Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2/2019 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 3.5.2019

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr

Omluveni: Mgr. Tereza Baselová, David Polzer


Zápis č.2/2019 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 3.5.2019 od 15:00 hod

Místo: restaurace Harmonia, Zastávka u Brna

Přítomni:

· za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, PhDr. Ester Trčalová, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr

Omluveni: Mgr. Tereza Baselová, David Polzer

Termín příštího zasedání: termín bude upřesněn

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Areál Zbraslav

V. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny.

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Předseda VK informoval P MSKS, že byla podána stížnost na nevhodné chování rozhodčího p. Surovce při posuzování zkoušek v KK Olomouc – Neředín. V dopisu pana Hanela byl detailně popsán průběh zkoušek. Předseda VK vyzval pana rozhodčího, aby se k celé situaci vyjádřil a podal vysvětlení. Po prošetření situace bylo zjištěno, že během konání akce nebyl podán řádný protest a taktéž nebyla zaznamenána stížnost na počínání rozhodčího ve výsledkové listině, kterou po skončení akce podepisuje jak rozhodčí, tak i vedoucí akce ( v tomto případě p. Soukop). Tímto považuje předseda VK celou kauzu za uzavřenou.

2. Z důvodu rostoucích nákladů se P MSKS dohodlo na zvýšení ceny za LVT mládeže a juniorů.

Paní Baselová do příštího P předloží ke schválení rozpočet na letošní LVT včetně aktualizovaného seznamu lektorů. Na předložený loňský rozpočet P nebere zřetel.

USNESENÍ 2/2019:

Zvýšení příspěvku na LVT mládeže platný od 7.5.2019:

- mládež (do 18 let) … 2.500,- Kč/osoba

- junior (18 – 21 let) … 3.500,- Kč/osoba

- jednohlasně odsouhlaseno

 

IV. AREÁL ZBRASLAV

1. Byla zapsána změna stavby v Katastru nemovitostí administrativní budovy kynologického areálu MSKS.

Adresa: Kynologický areál MSKS, Újezd u Rosic 141, 664 84 Zastávka u Brna

2. V rámci úspory nákladů nechal p. Šlejtr vypracovat nabídky na dodávky plynu a elektřiny. Nejvýhodnější nabídku předložila skupina ČEZ. P MSKS pověřuje p. Šlejtra k uzavření smlouvy s ČEZ.

- Jednohlasně schváleno

 

V. RŮZNÉ

1. Pan Karpíšek písemně informoval P MSKS, že jsou na něj vedeny verbální útoky od vedení KK Únanov. P MSKS rozhodlo, že se jedná se o spor mezi organizací a jejím členem a tento by si měli řešit občansko právní cestou.

- jednohlasně schváleno

2. Soud vydal rozhodnutí o zaplacení dlužné částky za nájem na tř.Kpt jaroše s nájemcem firmou MVVS. Dlužné nájemné bude uhrazeno ve čtyřech splátkách, přičemž první splátka ve výši 107.000,- Kč byla připsána na účet MSKS dne 3.5.2019.

3. P MSKS oznamuje všem organizacím, že bude svolán mimořádný sjezd z důvodu úpravy Stanov a změny sídla svazu. Sjezd je stanoven na sobotu 20.7.2019 od 10:00 hod v sále u restaurace v areálu ve Zbraslavi. Pozvánky obdrží předsedové organizací (popř. korespondenti) do svých e-mailových schránek nejpozději 30 dnů před konáním sjezdu. Stanovy jsou vyvěšeny na webu. Případné připomínky k jejich znění směřujte písemně na adresu tajemnice – tajemnik@msks.cz .

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 7.5.2019

Partneři