Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2/2021 ze zasedání předsednictva MSKS dne 03.09.2021

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Jelínková Hrdličková MBA, Kateřina Boleslavová, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová, Vlastimil Karpíšek

Omluveni: MVDr. Lubomír Široký


Zápis č. 2 / 2021

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 3. 9. 2021 od 16:00 hod.

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni za předsednictvo MSKS:

Ing. Edita Jelínková Hrdličková MBA, Kateřina Boleslavová, Miroslav Odvářka, Jana Jašková, Ing. Renata Hejčová, Vlastimil Karpíšek

Omluveni: MVDr. Lubomír Široký

Termín příštího zasedání: 26. 11. 2021

Program:

1)      Zahájení, návrh programu

2)      Areál Zbraslav

3)      Výcviková komise – MM MSKS

4)      Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I.  Zasedání je usnášeníschopné

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo schváleného programu.

II. AREÁL ZBRASLAV

 1. Předsedkyně svazu seznámila přítomné s třetím dotačním programem vypsaným národní sportovní agenturou, která je pro podporu organizovaného sportu – regionální sportovní infrastruktura s účastí vlastních zdrojů ve výši 30 %. Poslední termín podání do 30. 9. 2021. Podán dotační program Kabina na částku 800 tis. s účastí vlastních zdrojů 10 % v řízení.

  Předsedkyně dále informovala o schůzce se starostou obce Újezd u Rosic, kde byla navázána spolupráce a bylo zjištěno, že dle katastrálních map vede v bezprostřední blízkosti areálu MSKS hlavní přípojka vodovodního řadu. Stávající podružný vodoměr, který se nachází ve vlastnictví vedlejšího areálu s tím, že je svazu MSKS měsíčně přefakturován je nevyhovující a svaz není jeho vlastníkem. Porucha v letních měsících ze strany pronajímatele způsobila škodu ve výši 70 tis. na stávajícím zařízení.

  Součinnost obce Újezd u Rosic a pomoc při realizaci. Žádosti o samostatnou přípojku podány pro areál MSKS v řízení (vyřizuje Edita Jelínková Hrdličková). V součinnosti s obcí povoleny dva poutače ve velikosti 1 m2 s označením příjezdu od hlavní silnice do areálu za poplatek 100 Kč/rok.

  Na MM MSKS zajištěno sponzorství: generální sponzor firma Marse daruje svazu, dresy, vesty, předměty a dárky v hodnotě cca 120 tis., firma Pojištěňata daruje dárkové poukazy na rok pojištění na psa v hodnotě 25 tis., Komora veterinárních lékařů ČR podpoří sponzorstvím, firma Gappay daruje 3 rukávy včetně návleků a další drobné předměty, včetně zapůjčení stupňů vítězů. Firma EHV Enterprise, a. s. finanční dar ve výši 5 tis. + dárkové předměty. Místopředseda MVDr. Lubomír Široký zajistil podporu z ČMKU (pohár pro vítěze v hodnotě 7 tis.) a poskytl finanční dar 4 tis., ze společnosti Hartvíkovice. Finanční dar ve výši 3 tis. Kč poskytla i členka našeho klubu paní Tereza Pavlová. Paní Kateřina Boleslavová zajistila firmu Mistr mix, která dodá krmivo.

  Každý závodník obdrží speciální ocenění dřevěného diplomu formátu A4 a trička a čepice s logem MSKS. Toto mistrovství je poprvé pod mým vedením, tedy předsedy svazu MSKS a věřím, že jak účastnici, tak rozhodčí budou spokojeni s tím, co je pro zúčastněné zajištěno jak programem, tak věcnými dary v rámci sponzorství.

  Na mistrovství poslány pozvánky s průvodním dopisem čestným hostům, a to hejtmanovi Jihomoravského kraje panu Mgr. Janu Grolichovi, primátorce města Brna paní JUDr. Markétě Vaňkové, předsedovy ČKS panu Václavu Kejřovi, předsedovi výcvikové komise ČKS panu Theodorovi Krajčímu,starostovi obce Újezd u Rosic panu   Mgr. Zdeňkovi Tesařovi, prezidentce Komory veterinárních lékařů ČR paní MVDr. Petře Šinové, prezidentovi ČMKU panu MVDr. Lubomírovi Širokému, panu Jiřímu Svatoňovi - prezident Českého klubu ovčáků, JUDr. Ing. Zdeňkovi  Ertlovi -      Předseda sdružení sportovních svazů ČR, Ing. Romanu  Křivánkovi -Lesní správce, Lesy ČR, Náměšť nad Oslavou .  

  Doposud nepředána rozpracovaná agenda, úkoly a činnost od bývalého předsedy. Inventurní soupis fyzické kontroly k 17.4.2021 DHIM a HIM připravuje Jana Jašková a Kateřina Boleslavová. 

 2. Rozpočet pro rok 2022

  -  Schválení rozpočtu odloženo na příští P MSKS dne 26. 11. 2021. V současné době vychází deficitní rozpočet (zpracovala dle hospodaření předcházeních let Edita Jelínková Hrdličková). Pan Vlastimil Karpíšek navrhne rozpočet s kladným plněním, se zpětnou revizí plnění jeho návrhu a odpovědnosti. V případě překročení rozpočtových pravidel bude písemně informovat předsednictvo o dalších krocích v rámci jednotlivých středisek s návrhem řešení. Návrh rozpočtu ke schválení pro rok 2022 v příloze tohoto zápisu.

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

 1. Smlouva s ČKS v problematice figurantů. Figuranti MSKS mohou figurovat oficiálně na akcích posuzovaných rozhodčími ČKS (projednáno na VK ČKS a schváleno). Navrhuji, aby proběhl i zápis na VK MSKS a posléze předsednictvu MSKS s informací, že figuranti ČKS mohou oficiálně figurovat na akcích, které posuzují rozhodčí MSKS. Běžně tento případ funguje, ale není o tomto proveden žádný oficiální zápis.

  P MSKS schvaluje návrh výcvikové komise, aby figuranti oficiálně figurovali na akcích posuzovaných rozhodčími z ČKS a opačně.

  Pro: jednohlasně schváleno

 2. V měsíci listopadu proběhne v areálu Zbraslav přezkoušení nových a současných svazových figurantů v termínu 14. 11. 2021. Návrh komise pro přezkoušení: Jiří Barát, František Matějek, David Polzer.

  Pro: jednohlasně schváleno

 3. Problematika posuzovného pro rozhodčí MSKS na vrcholových akcích pořádané svazem. V porovnání s ČKS (rozhodčí ČKS posuzovné 1500 Kč na den, cestovné  6 Kč/km. Rozhodčí a figuranti jsou pro svaz stěžejní lidé při těchto vrcholových soutěžích a P MSKS schvaluje pro tento závod k poměru a velikosti členské základny obdobné   finanční ohodnocení jako organizace ČKS). Svaz si musí do budoucna vytipovat a vyškolit mladé rozhodčí. Výcvikové akce přibývají, zájem o tento sport narůstá a kvalifikovaných rozhodčích ubývá.

  P MSKS odsouhlasilo na MM MSKS v termínu 9.-10. 10. 2021 pro rozhodčí posuzovné ve výši 1400 Kč netto + 6 Kč/km cestovné. Figuranti 1000 Kč netto + 6 Kč/km.

  Pro: jednohlasně odsouhlaseno

 4. Svazový figurant, komise pro hodnocení složená ze 2 rozhodčích a 1 svazového figuranta, pořádá VK MSKS, doba platnosti atestace 2 roky.

  Změna v hodnocení cviků fyzické zdatnosti: běh na 1 km: 4 min. 10 sec., člunkový běh: 11 sec., sed-leh: 50 opak., kliky: 30 opak.

  Pro: jednohlasně odsouhlaseno

 5. Figurant kategorie 1, komise složená z jednoho rozhodčího a jednoho svaz. figuranta, přezkoušení pořádají KKR, doba platnosti atestace 4 roky.

  Změna v hodnocení cviků fyzické zdatnosti: běh na 1 km: 4 min. 20 sec., člunkový běh: 12 sec., sed-leh: 45 opak., kliky: 25 opak.

  Pro: jednohlasně schváleno

 6. Klubový figurant, komise složená z jednoho rozhodčího a jednoho svaz. figuranta, přezkoušení pořádají KKR, doba platnosti atestace 4 roky.

  Změna v hodnocení cviků fyzické zdatnosti: běh na 1 km: 4 min.30 sec., člunkový běh: 13 sec., sed-leh: 40 opak., kliky: 20 opak. Adepti na klubového figuranta nad 50 let neprovádí přezkoušení fyzické zdatnosti.

  Pro: jednohlasně odsouhlaseno

 7. Návrh: projednat možnost pro rozhodčí nad 70 let a jejich posuzování závodů bez zápisu zkoušky.

  Pro: jednohlasně schváleno

 8. Projednání žádosti s ČKS o společné školení rozhodčích.

  Z.: Jelínková

 9. Podat návrh na úpravu Směrnice pro KKR.

  Z: Karpíšek (do příštího P MSKS)

III. Různé

Žádost o registraci pod MSKS:

-  Kynologický spolek Majetín – jednohlasně schváleno

-  KK Velké Opatovice – zamítnuto z majetkoprávních nedořešených důvodů z předcházející organizace a legislativních záležitostí. 

Usnesení P MSKS

Zvýšení cen členských příspěvků od 1. 1. 2022 - 260 Kč/člena

Zvýšení cen za vystavení pracovních certifikátů od 1. 1. 2022: 350 Kč (z důvodu růstu cen poštovného)

Zvýšení ceny za vystavení průkazu psa bez PP od 1. 1. 2022: 300 Kč (z důvodu růstu cen poštovného)

-  Jednohlasně schváleno 

Zapsala: K. Boleslavová a E. Jelínková

Ve Zbraslavi u Brna dne 3. 9. 2021


 zapis-predsednictva-c2-2021.pdf

 

Partneři