Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2002 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 16.2.2002

Přítomni: J. Surovec, J. Krajsa, J. Venhauer
Omluven: Ing. Kadera
Neomluven: M. Gruna


1/2002 - Jednání výcvikové komise dne 16. 2. 2002

Přítomni: J. Surovec, J. Krajsa, J. Venhauer
Omluven: Ing. Kadera
Neomluven: M. Gruna

Program:

 1. Zahájení
 2. Seznámení s úkoly s P MSKS
 3. Finační rozpočty na VZ v roce 2002
 4. Školení rozhodčích
 5. Soustředění figurantů a psovodů
 6. Různé
  • žádost o udělení ocenění "Vzorný výcvikář" - p. Židloch
  • instruktoři výcviku na Zbraslavi v době dovolených

1. Zahájení zasedání výcvikové komise provedl J. Venhauer.

2. J. Venhauer seznámil členy VK MSKS se změnami funkcinářů v MSKS, a to na postu tajemníka MSKS, správce areálu Zbraslav a s pronajmutím občerstvení na Zbraslavi. Na místo tajemníka MSKS byla přijata na zkušební dobu tří měsíců ing.Navrátilová.Tajemník bude mít kancelář v budově MSKS na třídě kpt. Jaroše 35, v Brně. Budou vyčleněny návštěvní dny pro členy MSKS. Funkci správce areálu Zbraslav bude vykonávat Špička Jan a firma jeho manželky má v pronájmu občerstvení (kuchyň) a sál.Dále byla podána informace týkající se prováděné kontroly hospodaření na Zbraslavi a s tím související odvolání ing.Gajdušíkové z funkce tajemníka svazu.

3. Byly zkonzultovány rozpočty výběrových závodů konaných v Karviné, Nivnici a Tišnově. K předloženým finančním rozpočtům Karviné a Nivnice nebylo zásadních připomínek.Ve fin.rozpočtu Tišnova byly provedeny v některých položkách úpravy. Finanční rozpočty VZ budou předloženy P MSKS ke schválení.

4. J.Venhauer seznámil členy VK s otázkou zajištění školení rozhodčích. Přečetl korespodenci s p.Ritterem, který byl pozván na školení rozhodčích jako lektor, aby seznámil členy MSKS se změnami a připravovanými úpravami ZŘ IPO a SchH z pozice zástupce české kynologie ve výcvikové komisy FCI. Dalšími lektory školení bude J. Surovec se zaměřením na ZŘ IPO a SchH, A. Pouč na NZŘ a J. Venhauer obecná část a organizační záležitosti. Na školení budou rozhodčím předány tiskopisy VK.

5. Dne 23. března 2002 se uskuteční soustředění figurantů za účasti psovodů, kteří se v letošním roce se pokusí o účast na M MSKS. Na soustředění figurantů provede komise složená z J. Krajsy, V. Ošťádala a ing.Joba zjištění současné výkonnosti svazových figurantů a doporučí figuranty na výběrové závody. Na základě doporučení komise provede předseda VK delegaci figurantů na VZ dle místa bydliště a delegaci ostatních figurantů na závody konaných dle IPO3,SchH3.

6. Různé:

 • předseda VK informoval o žádosti p.Židlocha na udělení VT "Vzorný výcvikář". Po kontrole zaslaných dokumentů splňuje pan Židloch podmínky pro udělení II.VT. Na I. VT mu chybějí dvě zkoušky
 • seznámení s dopisem zaslaným na K NO se seznamem svazových figurantů s tím, aby byli zařazeni jako figuranti na akce K NO
 • pravidla pro zápis opakované zkoušky dle NZŘ - na "soupisce", Potvrzení o vykonaných zkouškách a ve "VK" se opakovaná zkouška v kolonce, kde se udává stupeň zkoušky, označí písmeny "OZ". Tato zkouška se nezapočítává do počtu zkoušek k získání VT "Vzorného výcvikáře"
 • v dalším bodě proběhla diskuse o tom, které zkoušky a z kterých ZŘ budou uznány k získání výkonnostních tříd "Vzorného výcvikáře"
 • otázka dodržování ustanovení ZŘ týkající se počtu účastníků na závodech se zápisem výcvikové značky
 • Úkoly
  • nadále trvá úkol týkající se přepracování "Směrnice provádění výcvikové činnosti v MSKS"
  • J. Surovec - zajištění a prostudování ZŘ TART s návrhem a s odůvodněním, zda bude možno zařadit tyto zkoušky z tohoto ZŘ k získání VT
  • J. Krajsa - zajištění a prostudování ZŘ Záchranářů za stejným účelem jako J. Surovec

Zápis vypracoval: Jaroslav Venhauer

2/2002 - zápis ze schůze výcvikové komise dne 9. 6.2002

Přítomni: Venhauer, Surovec, Krajsa, Gruna
Omluven: ing.Kadera

 1. Kontrola zápisu z výcvikové komise konané dne 16.2.2002.
  • Gruna – omluven z VK 16.2.2002.
  • Stávající problém – zda do budoucna zrealizovat výstupní testy pro rozhodčí (ponecháno otevřené).
  • Pan Krajsa stručně zhodnotil soustředění figurantů ze dne 23.3.2002 ( pořadí dle bodového ohodnocení figurantů – tento způsob výběru figurantů byl VK hodnocen kladně a bude se do budoucna uplatňovat ).
  • Úkoly:
   • Nadále trvá úkol přepracovat směrnice pro provádění výcvikové činnosti v MSKS.
   • Pan Surovec – úkol nesplněn ( nebyly mu zaslány materiály).
 2. Seznámení se zápisem ze schůze předsednictva ze dne 16. 3. 2002.
  • Funkci instruktora na Zbraslavi v letních měsících přijal pan Brym ( od 22.7. do 29. 7. 2002).
  • Ukončení činnosti rozhodčí paní Stébelové ( 65 let věku ).
  • Pro malý zájem nebudou pořádány výcvikové dny pro psovody.
  • Vyúčtování výběrových závodů ( zpracoval pan Venhauer) - pro příště účastníkům výběrových závodů propláceno cestovné – 2,-Kč/km.
  • Předsednictvo schválilo účetní audit.
  • Přibyly čtyři nové základní organizace.
  • Doposud nevypracován zápis z posledního jednání předsednictva 
 3. Výběrové závody.
  • Finanční stránku VZ zajišťoval pan Venhauer.
  • Karviná – zpráva pan Surovec ( hlavní rozhodčí ).
  • Nivnice – zpráva pan Krajsa. Kritizoval příjezdy rozhodčích – navrhuje aby pro příště jezdili rozhodčí a figuranti večer před dnem konání VZ ( možno zapracovat do pokynů pro VZ).
  • Tišnov – proběhl bez problémů ( rozhodčí – Brym, Ošťádal, Klepáč).
 4. Mistrovství MSKS.
  • Limit splnilo 33 závodníků (250 bodů).
   • snížen limit na 240 bodů – zvýšení počtu účastníků na 41 + 5 závodníků ze Slovenska.
   • Termín mistrovství 27. 9. až 29. 9. 2002.
   • Pan Venhauer navrhl, aby určení funkcionáři jezdili na všechny VZ a zapůjčovali pomůcky – návrh zamítnut.
  • Obsazení jednotlivých funkcí:
   • ředitel - Frnčo
   • technický vedoucí - Kočí
   • hlavní pořadatel – ing.Kaděra
   • sčítací komise – PhDr. Trčalová, Grunová
   • ekonom – ing. Navrátilová
   • veterinář – MVDr. Široký
   • vedoucí stop – Krajsa
   • hlavní rozhodčí - Brym
   • stopy - Surovec
   • poslušnost – slovenský rozhodčí
   • náhradní rozhodčí – Klepáč ( Ošťádal )
   • figuranti – Gruna, Pohl, Barát
  • Pan Venhauer v průběhu června zašle kvalifikovaným pozvánky na M MSKS, koncem srpna rozešle účastníkům propozice.
  • Pan Surovec do 31.7.2002 zajistí zjištění počtu účastníků a účast rozhodčího ze Slovenska.
  • Musí se zajistit videozáznam z M MSKS.
 5. Kalendář akcí na II.pololetí 2002 ( zpracuje PhDr. Trčalová ).
 6. Pan Surovec seznámil členy VK s účastí výběru závodníků z MSKS na závodě v Chorvatském Grobu, dále seznámil VK s dohodou o spolupráci mezi MSKS a Výcvikovým klubem chovatelů německých ovčáků v Chorvatském Grobu.
 7. 19.6.2002 se bude konat jednání VK s ČKS v Praze ( svolal pan Ritter )- jedná se o nový zkušební řád IPO, za VK MSKS se zúčastní Venhauer a Surovec ( Kaděra ).
 8. Připomínkování návrhu ZŘ IPO – připomínkovali Krajsa, Venhauer, Gruna.
  • Pan Venhauer navrhl začlenit do NZŘ zkoušky typu ZUP a ZOP upravené pro poměry NZŘ.
 9. Pan Surovec informoval VK stran činnosti mládeže, tábor mládežníků se zúčastní 20 dětí ( nutno zajistit: místnost, kameru, video, auto+vozík ).
 10. Školení klubových figurantů.
  • KKR Vysočina požaduje školení klubových figurantů – zajistí pan Gruna.
  • školení proběhne 7.9. až 8.9.2002 na Zbraslavi.
  • pomocný lektor bude pan Oliva.
 11. Žádost pana Doška a pana Surovce.
  • Pan Došek je zájemce o zkoušky na rozhodčího ( podklady zaslal panu Venhauerovi ).
  • Pan Surovec zažádal o zařazení do funkce sportovního komisaře MSKS (VK přednese předsednictvu názor, že sportovní komisař by měl být testován na základě testu pro rozhodčí.
  • Pan Surovec podal žádost o zařazení jako mezinárodní rozhodčí ( pan Venhauer zaslal žádost panu Ritterovi ).
 12. Ukončení VK panem Venhauerem.

Zapsal: Gruna Miroslav

3/2002 - Jednání výcvikové komise dne 16. 11. 2002

Přítomni: Venhauer Jaroslav, Krajsa Jan, Surovec Jan, ing.Kadera Tomáš, Gruna Miroslav

Program:

 1. Zahájení
 2. Seznámení se zápisy předsednictva MSKS
 3. Zhodnocení mistrovství MSKS dle IPO 3
 4. Příprava "Kalendáře kynologických akcí na I.pololetí 2003"
 5. Závod mládeže v Prostějově – p.Surovec
 6. Školení klubových figurantů – p.Gruna
 7. Směrnice pro zadávání výkonnostních tříd – Vzorný výcvikář
 8. Výběrové závody dle IPO 3 v MSKS v roce 2003 – pořadatelé, podmínky
 9. Výběrové závody mládeže MSKS v roce 2003
 10. NZŘ – doplnění
 11. Různé – školení rozhodčích 2003

1. Zahájení

 • provedl p.Venhauer
 • rozdány podklady k jednání od p.Surovce – Tábor talentované mládeže a Plán akcí mládeže MSKS pro rok 2003, od p.Gruny – Školení klubových figurantů 19. 11. 2002 v Prostějově, zhodnocení a návrh nového systému členění figurantů v MSKS a zhodnocení mistrovství MSKS z pohledu figurantů, od p.Kadery – hodnocení mistrovství MSKS z pohledu hlavního pořadatele, od p.Venhauera – návrh směrnice pro zadávání VT ve výcviku MSKS
 • tyto podklady jsou přílohou tohoto zápisu z jednání výcvikové komise
 • kontrola zápisu z výcvikové komise konané dne 9. 6. 2002

2. Seznámení se zápisy předsednictva MSKS

 • provedl p.Venhauer
 • na návrh p.Surovce a p.Krajsy poděkování za činnost rozhodčího pro p.Ota Weis a p. Oldřich Vašátko při ukončení jejich posuzování-věková hranice

3. Zhodnocení mistrovství MSKS dle IPO 3

 • p. Kadera provedl hodnocení z pohledu hlavního pořadatele (viz.příloha) – pořadatelská služba ze ZKO Velká Bíteš na výborné úrovni, připomínky k vyhlašování výsledků
 • p. Gruna provedl hodnocení z pohledu figuranta (viz.příloha) – připomínka k výběru figurantů přímo na mistrovství – návrh : výběr stanovit již před mistrovstvím
 • p. Krajsa provedl hodnocení z pohledu vedoucího stop – problémy na stopách, podcenění kladečů, z jejich strany nedodržování tvaru a délky stopy, nepamatování si tvaru stopy, odvolání kladeče p.Přikryla rozhodčím na stopy, hlavním rozhodčím řešen protest k odvolání kladeče, zamítnuto jako oprávněné (p.Brym), návrh : aby kladeči byli přítomni po celou dobu mistrovství
 • p.Venhauer přečetl všem přítomným hodnocení mistrovství z pohledu hlavního rozhodčího p.Bryma
 • připomínky k výkonu rozhodčího p.Bryma – pohyb po ploše při provádění cviku psa (sledování jeho zákusů) a nedodržení objektivnosti při hodnocení cviků po celý den konání cviků obrany
 • velice kvalitní a objektivní výkon rozhodčího ze Slovenské republiky p.Tatarka

4. Příprava "Kalendáře kynologických akcí na I.pololetí 2003"

 • návrh: aktualizace telefonních čísel funkcionářů MSKS uvedených v kalendáři
 • diskuze o obsahu kalendáře – co uvést zde a co raději uveřejnit ve Zpravodaji
 • k datumu konání schůze výcvikové komise (16. 11. 2002) nebyla ještě uzávěrka pro zasílání požadavků na kynologické akce (do 1. 12. 2002)
 • informace : o novém zkušebním řádu IPO, změnách v NZŘ, návrh na objednání 800-1000 ks ZŘ NZŘ a 600-800 ks ZŘ IPO, v kalendáři bude uveřejněna adresa, kde si bude možné tyto ZŘ objednat

5. Závod mládeže v Prostějově

 • přednesl p.Surovec
 • z původně 30 psovodů se zúčastnilo jen 9 psovodů, nepřízeň počasí, organizačně dobře zajištěný závod

6. Školení klubových figurantů

 • přednesl p.Gruna – viz příloha
 • na školení jak na Zbraslavi (KKR Vysočina) tak v Prostějově nebyl ze strany zúčastněných zabezpečen dostatečný počet psů pro praktické přezkoušení, návrh : při účasti figuranta bez psa (nebo doprovodu se psem) nezadat atest klubového figuranta
 • nízká úroveň a kvalita klubových figurantů
 • návrh: doplnit vyšší stupeň výkonnosti – figurant I.třídy (přezkoušení teoretické a praktické, jen tento figurant by mohl figurovat závody a zkoušky)

7. Směrnice pro zadávání výkonnostních tříd – Vzorný výcvikář

 • p. Venhauer přečetl návrh směrnice pro zadávání výkonnostních tříd "Vzorného výcvikáře" – viz. příloha
 • jednohlasně schváleno

8. Výběrové závody dle IPO 3 v MSKS v roce 2003

 • přednesl p.Venhauer
 • malý zájem ZKO o pořádání výběrových závodů
 • výběrové závody by se měly konat na Zbraslavi, V.Němčicích. Doposud není rozhodnuto o Karviné a Tečovicích
 • data a místa konání budou uveřejněny v kalendáři s ohledem na pořádání vrcholových akcích

9. Výběrové závody mládeže MSKS v roce 2003

 • přednesl p.Surovec – viz.příloha
 • tábor talentované mládeže organizovat jen pro vybrané závodníky, ne masová akce-vyvarovat se předešlých chyb
 • návrh p.Venhauera pořádat závody dle místa většího zájmu psovodů – z důvodu větší vzdálenosti na cestování, hrazení výdajů apod.
 • úkol: p. Surovec zjistí možnost startu družstva mládežníků na mistrovství ČKS – do konce března (výdaje hradí MSKS)

10. NZŘ – doplnění

 • přednesl p.Venhauer
 • seznámení přítomných s novým druhem zkoušky ZZO-Zkouška základní ovladatelnosti – s náplní zkoušky a s připomínkami k provádění zkoušky
 • tato zkouška bude zapracována do NZŘ

11. Různé

 • školení rozhodčích v roce 2003 :
 • proběhne 22.2.2003 v sídle MSKS v Brně
 • přítomni p.Ritter a p.Karlas
 • proškolení k ZŘ IPO – zajistí p.Venhauer
 • doškolení k ŽŘ NZŘ + nová zkouška ZZO – p.Venhauer
 •  návrh p.Krajsy – účast na školení rozhodčích i svazoví figuranti, podle obsahu školení a podle kapacity místa konání se rozhodne – p.Venhauer
 • zkoušky rozhodčích v roce 2003 :
 • proběhne v druhé polovině března, termín bude upřesněn, místo konání - Zbraslav
 • účast : Hammer, Vávra, Došek, Chmurová
 • určení termínu, stravu, figuranta, ubytování – zajistí p.Venhauer
 • komise : Venhauer, Brym, Široký – navrhl p.Venhaur (souhlasí : Kadera, Gruna), návrh p.Krajsy – místo p.Bryma p.Surovec
 • komisi schválí předsednictvo MSKS

Zapsal : ing.Kadera Tomáš
Odsouhlasil : Venhauer Jaroslav

Partneři