Nepřehlédněte

Sídlo svazu


Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Sekretariát MSKS

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

Tajemnice MSKS:

Lucie Šlechtická

tel. 602 786 002

e-mail: tajemnik@msks.cz.

Úřední hodiny v sídle svazu:

Út: 10-14 hod., Čt: 13-17 hod.


Předseda svazu: Ing. Jiří Šlejtr

tel. 734 201 459, 777 180 474


Účet MSKS

9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)


: 00568139

ID datové schránky: 8vni9e2


Administrátor, správce členské základny:

Bronislav Kozák

tel. 608 867 794

e-mail: admin@msks-cz.eu

Jsme také na

www.facebook.com

Aktuality e-mailem

 

Články

Zápis č. 9/2017 ze zasedání předsednictva MSKS ze dne 17.12.2017

Přítomni:

 • za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra,  Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, Mgr. Tereza Baselová

 • Omluveni: PhDr. Ester Trčalová, David Polzer

 • Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký 


Zápis č. 9/2017 ze zasedání předsednictva Moravskoslezského kynologického svazu (dále jen P MSKS) 

Datum:                17.prosince 2017 od 10:00 hod

Místo:                  kynologický areál ve Zbraslavi u Brna

Přítomni:

 • za předsednictvo MSKS: Jiří Hammer, Ing. Miroslav Vávra,  Jiří Kratochvíl, Ing. Jiří Šlejtr, Mgr. Tereza Baselová

 • Omluveni: PhDr. Ester Trčalová, David Polzer

 • Za kontrolní komisi: MVDr. Lubomír Široký 

Termín příštího zasedání: 11.2.2018 od 10 hod, Zbraslav u Brna                                                                                                                            

 Program:

 1. Zahájení, návrh programu

 2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

 3. Výcviková komise

 4. Areál Zbraslav

 5. Různé 

Program byl jednomyslně odsouhlasen.
Zasedání je usnášeníschopné.

Dle čl. 13, bodu 8 Stanov MSKS, bylo řádně svoláno zasedání P MSKS, které proběhlo dle jednomyslně schváleného programu. 

II. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Všechny úkoly byly splněny. 

III. VÝCVIKOVÁ KOMISE

1. MM MSKS: Ing. Vávra informoval P MSKS , že od 1.1.2019 vstoupí v platnost zkušební řád IGP, který bude nahrazovat IPO. Jednání na FCI se zúčastní J. Glisníková za ČKS a H. Šabatová za ČMKU. 

2. Byl předložen zápis Kárné komise 17.12.2017

Členové :           

 • Hammer Jiří
 • Ing. Vávra Miroslav

 • MVDr. Široký Lubomír

Upozornění plemenné knihy ČKS na jednání p. Boleslava:

Pan Jan Boleslav posoudil na závodě se zápisem zkoušky dne 31.10.2015 v KK Kuřim fenu Dany z Chodského království, která byla v té době v majetku pana Boleslava. Tímto se provinil proti platným řádům ČMKU a FCI.

Pan Boleslav svou vinu uznává. Za svou chybu se omluvil a přijmul výtku.

Komise se rozhodla, že nebude delegován jako rozhodčí na I. pololetí 2018, na II. pololetí bude delegován maximálně na 5 dodatečných akcích.

Porušení  směrnice o delegacích rozhodčího:

Paní Veronika Staniová měla posuzovat stopařský závod v Karviné dne 14.10.2017. I přesto, že tato akce s její delegací byla uvedena v kalendáři akcí, tudíž o této akci věděla dlouho dopředu, domluvila si posuzování jiné soukromé akce. Dva dny před akcí kontaktovala rozhodčího Jiřího Baráta a přehodila posuzování tohoto závodu na něj. Předsedu výcvikové komise o tomto informovala večer dva dny před konání akce (12.10.2017 20,06 hodin) na jeho soukromý email. V němž uvedla, že vše vyřešila, což není v její kompetenci. Vzhledem k tomu, že k situaci došlo velice těsně před závodem, je nutností toto řešit telefonicky.

Paní Staniová již byla dvakrát pozvána na schůzku, kde by objasnila své jednání. Z obou schůzek se omluvila, nedostavila se a vysvětlení nepodala.

Kárná komise rozhodla, že jí bude nabídnut třetí a tím i poslední termín schůzky 10.2.2018 před konáním P MSKS.

Jiří Barát posoudil stopařský závod v Karviné dne 14.10.2017 bez platné delegace.

Pan Barát byl kontaktován paní Veronikou Staniovou dva dny před závodem, aby ji na závodě ve funkci rozhodčího zastoupil. Paní Staniová mu slíbila, že vše oznámí předsedovi výcvikové komise. Tímto byl uveden v omyl, proto kárná komise vyřešila tento přestupek pouze písemnou výtkou.

P MSKS schválilo jednohlasně všechna rozhodnutí kárné komise. 

3. Školení rozhodčích ČKS v Pardubicích se zúčastní za náš svaz M.Vávra a M.Mnich

- jednohlasně odsouhlaseno 

4. Bude zajištěn dotisk zkušebních řádů – NZŘ doplněný o dodatky. MSKS se bude podílet 1/3 nákladů a obdrží cca 600 ks. Každá organizace má nárok na dva. Po výtisku obdrží rozhodčí, figuranti, kladeči a předsednictvo.

5. Předseda VK předložil zápis z VK

Zkoušky na rozhodčí proběhnou ve Zbraslavi u Brna dne 17.-18.3.2018. Každý si s sebou přiveze dva psy s psovodem. Komise rozhodčích pro adepty: J. Hammer-předseda MSKS a rozhodčí z výkonu, Ing. M. Vávra- předseda VK a rozhodčí z výkonu a MVDr. L. Široký- předseda kontrolní komise a veterinární lékař.

USNESENÍ P MSKS 9/2017

 Všichni rozhodčí, kteří si budou rozšiřovat aprobaci budou absolovovat praktickou a teoretickou zkoušku i pohovor dle daných zkušebních řádů.

 • Jednohlasně schváleno

6. Figurant Radek Mráček požádal o přezkoušení v náhradním termínu, jelikož se nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit v řádném termínu. Celé přezkoušení bude provedeno v době konání zkoušek rozhodčích.

- PRO: 2, PROTI: 2, ZDRŽEL SE: 1- rozhodnutím předsedy odsouhlaseno. 

7. Kynologický klub Ostrava-Poruba požádala o CACITový závod. Zamítnuto, jelikož se bude pořádat ve Zbraslavi ( viz zápis 7/2017 ze 3.9.2017). Termín CACITového závodu je stanoven na 14.-15.4.2018

Žádost pošle tajemnice předsednictvu ČMKU ke schválení. 

8. Předseda VK zpracuje kalendář akcí na první pololetí a koncem měsíce ledna bude zveřejněn na webu. 

9. Za druhé pololetí bylo dle statistiky hlášeno 70% dodatečně hlášených akcí oproti 30% akcí řádně hlášených v termínu. VK komise navrhuje zvýšení poplatku za dodatečně hlášené akce na 500,- Kč.

USNESENÍ  P MSKS 10/20117

Zvýšení ceny za dodatečně hlášené akce na 500,- Kč s platností od 1.1.2018

 • Jednohlasně schváleno

10. T. Baselová seznámila P MSKS s akcemi mládeže, které vyhodnotila jako velmi zdařilé. Na příští rok byly odsouhlaseny peněžité odměny nejlepším třem mládežníkům, ale i organizaci, která bude vyhlášena jako nejlepší v práci s mládeží. 

IV. areál zbraslav

1. V garážích proběhla oprava a likvidace staré elektroinstalace.

2. V příštím roce proběhne výběrové řízení na opravu vybetonované plochy před budovou s kancelářemi. 

V.  Různé

1. Sdružení sportovních svazů – předsedou SSS se stal JUDr. Ertl. 

2. Proběhlo výběrové řízení na pojištění majetku MSKS. Nejlepší nabídku dala Česká pojišťovna, ke které budou během příštího roku převáděny veškeré pojistky v pořadí, jak budou dobíhat. 

3. Žádosti k registraci do MSKS: KK Babice, z.s. – přijat

Spolek Přátelé kynologie – zatím nepřijat, vyzván k doložení dokladů 

4. Jiří Šlejtr zpracuje návrh na financování KKR. 

 

 

Zapsala: K Boleslavová

Ve Zbraslavi u Brna dne 17.12.2017

Partneři