Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 4 / 2021 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 17.12.2021

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Jelínková Hrdličková MBA, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová, MVDr. Lubomír Široký

Za kontrolní komisi omluveni: Jiří Hammer, Jana Věrná, Jiří Kratochvíl 


 Zápis č. 4 / 2021

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu

(dále jen P MSKS)

Datum:   17.12. 2021 od 16:00 hod.

Místo:  Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Jelínková Hrdličková MBA
Miroslav Odvářka
Jana Jašková
Ing. Renata Hejčová
MVDr. Lubomír Široký

Předsednictvo je usnášeníschopné

Zapisovatel: Ing. Edita Jelínková Hrdličková – předsedkyně svazu  

Za kontrolní komisi omluveni: Jiří Hammer, Jana Věrná, Jiří Kratochvíl

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle schváleného programu – program byl jednomyslně schválen.

Termín příštího zasedání:  4.2.2022

Program:

 1. Zahájení, návrh programu
 2. Rozpočet 2022 k odsouhlasení předsednictva
 3. Rezignace p. Karpíšek 
 4. Rezignace pí. Boleslavová
 5. Příprava sjezdu 
 6. Evidence členské základny
 7. Zpráva z výcvikové komise č. 2/ 2021 (Ing. Renata Hejčová – vedoucí výcvikové komise) dořešení problematiky a skladby na plánovaného školení a zkoušek.
 8. Výběrové řízení tajemník/tajemnice
 9. Uvedení pana Bronislava Kozáka na stránky MSKS za účelem kontaktu a správce členské základny včetně řešení kontinuity na subjekty spadající pod MSKS.
 10. Dořešení fyzické inventury (úkol zadán kontrolní komise)
 11. Ukončení internetu 
 12. Dotace
 13. Stížnost KK Jaroměřice
 14. Schválení akci dětí za rok 2022 + ceník na jednotlivé akce. 
 15. Mistrovství MSKS schválení data konání. Stanovení termínu na dodání rozhodčích na MM MSKS. 
 16. Společné školení rozhodčích a figurantů u ČKS dne 15.1.2022 úkol Ing. Hejčové, která sdělí počet účastníků a jmenný seznam.
 17. Předsednictvo požaduje po VK k odsouhlasení jména rozhodčích, ke kterým budou přiděleni úspěšní absolventi teoretické zkoušky, které se budou konat dne 19-20.3.2022.
 18. Průkazky MSKS na rok 2022 bez poplatku 50,-Kč/ks
 19. V 1Q/2022 bude provedena kontrola pobočných spolků s Rejstříkem spolků. Spolky, co nebudou mít právní subjektivitu a evidenční karty budou navrhnuty předsednictvu na vyloučení z MSKS.
 20. Různé

 

add 1) Zahájení, návrh programu

Předsedkyně Ing. Edita Jelínková Hrdličková zahájila v 16. hod zasedání předsednictva. Seznámila předsednictvo s programem.  Dle čl.13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle schváleného programu.

Program byl předsednictvem jednomyslně schválen.

add 2) Rozpočet 2022 k odsouhlasení

Z rozpočtu byla ponížena část nákladů na mzdy. Rozpočet v bilanci kladný ve výši 121 000,-Kč.  

Příloha č. 1 tohoto zápisu.

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 3) Rezignace p. Karpíšek

Předsednictvo MSKS obdrželo rezignaci pana Vlastimila Karpíška ke dni 29.10.2021 bez udání důvodu.

Rezignace přílohou č. 2. tohoto zápisu. 

Předsednictvo bere na vědomí

add 4) Rezignace pí. Boleslavová

Rezignace paní Kateřiny Boleslavové ke dni 7.12.2021 důvod – z rodinných důvodů.

Rezignace přílohou č. 3. tohoto zápisu. 

Předsednictvo bere na vědomí

add 5) Příprava sjezdu

Příprava sjezdu s plánovaným termínem konání 26.3.2022. V souladu se stanovami čl. 16. bod 3. a 4. Dále bod 7 písmeno a), b), c), f), h), i).

Program bude schválen předsednictvem a následně zaslány pozvánky členským organizacím.

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 6) Evidence členské základny

Historicky nebyla s kluby zpětná vazba, 41 klubů bez evidence, 7 organizací bez právní subjektivity IČ. V polovině září 2021 proběhla digitalizace členské. Zpracovává pan Kozák smluvní IT pracovník formou DOPP s podpisem smlouvy o mlčenlivosti a GDPR.   

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 7) Zpráva z výcvikové komise č. 2/ 2021 (Ing. Renata Hejčová – vedoucí výcvikové komise) dořešení problematiky a skladby na plánovaného školení a zkoušek. 

Ing. Renata Hejčová přednesla předsednictvu jako poradní orgán zprávu VK ze dne 25.11.2021.

Předsednictvo souhlasí se zprávou mimo níže uvedených bodů, které požaduje doplnit či upřesnit:

K řešení bod 10.  odrážka č. 1 ve věci instalace fotbalové brány, bude jednáno na dalším předsednictvu. Důvodem je, že není k dispozici projektová dokumentace závlah, které servisuje firemní partner, a hrozilo by nebezpečí havárie protržením. Další možnosti a návrhy budou projednány na příštím předsednictvu.  

Předsednictvo bere na vědomí 

Předsednictvo souhlasí s bodem č. 10 odrážka č. 2, zápisu VK, kde VK navrhuje předsednictvu zvýšení náhrad rozhodčím na 1200,- Kč. Předsedkyně svazu upřesňuje požadovanou částku po konzultaci s předsedkyní VK na částku 1200,- Kč čistého, protože výplata rozhodčího podléhá zdanění v souladu se zákoníkem práce a je navýšena o 15 % srážkovou daň. 

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

 Předsednictvo požaduje za základě zápisu z VK předložení jmenného seznamu rozhodčích, u kterých budou hospitovat úspěšní absolventi teoretické zkoušky, které se budou konat dne 19-20.3.2022.

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 8) Výběrové řízení tajemník/tajemnice

Do veřejného výběrového řízení se přihlásilo 7 uchazečů. Na základě životopisu do úžícího výběru postoupili dva uchazeči, výběr provedla předsedkyně svazu. Dořešení tajemnice z důvodu neúčasti uchazečů, kteří se omluvili na předsednictvo MSKS dořeší předsedkyně ve spolupráci s předsedkyní výcvikové komise.

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 9) Uvedení pana Bronislava Kozáka na stránky MSKS za účelem kontaktu a správce členské základny včetně řešení kontinuity na subjekty spadající pod MSKS.

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 10) Dořešení fyzické inventury + předávací protokol bývalého předsednictva (úkol zadán kontrolní komisi)

doposud nedodáno úkol trvá

Předsednictvo bere na vědomí

add 11) Ukončení internetu u společnosti T mobile po ukončení pracovního poměru tajemnice.

Předání agendy proběhlo 8.12.2021 viz. příloha č. 4. tohoto zápisu

Předsednictvo bere na vědomí

add 12) Dotace

Poskytnuté a zaplacené dotace na účet svazu MSKS. Mládež 150 000,- Kč (zpracovala předsedkyně svazu, Poskytnutá dotace z Ministerstva obchodu a průmyslu a obchodu 450 000 tis, – vyúčtování 01/2021 zpracuje a vyřídí předsedkyně svazu Ing. Edita Jelínková Hrdličková + součinnost celního úřadu, finančního úřadu, ZP, OSSZ. Poskytnuty finance P CMKU ve výši 200 000,-Kč za světovou výstavu psů a součinnost MSKS na této akci.  Dotace obdržené na účet svazu v rámci COVID, ve výši 277 000,- Kč. Zažádáno o další 3 investiční i neinvestiční dotace. Součinnost s národní sportovní agenturou a řešení rozpočtového provizoria ze strany poskytovatele. 

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 13) Stížnost klubu KK Jaroměřice

Předsednictvo MSKS doporučuje řešit tento sport občanskoprávní nebo obchodně právní cestou, MSKS vede kynologické kluby po stránce odborné a nemá pravomoci zasahovat do vnitřních záležitostí klubu. 

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 14) Schválení akci dětí za rok 2022 + ceník na jednotlivé akce

 

2.-3.4. soustředění mládeže 1 500,-Kč
14.-20.8. LVT mládež 6 000,- Kč plná penze
8.-9-10. Mistrovství Mládež MSKS – zdarma min. počet 15
12.-13.11. soustředění mládeže – 1 500,- Kč

 

 Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 15) Mistrovství MSKS schválení data konání. Stanovení termínu na delegaci rozhodčích na MM MSKS.

Mistrovství MSKS je plánováno v termínu 1-2.10.2022

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 16) Společné školení rozhodčích u ČKS dne 15.1.2022 úkol vedoucí výcvikové komise Ing. Renaty Hejčové, která sdělí počet účastníků a jmenný seznam.

Úkol trvá  

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 17) Předsednictvo požaduje po VK k odsouhlasení, jména rozhodčích, ke kterým budou přiděleni úspěšní absolventi teoretické zkoušky, které se budou konat dne 19-20.3.2022.

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 18) Průkazky MSKS bez poplatku 50,- Kč/ks

Předsednictvo schvaluje elektronickou členskouprůkazku s platností na jeden rok, která bude zaslaná ZO v digitálně podepsaném pdf., s tím že v souladu se stanovami obdrží každá organizace průkazku zdarma bez stávajícího poplatku 50,-Kč. Aby byla dodržena dikce stanov čl.5 bod 3.

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 19) V 1Q/2022 bude provedena kontrola pobočných spolků s Rejstříkem spolků. Spolky, co nebudou mít právní subjektivitu a evidenční karty budou navrhnuty předsednictvu na vyloučení z MSKS.

Příloha k zápisu č. 5

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

add 20) Různé

1. Výcviková komise navrhla, že připraví pro předsednictvo MSKS úpravu směrnice pro výcvik.

Připraví Ing. Hejčová 

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

2. Předsedkyně svazu navrhla vzhledem k předpokládané ekonomické situaci a inflačnímu nárůstu zvýšení cestovného pro členy, které vyplácí v rámci pracovně právního vztahu svaz ze stávajících 6,-Kč/km. na 7,-Kč /km s účinností od 1.1.2022.

3. Předsedkyně svazu Ing. Edita Jelínková Hrdličková ve spolupráci s panem Kozákem připravuje výkaz práce pro rozhodčí, figuranty a ostatní personál, se změnami pro rok 2022, kde jsou navýšeny částky cestovného a posuzovaného. 

Odsouhlaseno předsednictvem jednohlasně

USNESENÍ P MSKS 17.12.2021

Usnesení ze zasedání předsednictva MSKS, které se konalo dne 17.12.2021 v areálu MSKS Zbraslav u Brna

Předsednictvo MSKS schválilo:

 1. Návrh programu (add 1)
 2. Rozpočet 2022 (add 2)
 3. Přípravu sjezdu (add 5)
 4. Evidenci členské základny (add 6)
 5. Zvýšení náhrad rozhodčím (add 7)
 6. Předložení jmenného seznamu rozhodčích, ke kterým budou přiděleni případní úspěšní absolventi teoretické zkoušky (add 7)
 7. Výběrové řízení tajemník/tajemnice (add 8)
 8. Uvedení pana Bronislava Kozáka na stránky MSKS (add 9)
 9. Dotace (add 12)
 10. Stížnost klubu KK Jaroměřice – MSKS nemá pravomoci (add 13)
 11. Schválení akci dětí za rok 2022 + ceník na jednotlivé akce (add 14)
 12. Mistrovství MSKS schválení data konání. (add 15)
 13. Společné školení rozhodčích u ČKS – Úkol trvá (add 16)
 14. Předsednictvo požaduje po VK k odsouhlasení, jména rozhodčích, ke kterým budou přiděleni úspěšní absolventi teoretické zkoušky (add 17)
 15. Průkazky MSKS bez poplatku 50,- Kč/ks (add 18)
 16. V 1Q/2022 bude provedena kontrola pobočných spolků s Rejstříkem spolků. Spolky, co nebudou mít právní subjektivitu a evidenční karty budou navrhnuty předsednictvu na vyloučení z MSKS. (add 19)
 17. Úpravu směrnice pro výcvik (add 20)
 18. Zvýšení cestovného s účinností od 1.1.2022. (add 20)

Předsednictvo MSKS vzalo na vědomí:

 1. Rezignaci p. Karpíška (add 3)
 2. Rezignaci pí. Boleslavové (add 4)
 3. K řešení bod 10.  odrážka č. 1 ve věci instalace fotbalové brány (add 7)
 4. Dořešení fyzické inventury + předávací protokol bývalého předsednictva (add 7)
 5. Ukončení internetu. (add 11)

Jednání ukončeno v 19:00 hod.

Ve Zbraslavi u Brna dne 17.12.2021

Zapsala: Ing. Edita Jelínková Hrdličková, předsedkyně svazu


Příloha k zápisu č. 1

 

 


Příloha k zápisu č. 2

 

 


Příloha k zápisu č. 3

 


Příloha k zápisu č. 4

 

 


Příloha k zápisu č. 5

Výzva pro níže uvedené ZO MSKS

Kontrolou členské základny v souvislosti s připravovanou elektronickou evidencí členů MSKS byly zjištěny zásadní nedostatky u těchto ZO.

1. Nedodána řádně vyplněná Evidenční karta ZO s jmenným seznamem členů k 1.1.2021 a kopii dokladu o zaplacení členských příspěvků za rok 2021.

• Moravskoslezský kynologický svaz, z.s., KK Veselí nad Moravou, pobočný spolek (ZO: 10513)

• Moravskoslezský kynologický svaz ZO 11008 KYNOLOGICKÝ KLUB BÁNOV (ZO: 11008)

• ZO Čejtice (ZO: 30403)

• Institut pro rozvoj kynologie (ZO: 30605)

• Toller klub CZ, z.s. (ZO: 04650620)

Představenstvo MSKS vyzývá zde uvedené ZO, aby do 31.12.2021 odeslali na e-mail predseda@msks-cz.eu v elektronické formě (xls) řádně vyplněnou Evidenční kartu a jmenný seznam členů ZO k 1.1.2021, kopii dokladu o zaplacení členských příspěvků za rok 2021.

Pokud ZO nedodá do 31.12.2021 požadované dokumenty, bude k 31.12.2021 zrušeno její členství dle stanov MSKS v platném znění.

Evidenční karta je ke stažení zde: http://www.msks.cz/wcd/pages/formulare/zo-2020-evidencni-karta.xls

2. Následují ZO nemají přidělené IČ

To znamená, že tyto ZO nemají žádnou právní subjektivitu a nemohou být řádnými členy MSKS.

Článek 4, bod 2 Stanov MSKS v platném znění.

• Dařanec (ZO: 20910)

• Chotěboř (ZO: 30101)

• Čejtice (ZO: 30403)

• Otaslavice (ZO: 10804)

Do doby, než si tyto ZO nezařídí IČ – zapsaný spolek, nemohou být členy MSKS.

To znamená, že nemohou platit členské příspěvky a pořádat kynologické akce (zkoušky apod.).

Po zřízení IČ musí znovu MSKS požádat o přijetí.

Ve Zbraslavi dne 17.12.2021


 

Zapis-predstavenstvo_MSKS-c_42021.pdf

Zapis-predstavenstvo-Priloha-c_1-Rozpocet-roku-2022.pdf

Zapis-predstavenstvo-Priloha-c_2-rezignace-Karpiska.pdf

Zapis-predstavenstvo-Priloha-c_3-rezignace-Boleslavova.pdf

Zapis-predstavenstvo-Priloha-c_4-predavaci-protokol.pdf

Zapis-predstavenstvo-Priloha-c_5-vyzva-klubum.pdf

Partneři