Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2003 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 5.4.2003

Přítomni: Venhauer Jaroslav, Surovec Josef, Krajsa Jan, ing.Kadera Tomáš
Omluven : Gruna Miroslav


1/2003 - Jednání výcvikové komise ze dne 5. 4. 2003 v Brně

Přítomni: Venhauer Jaroslav, Surovec Josef, Krajsa Jan, ing.Kadera Tomáš
Omluven : Gruna Miroslav

Program:

 1. Zahájení
 2. Seznámení se zápisem z jednání P MSKS
 3. Valná hromada ČMKU
 4. Výběrové závody v roce 2003
 5. Zkoušky rozhodčích – hospitace a určení rozhodčích
 6. Školení klubových figurantů a výcvikářů
 7. Informace ze zasedání VK FCI
 8. Školení rozhodčích a projednání neúčasti
 9. Různé

1. Zahájení

 • provedl p. Venhauer – přivítání přítomných, omluvení p. Gruny
 • kontrola zápisu z minulého jednání VK MSKS, kontrola splnění úkolů - splněno

2. Seznámení se zápisem z jednání P MSKS

 • poslední schůze P MSKS se konala v měsíci lednu
 • do dnešního dne nebyl zaslán zápis z této schůze P MSKS členům VK MSKS
  p. Venhauerovi a p. Surovcovi
 • s obsahem a závěry schůze P MSKS stručně seznámil ústně p. Venhauer

3. Valná hromada ČMKU

 • z členů VK MSKS se 7.valné hromady ČMKU zúčastnili p. Venhauer, p. Surovec
  a p. Kadera
 • p. Kadera stručně seznámil p. Krajsu s průběhem a závěry 7.valné hromady ČMKU
 • do předsednictva ČMKU byl za pracovní plemena zvolen předseda MSKS Ing. Fiala a do Dozorčí rady ČMKU byl zvolen předseda kontrolní komise MSKS MVDr. Široký

4. Výběrové závody v roce 2003

 • výběrové závody v roce 2003:
  • 29. 3. – Velké Němčice
  • 3. 5. – Zlín-Tečovice
  • 24. 5. – Karviná
 • žádný zájem o pořádání výběrových závodů ze strany ZKO
 • o výběrovém závodu ( průběhu, výsledcích) ve Velkých Němčicích informoval
  p. Venhauer – rozhodčí na tomto výběrovém závodě

5. Zkoušky rozhodčích – hospitace a určení rozhodčích

 • zkoušky rozhodčích proběhly ve dnech 22. - 23. 3.2003
 • zúčastnili se: pí. Chmurová, p. Vávra, p. Hammer, p. Došek
 • komise pro zkoušky : p. Venhauer, p. Surovec, MVDr. Široký
 • v sobotu 22. 3. proběhlo praktické přezkoušení z posuzování v kynologickém areálu Zbraslav, v neděli 23. 3. byl psán test ze zkušebních řádu a zdravovědy a proběhl pohovor na ubytovně Hartvíkovice, na závěr vyhodnocení
  • Splnil : pí. Chmurová, p. Vávra, p. Hammer s hodnocením "Dobře"
   - Nesplnil : p. Došek
 • Návrh: z důvodu hodnocení nutno hospitovat 40 psů dle NZŘ a 40 psů podle IPO a SchH – jednohlasně přijato
 • Návrh: na jména rozhodčích, u kterých bude hospitace probíhat : Brym, Klepáč, Mnich, Ošťádal, Pokorný, Pouč, Ing. Radovesnický, Tupý, Venhauer, Surovec, Šimek, Štibora – jednohlasně přijato
 • Návrh: nutno dosáhnout celkovou průměrnou známku z hospitací "Velmi dobře", minimálně u 3 různých rozhodčích, jinak navýšení počtu hospitací – jednohlasně přijato
 • Připomínka: přednesl p. Surovec – při školení rozhodčích kontrolovat členství
  v MSKS

6. Školení klubových figurantů a výcvikářů

 •  tato školení proběhla pod organizací jednotlivých Krajských kynologických rad
  • 8. 2. – Školení klubových výcvikářů – KKR Jihomoravského kraje
  • 2. 3. – Školení klubových figurantů – KKR Zlínského kraje
  • 8. 3. - Školení klubových výcvikářů – KKR Vysočina
  • 15. 3. - Školení klubových figurantů – KKR Jihomoravského kraje
 • V KKR Zlínského kraje : lektor p. Šimek, figurant p. Gruna
 • V KKR Jihomoravského kraje : lektor p. Ošťádal, figuranti p. Gruna a p. Oliva

7. Informace ze zasedání VK FCI

 • přednesl p. Venhauer
 • předběžný zápis ze zasedání VK FCI zaslal p. Ritter p. Venhauerovi
 • zasedání VK MSKS se konalo v Belgii
 • doplnili se údaje u mezinárodního rozhodčího p. Surovce
 • Návrh: p. Brym navržen jako mezinárodní rozhodčí, p. Venhauer zjistí, zda je zájem ze strany p. Bryma – 3 pro / 1 proti – přijato

8. Školení rozhodčích a projednání neúčasti

 • školení rozhodčích proběhlo 22.2.2003 v Brně
 • lektoři: p. Karlas a p. Ritter – IPO, p. Venhauer – NZŘ
 • přítomno 14 rozhodčích, 4 adepti na rozhodčí, 1 host
 • Projednání neúčasti :
  • pí. Semczuková – telefonická omluva s tajemnicí MSKS, písemně neomluvena
  • p. Katolický – písemně omluven z posuzování v roce 2003 z důvodu nemoci
  • p. Meitner – neúčast bez řádné omluvy, žádná odpověď na dopis p. Venhauera
 • Návrh : pí. Semczuková dodá písemné potvrzení o neschopnosti se zúčastnit školení rozhodčích, pokud dodá – tak bude dále posuzovat jen zkušební řády NZŘ a SchH, pokud nedodá – bude zrušena její delegace na II.poletí roku 2003 – jednohlasně přijato
 • Návrh : p. Meitner – zrušena delegace na I.pololetí u zkušebního řádu IPO, při neomluvení bude zrušena delegace i na II.pololetí u IPO a NZŘ – jednohlasně přijato
 • VK MSKS navrhne v měsíci listopadu termín na doškolení ke zkušebnímu řádu IPO těch rozhodčích, kteří se nezúčastnili školení rozhodčích a mají zájem dále posuzovat

9. Různé

 • p. Surovec – předložil návrh "Směrnice pro zadávání výkonnostní třídy pro mládež",
  připomínkovat a upravit do dalšího jednání VK MSKS
 • p. Venhauer – informace o pořádaných zkouškách – počtu úspěšně a neúspěšně složených zkouškách ( 111 zkoušek se zúčastnilo 843 psovodů, zapsáno 551 zkoušek, 42 zkoušek zrušeno nebo odvoláno)
 • informace : dne 24.-25.5.2003 se bude konat zkouška IPO-FH – Velké Němčice
 • p. Venhauer – přednesl informaci o rozpočtu MSKS na rok 2003
 • p. Krajsa – úkol pro kontrolní komisi MSKS – prověřit členství v MSKS u svazového figuranta p. Janalíka
 • zakončení jednání VK MSKS p. Venhaurem

Zapsal : ing. Kadera Tomáš
Odsouhlasil : Venhauer Jaroslav

2/2003 - Jednání výcvikové komise ze dne 28. 6. 2003 v Brně

Přítomni: Venhauer Jaroslav, Surovec Josef, ing.Kadera Tomáš, Gruna Miroslav, Šimek Ladislav
Omluven: Krajsa Jan

Program:

 1. Zahájení - kontrola zápisu z poslední schůze VK MSKS
 2. Seznámení se zápisy z jednání P MSKS
 3. Výběrové závody v roce 2003 - zhodnocení
 4. Kalendář kynologických akcí na II.pololetí roku 2003
 5. Dopis od ČKS – vyúčtování reprezentace
 6. Tábor talentované mládeže
 7. Příprava Mistrovství MSKS
 8. Různé

1. Zahájení – kontrola zápisu z poslední schůze VK MSKS

 • provedl p. Venhauer – přivítání přítomných, omluvení p. Krajsy, přivítání p. Šimka jako nového předsedy VK MSKS
 • kontrola zápisu z minulého jednání VK MSKS, kontrola splnění úkolů – splněno, úkol připomínkovat "Směrnice pro zadávání VT mládeže MSKS" stále trvá – do další schůze VK MSKS

2. Seznámení se zápisy z jednání P MSKS

 • se zápisy z jednání P MSKS stručně seznámil ústně p. Venhauer
 • seznámení s návrhem pojištění nemovitostí ve vlastnictví MSKS
 • seznámení s problémy spojené s funkční náplní tajemníka MSKS
 • inventarizační zápis z inventury na Zbraslavi – vyhodnotit závěry
 • pro P MSKS ( tajemníka) – zjistit a doložit neúčast pí. Semczukové na školení rozhodčích – úkol trvá
 • předseda VK MSKS zjistí na jednání P MSKS stav ohledně podání trestného oznámení na Ing. Doubka, Ing. Gajdušíkovou a Ing. Komrsku – doklad o odeslání apod.

3. Výběrové závody v roce 2003 - zhodnocení

 • výběrové závody v roce 2003:
  • 29. 3. – Velké Němčice – 29 závodníků
  • 3. 5. – Zlín-Tečovice – 25 závodníků
  • 24. 5. – Karviná – 24 závodníků
 • o průběhu výběrových závodů, o zabezpečení a o výsledcích informoval p. Venhauer
 • snížení limitu na účast na Mistrovství MSKS na 230 bodů – splňuje 26 závodníků
 • možná účast závodníků po splnění limitu na Mistrovství klubu NO
 • uzávěrka přihlášek do 15. 7. 2003

4. Kalendář kynologických akcí na II.pololetí roku 2003

 • zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu SchH a IPO je možné konat jako jednu akci
 • kalendář je v současné době v tisku a pak bude rozeslán do ZO
 • úkol pro předsedu VK MSKS – zaslat dopis všem rozhodčím a informovat je o možnosti pořádání zkoušek IPO a SchH jako jednu akci

5. Dopis od ČKS – vyúčtování reprezentace

 • jednání zástupců MSKS, ČKS a STSČ je svoláno na 9.7.2003
 • o výsledcích jednání bude VK MSKS informována na dalším jednání

6. Tábor talentované mládeže

 • informaci přednesl p. Surovec
 • počet účastníků je 20 psovodů v termínu od 7.7. do 12.7.2003 v kynologickém areálu Zbraslav
 • tábor bude probíhat pod vedením p.Surovce, pí.Radovesnické a pí.Zavadilové
 • v průběhu táboru proběhnou 3 zkoušky
 • tábor v měsíci srpen ( 1.-3.8.2003) zrušen pro nezájem ze strany mládežníků
 • připomínka : p.Venhauer přednesl námitku na počet účastníků, jeho názor je spíše menší počet mládežníků a větší intenzita výcviku, ze 6 dní trvání tábora jsou 3 dny vyčleněny na konání zkoušek
 • připomínka : p.Gruna navrhuje do budoucna účast svazového figuranta na táboru talentované mládeže a ostatních akcí pořádaných pro mládež

7. Příprava Mistrovství MSKS

 • návrh na obsazení funkcí:
  • Ředitel mistrovství – Antonín Kočí
  • Technický vedoucí – Ladislav Šimek
  • Hlavní pořadatel – Ing. Tomáš Kadera
  • Sčítací komise – Šárka Grunová + 1 ( bude určeno)
  • Rozhlas – Ing. Tomáš Kadera ( ???)
  • Návrh na rozhodčí : Hlavní rozhodčí – Ošťádal
  • Vedoucí stop – Brym ( Klepáč)
  • Stopa – Venhauer
  • Poslušnost – Surovec
  • Obrana – MVDr. Tatarko ( Jánský)
  • Náhradní rozhodčí – Mnich
  • Figuranti: Gruna, Pohl, náhradník - Bravenec
  • Kladeči: Ševčík, Štoček, Jemelík, Kristýnek, 1 ze ZO Velká Bíteš
 • Zkušební psy: Severin, Kalliontzis, Popelář, Kuchtíková, Pouč
 • p. Šimek zajistí rozeslání pozvánek – termín 15.7. – 20.7.2003
 • p. Šimek zajistí zpracování Zpravodaje – podklady dodá p.Venhauer
 • tajemník MSKS Ing.Navrátilová zpracuje katalog – termín do 25.8.2003 - podklady dodá p. Šimek
 • p. Surovec jako člen P MSKS vznese požadavek na jednání předsednictva o zajištění sponzorů
 • připomínka: Venhauer, Gruna, Surovec a Kadera – p. Frnčo jako ředitel minulého mistrovství prodával krmivo na tomto M MSKS i přes to, že výhradní sponzor nechtěl jiného sponzora na této akci. Z tohoto důvodu výhradní sponzor odmítl další sponzorování
 • p. Surovec – zajistí zaslání požadavku na slovenského rozhodčího na mistrovství MSKS – termín do 31.7.2003 – o výsledku informovat p.Šimka
 • p. Kadera zajistí ZO na zabezpečení pořadatelské služby – termín do další schůze VK MSKS

8. Různé

 • p. Venhauer – informace o dopisu od KK ZBK Jmk ČR ( p.Katolický) – účast družstva na I.Mistrovství Evropy záchranářských psů 5.-8.června 2003 v Žilině a 9.Mistrovství světa záchranářských psů 3.-6.července v Dánsku – P MSKS schválilo příspěvek 1000.-Kč na jednoho závodníka
 • p. Venhauer – obdržel dopis od Ing. Radovesnického – ukončení činnosti rozhodčího a přestup do ZO ČKS
 • p. Šimek předložil přítomným členům VK MSKS "Zásady pro činnost VK MSKS" – připomínkovat a poté schválit P MSKS – termín – do další schůze VK MSKS
 • připomínka : p.Gruna připomínkoval určování poplatků za chovatelské akce v areálu Zbraslav pro nečleny MSKS – stanovit rozmezí poplatků a podle toho určovat konkrétní poplatky dle přijatých požadavků CHK
 • zakončení jednání VK MSKS p. Venhaurem

Další schůze VK MSKS se bude konat dne 26. 7. 2003 od 09.00 hodin v kanceláři tajemníka MSKS na tř. kpt.Jaroše 35 v Brně.

Zapsal: ing. Kadera Tomáš
Odsouhlasil: Venhauer Jaroslav

3/2003 - Jednání výcvikové komise ze dne 26. 7. 2003 v Brně

Přítomni : Šimek Ladislav, Venhauer Jaroslav, Surovec Josef, ing.Kadera Tomáš, Gruna Miroslav, Krajsa Jan

Program:

 1. Zahájení – kontrola zápisu z poslední schůze VK MSKS č. 8 z 28. 6. 2003
 2. Informace ze zasedání předsednictva MSKS
 3. Stav v přihláškách a delegacích na Mistrovství MSKS 5. - 7. 9. 2003
 4. Vlastní příprava průběhu M MSKS
 5. Různé
 6. Závěr

1. Zahájení – kontrola zápisu z poslední schůze VK MSKS č. 8 z 28. 6. 2003

 • provedl p. Šimek – přivítání přítomných, seznámení s programem zasedání
 • kontrola zápisu z minulého jednání VK MSKS:
  o dodelegace rozhodčích byly zaslány ke zveřejnění na internetových stránkách – zatím nejsou zveřejněny
 • připomínka p.Šimka – když kalendář kynologických akcí vyjde, některé akce již probíhají – vysvětlil p. Venhauer – kalendář kompletní již na sjezdu MSKS, čeká se na tisk, některé příspěvky (zprávy z KKR) v konečné úpravě nevyšly – příště zpětná vazba kdo kalendář dává do tisku s tím, kdo ho připravuje
 • p. Surovec informoval přítomné o táboru talentované mládeže MSKS na Zbraslavi ve dnech 7. – 12. 7. 2003
 • urgovat u p.Radovesnického vrácení razítka rozhodčího (dopis o vrácení zaslal p. Venhauer)
 • "Směrnici pro zadávání VT mládeže MSKS" předloží p. Surovec na P MSKS dne 3. 8. 2003 ke schválení – zapracování připomínek od p. Kadery
 • trvá úkol pro tajemníka MSKS – doložit neúčast pí.Semczukové na školení rozhodčích

2. Informace ze zasedání předsednictva MSKS

 • tento bod zasedání neproběhl. Jednání předsednictva je naplánováno až na 3. 8. 2003

3. Stav v přihláškách a delegacích na Mistrovství MSKS 5. -7. 9 . 2003

 • přednesl p. Šimek
 • dodelegovat ještě jednoho náhradního figuranta p.Lišku Radovana
 • informace p.Surovce o delegování slovenského rozhodčího na M MSKS – bude ještě projednáno na P MSKS dne 3. 8. 2003
 • dodelegovat p.Pouče jako náhradního rozhodčího v případě, že nebude slovenský rozhodčí, p. Mnich by z náhradního rozhodčího postoupil na rozhodčího – bude projednáno na P MSKS dne 3. 8. 2003
 • prozatím přihlášeno 35 psovodů + 4 mládežníci

4. Vlastní příprava průběhu M MSKS

 • požádat p.Bryma o zajištění terénu na stopy pro cca 42 stop ( 1.den cca 28 stop) a 3 různých předmětů na stopy (cca 45¨závodníků) – zajistí p.Kadera
 • opravy překážek u správce p.Špičky, kopírka, počítač a tiskárnu pro sčítací komisi
  (k dispozici počítač VK MSKS), příprava prezenčních listin ( ve spolupráci s tajemníkem MSKS), razítko mistrovství MSKS – zajistí p.Šimek
 • natočení M MSKS na video – zajistí p.Gruna
 • pořadatelská služba, aby měla auto s tažným zařízením ( kvůli odvozu na stopy) – jízdné bude hrazeno – výši ceny za kilometr určí P MSKS – návrh VK MSKS 4,- Kč za 1 km, cedulky na stopy, aporty, stojan na aporty, cedulky výchozí bod, odložení – pes, fena, židličku na sezení pro psovoda při dlouhodobém odložení, pistole + náboje, startovní čísla, výsledkovou listinu ( tabule + igelit na přikrytí v případě deště), zástěny, lavičky pro diváky, odpadkové koše, návleky na rukáv pro figuranty, aparatura, vyklizení místnosti pro figuranty, stupně vítězů, materiál na vytýčení prostorů při obraně, označení pořadatelské služby, vstupenky – zajistí p. Kadera
 • stravovací lístky – návrh větší a barevně rozlišeny oproti minule – zajistí tajemník MSKS
 • bodovací karty pro rozhodčí – propisovací, pokud nebudou propisovací, tak jen na obyčejný papír – zajistí p.Venhauer
 • jídelní lístek na uvedené dny (ve spolupráci s pí.Špičkovou), hudba na sobotní večer (ve spolupráci s p. Brymem) – zajistí p.Kočí
 • požadavek na P MSKS:
  • předměty na losování
  • poháry – 3x všestranní, 3x ( 9x) – stopa, poslušnost, obrana (v záloze 1x pohár, kdyby vítěz byl z ČKS), 1x mládežník
  • věcné ceny – návrh VK MSKS v ceně 20 000,- Kč (záleží na zajištění předmětů na losování)
  • sponzor – krmení, upomínkové předměty apod. pro závodníky
  • poznámkové bloky, tužky a desky pro rozhodčí a kladeče
  • potvrdit cenu stravného na mistrovství MSKS, doporučit výdej druhé večeře
  • závodníci z ČKS – zda ubytování zdarma, cestovné a stravné – zdarma či hradit
  • VK MSKS odsouhlasila hrazení nákladů za ubytování, stravování a cestovné členům MSKS
  • ceny (dárky) pro ocenění rozhodčích p. Vašátka, p. Weise, p. Krajsy a p. Radovesnického

!!! Splnění úkolů zahlásit dne 2.9.2003 v 17.00 hodin v kynologickém areálu Zbraslav – účast: Šimek, Venhauer, Brym, Kočí, Kadera, Špička!!

5. Různé

 • p. Gruna – připomínka k nedostavení se rozhodčího pí.Semczukové na zkoušky SchH na Zbraslavi. Pořádající organizace ať zašle písemně připomínku na předsedu VK MSKS – pak bude řešeno
 • p. Surovec – dne 23. 8. 2003 – jednodenní soustředění 4 mládežníků + 1 figurant
  ( Bravenec) v areálu Zbraslav – návrh p.Surovce : zaplatit účastníkům cestovné ve výši 2,- Kč/km – projednat na P MSKS dne 3. 8. 2003
 • p. Gruna – návrh na zaplacení cestovních výdajů + startovné (300,- Kč) účastníkům na MR KCHNO, kteří jsou členi MSKS – Tichá, Chmurová, Sekvenc, Kramářová, Sedláčková, Koman, Majtasová
 • dopřevzetí materiálů od p.Venhauera předsedou VK MSKS p.Šimkem
 • připomínkování "Zásady pro činnost …." – připomínky přednesli p.Venhauer, p. Kadera, p. Surovec. P. Surovec navrhuje, aby kalendář kynologických akcí byl před předáním do tisku schválen VK MSKS
 • příprava školení svazových figurantů – pozvat p.Janalíka, který se odstěhoval, 7 svazových figurantů + 2 adepty ( Smolka, Blaha) – termín 1.-2.11.2003 komise ve složení MUDr.Tichý, Surovec, Šimek
 • zástupce slovenské kynologie ( pořadatel mistrovství dle IPO3 na Slovensku) Mgr.Lengvarský nabídl účast 4 závodníkům z MSKS na tomto mistrovství Slovenska (telefonicky projednáno s p.Surovcem). Závodníci budou určeni dle výsledků na M MSKS – účastníci a vedoucí výpravy budou schváleni P MSKS ( návrh p.Surovce na vedoucího výpravy)

6. Závěr

 • jednání VK MSKS ukončil p. Šimek
 • další schůze VK MSKS se bude konat po mistrovství MSKS na základě pozvánky zaslanou předsedou VK MSKS p. Šimkem

Zapsal: ing. Kadera Tomáš
Odsouhlasil: Šimek Ladislav

4/2003 - Jednání výcvikové komise ze dne 28. 9. 2003

1. Kontrola zápisu č.9/2003 z 26. července 2003

 • dodelegace rozhodčích jsou zveřejněny
 • na táboře talentované mládeže figuroval místo p.Bravence p.Oliva
 • návrh p.Gruny na zaplacení cestovních výdajů + startovné účastníkům na MR KCHNO neprošel hlasováním P MSKS
 • školení svazových figurantů – rozeslány pozvánky s programem školení a přezkoušení, celkem se školení zúčastní 7 stávajících svazových figurantů a 5 nových
 • na mistrovství dle IPO3 na Slovensku – účast Hruška, Hulíková, Hulík, Sudek, náhradník Molák

2. Informace ze zasedání předsednictva MSKS

 • poslední schůze P MSKS se týkala organizačního zabezpečení Mistrovství MSKS, VK MSKS předložila návrh vlastního zabezpečení mistrovství
 • předsednictvo MSKS schválilo dodelegování závodníka p.Hrušky z důvodu zabezpečení dostatku závodníků
 • informace o dohodnutých podmínkách účasti slovenského závodníka p.Súkeníka – start na mistrovství mimo pořadí
 • další zasedání P MSKS se bude konat dne 28.9.2003, toto zasedání bude rozšířené o členy VK MSKS, o členy kontrolní komise a předsedy Krajských kynologických rad

3. Zhodnocení Mistrovství MSKS 5. -7. 9. 2003

 • VK MSKS bere na vědomí informaci p.Gruny o údajném zranění (zlomené žebro) psa
  p. Moláka při kontrolním výkonu na Mistrovství MSKS
 • na příštích mistrovstvích háravost feny potvrdí písemně po prohlídce veterinární lékař
 • připomínka : p.Gruna, aby se stopy v různém dni nešlapaly na stejném poli (ve stejném místě)
 • byly přečteny jednotlivé zprávy a hodnocení Mistrovství MSKS – hlavní rozhodčí p. Ošťádal, technický vedoucí p.Šimek, hlavní pořadatel p.Kadera – VK bere na vědomí a předá PMSKS k zhodnocení a zaujetí stanoviska k jednotlivým připomínkám a návrhům na další období

4. Zhodnocení přípravy mládeže

 • probíhá příprava a zabezpečení Přeboru mládeže dne 25. 10. 2003
 • zatím jsou rozeslány pozvánky
 • příprava zatím bez problémů

5. Projednání "Systému výcvikové činnosti v rámci MSKS"

 • všem přítomným p.Šimek rozdal návrh "Systému výcvikové činnosti v rámci MSKS"
 • návrh : rozeslat všem ZO v MSKS a do 12.11.2003 připomínkovat, pak připomínky zapracovat, nechat schválit VK MSKS a P MSKS – schváleno

6. Různé

 • p. Šimek požádá P MSKS o opravu kopírky
 • žádost p.Čechovského a p.Bechného o Vzorného výcvikáře III.stupně – podmínky splňují – schváleno
 • na zasedání P MSKS bude vznesen dotaz, při jaké příležitosti a kde bude ocenění předáno

7. Diskuse

 • p. Surovec – 8. a 9. 5. 2004 – Výběrový závod mládeže Bartošovice
 • 5. nebo 12. 6. 2004 – Výběrový závod mládeže Vyškov
 • ZO Mrlínek – žádost o pořádání výběrového závodu dle IPO3 v termínu konec března začátek dubna – žádost vzata na vědomí

8. Závěr

 • jednání VK MSKS ukončil p. Šimek
 • další schůze VK MSKS se bude konat 16. 11. 2003 od 09.00 hodin v Brně

5/2003 - Jednání výcvikové komise ze dne 16. 11. 2003 v Brně (Zápis č. 11/2003 )

Přítomni: Šimek Ladislav, Surovec Josef, ing.Kadera Tomáš, Gruna Miroslav, Krajsa Jan

Program:

 1. Kontrola zápisu č.10/2003 z 28.září 2003
 2. Informace ze zasedání předsednictva MSKS z 28.9. a 9.11.2003
 3. Zhodnocení Mistrovství mládeže v Prostějově
 4. Projednání školení figurantů 1.-2.11.2003 ve Zbraslavi
 5. Projednání "Systému výcvikové činnosti v rámci MSKS"
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

1. Kontrola zápisu č.10/2003 z 28.září 2003

 • úkoly ze zápisu č.10/2003 z 28.9.2003 splněny
 • upřesnění informace o školení svazových figurantů, místo 5 nových adeptů na svazového figuranta se mělo zúčastnit školení 6 adeptů

2. Informace ze zasedání předsednictva MSKS z 28. 9. a 9. 11. 2003

 • připomínka : k usnesení 19/2003 a 46/2003 ze zápisu předsednictva MSKS č.7/2003
 • nespokojenost s úkolem o zadávání titulu CACIT na Mistrovství MSKS, tento úkol již trvá dlouho a není řešen. Obavy, že i na dalším M MSKS v roce 2004 nebude zadáván titul CACIT
 • připomínka : k usnesení č.74/2003 ze zápisu předsednictva MSKS č.7/2003 – VK MSKS navrhuje zveřejnit informaci o možnosti komunikovat ohledně výcvikové činnosti (připomínek) s předsedou VK MSKS na e-mailové adrese – zveřejnit tuto adresu v "Kalendáři kynologických akcí". Dále VK MSKS navrhuje o činnosti MSKS (připomínek) komunikovat s tajemníkem MSKS na e-mailové adrese. Návrh reaguje na zamítnutí zřízení internetové listárny na stránkách MSKS
 • prověřit hospitaci pí.Chmurové na závodě v Kovoně Karviné dne 20.9.2003-dle informací proběhl závod bez obran. Tento bod usnesení předsednictva MSKS bude připomínkovat p.Surovec na dalším jednání předsednictva

3. Zhodnocení Mistrovství mládeže v Prostějově

 • provedl p.Surovec
 • byla předložena výsledková listina (viz. příloha tohoto zápisu)
 • malý počet startujících – 10, přitom rozesláno 35 pozvánek (úmrtí psa, omluva, porucha auta), účast mládežníků na závodě je podmíněna volnem rodičů-dovoz závodníka a to je i jeden z důvodu tak malé účasti na mistrovství
 • připomínka: neorganizovat Mistrovství mládeže společně s kynologickým závodem v jedné organizaci (společně v místě a stejném čase)

4. Projednání školení figurantů 1.-2.11.2003 ve Zbraslavi

 • provedl p.Šimek
 • 7 svazových figurantů na prodloužení atestace – uspěli, ze 6 nových adeptů se zúčastnili 4 – 3 uspěli (viz. příloha tohoto zápisu)
 • p. Gruna předložil písemné připomínky ke školení svazových figurantů ve dnech 1. - 2. 11. 2003 (viz. příloha tohoto zápisu)
 • návrh: rozšířit komisi na 5-ti členou (2 svazoví figuranti, 2 rozhodčí, předseda VK MSKS). Jmenovitě budou členové komise určeni před školením svazových figurantů

5. Projednání "Systému výcvikové činnosti v rámci MSKS"

 • hlasování: povinnost mít průkazku klubového figuranta pro figuranta na zkouškách z výkonu – schváleno (3-pro, 1-proti, 1-zdržel)
 •  hlasování: zvýšení náhrady z 60,-Kč/psa na 70,-Kč/psa za odměňování svazových figurantů na akcích pořádaných ZO v případě delegace VK MSKS – zamítnuto (1-pro, 3-proti, 1-zdržel)
 • hlasování: zrušení zápisu zkoušek na závodech – zamítnuto (1-pro, 2-proti, 2-zdržel)
 • hlasování: zvýšení odměny rozhodčích-finanční náležitosti na zkouškách nebo soutěži z 600,-Kč/den na 800,-Kč/den – schváleno (4-pro, 1-proti)
 • hlasování: zvýšení odměny rozhodčích-finanční náležitosti na výběrové soutěži, mistrovství MSKS z 800,-Kč/den na 1000,-Kč/den, náhradník z 300,-Kč/den na 500,-Kč/den – schváleno (5-pro)
 • hlasování: povinnost mít razítko základní organizace, které je psovod členem na "Přihlášce na Mistrovství MSKS dle IPO3" nebo na "Výběrový závod" – zamítnuto (1-pro, 4-proti)

6. Různé

 • informace předsedy VK MSKS p.Šimka o problému s KK Zetor Brno o nedodržení vyplnění žádosti o pořádání kynologické akce – tzn. jméno, příjmení, bydliště a telefon vedoucího akce – VK MSKS nedoporučuje uveřejňovat akce v "Kalendáři kynologických akcí", kde není uvedena adresa (kontakt) vedoucího akce
 • pro tajemníka MSKS ing.Navrátilovou : vyúčtování p.Gruny na školení kloubových figurantů v Třebíči-Poušově bylo se souhlasem VK MSKS, tudíž cena za 1 km je 5,-Kč
 • vyúčtováno správně
 • připomínka: dle zápisu VK MSKS č.7/2003 ze dne 5.4.2003 bod č.5 – vyjmenování rozhodčích, u kterých je možné provádět hospitace - bude připomínkovat p.Surovec na dalším jednání předsednictva – hospitace pí.Chmurové u p.Stracha a na stopařském závodě. Vyjádření p.Šimka : hospitace pí.Chmurové schválena telefonicky na žádost základní organizace Kovona Karviná z důvodu velkého počtu psů na závodě bez zápisu zkoušky a nedostatku rozhodčích v daném termínu.
 • dle předložených dokladů bude sl.Růžičková přizvána na školení rozhodčích a na další přezkoušení rozhodčích na I.třídu v nejbližším možném termínu. Dle předložených dokladů přiznána I.výkonnostní třída "Vzorný výcvikář"
 • výběrové závody na Mistrovství MSKS v roce 2004 : 27.3.2004 Mrlínek, 10.4.2003 Kovona Karviná, 8.5.2004 Tečovice
 • výběrové závody mládeže : 8.-9.5.2004 Bartošovice, 5.6.2004 Vyškov
 • plán akcí mládeže MSKS na rok 2004 (viz. příloha tohoto zápisu)
 • VK MSKS byla informována o zahájení šetření kontrolní komisí MSKS ve věci nesportovního chování p.Šilhavého
 • VK MSKS bere na vědomí ukončení činnosti rozhodčího z výkonu p.Ošťádala a navrhuje předání odměny za ukončení dlouhodobé činnosti rozhodčího. Osobní děkovný dopis zašle předseda VK MSKS p.Šimek
 • VK MSKS projednala úkol č.56/2003 z jednání předsednictva MSKS – zabezpečení lektorů a figurantů na Zbraslavi, jejich finanční ohodnocení atd. – návrh zpracuje p. Gruna a předloží na dalším jednání VK MSKS dne 7. 12. 2003
 • p. Surovec podal zprávu o "Mistrovství Slovenska dle IPO3" a zaslání návrhu "Dohody o spolupráci se Slovenskem" kompetentním orgánům slovenské kynologie

7. Diskuse

 • diskuse proběhla, projednání a ujasnění další činnosti členů VK MSKS, do dalšího jednání VK MSKS předložit návrh členů komise na činnost v roce 2004

8. Závěr

 • jednání VK MSKS ukončil p.Šimek
 • další schůze VK MSKS se bude konat 7.12.2003 od 09.00 hodin v Brně

Zapsal  Ing. Kadera Tomáš
Odsouhlasil: Šimek Ladislav

6/2003 - Jednání výcvikové komise ze dne 13. 12. 2003 (Zápis č.12/2003)

Přítomni: Šimek Ladislav, Surovec Josef, ing.Kadera Tomáš, Krajsa Jan
Omluven : Gruna Miroslav

Program:

 1. Kontrola zápisu č.11/2003 z 16.listopadu 2003
 2. Projednání "Systému výcvikové činnosti v rámci MSKS"
 3. Projednání "Kalendáře akcí na I.pololetí 2004
 4. Koncepce činnosti VK + mládeže + dospělých
 5. Diskuse
 6. Závěr

1. Kontrola zápisu č.11/2003 z 16.listopadu 2003

 • udělení titulu CACIT na M MSKS 2004 – informaci zatím VK MSKS neobdržela
 • úkol č. 56/2003 ze zápisu P MSKS – zabezpečení lektorů a figurantů na Zbraslavi – finanční ohodnocení dle "Kalendáře kynologických akcí" včetně cestovného, pokud budou zájemci, mohou se hlásit předsedovi VK MSKS, ten pak zajistí lektory a figuranty
 • činnost jednotlivých členů VK MSKS bude projednána na dalším zasedání VK MSKS

2. Projednání "Systému výcvikové činnosti v rámci MSKS"

 • připomínky, které zazněly na dnešním zasedání VK MSKS budou zapracovány p. Kaderou, aby "Systém výcvikové činnosti v rámci MSKS" byl předložen ke schválení předsednictvu MSKS kompletní

3. Projednání "Kalendáře akcí na I.pololetí 2004

 • návrh p. Surovce : účast družstva mládeže na Mistrovství MSKS 2004 dospělých za stejných podmínek jako na letošním M-MSKS 2003, vyhodnocení mládeže mimo vyhodnocení dospělých – tuto vyjímku nutno schválit na P MSKS
 • kalendář po dopracování některých připomínek byl schválen – předložen na jednání P MSKS

4. Koncepce činnosti VK + mládeže + dospělých

 • koncepce bude projednána na dalším zasedání VK MSKS
 • některé připomínky k činnosti mládeže si zapracoval p.Surovec do své koncepce pro činnost mládeže

5. Diskuse

 • dotaz na P MSKS: p. Ošťádal s ukončením činnosti rozhodčího ukončil i činnost sportovního komisaře – pro VK MSKS prověřit jmenný seznam sportovních komisařů MSKS, jejich náplň, práva a povinnosti (zpracováno, když předsedou VK MSKS byla pí. Radovesnická)
 • nedodržení podmínek pro zaslání "Přihlášky na akci" do "Kalendáře kynologických akcí" navrhuje předseda VK MSKS předat předsedovi KK MSKS (převzal osobně člen KK MSKS p.Hammer)
 • případ sl.Ptáčníkové a dopis otce p.Ptáčníka ze dne 8.12.2003 předal předseda VK MSKS p.Šimek předsednictvu MSKS s návrhem na projednání KK MSKS (předáno osobně p.Širokému)
 • p. Surovec informoval o soustředění talentované mládeže ve Vrbně pod Pradědem, lektor: Surovec a Radovesnická, figurant: Skřenek. Protože je tento klub členem ČKS, předloží p.Surovec vyúčtování akce – zálohu na soustředění zajistí P MSKS
 • p. Šimek předložil přehled počtu provedených zkoušek dle druhů a stupňů v roce 2003 a souhrn vykonaných akcí rozhodčími MSKS za rok 2003
 • p. Šimek informoval o vyhodnocení akcí za I. pololetí 2003 – dokument předán pro informaci P MSKS

6. Závěr

 • jednání VK MSKS ukončil p. Šimek
 • další schůze VK MSKS se bude konat 8.2.2004 od 09.00 hodin v Brně

Zapsal: Ing. Kadera Tomáš
Odsouhlasil: Šimek Ladislav

Partneři