Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1 / 2022 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 11.02.2022

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Hrdličková – Jelínková MBA, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jana Jašková

Omluvena: Ing. Renata Hejčová

Za kontrolní komisi omluveni: Jiří Hammer, Jana Věrná, Jiří Kratochvíl


Zápis č. 1/2022 ze zasedaní předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu
 (dále jen P MSKS)

 

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Hrdličková – Jelínková MBA, MVDr. Lubomír Široký, Miroslav Odvářka, Jana Jašková

Omluvena: Ing. Renata Hejčová

Předsednictvo je usnášeníschopné.

Zapisovatel: Lucie Šlechtická – tajemnice svazu

Za kontrolní komisi omluveni: Jiří Hammer, Jana Věrná, Jiří Kratochvíl

Dle č.13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle schváleného programu – program jednomyslně schválen.
Datum konání:  11.2.2022 od 16:00 hod

Místo konání:   kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Termín příštího zasedání: 19.3.2022 v 10:00 hodin

Program:

 1. Zahájení, návrh programu
 2. Schválit klíč delegování delegátu ZO pro 14. sjezd MSKS
 3. Předložit ke schválení registraci u MSKS Kynologický klubu Dog racing & sports club z.s., se sídlem: Nábřeží 4324/1, 695 01 Hodonín, Jihomoravský kraj
 4. Předložit ke schválení registraci u MSKS Agility Velké Meziříčí z.s., se sídlem: Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, Kraj Vysočina
 5. Předložit ke schválení Žádost o přiznání titulu „Vzorný výcvikář“ Zdeňka Dulovczová
 6. Předložit ke schválení Coursingový řád předložený Milanem Olivou, předsedou Moravského coursingu z.s.
 7. Předložit ke schválení žádost o investiční dotaci 200.000, - Kč (brána do areálu) od KK Bánov
 8. Projednat Žádost ke změně právního statusu ZKO Hulín, z pobočného spolku na spolek zapsaný, který požádá o registraci u MSKS
 9. Informovat Předsednictvo o schválení per-rollam KK Dařanec z.s. jako ZO MSKS (návrh textu pro zápis: Dne 24.1.2022 bylo předsedkyní MSKS vyvolané hlasování per-rollam formou emailové komunikace, kdy byl KK Dařanec schválen – PRO: Edita Jedličková 24.1.2022, Lubomír Široký 24.1.2022, Jana Jašková 24.1.2022, Miroslav Odvářka 25.1.2022, Renata Hejčová 25.1.2022)
 10. Informovat Předsednictvo o problémech v ZO MSKS KK Zlín-Lhotka pobočný spolek (nejasnosti v odvolávání statutárních orgánů ZO)
 11. Projednat změnu Stanov – narovnat problém právní subjektivity ZO jako pobočných spolku MSKS a ZO jako zapsaných spolku, tj. samostatných na MSKS, jakkoliv právně nezávislých spolků, disciplinární řád)
 12. Schválení programu na sjezd k rozeslání
 13. Informovat Předsednictvo o rekonstrukci kanceláře v areálu na Zbraslavi (financovala firma EHV s.ro.)
 14. Předložit ke schválení registraci u MSKS Kynologický klub Otaslavice z.s., se sídlem Otaslavice, 79806 Otaslavice, Olomoucký kraj
 15. Různé

 

add 1) Zahájení, návrh programu

V rámci zahájení schůze P MSKS předsedkyně předává předsednictvu informace ze Sdružení sportovních svazů o skončení rozpočtového provizoria u Národní sportovní agentury a v současné době má MSKS již zpracované a podané dotace v hodnotě 4.000.000, - Kč. Plnění těchto dotací budeme urgovat přes NSA.

Dne 13.2.2022 byla řádně vyúčtovaná dotace, kterou MSKS již obdrželo ve výši 450.000, - Kč.

Dotace ve výši 150.000, - Kč dle sdělení Sdružení sportovních svazů byla vyúčtována bez závad.

 

add 2) Klíč k delegování delegátu ZO pro 14. sjezd MSKS

Klíč pro vyslání delegátů na sjezd:

* Počet členů základní organizace:       

0–50   =>   1elegáti

101–150  =>  3 d delegát

51–100  =>  2 delegáti atd.

Náhradník může zastupovat delegáta jen s plnou mocí od delegáta a s písemným souhlasem členské schůze příslušné ZO.

jednohlasně schváleno

 

add 3) Žádost registrace u MSKS Kynologický klubu Dog racing & sports club z.s., se sídlem: Nábřeží 4324/1, 695 01 Hodonín, Jihomoravský kraj

jednohlasně schváleno

 

add 4) Žádost registrace u MSKS Agility Velké Meziříčí z.s., se sídlem: Náměstí 79/3, 594 01 Velké Meziříčí, Kraj Vysočina

jednohlasně schváleno

 

add 5) Žádosti o přiznání titulu „Vzorný výcvikář“ Zdeňka Dulovczová

jednohlasně schváleno

 

add 6) Coursingový řád předložený Milanem Olivou, předsedou Moravského coursingu z.s.

-    je třeba vyjednat s dostihovou a coursingovou komisí ČMKU, není v dikci MSKS, tuto žádost musí Moravský coursing z.s. podstoupit ČMKU

 

add 7) Žádost o investiční dotaci 200.000, - Kč (brána do areálu) od KK Bánov

neschváleno

Na základě emailové komunikace bylo vysvětleno, že momentálně nemá KK Bánov v pořádku právní formu spolku a je ve spolkovém rejstříku veden jako neaktivní spolek. I když je v žádosti tato dotace nazvaná „darem“ jedná se o investici do areálu KK, takovéto dotace nejsou předmětem činnosti MSKS. MSKS podporuje sportovní činnost kynologických klubů, a to nákupem pohárů či diplomů na konkrétní akci (případně po individuální dohodě věcné dary pro vítěze) apod.

 

add 8) Žádost ke změně právního statusu ZKO Hulín, z pobočného spolku na spolek zapsaný, který požádá o registraci u MSKS

Není možné transformovat spolek pobočný na spolek zapsaný, k právnímu statusu ZKO Hulín v případě, že bude subjekt zakládat nový zapsaný spolek předsednictvo nemá výhrad.

 

add 9) Informace o schválení per-rollam KK Dařanec z.s. jako ZO MSKS

jednohlasně schváleno per-rollam

Dne 24.1.2022 bylo předsedkyní MSKS vyvolané hlasování per-rollam formou emailové komunikace, kdy byl KK Dařanec schválen – PRO: Edita Jelínková 24.1.2022, Lubomír Široký 24.1.2022, Jana Jašková 24.1.2022, Miroslav Odvářka 25.1.2022, Renata Hejčová 25.1.2022)

 

add 10) Informovat Předsednictvo o problémech v ZO MSKS KK Zlín-Lhotka pobočný spolek (nejasnosti v odvolávání statutárních orgánů ZO)

Předsednictvo nemá pravomoci zasahovat do vnitřních záležitostí klubu a bude se řídit dle zápisu ve spolkovém rejstříku, který KK Zlín-Lhotka má zákonnou povinnost zapsat, pokud došlo ke změnám statutárních zástupců.

 

add 11) Projednaní změny Stanov – narovnat problém právní subjektivity ZO jako pobočných spolku MSKS a ZO jako zapsaných spolku, chybějící disciplinární řád na základě stanov, specifikace činnosti KKR atd.)

Stanovy byly zadány k přepracování advokátní kanceláři Grabarczyková, aby nedošlo k formálním chybám. Sjezd MSKS pozveme zástupce advokátní kanceláře a notáře k provedení změn v spolkovém rejstříku.

předsednictvo jednohlasně odsouhlasilo

 

add 12) Schválení programu na sjezd k rozeslání – příloha Program_14sjezdMSKS.pdf

Dle zápisu 4/2021 bod č.5 – stanovený termín na 26.3.2022 se shoduje s termínem Valné hromady ČMKU, kde musí být zástupci MSKS přítomni z tohoto důvodu se termín Sjezdu překládá na nechránění termín 16. dubna v 10 hodin, místo konání areálu Zbraslav. Program bude přiložen k pozvánce na Sjezd, která bude rozesílána v souladu se stanovami 30dní před datumem sjezdu, elektronickou formou.

jednohlasně schváleno 

 

add 13) Informace Předsednictvu o rekonstrukci kanceláře předsedy a tajemníka v areálu na Zbraslavi. Rekonstrukci financovala firma EHV s.r.o. včetně vybavení.

předsednictvo vzalo na vědomí

 

add 14) Žádost registrace u MSKS Kynologický klub Otaslavice z.s., se sídlem Otaslavice, 79806 Otaslavice, Olomoucký kraj – viz. příloha č.9

jednohlasně schváleno

 

add 15) Různé a úkoly z předcházející schůze

Úkoly z předcházející schůze P MSKS konané 17.12.2021 viz Zápis:

add 7) K řešení bod 10, odrážka č. 1 ve věci instalace fotbalové brány

Instalace fotbalové branky se pro zatím nebude realizovat, protože není k dispozici projektová dokumentace závlah, které servisuje Garden centrum, a hrozilo by nebezpečí havárie podzemních rozvodů vody.

Dalším důvodem je bezpečnost – jsou známé případy velkých fotbalových branek, které spadli na dítě. Protože se v areálu konají i akce pro mládež, včetně LVT, je nevhodné instalovat podobné objekty na cvičící plochu, zvlášť pokud nebude fotbalová brána pevně upevněna (a to narážíme na výše uvedený problém se zavlažovacím systémem).

add 10) Dořešení fyzické inventury + předávací protokol bývalého představenstva (úkol zadán kontrolní komisi)

úkol stále trvá doposud nedodáno

 

add 16) Společné školení rozhodčích u ČKS dne 15.1. 2022 úkol vedoucí výcvikové komise Ing. Renaty Hejčové, která sdělí počet účastníků a jmenný seznam

úkol se vyřešil tím, že školení neproběhlo

 

add 17) Předsednictvo požaduje po VK k odsouhlasení, seznam jmen rozhodčích, ke kterým budou přidělení úspěšní absolventi teoretické zkoušky, které se budou konat dne 19.-20.3.2022

úkol stále trvá, seznam nebyl zaslán

Předsednictvo žádá výcvikovou komisi dodat jmenný seznam adeptů na zkoušky na rozhodčí konaných v areálu Zbraslav 19.-20.března 2022 do 10.3.2022.

 

USNESENÍ P MSKS 11.02.2022

Usnesení ze zasedání předsednictva MSKS, které se konalo dne 11.02.2022 v areálu MSKS Zbraslav u Brna

Předsednictvo MSKS schválilo:

1)      registraci Základní organizace KK Dog racing & sports club z.s.

2)      registraci Základní organizace Agility Velké Meziříčí z.s.

3)      registraci Základní organizace KK Otaslavice z.s.

4)      registraci Základní organizace KK Dařenec z.s.

5)      přiznání titulu „Vzorný výcvikář“ Zdeňce Dulovczové

6)      program a termín 14. sjezdu MSKS (termín 16.dubna v 10 hodin)

7)      klíč k delegování delegátu ZO pro 14.  Sjezd

8)      přepracování stanov advokátní kanceláří Grabarczyková

 

Předsednictvo vzalo na vědomí:

1)      Zprávu o vyúčtování dotací Ing. Editou Jelínkovou – Hrdličkovou

2)      Informaci o rekonstrukci kanceláře financované firmou EHV s.r.o.

Jednání ukončeno v 18 hodin

Ve Zbraslavi u Brna dne 11.02.2022

Zapsala: Lucie Šlechtická, tajemnice MSK


Zapis_P_MSKS_11022022.pdf

Partneři