Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 3/2018 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 18.5.2018

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra,  Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, PhDr. Ester Trčalová 

Omluveni:          David Polzer, Mgr. Tereza Baselová, 

* Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký, Ing. Michal Kašný, Radek Parolek 


Zápis č. 3/2018

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum:  18. května 2018 od 17:00 hod

Místo:  kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra,  Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, PhDr. Ester Trčalová 

Omluveni:          David Polzer, Mgr. Tereza Baselová, 

* Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký, Ing. Michal Kašný, Radek Parolek 

Termín příštího zasedání: termín bude upřesněn  

 

 Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Kontrolní komise

V. Areál Zbraslav

VI. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu. 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny . 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Předseda VK informoval P MSKS, že 22.5.2018 zasedá komise pro výcvik na ČMKU – na programu jednání bude především nový zkušební řád IGP.

2. Předložen rozpočet na LVT mládeže Terezou Baselovou – odsouhlasen.

* Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1

3. Termín MM MSKS stanoven na 27.-29.9.2018, kdy ve čtvrtek 27.9. ve večerních hodinách proběhne losování. Podmínky účasti stejné jako v loňském roce.

* Jednohlasně schváleno

Úkol č. 1: Členové VK prostudují Stanovy, části týkající se výcviku budou připomínkovat.

T: na zasedání VK  

IV. KONTROLNÍ KOMISE

1. Předseda přednesl zprávu ze zasedání kontrolní komise.  

V. AREÁL ZBRASLAV 

1. Tajemnice informovala P MSKS, že se uvolnily dva prázdninové termíny v areálu. Aktualizovaná tabulka s akcemi v areálu bude vyvěšena na webu. 

VI.  RŮZNÉ

1. KK Únanov – předsednictvu byly předloženy 2 prezenční listiny, přičemž bylo kontrolou zjištěno, že nejsou shodné. Z tohoto důvodu P MSKS vidí jako řešení této situace svolat novou členskou schůzi, v řádném časovém předstihu její termín oznámit s tím, že této členské schůze se zúčastní člen kontrolní Ing. Michal Kašný.

2. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy k nejednoznačnému výkladu Stanov, budou tyto přepracovány advokátem a po té budou rozeslány organizacím k připomínkování.

3. Spolek pasení CZ se sídlem v Týništi nad Orlicí zažádal o vstup do MSKS. Je třeba požádat ČMKU o povolení zastřešení – zajistí tajemnice.

* Jednohlasně schváleno

4. ČKNO požádal o dotaci ve výši 20.000,- Kč na mezinárodní mistrovství, které se bude letos konat v Horní Bříze.  Tajemnice zajistí pohár do výše 3.000,- Kč. Za svaz se zúčastní předseda svazu.

* Jednohlasně schváleno 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 18.5.2018

Partneři