třídách bez ohledu na počet přihlášených psů, mimo třídu štěňat, dorostu a třídy čestné

Krajský vítěz – může být udělen nejlepšímu psovi a feně, oceněni známkou „Výborná 1, Vítěz třídy“ z konkurence ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

ZÁVĚREČNÉ SOUTĚŽE

Mladý vystavovatel – I.kategorie od 9 let do 13 let a II.kategorie od 13 let do 17 let

Nejlepší štěně – do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou VN1

Nejlepší dorost - do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou VN1

Nejlepší mladý - do soutěže nastupují psi a feny ze třídy mladých ocenění známkou Výborná 1

Nejlepší veterán - do soutěže nastupují psi a feny ze třídy veteránů ocenění známkou Výborná 1

Nejlepší pár – do soutěže nastupují pes a fena jednoho plemene v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni

Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže nastupuje 3 – 5 jedinců jednoho plemene posouzených na výstavě, pocházejících od jednoho chovatele a minimálně dvou různých otců nebo matek

Vítěz skupin FCI I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X a Neuznaná plemena – do soutěže nastupují psi a feny ocenění titulem Oblastní vítěz, podle jednotlivých skupin FCI

Vítěz Krajské výstavy – do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI a Vítěz neuznaných plemen

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY
Uzávěrka 20.5.2022
Poplatek za psa 600 Kč
Poplatek za psa v třídě štěňat, dorostu, veteránů 300 Kč
Soutěže 300 Kč
 

Poznámka: on-line katalog bude k dispozici na našich webových stránkách v den výstavy

 

Výstavní poplatek hraďte bankovním převodem na účet u FIO banky:

99991122/2010

Po přihlášení přes www.dogoffice.cz, vám tento systém po zadání přihlášky vygeneruje variabilní symbol

e-mail: tajemnik@msks.cz

tel. 602 786 002

 
ROZHODČÍ

Frnčová Lenka, Frnčo Ladislav, Jelínková Edita, Jančík Leoš, Jílková Zdenka, Chrpová Veronika

Rozhodčí budou využiti podle počtu přihlášených psů. Změna rozhodčích vyhrazena!!!!!

Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může být předmětem fotografování a záznamů s tím, že pokud si to nepřeje, může to explicitně oznámit fotografovi

 

Propozice_KV-2022.pdf

prihlaska-krajska-vystava-2022.pdf

Partneři