Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3/2019 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 8.7.2019

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer

· za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Radoslav Parolek

Omluveni: Mgr. Tereza Baselová, Ing. Michal Kašný


Zápis č. 3/2019

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 8.7.2019 od 15:00 hod

Místo: Areál MSKS Zbraslav u Brna

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, David Polzer

· za kontrolní komisi MSKS: MVDr. Lubomír Široký, Radoslav Parolek

Omluveni: Mgr. Tereza Baselová, Ing. Michal Kašný

 

Termín příštího zasedání: termín bude upřesněn

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Kontrolní komise

IV. Výcviková komise

V. Areál Zbraslav

VI. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny.

III. KONTROLNÍ KOMISE

Předseda MSKS přečetl Zápis č.1 kontrolní komise ze dne 25.5.2019, zapsaný Ing. Kašným

Ke znění tohoto zápisu se vymezujeme, a to v těchto bodech:

Ad 3a) k Usnesení KK - jelikož se jedná o nové stanovy, nelze zvýraznit změny.

Ad 3b) k Usnesení KK – není jasný obsah bodu.

Ad 3c) k Usnesení KK – dne 9.5.2019 P MSKS vůbec nezasedalo.

Ad 3d) Zápis ze zasedání P MSKS ze dne 3.5.2019 byl zveřejněn ihned po návratu PhDr. Ester Trčalové z pracovní cesty v zahraničí.

k Usnesení KK: P MSKS svolalo na žádost KK společné zasedání, které proběhlo dnešního dne – Ing. Kašný se omluvil až 7.7.v 15:14 hod., pozvánku obdržel 1.7.2019, Dr. Široký byl na zasedání od 15:00 do 16:30 hod. a R. Parolek od 16:45 do konce zasedání, tj. do 20:15 hod.

Ad 5) Audit byl proveden dne 20.6.2019 auditorskou firmou a objednán byl již v dubnu 2019.

Ad 7) zápis z KKR Zlín byl doručen dne 23.5.2019, tj. po zasedání P MSKS konaného dne 3.5.2019, proto nemohl být projednán.

Ad 8a) veškeré dokumenty o prodeji jsou uloženy na sekretariátu svazu. Za celou dobu neprojevil nikdo zájem do dokumentů nahlédnout.

Ad 8c) Poslední zápis do spolkového rejstříku byl proveden 21.5.2018 – veřejná informace, kterou si může každý dohledat na www.justice.cz

 

Součástí tohoto zápisu je Příloha č.1. k Zápisu KK č.1/2019

V této příloze rozporujeme bod:

Ad 2b) k Usnesení KK – dle dosavadních zvyklostí byly takovéto případy řešeny vyloučením z MSKS až následujícího roku, neboť se vždy ponechával dostatečný časový prostor k nápravě.

Ad 3a) jediná osoba, která měla dlouhodobě problém vyrovnat se s neexistujícím dvojím členstvím, byl Ing. Kašný. Jiné případy nejsou a ani nemohou být v současnosti možné, neboť od počátku roku 2018 je zpracovávána evidence členů programem, který vylučuje možnost řádného členství jednoho člena ve více než jedné organizaci.

Ad 3b) není jasný účel vyhodnocování

Ad 3c) k tomuto bodu je podána stížnost tajemnice MSKS, se kterou se P MSKS počtem šesti hlasů z šesti přítomných členů ztotožňuje.

 

IV. VÝCVIKOVÁ KOMISE

Předseda VK přečetl připomínky ze zápisu KKR Zlín ze dne 13.4.2019, který obdržel e-mailem dne 23.5.2019.

1. Požadavku na delegování jiných rozhodčích, než pana Vávry bylo vyhověno, v kalendáři akcí na II. pololetí jsou již delegováni rozhodčí z celé Moravy.

2. Cena za dodatečně hlášené akce zůstává na částce 500,- Kč

- Jednohlasně schváleno

3. Pronájem plochy bude zpoplatněn pro jednotlivce za jednorázový tréning v případě, že budou chtít využít plochu mimo pracovní dobu správce.

4. Žádost o dotaci ve výši 20.000,- Kč na Mistrovství ČKNO

- Jednohlasně schváleno

5. Mistrovství mládeže ČKNO se bude konat ve Zbraslavi 2.- 3.11.2019 – je třeba zajistit terény a pořádající organizaci.

Z: Boleslavová, T: ihned

6. Zpracovat propozice s přihláškou na MM MSKS – předseda svolá v nejbližším termínu VK, kde uvedené projednají.

Přihlášky spolu s platbou za startovné ve výši 500,- Kč budou přijímány do 15.9.2019!

- Jednohlasně schváleno

7. Tajemnice osloví sponzory na MM MSKS.

 

V. AREÁL ZBRASLAV

1. Paní Jašková požádala o projednání nákupu:

Vysavače – na ubytovnu

Sekačky – na sečení šikmých ploch okolo cvičební plochy

Rudlu – pro jednodušší manipulaci s těžkými věcmi

- Jednohlasně schváleno

2. Oprava střechy nad restaurací – předána bez nedostatků. Hromosvody zpět instaluje pracovník k tomu oprávněný.

3. Nákup nového čerpadla pro závlahy cvičební plochy ve výši 30.000,- Kč

- Jednohlasně odsouhlaseno

 

VI. RŮZNÉ

1. Žádost o přijetí klubu Berengee, z.s. – jednohlasně zamítnuto

Informace k XII. mimořádnému sjezdu:

2. Tajemnice informovala P MSKS, že po stanoveném termínu, tj.5.7.2019, přišlo sedm delegačních listů

Usnesení 3/2019 - delegační listy

Delegace, které nepřišly do stanoveného termínu, tj. do 5.7.2019, nebudou přijaty.

- Jednohlasně schváleno

 

3. A) Ve stanoveném termínu paní Lučanová (KK Chropyně) připomínkovala Stanovy v jednom bodu a to „Výbor ZO“- P MSKS navrhuje menším organizacím vytvořit vlastní stanovy, kde zohlední nižší počet výboru ZO.

B) Ing. Kašný navrhoval ve svém e-mailu ze dne změnu programu tak, aby byla diskuze před přijetím a schválením nových Stanov – diskuze nijak se Stanovami nesouvisí, protože případná úprava navržených Stanov je možná pouze dle připomínek zaslaných ke stanovenému datu.

- Jednohlasně schváleno

4. P MSKS navrhuje do komisí tyto členy předsednictva:

Návrhová komise – Ing. Jiří Šlejtr

Mandátová komise – Jiří Kratochvíl

Prezence delegátů: Ing. Miroslav Vávra, Radoslav Parolek

5. Občerstvení ( káva, voda, oběd) - bude pro delegáty sjezdu zajištěno.

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 8.7.2019

Partneři