Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 6/2019 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 8.11.2019

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra,  Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer, Vlastimil Karpíšek
  • za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký

Omluveni: Ing. Radim Fiala, Radoslav Parolek, Ing. Michal Kašný   


Zápis č. 6/2019

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum:                8.11.2019 od 16:00 hod

Místo:                  Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni:

  • za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra,  Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer, Vlastimil Karpíšek
  • za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký

Omluveni: Ing. Radim Fiala, Radoslav Parolek, Ing. Michal Kašný    

                 

 Termín příštího zasedání: 7.12.2019  

                                                                                                                          

 Program:

        I.            Zahájení, návrh programu

      II.            Kooptace člena předsednictva

    III.            Kontrolní komise

    IV.            Výcviková komise

      V.            Areál Zbraslav

    VI.            Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

  1. I.   Zasedání je usnášeníschopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KOOPTACE ČLENA P MSKS

Předseda předsednictva Jiří Hammer konstatoval, že po odstoupení členky předsednictva Mgr. Terezy Baselové je pouze 6 členů a navrhl, aby v souladu s čl.17 odst.10 Stanov byl do předsednictva kooptován pan Vlastimil Karpíšek, který byl na posledním volebním sjezdu MSKS konaném dne 8.4.2017 navržen jako kandidát na člena předsednictva, avšak sjezdem nebyl zvolen. Pan Vlastimil Karpíšek s navrženým členstvím jeho osoby v předsednictvu souhlasí.

Následně bylo hlasováno o návrhu předsedy předsednictva na kooptaci pana Vlastimila Karpíška do předsednictva.

PRO: 6 hlasů      PROTI: 0 hlasů                  ZDRŽEL SE: 0 hlasů

 

USNESENÍ 5/2019

Návrh předsedy předsednictva na kooptaci pana Vlastimila Karpíška do předsednictva byl jednohlasně schválen. Pan Vlastimil Karpíšek se na základě tohoto rozhodnutí předsednictva stal jeho členem.

 

III. KONTROLNÍ KOMISE

Předseda KK seznámil P MSKS se zápisem z provedené kontroly účetních dokladů za rok 2018 ze dne 10.10.2019. Konstatoval, že při kontrole dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky. Celý zápis z kontroly byl vložen na webové stránky svazu.

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

  1. 1.       Předseda výcvikové komise seznámil předsednictvo s průběhem mezinárodního mistrovství.  Celou akci zhodnotil jako velmi vydařenou s kladnými ohlasy většiny startujících.
  2. 2.       Stížnost paní Medkové, kterou zaslala předsedovi KK a předsedovi MSKS, byla na tomto společném zasedání projednána. Paní Medková, která na mistrovství přijela pozdě se dožadovala, aby byla zaprezentována hodinu po skončení prezentace všech závodníků. Hlavní rozhodčí pan Jan Strach toto odmítnul s odůvodněním, že informace k závodu byly vyvěšeny na webu a její pozdní prezentace by narušila zpracovaný harmonogram a následné losování. Předsednictvo jednohlasně schválilo rozhodnutí hlavního rozhodčího.
  3. 3.       Žádost o pořádání Mistrovství stopařů dle IFH2 se zadáním titulu CACT, Vítkov – Klokočov, termín: 1.- 3. května 2020 (svaz uhradí náklady na rozhodčí a poháry)

-          Jednohlasně schváleno

 

V. AREÁL ZBRASLAV

USNESENÍ 6/2019 nový ceník platný od 1.1.2020

Předsednictvo schválilo:

  1. 1.        Úpravu ceníku pro ubytování a pronájem plochy v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Brna, platný od 1.1.2020.
  2. 2.       Zálohy na rezervované akce ve výši 1.000,- Kč/akci.

-          Jednohlasně schváleno

 

POZOR: Zálohy za každou rezervovanou akci pro rok 2020 je třeba uhradit do konce roku 2019 na účet svazu 134 233 0389/0800. V případě, že nebude záloha uhrazena, bude rezervace zrušena a termín nabídneme dalšímu zájemci.

Rezervovat termín pro rok 2021 bude možné společně s úhradou zálohy.

 

VI. RŮZNÉ

Člen kontrolní komise Ing. Kašný se opět nedostavil na zasedání, aby podal vysvětlení ke svému zápisu. Na základě tohoto jednání byla ustanovena disciplinární komise, která bude zasedat  7.prosince 2019 . Pan Kašný bude písemně obeslán, aby se v tomto termínu dostavil. Stanovy neuvádí počet členů komise, proto se P MSKS usneslo, že bude zasedat ve složení: J. Hammer, E. Trčalová, M. Vávra, J. Šlejtr, J. Kratochvíl, D. Polzer a V. Karpíšek.

-          Jednohlasně schváleno

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 11.11.2019

Partneři