Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2001 z jednání výcvikové komise MSKS ze dne 8.12.2001

Přítomni: Venhauer Jaroslav, Krajsa Jan, Surovec Jan, ing. Kadera Tomáš, Gruna Miroslav


1/2001 - Jednání výcvikové komise dne 8. 12. 2001

Přítomni: Venhauer Jaroslav, Krajsa Jan, Surovec Jan, ing. Kadera Tomáš, Gruna Miroslav

Program:

 1. Zahájení
 2. Seznámení se zápisy předsednictva MSKS
 3. Informace z jednání s ČKS
 4. Zhodnocení mistrovství MSKS
 5. Zpráva hlavního rozhodčího k M MSKS
 6. Příprava "Kalendáře kynologických akcí na I.pol.2002"
 7. Závod mládeže v Prostějově
 8. Školení svazových figurantů 24. a 25.11.2001
 9. Směrnice pro činnost rozhodčích, lektorů a figurantů v rámci MSKS
 10. Podmínky pro pořádání Výběrových závodů dle IPO 3 ZO MSKS
 11. Různé
  • závod mládeže v Olomouci
  • soustředění mládeže na Zbraslavi
  • školení rozhodčích

1. Zahájení
Zahájení provedl p.Venhauer, kdy přivítal všechny přítomné a nového člena výcvikové komise p.Grunu jako zástupce figurantů ( jeho nominaci je nutno schválit na P MSKS). Hned v úvodu byla vznesena námitka ze strany členů VK MSKS-rozhodčích, aby jim také byl zasílán zpravodaj MSKS. K této námitce se přidal i zástupce figurantů p. Gruna, aby byl zpravodaj zasílán i svazovým figurantům.

2. Seznámení se zápisy předsednictva MSKS
Tuto informaci přednesl a přečetl p.Venhauer. Přítomni byli seznámeni s jednotlivými body jednání P MSKS. Poslední jednání P MSKS bylo dne 21.10.2001. Další jednání je plánováno na 15.12.2001. Pan Krajsa vznesl návrh na odměnu pana Oldřicha Vašátka jako dlouholetého rozhodčího.

3. Informace z jednání s ČKS
Tuto informaci přednesl a přečetl p.Venhauer. Všem přítomným byly rozdány kopie zápisu z jednání zástupců ČKS a MSKS, podkladů pro toto společné jednání ze strany zástupců MSKS a podmínky účasti na Mistrovství světa FCI dle IPO a výběrové závody v roce 2002 u ČKS. Schůzku iniciovalo předsednictvo MSKS. Jednání byli přítomni za MSKS : Ing.Fiala, Venhauer, Kočí, Surovec, za ČKS : Šmolík, Ing.Karlas, Hodek, MVDr.Vodička, Šiška. Jednání se konalo v Praze dne 4.12.2001. Přítomní byli seznámeni se situací a vztahem mezi ČKS a MSKS, o financování reprezentace a problémech, které v současné době brání konstruktivnímu jednání o spolupráci mezi kynologickými svazy.

4. Zhodnocení mistrovství MSKS
Tuto informaci přednesl a přečetl p.Venhauer., kdy poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci mistrovství. Poděkoval i ZO Rapotice, která nemalou měrou přispěla k úspěšnému zabezpečení mistrovství. Předsednictvem MSKS byla schválena odměna pro tuto ZO ( 3000,-Kč nebo rukáv v této hodnotě).

5. Zpráva hlavního rozhodčího k M MSKS
Tuto zprávu přednesl p.Surovec. Ve spolupráci s Dr.Ester Trčalovou byl vydán článek o tomto mistrovství v časopise Pes přítel člověka č.12/2001.
Statistickými údaji o bodovém hodnocení doplnil zprávu p.Venhauer. Na stopě byl bodový průměr 87,9 b. Nejlepší stopa 99 b., nejméně ohodnocená stopa 59 b. Poslušnost měla bodový průměr 82,27 b. ( 96 b./66 b.). Obrana měla bodový průměr 83,27 b. ( 95 b./37 b.).

Pan Gruna celkově zhodnotil výkony psů v obraně jako dobré se zvyšující se úrovní a podal návrh na lepší spolupráci mezi rozhodčím a figurantem při hodnocení výkonů psa ( zákusů, razance apod.) - přednést na školení rozhodčích.

Pan Krajsa ocenil kvalitu terénů pro vypracování stop, trochu vzdálenější prostory, dobrá práce kladečů, bez náhradní stopy. Při rovnosti bodů na stopě návrh na součet bodů poslušnosti a stopy, los až v posledním případě.

Pan Ing. Kadera poděkoval p. Brymovi, bez kterého by si jako hlavní pořadatel nedovedl představit organizaci mistrovství. Poděkoval všem, kteří se zúčastnili pořadatelské služby, skupince, střelbě a sčítací komisi.

6. Příprava "Kalendáře kynologických akcí na I.pol.2002
Podán návrh na zveřejnění jmen a adres ( kontakt) zástupců Krajských kynologických rad ( KKR) v Kalendáři kynologických akcí - pro informaci ZO. Dále bez připomínek ke stávajícímu složení ( obsahu) Kalendáře.

7. Závod mládeže v Prostějově
Tuto zprávu přednesl p.Surovec. Přítomným rozdal kopii zprávy o tomto závodě. Pochválil všechny zúčastněné za zájem a zvyšující se úroveň výcviku. Dále pak seznámil se soustředěním mládeže v termínu 27.12. - 30.12.2001 v Bystrovanech, s jeho zabezpečením a organizací.

8. Školení svazových figurantů 24. a 25. 11. 2001
Přednesl p.Venhauer. Přihlášeno bylo 10 nových figurantů a 1 figurant si prodlužoval atestaci. V areálu Zbralav probíhaly fyzické testy, praktické figurování, testy z fyziologie, anatomie psa a zkušebních řádů. Komise ve složení : Tichý, Surovec a Pouč udělily atestaci na 2 roky těmto figurantům : Barat, Liška, Šesták. Dále pak p.Venhauer seznámil s návrhem figurantů ( zastoupené p.Grunou) na zabezpečení materiálem a finančním ohodnocením - návrh na vlastní ochranné pomůcky ( ve své režii), ale 100,-Kč za "odfigurovaného" psa. Výběr figurantů na výběrové závody, soustředění mládeže bude určován ze soustředění figurantů - dle momentální výkonnosti a fyzické kondice.

9. Směrnice pro činnost rozhodčích, lektorů a figurantů v rámci MSKS
Návrh, že školení klubových figurantů a prodloužení jejich kvalifikace bude řídit a organizovat Krajská kynologická rada ( KKR). Dále se diskutovalo o školení svazových figurantů - získávání a prodloužení atestace ( podle návrhů KKR, užší výběr a závěrečné proškolení komisí), o školení rozhodčích.

10. Podmínky pro pořádání Výběrových závodů dle IPO3 ZO MSKS
Jednohlasně schválen návrh p.Venhauera pro výběr ZO MSKS pro pořádí výběrových závodů ( např. zabezpečení prostorů, ozvučení, vydání výsledkové listiny pro závodníky apod.). Návrh na finanční odměnu od MSKS pro vítěze výběrového závodu místo poháru - pohár v kompetenci pořádající ZO.

Výběrové závody MSKS v roce 2002: 6. 4. 2002 - Kovona Karviná 20. 4. 2002 - Nivnice ? - Tišnov - termín bude ještě upřesněn z důvodu termínu výběrových závodů ČKS Byla určena komise rozhodčích pro výběrové závody ve složení : Šimek, Surovec, Ošťádal, Klepáč, Brym. Z těchto rozhodčích se bude vybírat při pořádní výběrových závodů s přihlédnutím k místu konání a bydlišti rozhodčího.

11. Různé

 • závod mládeže v Olomouci
 • závod se bude konat v měsíci květnu, konkrétní termín bude ještě upřesněn
 • soustředění mládeže na Zbraslav
 • soustředění mládeže se bude konat v areálu Zbraslav v termínu 6. 7. - 13. 7. 2002
 • školení rozhodčích
 • školení rozhodčích proběhne v prvních 14-ti dnech měsíce březen, termín a místo bude ještě upřesněno. Školení NZŘ provede p.Pouč, IPO+SchH p.Surovec

Zapsal: ing.Kadera Tomáš
Odsouhlasil: Venhauer Jaroslav

2/2001 - Jednání výcvikové komise dne 25. 8. 2001 ve Zbraslavi od 9.00 hod.

Přítomni: Venhauer Jaroslav, Krajsa Jan, Surovec Jan, ing. Kadera Tomáš
Host: Brym Josef

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace z jednání P MSKS
 3. Informace o soustředění mládeže
 4. Zajištění výcvikového dne ve Zbraslavi pro účastníky M MSKS
 5. Zajištění Mistrovství MSKS dle IPO3
 6. Různé:
  • výkonnostní třída - Sedláčková Světlana
  • řízení výcvikové činnosti v rámci MSKS
  • školení svazových figurantů
  • výběrové závody na rok 2002
  • výcvik mládeže na rok 2002
  • spolupráce s VK ČKS
  • termín konání Mistrovství MSKS v roce 2002

1. Zahájení
Zahájení provedl p.Venhauer, kdy přivítal všechny přítomné a p.Bryma jako ředitele M MSKS. Při zahájení byl všem rozdán návrh časového programu M MSKS, návrh bodovacích karet a rozpis úkolů pro jednotlivé členy P MSKS VK MSKS pro blížící se Mistrovství MSKS.

2. Informace z jednání P MSKS
Tuto informaci přednesl p.Venhauer. Přítomni byli seznámeni s jednotlivými body jednání P MSKS.

Pan Surovec měl připomínku k dosud neuzavřené smlouvě na pronájem restaurace v areálu Zbraslav.

Dále předseda VK p.Venhauer zadal členům VK MSKS, aby zpracovali návrhy a připomínky pro rozdělování dotací ( kynologického materiálu) do ZO prostřednictvím Krajských kynologických rad, které budou vytvořeny.

3. Informace o soustředění mládeže
Vyhodnocení soustředění mládeže provedl p.Surovec. Přítomným bylo rozdáno písemné vyhodnocení s programem činnosti výcviku v jednotlivých dnech, počtu psovodů, úrovně výcviku apod. Připomínky se hlavně týkaly k zabezpečení stravy, k chování ostatních přítomných ( rušení nočního klidu apod.) V příštím období bude třeba společně s správcem areálu zpracovat časový harmonogram obsazení výcvikové plochy jednotlivými účastníky.
Na závěr svého vystoupení p.Surovec navrhl VK MSKS zorganizovat zimní soustředění mládeže ( dle možností některého kynologického klubu - jedná se o zimní období), a informoval VK o účasti mládežníků na závodě v Prostějově dne 27.10.2001.Na tento závod zajistí P MSKS ceny a uhradí závodníkům - mládežníkům cestovné ,stravné a startovné.

4. Zajištění výcvikového dne ve Zbraslavi pro účastníky M MSKS
Výcvikový den pro účastníky M MSKS byl stanoven na 8.9.2001. Pro zatím malý zájem účastníků M MSKS (do současné doby se přihlásili jen čtyři členové),bylo stanoveno,že jestli se do 31.8.2001 nepřihlásí minimálně 10 psovodů,tak se výcvikový den neuskuteční.. Podle zájmu tento výcvikový den zorganizují a zajistí ( figuranty apod.) p.Venhauer a p.Krajsa.

5. Zajištění Mistrovství MSKS dle IPO3
Z důvodu malého počtu přihlášených psovodů byl dán VK MSKS návrh P MSKS, aby bylo Mistrovství MSKS dvoudenní místo třídenního. Přítomní schválili návrh časového programu navrhnutý p.Venhauerem. Dále se za přítomnosti p.Bryma projednávali jednotlivé úkoly pro zdárné zabezpečení a přípravu Mistrovství MSKS.
Předběžná kontrola stanovených úkolů byla dána předsedou VK MSKS na 19.9.2001.

6. Různé

 • I. výkonnostní třída - Sedláčková Světlana
 • schválení VK MSKS udělení I.výkonnostní třídy pro Sedláčkovou Světlanu dle doložených dokladů, podmínky splňuje
 • školení svazových figurantů
  • VK MSKS schválila složení komise navrhnutou p.Venhauerem ve složení p. JUDr. Tichý, Surovec, Pouč a vedoucí p.Venhauer
  • datum školení byl předběžně stanoven na 17. -1 8. 11 nebo 24.-25.11.2001
  • odměňování figurantů,poskytování ochranných pomůcek-jedna z možností je ,že svazový figurant si zajistí výcvikové pomůcky ve vlastní režii a bude odměňován za odvedené úkony na jednoho psa
  • výběr a delegování figurantů na svazové akce v roce 2001-návrh předsedy VK - v měsíci březnu uskutečnit jednodenní soustředění svazových figurantů na kterém by komise složená ze zástupců VK,rozhodčích a psovodů vybrala dle předvedených výkonů figuranty na výcvikový rok.
  • výběrové závody na rok 2002
  • žádost zaslala KK Nivnice, návrh oslovit jiné KK (Vojkovice, Nezamyslice, Prostějov, Tišnov aj.)
  • stanovení kritérií pro pořádání výběrových závodů pro pořádající organizace
  • rozhodnout, zda navrhnout komisi nebo jednotlivé rozhodčí na tyto výběrové závody
 • výcvik mládeže na rok 2002
  • návrhy: podle oblastí organizovat závody pro mládež, organizovat jeden závod s více kategoriemi (ZVV,IPO, ZPS,ZPO nebo ZMP)
  • podle zájmu realizovat týdenní soustředění
 • spolupráce s VK ČKS
  • p. Venhauer informoval o osobním rozhovoru s předsedou výcvikové komise ČKS ohledně otázky vzájemné spolupráce-ČKS nepřistoupí k jednání,dokud nebude ze strany MSKS zaplacen 25% podíl na reprezentaci za roky 1997,1998, 1999, 2000
  • nutno prostudovat zápisy ( smlouvy) z dřívějších jednání s VK ČKS
  • podle závěrů a projednání s P MSKS vstoupit v jednání s VK ČKS
  • termín konání Mistrovství MSKS v roce 2002
  • datum konání je závislý na jednání s VK ČKS - společné mistrovství
  • návrh termínu je závislý na konání vrcholových kynologických akcích v ČR,MS IPO, MS NO
 • Úkoly:
  • navrhnout formu tiskopisu o udělení výkonnostní třídy, návrh předat
   p. Venhauerovi -do konce roku
  • řízení výcvikové činnosti v rámci MSKS- členové VK MSKS zpracují
   připomínky k "Řízení výcvikové činnosti v MSKS" a předají do konce
   roku 2001 p.Venhauerovi
  • navrhnout systém odměňování figurantů a zabezpečení kynologickým materiálem do 15. 10. 2001 předat p.Venhauerovi
  • zpracovat návrhy na provádění výběru a delegování svazových figurantů na
   svazové akce v roce 2002 - do 15.10.2001 předat p.Venhauerovi
  • zpracovat návrh rozdělování dotací (výcvikových pomůcek) do ZO prostřednic
   tvím Krajských kynologických rad - do 31.10.2001 předat p.Venhauerovi

Zapsal: ing.Kadera Tomáš
Odsouhlasil: Venhauer Jaroslav

3/2001

Přítomni: Krajsa Jan, ing. Kadera Tomáš, Surovec Jan, Venhauer Jaroslav
Host: ing. Fiala Radim-předseda MSKS

Program:

 1. Zahájení - ing. Fiala
 2. Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy VK
 3. Hlavní úkoly v II. pololetí 2001
 4. Soustředění mládeže 22. -  24. 6. 2001 na Zbraslavi
 5. Kalendář kynologických akcí na II. pololetí 2001
 6. Mistrovství MSKS 21. - 23. 9. 2001
 7. Různé
  • III.výkonnostní třída - Slezáková Jiřina
  • odměňování kladečů
  • vybavení figurantů výcvikovými ochrannými pomůckami

1. Zahájení
ing. Fiala ve svém vystoupení popřál mnoho úspěchů VK,vyzdvihl důležitost dobré práce VK pro činnost MSKS,zmínil se o práci s mládeží,hovořil o navázání spolupráce s ČKS.

2. Předseda VK p. Venhauer seznámil členy VK s problematikou, za kterou by jednotliví členové odpovídali.

 • Surovec Josef- mládež
 • Krajsa Jan - dospělí
 • ing. Kadera - zápisy
 • Další člen výcvikové komise bude určen na přezkoušení svazových figurantů v listopadu

3. Hlavní úkoly na II.pololetí 2001

 • soustředění mládeže - 22.- 24.6.2001 a 17.- 19.8.2001 na Zbraslavi
 • kalendář kynologických akcí na II.pololetí 2001
 • mistrovství MSKS 21.- 23.9.2001
 • zkoušky svazových figurantů - listopad na Zbraslavi

4. Zajištění soustředění mládeže dne 22. - 24. 6. 2001 na Zbraslavi

 • soustředění organizačně zajistí a povede p. Surovec
 • přihlášeno 16 mládežníků-pozvánky p. Surovec
 • ubytování,stravování-zajistí p.Surovec a správce
 • prostory na stopy - zajistí p.Venhauer přes p.Kočího
 • lektoři - p.Surovec,Mgr.Radovesnická-zajistí p.Surovec,p.Venhauer
 • figuranti - Pohl Matouš,Bravenec Jiří-zajistí p.Venhauer
 • televize,video,kamera - zajistí p.Venhauer (kamera a video jsou rozbité)
 • odvoz psovodů od autobusu a vlaku - zajistí p.Surovec a správce
 • fotografie mládežníků při výcviku zajistí p.Surovec a pí.ing.Gajdušíková

5. Kalendář kynologických akcí na II.pololetí 2001

 • v prvním pololetí 2001 složil zkoušky rozhodčího p.Strach.U NZŘ mu bylo zkušební komisí určeno 5 hospitací.V důsledku odvolání zkoušek nemohl p.Strach určený počet hospitací splnit-z 5 splněny 4 hospitace.Výcviková komise doporučuje P MSKS, aby schválilo,že stačí splněné 4 hospitace,aby mohl ve II.pololetí posuzovat.
 • předložený kalendář byl doporučen P MSKS ke schválení

6. Mistrovství MSKS Zbraslav 21. -23. 9. 2001

 • příprava katalogu,potvrzení přihlášek - zajistí p.Venhauer
 • losování-zajištění upomínkových předmětů,propag.materiály-zajistí tajemník + předseda
 • bodovací karty-každá část samostatná karta - zaj.p.Venhauer
 • pomůcky pro rozhodčího, ved. stop, kladeče-zápisník, tužky-zaj.ing.Kadera
 • předměty na stopy, cedulky na nášlap, činky (2x2kg, 2x65 0g),cedulky na poslušnost,pistoli 2ks a náboje,stojan na činky, zástěny - zajistí správce
 • zajištění občerstvení-stánkový prodej-správce
 • výsledková tabule-zaj.ing.Kadera + správce
 • ceny - zaj. tajemník + předseda
 • rozhodčí - hl. rozhodčí - Josef Surovec, stopy - Jan Krajsa, poslušnost - Vítězslav Ošťádal, obrana - Josef Surovec
 • figuranti-Gruna, Pohl ,náhr. Brabenec
 • kladeči- návrh - Štoček, Jandek, Jemelík, Ševčík
 • VK MSKS doporučuje odměnu kladečovi ve výši 50,-Kč/stopu na výběrových závodech a M MSKS
 • účast člena ČKS na M MSKS 2001-na výběrovém závodě dle IPO3 splněný limit 240 bodů a potvrzenou výsledkovou listinu hl.rozhodčím zaslat na adresu p.Venhauera
 • pozvat zástupce zahraničních kynologických svazů na M MSKS(jednalo by se o 5-ti členné družstvo

7. Různé

 • schválení III.výkonnostní třídy pro paní Slezákovou Jiřinu, Velehradská 2799, Kroměříž-dle doložených dokladů podmínky pro udělení III.výkonnostní třídy splňuje
 • zajištění ochranných pomůcek pro svazové figuranty-hlavně pro p.Pohla a Bravence
 • do VK ČMKU nahlásit p.Venhauera místo p.Bryma - požádat předsedu MSKS
 • projednat v P MSKS možnost odměňování závodníků na výběrových závodech MSKS od sponzorů
 • další jednání VK MSKS - srpen,září-týden před M MSKS

Zapsal: ing. Kadera
Odsouhlasil: Venhauer

Partneři