Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 7/2019 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 7.12.2019

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer, Vlastimil Karpíšek

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová


Zápis č.7/2019

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 7.12.2019 od 12:00 hod

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer, Vlastimil Karpíšek

 

Omluveni: PhDr. Ester Trčalová

Termín příštího zasedání: bude upřesněno

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Výcviková komise

III. KKR

IV. Areál Zbraslav

V. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Předseda VK informoval, že do dnešního dne obdržel cca 90 žádostí o zkoušky a závody na 1.pololetí 2020.

Znovu apeluje na všechny žadatele, aby vkládali akce do tabulky ve formátu xls., která je zveřejněna na webu.

2. Tajemnice zpracuje a vystaví všem rozhodčím nové kvalifikační průkazy.

T: do 1/2020

3. Termín školení rozhodčích 2020 bude upřesněn po zasedání výcvikové komise ČMKU a bude všem rozhodčím sdělen.

 

III. KRAJSKÉ KYNOLOGICKÉ RADY

KKR Vysočina – v řádném termínu zasílá zápisy a taktéž vyúčtování dotace na činnost

KKR JmK – v řádném termínu zasílá zápisy. Vyúčtování zatím zasláno nebylo -je třeba zasílat do konce listopadu (viz. Směrnice KKR). Požadavek na zápis nově zvolených členů a vyvěšení na webu bereme na vědomí.

KKR Zlín – v řádném termínu nezasílá zápisy a vyúčtování taktéž nezaslala (dle Stanov čl. 14 bod 15 se zápisy zasílají do 10 dnů, vyúčtování dle Směrnice pro KKR do konce listopadu daného roku). Zápis byl zaslán za 21 dnů, přestože je v něm kritika na zveřejnění zápisu z P MSKS.

1. K zaslanému zápisu z KKR Zlín P MSKS uvádí následující:

K bodu 2. – je třeba urychleně svolat volební zasedání. Stávajícímu předsednictvu vypršel mandát.

K bodu 4. – tento bod byl několikrát vysvětlen a zodpovězen a P MSKS na něj nebude dále reagovat. Společného zasedání, kdy se řešil prodej budovy se nikdo z vaší KKR nezúčastnil. Dále znovu upozorňujeme, že předseda VK pan Vávra si nebere nic osobně a deleguje rozhodčí na akce ve vašem kraji dle platné Směrnice VK.

K Dodatku k zápisu paní Grunové sdělujeme:

a) Zveřejnění zápisu z P MSKS za 8 dní považujeme zcela relevantní lhůtu, vzhledem k tomu, že zápis připomínkuje 7 členů předsednictva

b) P MSKS zásadně nesouhlasí s tvrzením, že si tajemnice neplní své povinnosti. Je zaměstnána na zkrácený úvazek (6 hodin) a své pracovní povinnosti si plní více než nadstandardně. Doporučujeme pí. Grunové, aby si před tím, než někoho v zápise obviní, zjistila relevantní informace.

 

IV. AREÁL ZBRASLAV

1. Upozorňujeme všechny, co ještě neposlali zálohy na rezervace termínů akcí ve Zbraslavi u Brna na rok 2020, ať tak učiní do konce roku 2019. V případě, že nebude záloha uhrazena, bude rezervace zrušena a termín nabídneme dalšímu zájemci.

2. Předsednictvo obdrželo žádost Ing. Gajdušíkové – SAGE MARKET s.r.o. k uzavření smluv o věcném břemenu pro vedení pitné vody k objektu č.170 na p.č. 1392/8, který je předmětem kolaudace. Po projednání žádosti P MSKS žádá paní Gadušíkovou o předložení projektové dokumentace, kde je vytyčeno vedení pitné vody do objektu. Dále pak doklad o tom, kde je osazen vodoměr pro pitnou vodu, která je do objektu vedena a jakým způsobem byl v minulých letech odečet vůči MSKS realizován.

 

VI. RŮZNÉ

1. P MSKS bere na vědomí zápis z výroční schůze kynologického spolku Morkovice.

2. Žádost o registraci KK Brodek u Přerova - jednohlasně schváleno

3. P MSKS schválilo finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč panu Lukáši Slowioczekovi za reprezentaci na MS ISPU 2019 v Maďarsku, kde obsadil 3.místo.

4. Ing. Kašný se dostavil k podání vysvětlení ve věci neoprávněného nahlížení do šanonů, kde jsou data GDPR k disciplinární komisi. Dále měl Ing. Kašný vysvětlit disciplinární komisi své chování vůči tajemnici MSKS , své vystupování na sjezdu MSKS a opakované nedostavení se k vysvětlení předsednictvu MSKS.

5. Disciplinární komise zasedala ve složení: J. Hammer, J. Šlejtr, J. Kratochvíl, D. Polzer, M. Vávra a V. Karpíšek.

Disciplinární komise z provedeného šetření dospěla k závěru, že vysvětlení Ing. Kašného je nedostatečné a rozchází se s tvrzením dalších členů kontrolní komise.

Všichni členové disciplinární komise jsou přesvědčeni, že svým jednáním poškozuje dobré jméno MSKS a udělují mu napomenutí.

Pro: Vávra, Šlejtr, Polzer, Kratochvíl

Proti: Hammer, Karpíšek ( navrhovali pozastavení členství v MSKS)

Ing. Kašný se dožadoval proplacení cestovného. Po konzultaci s předsedou kontrolní komise MVDr. Širokým nemá nárok na cestovné, jelikož byl vyzván předsednictvem MSKS k podání vysvětlení za svoji osobu, nikoliv jako člen kontrolní komise.

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 7.12.2019

Partneři