Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 1/2018 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 11.2.2018

Přítomni: · za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, Mgr. Tereza Baselová, PhDr. Ester Trčalová, David Polzer

               · za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký


Zápis č. 1/2018

ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS)

Datum: 11.února od 10:00 hod

Místo: kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni: · za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra, Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, Mgr. Tereza Baselová, PhDr. Ester Trčalová, David Polzer

               · za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký

Termín příštího zasedání: 30.3.2018 od 10 hod, Zbraslav u Brna

Program:

I. Zahájení, návrh programu

II. Kontrola úkolů z minulého zasedání

III. Výcviková komise

IV. Kontrolní komise

V. Areál Zbraslav

VI. Různé

Program byl jednomyslně odsouhlasen.

I. ZASEDÁNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu.

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny .

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. Školení rozhodčích se bude konat 24.2.2018 od 9:00 hod ve Zbraslavi u Brna. Lektor pro NZŘ – Milan Mnich, lektor pro MZŘ – Dušan Majtás

2. Byl předložen zápis Kárné komise z 11.2.2018

Členové : - Hammer Jiří

- Ing. Vávra Miroslav

- MVDr. Široký Lubomír

Paní Veronika Staniová měla posuzovat stopařský závod v Karviné dne 14.10.2017. I přesto, že tato akce s její delegací byla uvedena v kalendáři akcí, tudíž o této akci věděla dlouho dopředu, domluvila si posuzování jiné soukromé akce. Dva dny před akcí kontaktovala rozhodčího Jiřího Baráta a přehodila posuzování tohoto závodu na něj. Předsedu výcvikové komise o tomto informovala večer dva dny před konáním akce (12.10.2017 20,06 hodin) na jeho soukromý email. V němž uvedla, že vše

vyřešila, což není v její kompetenci. Vzhledem k tomu, že k situaci došlo velice těsně před závodem, je nutností toto řešit telefonicky.

Paní Staniová vysvětlila situaci s tím, že do poslední chvíle nevěděla, zda vůbec bude pořadatelem, jako druhá rozhodčí přizvána, jelikož neměli dostatek přihlášených závodníků, proto reagovala na poslední chvíli.

Kárná komise vyřešila tento přestupek paní Staniové pouze výtkou a na zkoušky bude delegována od II. pololetí.

P MSKS schválilo jednohlasně rozhodnutí kárné komise.

3. Školení rozhodčích ČKS v Pardubicích se zúčastnili M. Vávra a M.Mnich, kde byly odsouhlaseny změny zkušebních řádů, MZŘ – IGP vstoupí v platnost v 3/2019. Mimo jiné se řešil dotisk zkušebních řádů – vzhledem k vysokým nákladům bude dotisk pouze MZŘ. NZŘ je ke stažení pouze na webu!

4. Mezinárodní závod s udělením titulu CACIT byl P ČMKU schválen. Termín CACITového závodu je stanoven na 14.-15.4.2018 – uzávěrka přihlášek bude 29.3.2018. Pořadatelskou činnost zajistí KK Babice. Tajemnice požádá o delegaci pana Dušana Majtáse SKJ.

Propozice a přihláška – zpracuje T. Baselová a vyvěsí na web.

5. Jako každoročně i v roce 2017 proběhla soutěž o Nej mládežníka 2017. První tři příčky dle bodového vyhodnocení obsadily mládežnice:

1. místo Michaela Lepařová

2. místo Jitka Novotná

3. místo Martina Nemravová

Předsednictvo odsouhlasilo peněžité odměny – jednohlasně.

Nejlepší organizace v práci s mládeží : Kynologický klub Ostrava - Kunčice

IV. KONTROLNÍ KOMISE

1.MVDr. Široký informoval P MSKS o proběhlé HNVP, která se konala v lednu pod záštitou MSKS. Finanční zisk pro svaz činí 135.000 ,- Kč.

2. Předložil dopis pana Květoslava Štibory z KK Vlkoš, který oslovil kontrolní komisi k řešení situace s pobočnými spolky u Krajského soudu. Dr. Široký pověřil tajemnici svazu, aby panu Štiborovi zaslala písemné vyjádření.

V. AREÁL ZBRASLAV

1. J.Kratochvíl předložil soupis oprav v kynologickém areálu ve Zbraslavi u Brna, které bude třeba v tomto roce zrealizovat.

2. P MSKS navrhlo zvýšení ceny za pronájem areálu. CHK po výstavách areál ve většině případů neuklidí a svazu vznikají vícenáklady na úklid a svoz odpadu.

USNESENÍ P MSKS 1/2018:

Cena za pronájem areálu chovatelským klubům a „nečlenům MSKS“ se s okamžitou platností zvyšuje na 5.000,- Kč/ jednodenní akci, každý další den bude účtován částkou 3.000,-Kč.

- Jednohlasně schváleno

VI. RŮZNÉ

1. PhDr. Trčalová upozornila, že je třeba zveřejnit zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku.

Z: Ing. Jelínková

T: ihned

2. Po zaslání evidenčních karet, budou na webu aktualizovány kontakty kynologických klubů.

Z: Boleslavová, Trčalová

T: 3/2018

3. Vzhledem k vytíženosti kynologického areálu je třeba zpracovat nový rezervační řád pro organizace spadající pod svaz. Návrh bude vypracován a na příštím P MSKS předložen k připomínkování a schválení.

Z: Boleslavová, Trčalová

T: 3/2018

4. Žádosti k registraci do MSKS:

Spolek Přátelé kynologie – po doložení Usnesení od Krajského soudu - přijat

5. Jiří Šlejtr zpracoval Směrnici pro financování KKR a předložil P MSKS ke schválení. Směrnice bude vyvěšena na webu.

Na příští zasedání budou pozváni předsedové KKR, kde budou se vším seznámeni.

- jednohlasně schváleno

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 11.2.2018

Partneři