Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 2/2018 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 30.3.2018

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, Mgr. Tereza Baselová, PhDr. Ester Trčalová

Omluveni: David Polzer


Zápis č.2/2018

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

 

Datum: 30.března od 10:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

* za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, Mgr. Tereza Baselová, PhDr. Ester Trčalová

Omluveni: David Polzer

* Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký

* Za KKR: Ing. Gajdušíková, Ing. Kadera, omluven: Z. Mach 

Termín příštího zasedání: 18.5.2018 od 17 hod, Zbraslav u Brna

 

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Kontrolní komise

V. Areál Zbraslav

VI. Různé

VII. KKR

 

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

 

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny .

 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Předseda VK informoval P MSKS o průběhu školení rozhodčích a zkouškách rozhodčích.

2. Výběrový závod s udělením titulu CACIT – přihlášených 7 závodníků ( min. počet byl stanoven na 12 závodníků). Závod zrušen. Tajemnice zruší delegaci rozhodčího D.Majtase.

* Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

3. Žádost pana Radkoviče, aby na MM MSKS byla kategorie ZVV3 – zamítnuta.

* Jednohlasně schváleno

4. Předložen rozpočet na soustředění mládeže Terezou Baselovou – odsouhlasen.

* Jednohlasně schváleno

5. Přiznán titul Vzorný výcvikář III.třídy panu Františku Kosmákovi.

* Jednohlasně schváleno

6. Pan Alois Pouč končí letos jako rozhodčí MSKS

 

Úkol č. 1:

Tereza Baselová předloží návrh rozpočtu na LVT mládeže.

T. : příští zasedání

 

IV. KONTROLNÍ KOMISE

1. Dne 17.3.2018 proběhla kontrola evidenčních karet členem kontrolní komise panem Radoslavem Parolkem. Zpráva bude po zpracování vyvěšena na webu.

 

V. AREÁL ZBRASLAV

1. Dne 30.3.2018 vstoupil v platnost nový ceník pronájmů v kynologickém areálu ve Zbraslavi u Brna. Je vyvěšen na webu.

* Jednohlasně schváleno

2. Výpověď smlouvy na webové stránky ubytování v areálu ve Zbraslavi. Web je několik let nefunkční a pro stávající potřeby areálu nedostačující. Akce konající se v areálu ve Zbraslavi, budou zveřejňovány na webu MSKS, nebo na požádání zašle tajemnice e-mailem.

* Jednohlasně schváleno.

3. Změna pracovní doby správce v areálu Zbraslav – provozní doba bude určena dle akcí a obsazenosti areálu a po telefonické dohodě se správcem. Areál je v době nepřítomnosti tajemnice a správce uzamčen a není možné jej bez předchozí domluvy užívat!

4. Zajistit na obecním úřadě v Újezdu u Rosic popisné číslo budovy s kancelářemi v kynologickém areálu.

T: ihned

Z: Boleslavová, Kratochvíl

 

VI. RŮZNÉ

1. Ekonomka svazu Ing. Jelínková předložila ekonomickou zprávu. Na zavedenou EET bude proškolen jak správce, tak tajemnice. Dále upozornila, že startovné není možné platit v hotovosti, pouze převodem na účet, nebo složenkou!

2. Tajemnice informovala, že byl podán nový návrh na zápis MSKS advokátem Mgr. Hromkem – do týdne by mělo být KS rozhodnuto .

3. Firma MVVS, která sídlí v budově svazu na na tř. Kpt. Jaroše dluží na nájemném do 31.3.2018 342.000,- Kč. P MSKS pověřilo Mgr. Hromka, aby poslal firmě předžalobní upomínku.

* Jednohlasně schváleno

4. Žádosti o registraci v MSKS:

* TERITORIO Training, z.s. se sídlem v Hulíně – jednohlasně přijat

5. KK Únanov předložil zápis z členské schůze, kde byl navržen nový program schůze rozšířený o novou volbu předsedy a výboru, přestože volba proběhla v řádné termínu v loňském roce. P MSKS byla nově zvoleným předsedou zaslána prezenční listina, která byla podepsána až v průběhu schůze. Pan Karpíšek byl vyzván, aby předložil notářsky ověřenou prezenční listinu, kterou členové podepisovali na začátku schůze. Do rozhodnutí má KK Únanov pozastavenou činnost.

 

VII. KKR ZASEDÁNÍ

1. Předseda seznámil zástupce KKR se situací a prodejem budovy na tř. Kpt. Jaroše a dále pak se záměrem dalších investic.

2. J. Šlejtr seznámil s úpravou Směrnice pro KKR

3. P MSKS jednohlasně schválilo pro letošní rok dotace na činnost KKR ve výši:

Jihomoravský kraj – 10.000,- Kč

Kraj Vysočina – 5.000,- Kč

Zlínský kraj – 5.000,- Kč

Vyúčtování dotace bude tajemnici zasláno do 30.11.2018

4. MSKS uhradí poháry pro celkové vítěze závodů a to tak, že zástupce KKR objedná po předchozí domluvě s tajemnicí poháry u společnosti BAUER a nechá vystavit fakturu na svaz.

– jednohlasně schváleno

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 30.3.2018

Partneři