Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3 / 2021 ze zasedání mimořádného předsednictva dne 29.10.2021

Přítomni za předsednictvo MSKS: 

Ing. Edita Jelínková Hrdličková MBA, Kateřina Boleslavová, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová, Vlastimil Karpíšek, MVDr. Lubomír Široký

Omluveni:


Zápis č. 3 / 2021

ze zasedání mimořádného předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 29.10. 2021 od 17:00 hod.

Místo:  Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Jelínková Hrdličková MBA, Kateřina Boleslavová, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová, Vlastimil Karpíšek, MVDr. Lubomír Široký 

Omluveni:

Zapisovatelka: Jitka Burianová (předsednictvo souhlasí se zapisovatelkou)

Za kontrolní komisi: Jiří Hammer – omluven Ing. Hejčovou, Jana Věrná – omluvena, Jiří Kratochvíl – omluven. 

 Program:

1) Zahájení, návrh programu

2) Vysvětlení pana Karpíška k mimořádnému zasedání z důvodu neprůhlednosti utrácení svazových prostředků a utrácení v rámci MM MSKS.

3) Vyřešení na návrh Ing. Hejčové místo tajemnice které na základě výpovědi ze strany zaměstnance končí k 30.11 2021

4) Ekonomika hospodaření a dotace

5) Vyhodnocení MM MSKS

6) Areál Zbraslav

7) Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I.  Zasedání je usnášeníschopné

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo svoláno mimořádné zasedání P MSKS, které začalo v 17 hod na Zbraslavi u Brna.

II. VYSVĚTLENÍ PANA KARPÍŠKA K MIMOŘADNĚMU ZASEDANÍ Z DUVODŮ NEPRŮHLEDNOSTI UTRÁCENÍ SVAZOVÝCH PROSTŘEDKU A UTRÁCENÍ V RÁMCI MM MSKS

 1. Předsedkyně svazu vyzvala pana Karpíška na základě jeho emailu ze dne 21.10.2021. Reakce předsedy viz. příloha č.1 tohoto zápisu č.3 ze dne 23.10.2021, aby zdůvodnil svolání mimořádného předsednictva a vysvětlil, kde k zavádějícím informacím přišel a na základě jakých podkladů čerpal.

 2. Pan Karpíšek sděluje, že lidé se ho dotazují na různé otázky – ústní a emailová korespondence. Pan Karpíšek odmítá sdělit osoby, které mu neověřené informace poskytly. Panu Karpíškovi bylo sděleno, jestli je normální na dotaz, jak to, že, pokud se žádá o dotace, není žádost o dotace schválena předsednictvem. Pan Karpíšek sdělil že se na předsednictvu se něco jiného řekne a něco jiného udělá. Pan Karpíšek žádá o vyvěšení rozpočtu, který zpracoval a emailem zaslal dne 16.8.2021 Příloha č. 2 tohoto zápisu č. 3. Pan Karpíšek tvrdí, že dostal neúplné materiály. Pan Karpíšek 17:30h odešel z mimořádného předsednictva, které sám inicioval. Poté co mu předsedkyně oznámila, že podá trestní oznámení za šíření pomluvy. Ke dni 29.10.2021 podal pan Karpíšek rezignaci.   

Počet přítomných na předsednictvu se v 17.30 hod. snížil z počtu 7 na 6. 

III. VYŘEŠENÍ NÁVRHU ING. HEJČOVÉ NA MÍSTO TAJEMNICE, KTERÁ PODALA VÝPOVĚD KE DNI 30.11.2021

 1. Do 10 dnů od ověření zápisu bude vypsáno výběrové řízení na pozici tajemníka/ci MSKS, dle stanov z roku 2019, čl. 17, bod 9f. Stanovy nestanový, jaký tip pracovního poměru to bude, předsedkyně svazu navrhuje dohodu o provedení práce. Předpokládaná délka pracovní pozice je v max. rozsahu 10 hodin týdně. Pracovní náplň připraví Ing. Jelínková

Schváleno jednohlasně 

IV. EKONOMIkA, HOSPODAŘENÍ a dotace

 1. Předsedkyně svazu informovala o ceně pergoly včetně výměny betonu za betonové dlaždice, která stála 454.028,30 Kč.

  Schváleno jednohlasně

  Žádost o demolici budovy č.1: do budoucna se řeší zbourání budovy č.1. Která se nachází u vstupu do areálu u brány č.2.Než proběhne demolice, bude vyhlášeno výběrové řízení, která udělá cenovou nabídku demolice stavby a následně bude schváleno předsednictvem. (zajistí Jana Jašková) 

  Schváleno jednohlasně

 2. Návrhy předsednictva: Pan MVDr. Široký navrhuje požádat prostřednictvím sdružení národní sportovní agentury o dotaci na mládež.

  Paní Jašková apeluje na havarijní stav betonové terasy, havarijní stav u bazénu – dlažba i bazén. Havarijní stav vodovodních jímek, které se nachází u ubytoven. Havarijní stav kotců.

  Předsednictvo bere na vědomí

 3. )Dle faktury od firmy T mobile bylo zjištěno, že od roku 2019 svaz platí dva internety + 3 internet umístěný u správce svazu paní Jaškové od firmy Midgard. Dle sdělení tajemnice předsednictvo odsouhlasilo nákup dvou zařízení wifi, jelikož internet od společnosti Midgard, který je umístěn v kanceláři správce nebyl v kanceláři tajemníka plně funkční a tím nebylo nemožné pracovat především v systému dogoffice. Tajemnici bylo jedno zařízení propůjčeno, když jí kvůli covidovému opatření byl zřízen home office. Po ukončení pracovního poměru internetové zařízení vrátí svazu, které bude následně zrušeno včetně internetu v mobilním zařízení. (zajistí Ing. Jelínková) 

  Předsednictvo bere na vědomí

 4. Pan Kozák seznamuje předsednictvo s tím, co nyní připravuje pro svaz: Evidence členů, číslo průkazu. Každý člen nyní bude mít svoje ID, pod kterým půjde vždy dohledat. Předpokládaný čas strávený na elektronizaci členské základny je cca 150 hod. (součinnost zajišťuje Ing. Jelínková)

  Předsednictvo bere na vědomí

 5. Sekce ekonomika: HV k 30.10.2021 -1 540 tis., -350 tis. ztráta od 1.1.2021 17.4.2021.Opravy a investice do areálu 2 139 tis. (zpracovala Ing. Jelínková)

  Předsednictvo bere na vědomí

 6. Podány dotační programy Kabina se fixací 800 tis. a spoluúčastní 10 %. Podám program SPECIFICKÁ VÝZVA 11/2021(zacílená pro podporu organizovaného sportu místního charakteru) a spoluúčastní 30 %. Dotace můj klub podání do 30.11.2021. Dotace vyřízená, příprava na vyúčtování př. č.3 tohoto zápisu s vyúčtováním do 31.1.2022.  (zpracovala Ing. Jelínková)

  Předsednictvo bere na vědomí

V. VYHODNOCENÍ MM MSKS 

Příjem startovné 800,- Kč 40 000,- Kč
Příjem moje firma pana Širokého a paní Pavlové 12 000,- Kč
Příjem celkem 52 000,- Kč

 

Výdaje mzdy budou zpracovány 11/2021 odhad včetně cestovného 55 000,-Kč
Výdaje za hospodu fa.č. 81/2021 32 560,-Kč
(snídaně 67 osob x100, obědy 96 osob x130, Večeře 68x110, stopy 1320,-Kč a nápoje 4526,-Kč)  
Výdaje za minerálky a vody + káva kancelář pro rozhodčí a personál 2 000,-Kč
Výdaje za nákup 3 rukávů vč. Návleků pro figuranty 7 894,-Kč
Poháry byly z loňska nákup štítků 300,-Kč
Nákup diplomů ve dřevě + dárek pro pana Surovce 8 000,-Kč
Výdaje celkem 105 754,-Kč

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaje je ztráta - 53 754,- Kč.

(honorář mé osoby není zahrnut v rámci práce na MM MSKS, kdy jsem byla ve funkci jako předseda, ředitel závodu, manager, moderátor, zpracovatel katalogu a vyjednávač v rámci sponzorů, honoráře jsem se zřekla již před závodem) Na mistrovství byly přítomni všichni členové předsednictva mimo pana Karpíška a MVDr. Lubomíra Širokého, který se omluvil z důvodů konání výstavy v ČB. Ing. Jelínková - ředitel závodu, moderátor, příprava a zpracování katalogu + reklama, propagace internet , sponzoři, Ing. Hejčová příprava MM MSKS + hlavní rozhodčí, Jana Jašková zajištění ubytování pro závodníky a rozhodčí, Miroslav Odvářka technické přípravy mistrovství, Kateřina Boleslavová rozdala finanční poukazy od firmy Pojištěňata, Frankův dvůr, pohár ČMKU a rozdávala granule od sponzora Mistermix.

 

 VI. AREÁL ZBRASLAV

 1. Nutná demolice 16 kotců v havarijním stavu, dlouhodobě nevyužívané.

  Schváleno jednohlasně

 2. Dodatečně hlášené akce budou pro rok 2022 digitalizovány, z důvodů kontroly na uhrazené poplatky. (revizi plateb přijatých zajistí Ing. Jelínková)

  Předsednictvo bere na vědomí

 3. Zrušení samostatného internetu + data v telefonu budou po odchodu tajemnice k 30.11.2021 zrušeny. Telefonní číslo bude ponecháno, hovory budou přesměrovány na soukromý telefon předsedkyně svazu Ing. Jelínkové.

  Předsednictvo bere na vědomí

 4. Předsedkyně požaduje provedení nové fyzické inventury s číselným označením jednotlivých věcí. Fyzická inventura provedená dne 20.9.2021 složená komisí paní Janou Jaškovou, Janou Věrnou a paní Kateřinou Boleslavovou je nedostačující. Předsedkyně svazu požaduje označení a identifikaci štítkem jednotlivého majetku v soupisu. (zajistí kontrolní komise).

  Schváleno jednohlasně.

 5. Vyřízení bezdlužnosti na dotaci Můj klub u celního úřadu, zdravotních pojišťoven a finančního úřadu zajistí Ing. Jelínková. K dotaci je třeba doložit evidenci členské základny, kterou svaz má neúplnou. Součinnost k dotaci, kde je nutné dodat počty členů v digitalizované podobě zpracovává pan Kozák a vzhledem k časové náročnosti a následného odsouhlasení jednotlivými ZO (evidenční listy v elektronické podobě) mohou být poskytnuty relevantní data k 1.3.2022. Dotace se uzavírá k datu 30.11.2021. Tajemnice poskytne ze stávající evidence, kterou vedla od roku 2013 počet členské základny. Tato problematika byla svazu známi již 1,5 roku od národní sportovní agentury a na tomto postupu digitalizace se nepracovalo.

  Předsednictvo bere na vědomí

 6. Ing. Hejčová požaduje nakoupení čteček, které budou mít k dispozici rozhodčí. Počet dodá výcviková komise. Bude provedena revize již zakoupených čteček (počet) nová čtečka bude vydána a bude uveden jmenný seznam, kdo čtečku obdržel.

  Předsednictvo bere na vědomí

 7. Z důvodu legislativní změny ze dne 19.10.2021 a z důvodů zvýšení PHM, bude cestovné upraveno na částku 6 kč na 1 km. S účinností od 29.10.2021.

  Jednohlasně odsouhlaseno.

 8.  Předsedkyně svazu navrhuje jednání předsednictva na platformě meet (on line) z důvodů úspor za cestovné a stravné. 

  Předsednictvo bere na vědomí.

 9. V rámci konání MM MSKS dle sdělení tajemnice bývalo zvykem, kdy si bývalé předsednictvo odsouhlasilo, že členové předsednictva v rámci funkce na akci nebudou honorováni.  Ing Jelínková honorář na MM MSKS nepožaduje.

  Předsednictvo bere na vědomí

 10. V zimní sezóně se plánuje školení výcvikářů.

 11. 4.11.2021 jede předsedkyně na národní sportovní agenturu do Prahy, kde již potřetí probíhá realizace dotačních možností a digitalizace v rámci akce můj klub.

  Schváleno jednohlasně


VII. RŮZNÉ

 Ukončení jednání dne 29.10.2021 v 20.30 Hod. Zápis k odsouhlasení rozeslán 30.10.2021 k odsouhlasení v souladu se stanovami. Příloha č. 4 návrh rozpočtu pro rok 2022. (zpracovala Ing. Jelínková)  

Zapsala dne 29.10.2021 zapisovatelka Jitka Burianová a Edita Jelínková 


 

zápis č. 3 mimořádné předsednictvo 29.10.2021 korr. Boleslavová na internet doma.pdf

příloha č. 1 - Reakce předsedy k  panu Karpíškovi a Ing. Hejčové.pdf

příloha č. 2 - Rozpočet MSKS na rok 2022 - zpracoval Karpíšek.pdf

příloha č. 3 - Rozhodnutí dotace NSA provoz a údržba.pdf

příloha č. 4  - Plán rozpočtu pro rok 2022 - zpracovala Jelínková Edita.pdf

Partneři