Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2/2020 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 10.7.2020

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, Vlastimil Karpíšek

· za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Radoslav Parolek 

Omluveni: David Polzer

Hosté: Mgr. Martin Hromek, advokát 


Zápis č. 2/2020

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 10.7.2020 od 14:30 hod

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, Vlastimil Karpíšek

· za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Radoslav Parolek 

Omluveni: David Polzer

Hosté: Mgr. Martin Hromek, advokát 

Termín příštího zasedání: bude upřesněno 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Výcviková komise

III. Kontrolní komise

IV. Areál Zbraslav

V. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Předseda VK seznámil P MSKS s body projednávanými na výcvikové komisi

2. Předložil návrh rozhodčích, figurantů a kladečů na MM MSKS, které se bude konat v termínu 9.-11.10.2020: 

Hlavní rozhodčí: Milan Mnich

Stopy IGP1 a IGP3: Ing Miroslav Vávra

Poslušnost IGP3: Jiří Barát

Obrany IGP3: Anton Strasser (SK)

Poslušnost a obrany IGP1: Radek Severin

Figuranti IGP3 :Vojta Konečný, Matěj Petrnek

Figurant IGP1: Radek Mráček

Kladeči stop IGP3: Stanislav Koráb, Zdeněk Černý, Ladislav Pánek, Miroslav Odvářka (bude ještě upřesněno)

- jednohlasně odsouhlaseno

3. Startovné na MM MSKS ve výši 700,- Kč je třeba uhradit a zaslat společně s přihláškou.

Uzávěrka přihlášek bude 23.9.2020. Přihlášky je třeba vyplnit a zaslat elektronicky pouze ve formátu xls., pracuje se s nimi dále při tisku!

- Jednohlasně schváleno

4. Podpora KCHK ČR na start kníračů na MM MSKS – bude vyhlášen nejlepší knírač v kategorii IGP 1 a IGP 3 v případě, že se v každé zúčastní 3 knírači

- Jednohlasně odsouhlaseno

5. Žádost KK Kunčice o finanční podporu ( proplacení nákladů za figuranty) při jejich závodu se zadáním titulu CACT – neschváleno

Pro: 0 hlasů Proti: 5 hlasů Zdržel se: 1 hlas

6. Pan Karpíšek seznámil P MSKS, jak probíhal výcvikový víkend mládeže, který byl hojně obsazen. Mládež přistupovala k výcviku aktivně a zodpovědně. Pochválil práci instruktorů a bezchybný servis ze strany správce areálu paní Jaškové i stravu pana Bergera.

7. Byl předložen rozpočet na LVT mládeže, který se bude konat od 19.7. do 25.7.2020 a areálu MSKS. Do dnešního dne je nahlášeno 21 dětí.

- Jednohlasně schváleno
 

III. KONTROLNÍ KOMISE

1. Předseda KK seznámil P MSKS s jednotlivými body ze zasedání konaného dne 29.5.2020 v areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna. Zápis bude vyvěšen na webu, jakmile jej Ing. Kašný dodá.

2. KK upozornila P MSKS, že nebyl schválen rozpočet.

3. Pan Parolek seznámil P MSKS se stížností na pana Marečka se skutečnostmi, které byly jeho osobou zjištěny. Taktéž informoval P ČKS, které kauzu v součinnosti řeší.

Jedná se o zapisování zkoušek do výkonnostních knížek psů v majetku pana Marečka. Ve všech těchto dokladech, jak u psů s PP či u psů BPP figuruje jedno a to jisté neplatné razítko rozhodčího z ČKS a místo zkoušky v převážné většině kynologických klubů spadajících pod MSKS. Žádné z těchto zkoušek v daném termínu, uvedené ve výkonnostních knížkách, neproběhly.

Pan Mareček byl vyzván, aby se k celé situaci vyjádřil, avšak na jednání se nedostavil s tím, že nemá ke zkouškám, o kterých nic neví, co dodat.

Jelikož ve všech zmíněných dokladech figuruje jako majitel psů a protokoly o vykonaných zkouškách nepředložil, navrhuje kontrolní komise pozastavení členství v MSKS. 

USNESENÍ P MSKS 2/2020

Po prostudování všech předložených dokladů P MSKS navrhuje vyloučení pana Marcela Marečka s okamžitou platností. Jako „nečlen MSKS“ nesmí figurovat žádné oficiální akce pořádané pod MSKS.

PRO: 3 hlasy PROTI: 2 hlasy ZDRŽEL SE: 1 hlas

 

IV. AREÁL ZBRASLAV

1. Žádost na dotaci k opravě ubytoven z krajského úřadu JmK - zatím trvá

Z: J. Hammer

T: do příštího zasedání

2. Předseda MSKS seznámil P MSKS se stavebním řízením o dodatečném stavebním povolením RD firmě Sage market na kolaudaci domu v areálu MSKS. Stavebnímu úřadu byly předány při ústním jednání námitky. Tyto teď řeší z pověření P MSKS advokát svazu

 

IV. RŮZNÉ

1. KK Hulín má několik let chybně vedený zápis u KS. P MSKS jednohlasně schválilo návrh na provedení změn u spolkového rejstříku. Změny zapíše advokát Mgr. Hromek.

2. Po upozornění KK Ing. Šlejtr předložil P MSKS rozpočet pro rok 2020.

Vyrovnaný rozpočet pro rok 2020 byl jednohlasně schválen.

  

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 10.7.2020

Partneři