Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Mistrovství MSKS 2021 - Katalog - 1. část

Úvodní slovo | Čestní hosté | Sponzoři | Organizační výbor | Rozhodčí | Figuranti | Kladeči stop | Organizační pokyny | Zadávané tituly a čestné ceny | Časový program | Seznam závodníků | Výsledková listina


KATALOG

MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ

MORAVSKOSLEZSKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU

VE VÝKONU PSŮ dle IGP 3 a IGP 1

se zadáním titulu CACIT a CACT

 

Vážené dámy, Vážení pánové, Vážení závodníci a kynologové srdcem i duší

Jako nová předsedkyně Moravskoslezského svazu, z. s. mám za sebou prvních sto dní ve funkci předsedkyně Vašeho svazu. Doba "kynologického křestu" tedy pro mě již skončila. Způsob mého vedení je, jak doufám, vyloženě kooperativní. Jako ekonom a krizový manager jsem přístupna novým odlišným návrhům a námitkám vzešlým z Vašich řad, kterým vždy pečlivě naslouchám. Pokud je nutno abych kritizovala, snažím se, aby má kritika byla konstruktivní, konkrétní a kolegiální.

Funkce pro mě není prioritní. Jak říká klasik "titul ani funkce není patent na rozum a um". Moje priorita je Vás nezklamat a posunout náš svaz alespoň o dva stupínky výše, a to nejen v profesní kynologii. Mým cílem je, aby MSKS vzkvétal a dále neprohluboval finanční ztráty, jak tomu bylo v předcházejících letech. V kynologickém areálu Zbraslav u Brna, kde bude probíhat Vaše mistrovství MSKS, jste určitě zaznamenali spoustu nejen vizuálních změn: Nově zrekonstruovaná ubytovna č. 2 včetně vybavení, nové koupelny, parádní nové střechy obou ubytoven, vstupní brány, které mají zajistit bezpečnost jak Vás, tak areálu, nový přístřešek suplující tribunu atd. Tyto opravy a rekonstrukce realizuji v rámci dotačních programů, které jsou svazu poskytnuty na základě investičních podnikatelských záměrů. Majoritními subjekty, které poskytují dotace jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Sdružení sportovních svazů. V neposlední řadě se také jedná o spoluúčast našeho svazu v rozsahu procentního plnění a vyúčtování k jednotlivé dotaci. 

Mezinárodní mistrovství MSKS je pro mě velkým a prvním entrée. V našem areálu Vás podpoří mnoho nových sponzorů a i sponzoři, které již znáte z předcházejících mistrovství. Díky nim jsme pro Vás mohli připravit hodnotné a velmi zajímavé ceny. Mít cíl, vědět co vlastně chci, je plán s výsledkem bez náhody. Plánování znamená mít konkrétní představu o tom, jak by něco mělo vypadat. I Vy všichni plánujete svůj úspěch v této prestižní soutěži. A to náročnou mnohaletou přípravou, soustředěním a neochabující vůlí.

Závěrem Vám chci vzdát hold za to, že jsme se tu všichni sešli a popřát Vám i Vašim psím parťákům ty nejlepší výsledky v závodu. Neznám sportovce, který by někdy neutržil porážku. Prohrát lze leckdy. Důležité je, co se děje následně. Prohrát ve sportu nevadí. Vadí, když se vytvoří z prohry "návyk". Pro mě jste všichni vítězové s kynologickým srdcem v duši se svými psími parťáky. Budu tam s Vámi a budu Vám všem moc fandit. Závěr soutěže budu moderovat a mé poděkování přijde všem, nejen vítězům.

"Život je rychlost, rychlost je adrenalin a adrenalin je sport."

John Freedom

Edita Jelínková Hrdličková
Předsedkyně Moravskoslezského svazu z.s.

 

ČESTNÍ HOSTÉ:

Mgr. Jan Grolich Hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Markéta Vaňková Primátorka města Brna
Mgr. Zdeněk Tesař Starosta obce Újezd u Rosic
MVDr. Petra Šinová Prezidentka Komory veterinárních lékařů
MVDr. Lubomír Široký Prezident Českomoravské kynologické unie
Václav Kejř Předseda ČKS
Theodor Krajčí Předseda výcvikové komise ČKS
Jiří Svatoň Prezident Českého klubu Německých ovčáků
Ing. Karel Strouhal Rozhodčí pro exteriér, předseda krajské pobočky NO
JUDr. Ing. Zdeněk Ertl Předseda sdružení sportovních svazů ČR
Ing. Roman Křivánek Lesní správce - Lesy ČR, Náměšť nad Oslavou

 

Sponzoři:

Generální sponzor: Marse, s.r.o.
  Komora veterinárních lékařů ČR, Českomoravská kynologická unie, z.s., Broker Vision s.r.o. , Gappay s.r.o. , Mister Mix s.r.o. , EHV Enterprise, a.s. , Kynologický klub Hartvíkovice, z.s., MERA

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR MISTROVSTVÍ:

Pořadatel: Moravskoslezský kynologický svaz, z.s. (dále jen "MSKS")
Ředitel: Ing. Renata Hejčová
Sčítací komise, prezence: Eva Nováčková , Leona Asterová, Stanislav Kubálek
Pořadatelská služba: KK Velká Bíteš
Vedoucí stop: Ing. Jiří Šlejtr
Veterinární dozor MVDr. Václav Hrabal
Ubytování: Jana Jašková
Ostatní personál: Kateřina Boleslavová ,Tereza Pavlová

 

ROZHODČÍ:

Hlavní rozhodčí: Jiří Hammer (CZ)
Rozhodčí pro posuzování stop IGP1, IGP3 Jan Strach (CZ)
Rozhodčí pro posuzování poslušnosti IGP3 Jiří Barát (CZ)
Rozhodčí pro posuzování obrany IGP3 Anton Strasser (SK)
Rozhodčí pro posuzování poslušnost a obrany IGP 1 Miroslav Kašpar (CZ)

 

FIGURANTI:

IGP3 - Lukáš Slowioczek, David Polzer

IGP1 - Radek Mráček

KLADEČI stop

Jiří Šlejtr - vedoucí stop, Jiří Šlejtr ml., Zdeněk Černý, Ondřej Loup

KOMISE PRO PODÁNÍ PROTESTU

Jiří Hammer - hlavní rozhodčí, Ing. Renata Hejčová - pořadatel, Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA - předseda svazu MSKS

a) Protesty lze podat na základě znění článku č.7 NZŘ (Protesty a stížnosti) nejpozději do 30 minut po zveřejnění předběžných výsledků. Současně s protestem se skládá záloha 500 Kč.

b) O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí společně se zástupcem pořadatele za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací.

Článek 7 NZŘ. Protesty a stížnosti

 1. Hodnocení a výrok rozhodčího jsou konečné a proti výsledku zkoušky a jeho rozhodnutí nelze podat protest, ani jiné opravné prostředky.

 2. Protest na postup rozhodčího může být podán v odůvodněných případech pouze když rozhodčí nedodržel ustanovení zkušebního řádu nebo když se chování a vystupování rozhodčího neslučuje s výkonem a posláním funkce.

 3. Protest na postup rozhodčího může být podán pouze prostřednictvím pořadatele, kterého na akci zastupuje vedoucí akce.

 4. Protest na postup rozhodčího může podat pouze účastník akce (vedoucí akce, psovod, pomocník - nikoliv divák).

 5. Protest na postup rozhodčího prostřednictvím vedoucího akce musí být podán v průběhu akce, a to nejpozději při závěrečném hodnocení při ukončení akce.

 6. Protest na postup rozhodčího je řešen v průběhu akce nebo po jejím ukončení přímo na místě za účasti rozhodčího, vedoucího akce, stěžovatele, popř. hlavního rozhodčího a sportovního komisaře (jsou-li přítomni). K řešení může být přizván pomocník (pomocníci) a svědci.

 7. Nedojde-li při řešení na místě ke shodě, je po ukončení akce sepsán písemný protest za účasti rozhodčího, vedoucího akce, stěžovatele, případně dalších osob dle bodu 6., kteří jej podepisují a vyjadřují se k němu.

 8. Písemný protest vyhotovuje vedoucí akce ve třech vyhotoveních s určením: a) prvopis - který musí být do 8 dnů odeslán pořadatelem delegujícímu orgánu b) první kopie - pro pořadatele c) druhá kopie - pro rozhodčího. V případě přítomnosti hlavního rozhodčího nebo sportovního komisaře na akci, je nutno vyhotovit kopie i pro tyto funkcionáře.

 9. Písemný protest řeší výcviková nebo disciplinární komise příslušného svazu.

 10. Jakákoliv jiná kritika proti rozhodčímu je důvodem k vypovězení dané osoby ze cvičebního prostoru a může vést k disciplinárním opatřením.

 11. Podání protestu uvádí rozhodčí ve zprávě o provedené akci delegujícímu orgánu.

 12. Zvláštní kategorii tvoří připomínky a stížnosti na činnost rozhodčího (hlav. rozhodčího), sportovního komisaře, vedoucího akce, pomocníků, psovodů a diváků. Tyto uvádí rozhodčí (hlavní rozhodčí), pokud jsou mu známy, ve své zprávě o provedené akci delegujícímu orgánu.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

 • při prezenci je nutno předložit členskou průkazku ZO nebo CHK s potvrzením o zaplacení členství na rok 2021, průkaz původu psa, výkonnostní knížku a očkovací průkaz s platným potvrzením o očkování proti vzteklině ne starší jednoho roku nebo mladší jednoho měsíce v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona,

 • každý pes musí být jednoznačně identifikován tetovacím číslem nebo čipem,

 • v průběhu soutěže smí na cvičební plochu jen pes, který se řádně nahlásil při prezentaci a předložil požadované doklady,

 • háravé feny se mohou soutěže také zúčastnit, majitel je však povinen to skutečnost oznámit při prezenci. Po celou dobu konání mistrovství je hárajícím fenám vstup na cvičební plochu zakázán až do doby, kdy budou pořadatelem vyzvány k tréninku,

 • Mistrovství MSKS je organizováno v souladu s řádem na ochranu zvířat, proto nejsou do soutěže připuštěni psi s kupírovanýma ušima. V průběhu konání soutěže platí v celém areálu a prostorách provádění pachových prací, zákaz používání ostnatých a elektrických obojků a ostatních donucovacích prostředků. V případě zjištění-u diváků vykázání z areálu MSKS, u závodníků diskvalifikace

 • Závodnici, veřejnost a organizátoři při vstupu do areálu MSKS, z.s. dávají tímto svůj souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií, audio nebo video záznamů za účelem marketingu a propagace pro potřeby MSKS na webových stránkách organizátora a na sociálních sítích, u kterých má pořadatel zřízený vlastní profil (Facebook, Twitter, Instagram a Youtube), a to na dobu neurčitou

 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny rozhodčích

 • Účastníci i diváci při vstupu do areálu musí být vybaveni bud dokladem o prodělaném onemocnění covid v posledních 3 měsících nebo dokladem o platném očkování nebo antigenní test ne starší 72 hodin nebo PCR test ne starší než 7 dní !

 • protest proti porušení technických ustanovení zkušebního řádu je možno podat hlavnímu rozhodčímu do jedné hodiny po ukončení posuzování. Současně s protestem se skládá záloha ve výši 1 000,-Kč. V případě neopodstatněného protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele

 • v případě neúčasti na akci se startovné nevrací

 • všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci dle časového harmonogramu

 • honoráře budou vypláceny za základě pracovně právního vztahu, a to dohody o provedení práce. Honoráře budou vypláceny na účet v souladu se zákonem, kdy bude aplikována srážková daň. Zaměstnanci, kteří budou vypláceny formou honoráře souhlasí z hlediska GDPR, že pracovní smlouva bude obsahovat souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů.

ZADÁVANÉ TITULY A ČESTNÉ CENY

A.    1) nejvyšší celkový součet bodů

B.    2) druhý nejvyšší celkový součet bodů

C.    3) třetí nejvyšší celkový součet bodů

D.    Mistr MSKS dle IGP3, člen MSKS s nejvyšším součtem bodů

E.    Mistr MSKS ve stopě: nejlepší bodový výsledek v oddílu "A" stopa

F.     Mistr MSKS poslušnosti: nejlepší bodový výsledek v oddílu "B" poslušnost

G.    Mistr MSKS v obraně: nejlepší bodový výsledek v oddílu "C" obrana

H.    CACIT, res. CACIT, CACT, res. CACT

Organizační výbor Mistrovství Moravskoslezského kynologického svazu pro rok 2021 přeje všem účastníkům příjemný pobyt v areálu a hodnotnou podívanou na výkony soutěžících.

Závodníkům přejeme hodně zdaru a děkujeme za dochvilnost.

 

ČASOVÝ PROGRAM:

Pátek 8.10.2021  
Prezence, vet. přejímka, trénink 12:00 - 18:00 hod.
Zkušební pes 17:00 hod.
Porada rozhodčích, figurantů, kladečů 18:00 hod.
Zahájení mistrovství, losování start. čísel od 20:00 hod.

 

Sobota 09.10.2021  
Snídaně 6:00 - 8:00 hod.
Posuzování disciplín dle harmonogramu 7:30 - 18:00 hod.
Oběd 11:00 - 13:00 hod.
Večeře 18:00 - 20:00 hod.
Společenský večer od 20:00 hod.

 

Neděle 10.10.2021  
Snídaně 6:00 - 8:00 hod.
Posuzování disciplín dle harmonogramu 7:30 - 16:30 hod.
Oběd 11:00 - 13:00 hod.
Slavnostní vyhlášení výsledků Dle ukončení závodu cca od 15 hod.

 

ODJEZD NA STOPY DLE HARMONOGRAMU OD VRCHNÍ BRÁNY č. 2 KYNOLOGICKÉHO AREÁLU ZBRASLAV.

Vozidlo bude označeno.

 

SEZNAM ZÁVODNÍKŮ MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ MSKS 2021

DLE IGP 3

p.č. jméno psovoda jméno psa a chovatelská stanice plemeno člen ZO/CHK
1. Darjusz Toczko Gass Felones NO MSKS, Rapotice
2. Erika Machů Darwy Helipeky NO ČKS, Vysoké Pole
3. Josef Vanda Atrey Fiera Vulpo BOM KCHBO
4. Pavel Urubek Argo Valašské stopa NO ČKS, Vysoké Pole
5. Nikola Ramíková Pram Deabei BOT MSKS,Slezská Ostrava
6. Jindřiška Krátká Dandy Storm Černý Kondor AUO ČKS, Vendryně
7. Milan Pavlíček Ax Vermüll NO ČKS, Kylešovice
8. Michaela Kolářová Natasha Mi-Ji BOM MSKS, Loukov
9. Dana Konečná Basko Jankari BOM MSKS, Zbraslavec
10. Darina Bodnárová Queen Elizabeth van de Duvetorre BOM MSKS, Zetor
11. Rostislav Čech Isabella Errinor NO ČKNO
12. Rostislav Mičkal Bailey Vermüll NO ČKNO
13. Šárka Motálková Ike od Tyrušky NO ČKNO
14. Antonín Svitek Odin Hexer NO MSKS, Dobřečov
15. Alena Macharáčková Arran z Kraje Karla IV. NO MSKS, Ráječko
16. Christos Kalliontzis Grantt z Duhového lesa NO MSKS, Hostěrádky-Rešov
17. Vladimír Pekárek Joy Clever Fox BOM MSKS, Kníničky
18. Marek Letl Issis z Berounské bašty NO ČKS
19. Jaroslav Sedlář Artos Fatymona NO ČKS Sudkov
20. Lucie Barátová Almond od Madakru BOM MSKS
21. František Mach Bonny Bethlem Bohemia BOM MSKS, Zetor
22. Táňa Štefková, Mgr. Tango Suché Lazce NO MSKS, Kobeřice-Albertovec
23. Helena Nováková Free z Údolí Jizery BOM MSKS, Jihlava
24. Michal Tuhela Flyberry Nieder Bohemia BOM ČKS, Žďárek
25. Miroslav Odvářka Druppi Ethen NO MSKS, Velká Bíteš
26. Šárka Pochylá Amali Agnite NO MSKS, Uh. Brod
27. Ladislav Zázvorka Urra Milvel NO ČKS, Kraupy nad Vltavou
28. Eva Karvánková Nerro z Berounské Bašty NO ČKS, Osek
29. Petr Vidlák Vanessa z Nového Draka NO MSKS, Třebíč
30. Dana Růžičková Buenos Moravská Kometa BOM ČKS, Jílové u Držkova
31. Jana Věrná Dafne Ethen NO MSKS,Velká Bíteš
32. Alena Bujáková Zeky Moravia Artex NO ČKNO
33. Zdeňka Dulovczová Luchador Chris Bzenecká lipka NO MSKS, Bzenec
34. Jiří Štoček Saro Eqidius NO ČKNO

 

DLE IGP 1

p.č. jméno psovoda jméno psa a chovatelská stanice plemeno člen ZO/CHK
1. Filip Korman Dax Tomaland BOM MSKS, Kostice
2. Michaela Lepařová Henriett z Údolí Jizery BOM MSKS, Rataje
3. Ludmila Pompová Andromeda Mystery of Silesia ACO MSKS, Otrokovice
4. Monika Svobodová Berry Dry Hill NO ČKS, Říčany
5. Lucie Appelová Cora Calimera Moravia NO ČKNO
6. Jana Kožurko Bathory Gangster Staff Bohemia AST ČKS, Probluz
7. Klára Kotisová Blanche Moravská kometa BOM MSKS, Zetor
8. Iveta Jedličková Cherokee z Kuřimského háje NO MSKS, Kuřim
9. Lucie Plchová Bára od Morového sloupu BOM MSKS, Jihlava
10. Kateřina Jelínková Eda Eqidius NO CMC
11. Miloš Mühlhandel Bufalo Bill os Madakaru BOM MSKS, FM-DOG Jihlava
12. Zdeňka Čermáková Tixie z Kraje Karla IX. NO ČKS, Nemošice
13. Kateřina Štočková Chaozz z Bukovanské osady NO ČKNO
14. Alena Brychtová Emma Moravská Kometa NO ČKS, Jílové u Držkova
15. Marek Hofner Alex Armorrot RTW MSKS, Křepice
16. Eliška Škutová Dexter Ma-La-No Opava NO MSKS, Ostrava

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DLE IGP 3

Start. Číslo katalog. Číslo jméno psovoda stopa poslušnost obrana CELKEM BODŮ pořadí
  1. Darjusz Toczko          
  2. Erika Machů          
  3. Josef Vanda          
  4. Pavel Urubek          
  5. Nikola Ramíková          
  6. Jindřiška Krátká          
  7. Milan Pavlíček          
  8. Michaela Kolářová          
  9. Dana Konečná          
  10. Darina Bodnárová          
  11. Rostislav Čech          
  12. Rostislav Mičkal          
  13. Šárka Motálková          
  14. Antonín Svitek          
  15. Alena Macharáčková          
  16. Christos Kalliontzis          
  17. Vladimír Pekárek          
  18. Marek Letl          
  19. Jaroslav Sedlář          
  20. Lucie Barátová          
  21. František Mach          
  22. Táňa Štefková, Mgr.          
  23. Helena Nováková          
  24. Michal Tuhela          
  25. Miroslav Odvářka          
  26. Šárka Pochylá          
  27. Ladislav Zázvorka          
  28. Eva Karvánková          
  29. Petr Vidlák          
  30. Dana Růžičková          
  31. Jana Věrná          
  32. Alena Bujáková          
  33. Zdeňka Dulovczová          
  34. Jiří Štoček          

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - DLE IGP 1

Start. Číslo katalog. Číslo jméno psovoda stopa poslušnost obrana CELKEM BODŮ pořadí
  1. Filip Korman          
  2. Michaela Lepařová          
  3. Ludmila Pompová          
  4. Monika Svobodová          
  5. Lucie Appelová          
  6. Jana Kožurko          
  7. Klára Kotisová          
  8. Iveta Jedličková          
  9. Lucie Plchová          
  10. Kateřina Jelínková          
  11. Miloš Mühlhandel          
  12. Zdeňka Čermáková          
  13. Kateřina Štočková          
  14. Alena Brychtová          
  15. Marek Hofner          
  16. Eliška Škutová          

[Zobrazit 2. část]      [Zobrazit 3. část]


Katalog ke stažení

Partneři